Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci, stran 8377.

Na podlagi zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 30. seji dne 27. 6. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci
1. člen
V pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci (Uradni list RS, št. 6/02) se spremeni naslov pravilnika tako, da glasi: Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih – državnih pomoči namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci.
2. člen
V celotnem besedilu pravilnika se beseda intervencije črta in se nadomesti z besedo pomoč.
3. člen
V 2. členu se dodata tretji in četrti odstavek v naslednjem besedilu:
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se izvajajo.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je do 40% upravičenih stroškov investicije posameznega projekta, razen za investicije za namen opravljanja turizma na kmetiji, kjer je zgornja meja 50% upravičenih stroškov investicije. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
4. člen
V 3. členu se dodajo točke
J) obnova vinogradov in sadovnjakov, razen nakupa sadik,
K) nakup specialne kmetijske mehanizacije,
L) sofinanciranje letne realne obrestne mere pri najetju kredita pri poslovnih bankah za namen kmetijstva,
M) zavarovanje posevkov.
5. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
Upravičenci do interventnih sredstev so tržni proizvajalci hrane, in sicer fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Markovci, s slovenskim državljanstvom in praviloma s statusom kmeta in pravne osebe (majhne družbe opredeljene po zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00), ki imajo sedež in pridelovalne površine v Občini Markovci ter društva in Kmetijsko svetovalna služba.
Upravičenci morajo sredstva investirati na območju Občine Markovci.
Vloge s prilogami se dajejo preko Kmetijske svetovalne službe.
Vlogi je potrebno priložiti oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva s strani Kmetijsko svetovalne službe.
6. člen
7. člen se nadomesti z naslednjo vsebino:
Prijave na javni razpis obravnava komisija za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva, ki jo imenuje Občinski svet občine Markovci, na predlog župana.
Komisija za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva ima tri člane in jo sestavljajo:
– dva predstavnika občinskega sveta – iz Odbora za finance in gospodarjenje s premoženjem in iz Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo ter gospodarske javne službe,
– predstavnik Občinske uprave občine Markovci
Komisija izda sklep o dodelitvi sredstev za razvoj najkasneje v 30 dneh po prejemu posamezne vloge.
7. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da glasi:
Namensko uporabo sredstev spremljajo in preverjajo organi občine, pristojni za nadzor.
8. člen
V 8. členu se pri vseh točkah pri pogojih doda: izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
9. člen
V 8. členu se v posameznih točkah besedilo korigira oziroma dopolni:
– točka B/1 se število 50% nadomesti z naslednjim: 12% upravičenih stroškov celotne investicije (stroški nabave gradbenega materiala, stroški gradbenih in obrtniških del ter stroški nakupa hlevske opreme).
Pri pogojih B/1 se besedna zveza »dokazilo o plačilu« nadomesti z besedo »predračun«.
– točka B/3 se nadaljuje z naslednjo vsebino: ... največ do 20% stroškov nabave gradbenega materiala in plačila gradbenih in obrtniških storitev.
– točka C: prvi odstavek se nadaljuje z naslednjo vsebino: ... največ do 30% upravičenih stroškov priprave zemljišča za setev (stroški strojnega oranja, brananja in setve -upoštevali bomo normative, ki jih bo podala Kmetijsko svetovalna služba). Sofinancira se tudi stroške ekološke kontrole, ki jo izvaja pooblaščena institucija do višine 100%.
– točka D: pri 1., 2. in 3. točki se število 50 nadomesti s številom 40.
– točka E: na koncu prvega odstavka se besede ...od predračunske vrednosti nadomestijo z naslednjim besedilom: ... upravičenih stroškov investicije, to je nabavne vrednosti nizkih plastenjakov, steklenjakov, nizkih tunelov in nakupa oziroma ureditve manjše hladilnice.
– točka F: prvi stavek se nadaljuje z naslednjo vsebino: ...stroškov testiranja.
– točka G: prvi odstavek (Agromelioracije) se nadaljuje z naslednjo vsebino: ... največ do 40% upravičenih stroškov investicije, to je strojnih del priprave zemljišča in nabave apna ter saturacijskega mulja.
Četrti odstavek (Namakanje in osuševanje) se nadaljuje z naslednjo vsebino: ... največ do 30% vrednosti opravičenih stroškov, to je stroškov nabave namaklanih sistemov in strojnih del za kopanje jarkov ter nabave in polaganja drenažnih cevi za namen izsuševanja.
V petem odstavku (Analiza zemlje) se prvi odstavek črta in se nadomesti z naslednjo vsebino: Sofinancira se analiza zemlje za pomoč pri gnojenju in apnenju kmetijskih površin za tržno pridelavo vrtnin do višine največ 70%.
– točka H se spremeni tako, da glasi: pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in turizma na kmetiji.
Namen ukrepa je ustvarjanje družinskih kmetij kot gospodarsko stabilnih enot z možnostjo dopolnilne dejavnosti in turizma na kmetiji.
Sofinancira se:
1. dopolnilna dejavnosti na kmetiji: do največ 30% upravičenih stroškov investicije (stroški ureditve prostorov in nabave opreme za dopolnilno dejavnost, kot je: sladkovodno ribogojstvo, alternativne reje gosi, rac, puranov, nojev, damjakov, polžev, vse vrste predelave doma pridelanih surovin, sušenje sadja, nabiranje in sušenje zelišč in gob, domačo obrt in drugo). Podpora se dodeli le za tisto proizvodnjo, katere proizvodi se bodo pojavili na trgu.
Pogoj: Podpora se odobri po individualno predloženih projektih iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovani efekt realiziranega programa ter predložitev predračuna.
2. turizem na kmetiji: do največ 50% upravičenih stroškov investicije (ureditve prostorov in nabave opreme za dejavnost turizma na kmetiji).
Pogoj: Podpora se odobri po individualno predloženih projektih iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovani efekt realiziranega programa ter predložitev predračuna.
3. priprava razvojnih in investicijskih programov ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije v višini do največ 12% upravičenih stroškov celotne investicije za namen dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali turizma na kmetiji (stroškov ureditve prostorov in nabave opreme za dopolnilno dejavnost in stroškov ureditve prostorov in nabave opreme za dejavnost turizma na kmetiji).
Pogoj: dokazilo glede namena pridobitve sredstev kot je: predračun priprave razvojnega ali investicijskega programa ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije.
V istem členu se v točki I v naslovu doda beseda Prvo sodelovanje ..., v tretji alinei pa se pred besedo razstave doda naslednja besedna zveza: sofinanciranje prve udeležbe na razstavi oziroma sejmu.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
Izobraževanje kmetov in podeželskih žena ter mladine se sofinancira v višini do največ 70% stroškov izobraževanja. Stroški dela strokovnih društev, razstav, demonstracij, posvetov, poskusništva in podobne dejavnosti ter nakup opreme in pripomočkov se sofinancirajo do največ 40% upravičenih stroškov dela strokovnih društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna, stroškov priprave, organizacije in udeležbe na razstavah, demonstracijah, posvetih, poskusništvih in podobnih dejavnosti ter stroškov nakupa opreme in pripomočkov za delo strokovnega svetovanja na terenu.
V istem členu pri vseh pogojih se besedilo popravi tako, da je dokazilo o plačilu lahko pogoj za izplačilo dodeljenih sredstev, za dodelitev sredstev pa mora prosilec predložiti predračun.
10. člen
V 8. členu se dodajo točke J, K, L in M z naslednjim besedilom:
J) Obnova vinogradov in sadovnjakov, razen nakupa sadik.
Sofinancira se priprava zemljišča v višini do največ 40% upravičenih stroškov (priprava zemljišča za bodoči sadovnjak in vinograd, ki zajema strojne ure, ovrednoteno fizično delo kmeta, stroške nakupa mreže proti toči).
Pogoj: predložitev posestnega lista, kopija katastrskega načrta, zapisnik o komisijskem ogledu površine, predvidene za obnovo, predračun za izvedbo del.
K) Nakup specialne kmetijske mehanizacije.
Sofinancira se nakup specialne kmetijske mehanizacije v višini do največ 40% stroškov nakupa.
Pogoj: predračun dobavitelja.
L) Subvencioniranje realne obrestne mere ob najetju kredita pri poslovni banki v višini do 5% letne realne obrestne mere. Subvencioniranje letne realne obrestne mere in dotacije v kmetijstvo za namene pod točko A, B, E, G in K v 8. členu tega pravilnika ne sme preseči 40% upravičenih stroškov posamezne investicije v kmetijstvu za namene pod točko A, B, C, E, G in K 8. člena tega pravilnika, za turizem na kmetiji pa ne sme preseči 50% upravičenih stroškov posamezne investicije za namen turizma v kmetijstvu.
Pogoj: dokazilo o najetju kredita za namen ohranjanja in pospeševanja kmetijstva pri poslovni banki.
M) Zavarovanje posevkov.
Sofinancira se letna zavarovalna premija do višine 40% za zavarovanje posevkov zaradi naravnih nesreč in izjemnih dogodkov ter zaradi nemogočih vremenskih razmer, ki jih je mogoče šteti med naravne nesreče. Pri tem šteje za naravne nesreče: potresi, plazovi, udori, poplave, toča; za izjemne dogodke pa: vojna, notranji nemiri, stavke z določenimi omejitvami in večjimi razsežnostmi, večje jedrske ali industrijske nesreče in požari, ki povzročajo razširjene izgube. Poslovni rizik iz tega naslova krije prosilec sam.
Pogoj: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja pri ustrezni zavarovalni hiši, predračun za zavarovalno premijo.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/01-5
Markovci, dne 27. junija 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost