Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3683. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šentjur, stran 8407.

Na podlagi 124. in 125. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 124/00), 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni RS, št. 54/00) in 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 01/02) je župan dne 19. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini in kriteriji za dodelitev finančnih sredstev, ki so v proračunu Občine Šentjur namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šentjur.
2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Šentjur se finančna sredstva usmerjajo v:
– izboljšanje kmetijskih zemljišč in njihove dostopnosti,
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
– zagotovitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva.
3. člen
Prednosti pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj predlaga odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja (v nadaljevanju: odbor).
Letni program ukrepov mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
4. člen
1. Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Šentjur,
– društva, krožki in združenja ter strokovne in veterinarske službe, ki delujejo za področje kmetijstva v občini.
2. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo kot regresi, premije, podpore, subvencije in plačila storitev.
3. Zahtevke za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva vložijo upravičenci na osnovi razpisa ali javne objave, če v tem pravilniku ni drugače določeno.
4. Zahtevke vlagajo upravičenci iz 1. točke tega člena v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
5. Vlagatelji, ki pridobivajo sredstva za druge upravičence, morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najpozneje v dveh delovnih dneh od njihovega prejema. Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila intervencijskih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnje oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom blaga iz svoje trgovske mreže.
5. člen
1. Razpisi, natečaji ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za ketere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo zahtevki,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom, natečajem ali javno objavo zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen še ni v tekočem letu prejel sredstev iz državnega, občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, mora to dokazati z ustrezno dokumentacijo,
– pomoč se lahko dodeli, če pomeni spodbudo za izvedbo projekta oziroma je za upravičenca nujno potrebna.
6. člen
Na podlagi določil tega pravilnika in pogojev razpisa ali javne objave pripravi odbor ob sodelovanju občinske uprave predlog upravičencev za dodelitev finančnih sredstev.
Izplačilo sredstev odobri župan s posebno odločbo oziroma sklepom.
7. člen
Župan z upravičenci, katerim so bila s sklepom odobrena sredstva, sklene pogodbo, v kateri se podrobneje opredeli:
– namen,
– višina sredstev,
– pogoje plačila,
– možnosti za preverjanje namenske porabe sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
III. UKREPI
8. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so razdeljeni po naslednjih področjih:
1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za ureditev in izboljšanje kmetijskih zemljišč – manjše agromelioracije.
Upravičeni stroški: stroški opravljenih strojnih ur, stroški drenažnega peska, drenažnih cevi, travnega semena.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva za sofinanciranje usposabljanja kmetijskih zemljišč lahko pridobijo upravičenci, ki so lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine na osnovi predloženih originalnih računov nabavljenega materiala oziroma opravljenih strojnih ur, oddanih na Kmetijsko svetovalno službo Šentjur. Sofinanciranje znaša do 80% upravičenih stroškov oziroma do 150.000 SIT/ha.
2. Subvencioniranje obrestne mere za dolgoročna namenska bančna posojila
Namen ukrepa: sredstva so namenjena upravičencem za subvencioniranje obrestne mere za dolgoročna posojila.
Upravičeni stroški: strošek nakupa zemlje, strošek gradbenega materiala in strojnega dela izvajalca za izgradnjo in adaptacijo gospodarskih objektov, nakup opreme in obnova obstoječih objektov za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (sušenje sadja, pridelava sira...), kadar ne gre za turistično dejavnost oziroma malo obrt, strošek nabavljene kmetijske mehanizacije, strošek nakupa plemenske črede (plemenskih krav in telic) in strošek ureditve trajnih nasadov (stroški nakupa sadik, mrež proti toči).
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva lahko pridobijo upravičenci – nosilci kmetijskih gospodarstev z vložitvijo zahtevka na osnovi javnega razpisa. Regresira se obrestna mera za dolgoročne kredite, ki ne smejo biti krajši od 5 let, namenjene nakupu zemlje, izgradnji in adaptaciji gospodarskih objektov, pospeševanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in nabavi kmetijske mehanizacije, nakupu plemenske črede, ureditvi trajnih nasadov. Zahtevku morajo priložiti sklenjeno kreditno pogodbo v tekočem letu z ustrezno institucijo, kateri mora biti priložena overovljena kupoprodajna pogodba oziroma račun za namen, za katerega so sklenili dolgoročno posojilo. Investicija ne sme biti začeta pred 1. januarjem tekočega leta, priloženo pa mora biti tudi mnenje Kmetijsko svetovalne službe, ki ga poda na program razvoja kmetije.
Višina obrestne mere znaša maks. TOM + 5%.
Sredstva so kot dotacija v enkratnem znesku, izplačajo pa se maksimalno 700.000 SIT na upravičenca (oziroma 15% od celotne vrednosti kredita). Izplača se instituciji, s katero upravičenci sklenejo kreditno pogodbo, tako da je zagotovljena namenska poraba sredstev.
Subvencionirana obrestna mera na posameznega upravičenca ne sme preseči 40% upravičenih stroškov investicije oziroma 50% upravičenih stroškov investicije v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Če investicijo izvaja mlad kmet v obdobju 5 let od nakupa ali prevzema kmetije, se navedene stopnje povečajo za 5% upravičenih stroškov investicije.
3. Zavarovanje živine
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za spodbujanje zavarovanja živine.
Upravičeni stroški: stroški zavarovalne premije zavarovane živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva lahko pridobijo upravičenci – nosilci kmetijskih gospodarstev ob predložitvi zavarovalne police do 25% upravičenih stroškov oziroma do maksimalne višine 150.000 SIT na upravičenca, če v tekočem letu zavarujejo najmanj pet glav živine. Vloge se sprejemajo do porabe sredstev za te namene.
4. Regres za osemenjevanje
Namen ukrepa: namen je zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem.
Upravičeni stroški: stroški osemenitve živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: vse osemenitve po glavi živali v višini do 10% upravičenih stroškov, ki se regresirajo neposredno veterinarskim službam na podlagi zahtevkov in dokazil o opravljenih pripustih na osnovi sklenjene pogodbe za opravljanje osemenjevanja.
5. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen ukrepa: sofinancira se programe in aktivnosti društev in združenj s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, za izvedbo strokovnega dela, strokovnih prireditev ipd.
Upravičeni stroški: finančno ovrednoten letni program društva oziroma združenja, stroški izobraževanja članov društev, stroški udeležbe društev na občinskih prireditvah...
Pogoji za pridobitev sredstev: do podpore so upravičena društva in združenja, ki so registrirana in delujejo na področju kmetijstva. Sofinanciranje programov in drugih aktivnosti poteka na osnovi letnih programov društev s priloženim poročilom o delu v preteklem letu. Na predlog odbora se lahko objavijo pogoji in merila za izbor programov in drugih aktivnosti, ki jih bo sofinancirala občina. Odbor pregleda in odobri sofinanciranje posameznih programov.
Višina sofinanciranja posameznega programa oziroma aktivnosti je odvisna od razpoložljivih sredstev za te namene, vendar največ 50% letnega programa društva, če pa društvo deluje za več občin, pa glede na % članov iz Občine Šentjur.
6. Strokovno izpopolnjevanje za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa: spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.
Upravičeni stroški: stroški izpopolnjevanja.
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinanciranje poteka na osnovi potrdil o plačilu izobraževanja, ki jih predložijo kmetje. Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja znaša do 50% upravičenih stroškov. Vloge se sprejemajo do porabe sredstev za te namene.
7. Sofinanciranje kemijskih analiz zemlje in krme
Namen ukrepa: preprečevanje nestrokovnega pristopa pri gnojenju in krmljenju ter s tem zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.
Upravičeni stroški: stroški analize zemlje.
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinanciranje poteka na osnovi računov, ki jih predložijo upravičenci – koristniki analiz. Sofinanciranje kemijskih analiz zemlje znaša do 50% upravičenih stroškov na upravičenca. Vloge se sprejemajo do porabe sredstev za te namene.
8. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov
Namen ukrepa: zmanjšanje napak pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev pri varstvu rastlin in s tem prispevek k zmanjšanju obremenitve okolja.
Upravičeni stroški: stroški testiranja škropilnic in pršilnikov.
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinanciranje poteka na osnovi predloženega računa izvajalca testiranja s priloženim seznamom kmetov, katerim je bilo izvršeno testiranje škropilnic in pršilnikov. Sofinanciranje znaša do 50% upravičenih stroškov.
9. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: spodbujanje ekološkega kmetovanja.
Upravičeni stroški: stroški ekološke kontrole.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenci morajo biti vključeni v združenje ekoloških kmetijstev. K vlogi priložijo račune o stroških ekološke kontrole. Sofinanciranje znaša do 50% upravičenih stroškov na upravičenca. Vloge se sprejemajo do porabe sredstev za te namene.
10. Regres za zdravljenje čebeljih družin
Namen ukrepa: zatiranje bolezni in ohranjanje čebelarstva na področju Občine Šentjur.
Upravičeni stroški: stroški zdravil za celoletno zdravljenje čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se uveljavljajo preko čebelarskih društev, ki morajo sporočiti natančno število čebeljih družin. Subvencioniranje znaša do 50% upravičenih stroškov.
11. Pomoč v primeru neugodnih vremenskih razmer
Namen ukrepa: pomoč pri odpravljanju škode na poljščinah oziroma trajnih nasadih, povzročene zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki so zajele določena področja v Občini Šentjur – neurje, toča, zmrzal, mraz.
Upravičeni stroški: stroški prizadetosti posamezne kulture.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo na podlagi vloge, ki jo poda oškodovanec. Komisija, sestavljena v ta namen, pregleda prizadeto območje in sestavi zapisnik ter oceni škodo. Sredstva se lahko dodelijo le, kolikor je stopnja poškodovanostni na posamezni kmetijski rastlini na geografsko zaokroženem območju več kot 30% ali več kot 20% na manj ugodnih regijah, in še to upravičencem, kjer je škoda tako visoka, da bi vplivala na eksistenčni razvoj kmetije, vendar največ do 50% ocenjene škode. V primeru, da prejme oškodovanec povračilo za nastalo škodo že iz naslova zavarovalnih polic pri pristojni zavarovalnici, se mu sredstva iz naslova državne pomoči ne izplačajo.
Občina bo posredovala Ministrstvu za okolje in prostor seznam in višino prejetih sredstev državne pomoči, ki so jo upravičenci prejeli kot povračilo za nastalo škodo zaradi neugodnih vremenskih razmer, vključno z zapisnikom komisije, ki je ocenjevala škodo.
12. Opravljanje raziskovalnih nalog na področju kmetijstva za potrebe šolske dejavnosti
Namen ukrepa: opravljanje raziskovalnih nalog s področja kmetijstva za potrebe šolske dejavnosti.
Upravičeni stroški: stroški ureditve zeliščnih vrtov, sadovnjakov, čebelnjakov, vzorčnih kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se dodeljujejo na podlagi vloge, ki jo podajo osnovne in srednje šole ter kmetije, ki nudijo svoje zemljišče za opravljanje raziskovalnih nalog, z območja Občine Šentjur. V vlogi navedejo stroške za opravljanje raziskovalnih nalog dijakov in študentov. Sredstva se dodeljujejo do 50% upravičenih stroškov.
9. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za posamezni ukrep, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva, predvidenem po letnem programu, se le-ta prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilnika. Prerazporeditev določi župan s sklepom.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
10. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja Občinska uprava Šentjur oziroma pristojna komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-95/02-151
Šentjur, dne 19. julija 2002.
Župan
Občine Šentjur
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost