Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3753. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka, stran 8479.

Na podlagi 7. in 30. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 70/00, 24/01) in 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 62/00 in 114/01) izdaja župan Občine Pivka
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Pivka (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Pivka so predvidena za naslednje namene:
– ureditev pašnikov,
– medsebojna menjava kmetijskih zemljišč,
– sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč,
– spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– sofinanciranje analiz zemlje in krme ter določanje zrelosti sadja,
– sofinanciranje stroškov prevoza mleka,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– subvencioniranje izgradnje namakalnih sistemov,
– programi izobraževanja kmetov,
– sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev,
– sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in preureditev hlevov,
– sofinanciranje investicij in tehnoloških posodobitev v kmetijstvu,
– subvencioniranje obrestne mere za kredite ter stroške najema kredita,
– podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje,
– obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov,
– promocija trženja kmetijskih pridelkov,
– zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Pivka, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Pivka.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezne namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že sprejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti presoja stanja na kmetiji in njene razvojne možnosti s strani kmetijske svetovalne službe.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Pivka v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem in izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan na predlog odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljeni v nadaljevanju:
1. Ureditev pašnikov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora pašnemu izkoriščanju travne ruše s ciljem poseljenost krajine in preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin ter posredno obdržati stalež živine.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za ureditev novega ali obnovo starega, in sicer za stroške zemeljskih del, ograje, pastirja, napajališča.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga s obrazložitvijo izvedbe ukrepa
– kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo pašnika
– račun za postavitev ali obnovo pašnika
2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 56/96, 31/98 - Odl. US, 1-99, 54-00, 68/00 – Odl. US) z namenom zaokrožitve posestvi in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe menjave parcel do 75%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo z obrazložitvijo ukrepa,
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Postojna,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiško knjižni izpisek,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanje velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim kmetovanje pomeni glavni vir preživljanja.
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški postopka nakupa zemljišča do 75%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo z obrazložitvijo ukrepa,
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– overjeno kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
– odločbo Upravne enote Postojna o odobritvi pravnega posla,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
4. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo z obrazložitvijo ukrepa,
– poročilo o izvedbenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
5. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji in skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije oziroma kmetije, ki imajo licenco izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil,
– do 50% upravičenih stroškov semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo licenco.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– vloga z obrazložitvijo ukrepa,
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitve osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za kmete z licenco: kopija pripustnega lista z zahtevkom.
6. Sofinanciranje analiz zemlje in krme ter določanje zrelosti sadja
Namen ukrepa
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa. Analiza sadja se opravlja v določenem času pred obiranjem za ugotavljanje tehnološke zrelosti.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme ter določanje zrelosti sadja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– analize zemlje, krme, sadja se izvajajo na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe,
– lokacija zemljišča na območju Občine Pivka,
– račun pooblačene organizacije za opravljanje analiz.
7. Subvencioniranje stroškov prevoza mleka
Namen ukrepa
Sofinanciranje stroškov prevoza mleka kmetom v krajih, kjer prevoznih stroškov zaradi nerentabilnosti odvzema mleka ne krije mlekarna.
Višina pomoči
Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po kilometru na nerentabilnih linijah
Pogoji za pridobitev pomoči:
– prevzemno mesto na območju Občine Pivka,
– Dovoljenje VURS za oddajo mleka v javno potrošnjo,
– račun za prevoz mleka.
8. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah – turizem, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).
Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme, ter za gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo.
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Prednost pri sofinanciranj imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
9. Sofinanciranje ureditve namakalnih sistemov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zmanjševanje vpliva vremenskih razmer na kvaliteto pridelka v intenzivnih sadovnjakih.
Višina pomoči:
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del postavitve namakalnega sistema v intenzivnih sadovnjakih.
Pogoji za pridobitev pomoči
– vlogo z obrazložitvijo ukrepa,
– kopijo katastrskega načrta z lokacijo investicije,
– račune o izvedenih delih oziroma material in storitve,
– podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije, pripravljena s strani KSS.
10. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 80%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanja oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja),
– za kmetovalce: vloga z obrazložitvijo s priloženim računom za izobraževanje.
11. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
12. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in preurejanje hlevov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGZ, PZI projekti) in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali – hlevov.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za: novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga z obrazložitvijo ukrepa,
– račun o plačilu projektne dokumentacije oziroma račun o plačilu poslovnega načrta,
– ocena vrednosti investicije potrjena s strani pooblaščene organizacije.
13. Sofinanciranje investicij in tehnoloških posodobitev v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je povečanje in ohranjanje hlevskih kapacitet in prestrukturiranja kmetijske proizvodnje.
Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup molzne in hladilne ter ostale hlevske opreme ter za gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo.
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, opis del, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih,
– podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije, pripravljena s strani KSS.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
14. Subvencioniranje obrestne mere za kredite ter stroške najema kredita
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje investicij v kmetijsko proizvodnjo in spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti in dejavnosti katerih cilj je samozaposlovanje ter spodbujanje nakupa kmetijskih zemljišč z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanje velikostne sestave kmetij. Upravičeni stroški so stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo kmetijskih objektov, ter stroški nakupa kmetijske opreme, ter stroški nakupa zemljišč.
Višina pomoči:
– subvencioniranje realne obrestne mere v višini do 5 odstotnih točk,
– subvencioniranje stroškov najema kredita do 2,5% vrednosti kredita,
– odobrena sredstva ne smejo presegati 40% stroškov celotne investicije,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do 5 let.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– vloga z obrazložitvijo ukrepa,
– pogodba o medsebojnem sodelovanju sklenjeno med Občino Pivka in poslovno banko oziroma pogodba o najemu kredita med posojilojemalcem in banko,
– posojila odobrena v tekočem letu,
– prosilci morajo imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 20% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 500.000 SIT,
– podana mora biti ocena možnosti razvoja kmetije, pripravljena s strani KSS.
15. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov do 40%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01) do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko kmetovanje (izjava),
– račun o stroških preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološkega kmetovanja,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
16. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov
Namen financiranja
Sofinacira se izvedba projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve Občine Pivka v:
– oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje novih,
– odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji sadja na domu,
– ohranjanja kulturne krajine in podeželja.
Višina pomoči
– sofinancira se do 30% upravičenih stroškov postavitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli, sadike, ograja,
– sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije do 100%, in sicer: animacije, izobraževanja in demonstracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba, sklenjena med Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Občino Pivka,
– pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna površina obnove 30 arov,
– dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških obnove,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
17. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev
Višina pomoči
– sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se krijejo do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja organizacij proizvajalcev, priznanih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do višine 40%, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga z obrazložitvijo ukrepa
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno organizacijo.
18. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin, vrtnin in sadja, in sicer najmanj 50 a poljščin, najmanj 10 a vrtnin in najmanj 80a sadovnjaka.
Višina pomoči
– do 80% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje pred izgubami zaradi naravnih nesreč in izjemnih dogodkov. Če zavarovanje pokriva tudi druge izgube, ki jih povzročijo neugodne vremenske razmere ali izgube povzročijo bolezni živali ali rastlin se stopnja zmanjša na do 50% stroškov premij.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo z obrazložitvijo ukrepa,
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– zemljiškoknjižni izpisek.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu, do porabe sredstev, za te namene opredeljenih v proračunu občine za tekoče leto.
11. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
12. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delni ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 03101/2002
Pivka, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost