Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3688. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 8411.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 11. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
V Občini Šmarje pri Jelšah se bodo organizatorjem oziroma kandidatom na lokalnih volitvah 2002 delno povrnili stroški volilne kampanje v skladu s tem sklepom.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljen glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
6. člen
Organizator volilne kampanje za člana občinskega sveta ali župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-44/02
Šmarje pri Jelšah, dne 16. julija 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost