Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3617. Pravilnik o nadomestitvi dela plače pripravnikov na območju Občine Ilirska Bistrica, stran 8365.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, in 70/00, odločitve US (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 68/98, 59/99 in 100/00) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na tretjem nadaljevanju 32. seje dne 22. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o nadomestitvi dela plače pripravnikov na območju Občine Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi osnovne pogoje in merila za izbor prejemnikov sredstev za nadomestitev dela plače pripravniku na območju Občine Ilirska Bistrica, ko delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki je iskala prvo zaposlitev.
2. člen
Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje možnosti zaposlovanja pripravnikov na območju Občine Ilirska Bistrica. Z zaposlitvijo pripravnika mora delodajalec povečati skupno število zaposlenih oziroma odpreti novo delovno mesto in zaposliti pripravnika po opravljenem pripravništvu še za najmanj 2 leti.
Izpolnitev kriterija novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih v podjetju. Novo odprta delovna mesta nastala na podlagi zaposlitve pripravnikov, za katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo obstajati po končanem prejemanju pomoči za navedeni namen vsaj 2 leti.
Za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih skupin pripravnikov se lahko dodeli pomoč tudi v primeru, če ne gre za odpiranje novega delovnega mesta.
3. člen
Višina sredstev in razdelitev sredstev za nadomestitev dela plače za pripravnike, ki opravljajo pripravništvo za posamezno pridobljeno stopnjo izobrazbe oziroma opravljajo pripravništvo za posamezen izobraževalni program, se določi z odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za tekoče leto, pri čemer se lahko pripravniku nadomesti največ do 50% izhodiščne plače (I. bruto) za posamezni tarifni razred po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo ali za negospodarske dejavnosti glede na to, za katero področje se dodelijo sredstva za nadomestitev dela plače pripravniku.
Nadomestitev dela plače se izplačuje mesečno za čas trajanja pripravništva.
II. UPRAVIČENCI DO FINANČNIH SREDSTEV ZA NADOMESTITEV DELA PLAČE PRIPRAVNIKA
4. člen
Do finančnih sredstev je na podlagi tega pravilnika upravičen (v nadaljevanju: upravičenec) izvajalec – delodajalec (vse statusne oblike):
– na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izkaže pripravljenost, da pripravniku s stalnim bivališčem na območju Občine Ilirska Bistrica omogoči pridobitev ustreznih delovnih izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in zaposli pripravnika za najmanj 2 leti (vključno s časom opravljanja pripravnišva),
– ki bo novo odprta delovna mesta nastala na podlagi zaposlitve pripravnikov, za katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, ohranil po končanem prejemanju pomoči vsaj 2 leti.
– ki bo v določenem času, kot je določeno v javnem razpisu, najkasneje pa do konca tekočega leta v katerem je objavljen razpis, zagotovil zaposlitev brezposelni osebi brez delovnih izkušenj, ki išče prvo zaposlitev na območju Občine Ilirska Bistrica kot pripravnik,
– ki bo zagotovil mentorja,
– ki ima v času veljavnosti izvajanja sofinanciranja registriran sedež in obratuje v Občini Ilirska Bistrica,
– priloži krajši opis podjetja in delovnega mesta, na katerega se bo zaposlil pripravnik,
– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,
– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji programa pripravništva dostavil tudi fotokopijo M1/M2,
– ki je registriran in predloži dokazilo o registraciji – izpisek iz sodnega registra (za gospodarske družbe); potrdilo, da je vpisan pri davčnem organu – priglasitveni list (za samostojne podjetnike); dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni,
– ki ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– predloži potrdilo, da ima poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo na razpis (pred zaposlitvijo pripravnika za tiste, ki imajo pripravnika že zaposlenega), na istih oziroma podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za sofinanciranje, ni zmanjšal skupnega števila zaposlenih,
– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev oziroma koliko sredstev je že prejel za isti namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost podatkov.
5. člen
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za nadomestitev dela plače pripravniku na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov. Sredstva se posameznim upravičencem lahko dodeli, če pomenijo spodbudo za realizacijo namena in cilja opredeljenega v 2. členu tega pravilnika oziroma so za to nujno potrebna.
III. MERILA ZA IZBOR
6. člen
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti brezposelnega iskalca prve zaposlitve za nedoločen čas, podrejeno pa delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti brezposelnega iskalca prve zaposlitve za določen čas najmanj 2 leti, kjer imajo prednost tisti, ki ga zaposlijo za daljšo dobo,
– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev ima prednost pripravnik z doseženim boljšim uspehom v zadnjem letu izobraževanja.
7. člen
V primeru, da na razpisu ni mogoče doseči predvidene strukture sofinanciranja, kot je opredeljena v objavi razpisa, se lahko struktura sofinanciranja spremeni tako, da se namesto nadomestitve dela plač za opravljanje pripravništva za določene izobrazbe, za katere ni bilo interesa oziroma podanih vlog, izvede sofinanciranje preostalih vlog upravičencev.
To se izvede tako, da se namesto sofinanciranja za stopnjo izobrazbe, za katero ni bilo interesa (po lestvici od najvišje do najnižje stopnje izobrazbe, kot opredeljeno po razpisu), izvede nadomestno sofinanciranje za najvišjo stopnjo izobrazbe pripravnika, za katerega je bila podana vloga za nadomestitev dela plače, vendar največ do izpolnitve kvote sofinanciranja določene v razpisu.
Merila za izbor tudi pri takem načinu sofinanciranja ostajajo enaka kot določeno v 6. členu tega pravilnika.
8. člen
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za namen opredeljen s tem pravilnikom.
Zaključek javnega razpisa se objavi v na istem kraju, kjer je bil objavljen javni razpis.
IV. POSTOPEK
9. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do nadomestitve dela plače pripravnika na osnovi in pod pogoji določenimi s tem pravilnikom in z razpisi Občine Ilirska Bistrica, ki morajo vsebovati:
– opredelitev namena, za katerega se dodeljuje sredstva,
– višino razpisanih sredstev.
– pogoje za pridobitev razpisanih sredstev,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva,
– navedbo dokumentov, ki jih mora upravičenec predložiti k prijavi na razpis,
– rok za vložitev prijav, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa.
10. člen
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov. Sestavljata jo dva delavca občinske uprave in en član Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica.
Strokovna komisija pripravi razpisno dokumentacijo, poskrbi za objavo javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasno prispele in pravilne vloge, o tem sestavi poročilo in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan v okviru proračunskih sredstev za namen opredeljen s tem pravilnikom.
V. SPREMLJANJE IN PREVERJANJE NAMENSKE RABE SREDSTEV
11. člen
Namensko rabo sredstev sproti spremlja in preverja Oddelek za družbene dejavnosti Občine Ilirska Bistrica.
Glede na določbo 2. člena tega pravilnika, da morajo nova delovna mesta obstajati po končanem prejemanju pomoči za navedeni namen vsaj 2 leti, se namenska raba sredstev in izpolnjevanje navedenega. kriterija spremlja in preverja za obdobje 2 let po končanem prejemanju pomoči.
V primeru nenamenske porabe sredstev oziroma krajšega delovnega razmerja pripravnika, kot je delodajalec v vlogi navedel in ta tej osnovi tudi prejel sredstva, je upravičenec dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunajo od dneva prejema do dneva vračila sredstev.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
13. člen
Za delodajalce – izvajalce, katerim je bila odobrena nadomestitev dela plače pripravnikov na podlagi javnega razpisa za nadomestitev dela plače pripravnikov objavljenega v časopisu Snežnik, dne 29. septembra 2001 in imajo z Občino Ilirska Bistrica sklenjene pogodbe, se odobreno sofinanciranje izvaja v skladu z navedenim javnim razpisom in sklenjenimi pogodbami.
Št. 10008-30/02-240
Ilirska Bistrica, dne 22. julija 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

AAA Zlata odličnost