Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3719. Splošni pogoji poslovanja pomorsko prometnih agencij Slovenije, stran 8440.

Splošni pogoji poslovanja pomorsko prometnih agencij Slovenije
I. UVOD
1. člen
Splošni pogoji poslovanja članic Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije urejajo pogodbena razmerja med domačim ali tujim naročiteljem ( v nadaljevanju: naročitelj), ki pooblasti pomorsko prometno agencijo (v nadaljevanju: agenta), da ga zastopa ali naroči pri agentu posamezno storitev. Če med strankama ni izrecno drugače dogovorjeno, velja, da je naročitelj v celoti sprejel Splošne pogoje poslovanja pomorsko prometnih agencij Slovenije.
II. DEFINICIJA NAROČITELJA IN AGENTA
2. člen
Agent je pravna oseba, registrirana za izvajanje pomorsko prometnih storitev v imenu in za račun naročitelja. Naročitelj je stranka, v imenu katere in za račun katere bo agent opravil storitve.
Naročitelj mora biti stranka v pomorski prevozni pogodbi in nosilec plovnega podjema, ki ga opravlja v svojem imenu in za svoj račun.
III. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI
3. člen
Pri izvajanju naročila agent predstavlja in zastopa naročitelja skladno z naročiteljevim splošnim ali posebnim pooblastilom in posreduje med naročiteljem in njegovimi strankami.
Za izvedbo posameznega naloga je agencijska pogodba lahko pisna, ustna ali pristopna, medtem ko mora biti agencijska pogodba na podlagi splošnega pooblastila sklenjena v pisni obliki. Na zahtevo agenta mora biti vsaka pristopna ali ustna pogodba potrjena pisno.
4. člen
Na osnovi posebne agencijske pogodbe je agent pooblaščen, da opravi za naročitelja določene storitve, medtem ko je po pogojih splošne agencijske pogodbe pooblaščen, da opravlja za naročitelja vse storitve ali določene storitve in na določenem področju za določen ali nedoločen čas.
V primeru dvoma, ali je dogovorjena posebna ali splošna agencijska pogodba, velja, da je bila sklenjena posebna agencijska pogodba, ki se nanaša na posle v zvezi s sprejemom in odpravo ladij. To ne izključuje naročiteljevega sprejema teh splošnih pogojev poslovanja.
5. člen
Če med strankama ni bilo drugače dogovorjeno, je agent pooblaščen opravljati zlasti naslednje storitve:
1. Predstavljati naročitelja in mu pomagati.
2. Pomagati predstavnikom naročitelja, uporabnikom prevoznih storitev, posadki in potnikom pri vkrcavanju in izkrcavanju.
3. Izvajati formalnosti pri sprejemu in odpravi ladje ter blaga.
4. Dogovarjati in zaključevati pogodbe v imenu naročitelja za:
a) prevoz tovora in potnikov,
b) kupoprodajo, popravilo in vzdrževanje ladij in opreme,
c) zaposlitev opreme,
d) zavarovanja,
e) razkladanja, nakladanja, prekladanja in skladiščenja tovora,
f) oskrbo ladij z gorivom, živežem in potrebščinami,
g) preglede ladij in opreme,
h) dajanje v najem/iz najema ladij in opreme,
i) storitve deponij.
5. Raziskovati tržišče in tržiti.
6. Prodajati vozne karte potnikom.
7. Posredovanje pri zaposlitvi posadke.
8. Posredovati in pomagati pri razreševanju skupne in posebne havarije in pri reklamacijah.
9. Izdajati prevozne in druge listine za sprejem in odpravo ladij ter tovora in unovčiti terjatve.
10. Pomagati pri razreševanju sporov, v katere je vpleten naročitelj.
11. Nuditi prekladalne, skladiščne storitve in storitve deponij.
12. Nadzorovati pretovor.
13. Nuditi storitve kontrolnih hiš.
14. Nuditi špediterske storitve po nalogu naročitelja.
15. Voditi in upravljati naročiteljeve ladje in opremo.
16. Izvajati tudi druge storitve, kot so npr. turistično-agencijske, menjalniške, prevoze s čolnom, prevoze po kopnem z lastnimi ali najetimi prevoznimi sredstvi, storitve ob izdaja potnih listin, viz in dovolilnic, najem čuvajev na ladji ali drugje in podobne storitve.
Agent lahko opravlja tudi druga dela in storitve skladno s pooblastilom naročitelja, ki pa morajo biti v skladu s temi splošnimi pogoji in v skladu s predpisi Republike Slovenije.
6. člen
Ko agent nastopa v imenu in za račun naročitelja, mora to vedno poudariti z navedbo ˝v imenu in za račun ˝ali ˝samo kot agent ˝in dodati naziv/ime naročitelja.
7. člen
Če naročitelj omeji svoja pooblastila agentu ali izvedbo storitev, navedenih v 5. členu, taka omejitev nima pravnega učinka nasproti tretjim osebam, ki za omejitev niso vedele ali jim je glede na okoliščine take omejitve niso mogle biti znane.
8. člen
Agentove ponudbe obvezujejo naročitelja, če so bile dane v mejah pooblastil.
9. člen
Agent ni pooblaščen zastopati naročitelja v sodnih, arbitražnih in upravnih postopkih.
10. člen
Agent je dolžan delati preudarno in skladno z običaji stroke, domače in mednarodne trgovine in pozorno izbirati stranke, s katerimi poslovno sodeluje.
11. člen
Agent je dolžan voditi posredniški dnevnik ter za vsak posel, ki ga posreduje, izdati posredniški zaznamek.
12. člen
Agent je dolžan tri leta hraniti kopije dokumentov, ki jih izdaja ali ki jih prejema, vezane na nalogo, ki jo opravlja/posreduje. Vsi taki dokumenti so poslovna skrivnost in jih agent ne sme odtujiti brez naročiteljevega soglasja, razen če z zakonom ni drugače predpisano.
13. člen
Agent je dolžan obveščati naročitelja o poteku izvajanja nalog in o stanju tržišča, za katerega je bil imenovan.
14. člen
Naročitelj mora povrniti agentu nastale stroške in mu plačati nagrado.
15. člen
Naročitelj mora priskrbeti agentu predujem za pokritje pričakovanih stroškov in nagrade agentu.
16. člen
Agent mora v določenem času dostaviti naročitelju končni obračun vseh stroškov, ki jih je zanj imel, kakor tudi stanje naročiteljevih denarnih sredstev.
17. člen
Agent mora voditi finančne knjige v skladu s predpisi pa tudi z naročiteljevimi navodili.
18. člen
Agent lahko imenuje podagenta, o čemer mora obvestiti naročitelja. Agent ne more prenesti na podagenta širših pooblastil, kot jih je dobil sam.
19. člen
Naročitelj mora dati agentu pravočasno in pred pričetkom izvajanja agentovih storitev jasna navodila, informacije in dokumente, ki omogočajo agentu izvajanje njegovih storitev.
20. člen
Nagrada agentu je lahko določena s tarifo ali z agencijsko pogodbo. Agentu pripada provizija za posredovanje pri zaključevanju pogodb, tudi če pogodba ni bila izvršena. Vse druge nagrade dobi agent po izvršitvi storitve.
21. člen
Naročitelj mora agentu povrniti vse stroške, ki jih je agent imel pri izvajanju storitev za naročitelja. Stroški denarnih nakazil gredo v breme naročitelja.
22. člen
Agent ima pridržno in zastavno pravico na naročiteljevem premoženju za pokritje stroškov, nagrade in drugih terjatev, ne glede kako in kdaj so nastali.
23. člen
Agent ima kadarkoli pravico plačati terjatve do naročitelja z naročiteljevim denarjem, ki je zbran pri agentu.
Agent ima pravico zaračunati obresti za vse neplačane terjatve, in to najmanj 12 odstotkov letno.
Agent ima pravico terjatve, izkazane v tuji valuti sprejeti v isti ali pa drugi valuti po njegovi izbiri in kakor tudi po njegovi izbiri tečaja, veljavnega na dan dospetja ali na dan plačila.
24. člen
Agent odgovarja naročitelju do višine agencijske nagrade za škode, ki se lahko prisodijo njegovi krivdi ali krivdi njegovih uslužbencev.
Za škode, ki jih povzročijo osebe, ki jih agent v svojem poslovanju uporablja ali katere nudijo svoje storitve naročitelju, agent odgovarja samo v primeru hude malomarnosti pri izbiri teh oseb in če so škode v vzročni zvezi z delom ali pomanjkljivem izvajanju del teh oseb za naročitelja.
25. člen
Če se škoda lahko prisodi hudi malomarnosti agenta ali oseb, ki jih je izbral, agent odgovarja le za nespoštovanje prejetih navodil, prekoračitev pooblastil, določenih z agencijsko pogodbo, nemarno poslovanje, neobveščanja ali pomanjkljivega obveščanja naročitelja in za neizvajanje finančnih navodil.
26. člen
V vsakem primeru je agentova odgovornost omejena do višine zneska njegove nagrade, ki bi jo dobil za določeno storitev. Ko naročitelj omeji agentovo odgovornost do tretjih oseb, je agent pooblaščen, da se poslužuje teh omejitev v enaki meri.
Reševanje sporov
27. člen
Kakršenkoli spor, ki izhaja iz ali je vezan s temi splošnimi pogoji poslovanj pomorsko prometnih agencij Slovenije, se rešuje na slovenskem sodišču, ki je pristojno glede na agentov sedež in skladno s slovenskimi zakoni, razen če je izrecno drugače dogovorjeno med agentom in naročiteljem, seveda če to slovenski zakon dovoljuje.
Končne odredbe
28. člen
Splošne pogoje poslovanja članic zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije, spremembe in dodatke sprejema skupščina zveze po postopku, ki je predviden v pravilih zveze.
29. člen
Splošni pogoji poslovanja članic Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije veljajo, ko jih sprejme skupščina zveze in odobri Gospodarska zbornica Slovenije, združenje za promet in zveze ter se uporabljajo od 6. maja 2002.
Koper, dne 6. maja 2002.
Predsednik
Emil Bandelj l. r.
      Dodatek št. 1 k splošnim pogojem poslovanja
       pomorsko prometnih agencij Slovenije

     Dogovor o delitvi storitev in nagrad pri ladjah
       z najemnikovim in ladjarjevim agentom
         (nadzornim/zaščitnim agentom)

            Nakladanje tovora

1. Ladjarjev agent opravi formalnosti ob prihodu ladje, vključno
z dovolilnicami za posadko in pismom pripravljenosti, ki ga
izroči najemnikovem agentu. Ladjarjev agent v obsegu možnosti
naroča in koordinira pilota, vlačilce in osebje za privez ladje.

Ladjarjev agent ureja: gotovino poveljniku, prosti promet ladje,
naroča goriva, maziva, popravila ladje in opreme, hrano in druge
potrebščine, zdravniško nego in oskrbo posadke, vkrcavanje in
izkrcavanje posadke, pomaga poveljniku/ladjarju na splošno, pri
splošni in posebni havariji prijavlja pomorsko nezgodo.

Na posebno zahtevo nudi tudi druge storitve, vezane na ladjo
(npr. naroča/ureja izvedenski pregled tovora, prevzem in predajo
ladij iz/v najema, enako za opremo).

Ladjarjev agent ima pravico do nagrad po veljavnem ceniku
storitev za tuje ladje v slovenskih pristaniščih. O nagradah za
ladje s slovensko zastavo se dogovarjajo posamezno.

2. Najemnikov agent izvaja komercialno/operativne storitve,
vezane na nakladanje tovora, ter formalnosti ob odhodu ladje,
vključno z naročilom pilota, vlačilcev in osebja za odvez ladje.

Najemnikov agent zaračunava nadomestila za carinske formalnosti
in dodatek za nadurno delo pri odhodu ladje, razen če ladja po
končanih nakladalnih operacijah ostane v pristanišču ali na
sidrišču zaradi nekomercialnih razlogov (npr: zaradi popravila
ali dostave goriva), ko odhodne formalnosti opravi ladjarjev
agent.


            Razkladanje tovora

1. Najemnikov agent opravi formalnosti ob prihodu ladje, vključno
z naročilom pilota, vlačilcev in osebja za privez ladje, in
izvaja komercialno/operativne storitve, vezane na razkladanje
tovora. Najemnikov agent ima pravico do nagrade za opravljene
carinske formalnosti in na dodatek za nadurno delo.

2. Ladjarjev agent ureja dovolilnice za posadko ob prihodu ladje.
Med razkladanjem tovora opravi storitve, kot so naštete pri
nakladanju tovora. Ureja/naroča formalnosti/storitve pri odhodu
ladje, vključno s pilotom, vlačilci in osebjem za odvez ladje.
Ladjarjev agent ima pravico do nadomestil za carinske
formalnosti, dnevno asistenco in dodatek za nadurno delo.


              Pripomba

Ladjarjev agent bo, če ni drugače dogovorjeno, poskrbel za
predujem za plačilo vseh pristaniških taks, agentovih nagrad in
drugih stroškov. Iz tako dobljenega predujma ladjarjev agent
garantira in poravna stroške najemnikovega agenta.

Osebje, zadolženo za posamezno ladjo obeh agencij, mora
sodelovati v primeru nesoglasij, vodje agencij morajo storiti
vse, da se doseže sporazum.


AAA Zlata odličnost