Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3613. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001, stran 8363.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine Bistrica ob Sotli, je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 26. redni seji dne 30. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001
1. člen
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli sprejme zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001 z naslednjimi postavkami:
Bilanca prihodkov in odhodkov:                SIT
– skupni prihodki                  185,770.697
– skupni odhodki                   192,382.733
– proračunski primanjkljaj               6,612.036
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev            31,628.418
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                  23,635.414
– prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev            7,993.004
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje                     2,000.000
– odplačila dolga                   2,040.691
– neto zadolževanje                   –40.691
Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2001
– vrednost aktive                  199,957.596
a) dolgoročna sredstva in sredstva
v upravljanju                    152,867.024
b) kratkoročna sredstva                47,090.572
– vrednost pasive                  199,957.596
a) kratkoročne obveznosti               37,326.152
b) lastni viri in dolgoročne obveznosti       162,631.444
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0026/02-03
Bistrica ob Sotli, dne 30. julija 2002.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost