Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3673. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, stran 8403.

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Občinska uprava je dolžna zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, in sicer na osnovi odlokov, predpisov in sklepov, katere sprejme občinski svet.«
2. člen
V 5. členu se besedilo »skupščina občine ali z njenim pooblastilom izvršni svet skupščine občine« nadomesti z besedno zvezo »občinski svet«.
3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku v deveti alinei beseda »lokalne« nadomesti z besedo »občinske« in beseda »magistralne« nadomesti z besedo »glavne«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
»Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava,
– v režijskem obratu.«
5. člen
V 8. členu se v drugem odstavku črta besedilo »določi izvršni svet skupščine občine v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah« in se nadomesti z besedilom »se izvede v skladu z veljavno zakonodajo«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Po končanem postopku občinska uprava z upravno odločbo odloči o izboru izvajalca.«
6. člen
V 10. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
»Ustanovitelj uresničuje ustanoviteljske pravice s soglasjem občinskega sveta.«
7. člen
V 11. členu se črta stavek:
»Koncesionar je lahko tudi krajevna skupnost.«
8. člen
V 12. členu se prvi odstavek črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Po končanem postopku občinska uprava z upravno odločbo odloči o izboru izvajalca.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.
9. člen
V celoti se črta 15. člen.
10. člen
V 16. členu se besedilo »posebnim sklepom izvršnega sveta skupščine občine preneseni v upravljanje na javno podjetje« nadomesti z besedilom »pogodbo preneseni na javno podjetje«.
11. člen
V 21. členu se v prvi alinei besedilo »skupščine občine in njenemu izvršnemu svetu« nadomesti z besedno zvezo »občinskemu svetu«, v drugi alinei se besedilo »skupščine občine in njenega izvršnega sveta« nadomesti z besedno zvezo »občinskega sveta«.
12. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet je dolžan obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov ter ga o svojih stališčih in ukrepih obveščati v skladu s poslovnikom občinskega sveta.«
13. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 24. člena se črtajo in nadomestijo z novim odstavkom, ki glasi: »Občinski svet določa oziroma obravnava cene storitev javnih služb, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi« in postanejo drugi odstavek.
14. člen
V celoti se črta 26. in 27. člen.
15. člen
V celotnem odloku se besedni zvezi »skupščina občine« in »izvršni svet skupščine občine« nadomestita z besedno zvezo »občinski svet«, razen v 9. členu se besede »izvršni svet skupščine občine« nadomestijo z besedo »župan« in v 13. členu se besede »izvršni svet občine« nadomestijo z besedo »župan«.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0002/02
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost