Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3618. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti, stran 8366.

Na podlagi prvega odstavka 125. člena in drugega odstavka 134. člena zakona o javnih naročilih – ZJN-1 (Uradni list RS, št. 39/00) in 116. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) izdajam
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E N A V O D I L A
za oddajo javnih naročil male vrednosti
1. člen
V navodilu za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 15/01) se v 4. členu črta četrta alinea in dodata osma in deveta alinea tako, da se glasi:
»Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vrednosti obsega:
– zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti (OBR-A),
– povabilo k oddaji ponudbe (OBR-B),
– ponudbo (OBR-C),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 (OBR-E),
– poročilo o izvedbi naročila male vrednosti (OBR-F),
– vzorec letno kupoprodajne pogodbe (OBR-G),
– vzorec kupoprodajne pogodbe za gradbene storitve (OBR-H),
– poročilo izvedenega naročila (OBR-P),
– obvestilo o izboru ponudnika (OBR-O).«
2. člen
Prvi stavek prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
Župan oziroma direktor občinske uprave, če ga župan pooblasti za ta postopek, uvede postopek za naročilo male vrednosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti v katerem se določi tudi odgovorna oseba za vodenje postopka in izvedbo naročila (OBR-A).
3. člen
Te spremembe in dopolnitve navodila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/01
Ivančna Gorica, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost