Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3611. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja, stran 8361.

Na podlagi 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) in 22. člena zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94, 23/97 – odl. US in 9/98) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
1. člen
V pravilniku o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 90/98) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor iz tega pravilnika načrtuje in izvaja Služba za zasebno varovanje in detektivsko dejavnost v ministrstvu.
Nadzor nad izvajanjem določb 7., 8., 10. in 11. člena tega pravilnika opravlja tudi policija.
O nadzoru in izvedenih ukrepih iz prejšnjega odstavka policija pisno obvešča Službo za zasebno varovanje in detektivsko dejavnost v ministrstvu.”.
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega zakona, se pri svojem delu izkazujejo s službeno izkaznico, ki jo izda minister.
Službeno izkaznico delavcev ministrstva sestavlja usnjen etui velikosti 105 × 70 mm z napisom “Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za zasebno varovanje in detektivsko dejavnost, Službena izkaznica” in grbom Republike Slovenije, v katerega je vložena identifikacijska izkaznica velikosti 85 × 54 mm, izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi in napisi in plastificiran kartonček z navedbo pooblastil.
Na prednji strani identifikacijske izkaznice je fotografija imetnika izkaznice velikosti 3 × 2,5 cm z izpisom: “Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za zasebno varovanje in detektivsko dejavnost, Službena izkaznica”, pod tem napisom pa je izpisano ime in priimek imetnika izkaznice. V spodnjem delu izkaznice je izpisana registrska številka izkaznice, datum izdaje in podpis ministra.
Na prednji strani plastificiranega kartončka je napis: “Delavec Službe za zasebno varovanje in detektivsko dejavnost”. Pod tem napisom je zapis: “Izvajalci varovanja so dolžni imetniku te izkaznice, ko opravlja nadzor, omogočiti izvršitev nadzora.”.
Besedilo, izpisano na hrbtni strani plastificiranega kartončka, se glasi: “Imetnik te izkaznice ima v primeru, ko opravlja nadzor, pooblastilo:
– predlagati direktorju oziroma odgovorni osebi izvajalca varovanja, da se do odločitve pristojnega organa odstrani iz delovnega mesta odgovorna oseba, varnostnik oziroma varnostni tehnik, ki ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje varovanja;
– predlagati direktorju oziroma odgovorni osebi izvajalca varovanja izvedbo disciplinskega ali odškodninskega postopka;
– obvestiti pristojno inšpekcijo dela oziroma tehnično inšpekcijo o ugotovljenih nepravilnostih v postopku izvajanja nadzora;
– predlagati Zbornici Republike Slovenije za zasebno varovanje preklic soglasja k licenci;
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška v skladu z zakonom;
– prijaviti kazniva dejanja.”
Obrazec službene izkaznice je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
O izdanih službenih izkaznicah se vodi evidenca v organizacijski enoti za kadrovske zadeve ministrstva, ki opravlja tudi vse ostale naloge v zvezi z izdajanjem izkaznic.”.
3. člen
V 18. členu se v 4. točki besede “inšpektorju za nadzor zasebnega varovanja” nadomestijo z besedami “Zbornici Republike Slovenije za zasebno varovanje”.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142-01-011/99-02/04
Ljubljana, dne 9. avgusta 2002.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost