Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3800. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3801. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3802. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3803. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5892. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3879. Uredba o dopolnitvi uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog

Drugi akti

3804. Odločba o imenovanju na funkcijo državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
3805. Odločba o imenovanju na funkcijo državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

3806. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dole
3807. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
3808. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
3880. Pravilnik o prenehanju veljavnosti odredbe o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3809. Splošni pogoji poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
3810. Razlage določil kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
3811. Razlaga kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo
3881. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 2002

OBČINE

Beltinci

3812. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci
3813. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Beltinci

Braslovče

3814. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2002
3815. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Braslovče
3816. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
3817. Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Braslovče
3818. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Braslovče
3819. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Celje

3820. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Celje

Črnomelj

3821. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990 - dopolnjene 2002 (programska zasnova za lokacijski načrt zahodne obvozne ceste)

Dobrna

3822. Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna

Gorišnica

3823. Odlok o spremembi proračuna Občine Gorišnica za leto 2002
3824. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3825. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorišnica
3826. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda

Grosuplje

3827. Sklep o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Grosuplje za izvedbo rednih volitev predsednika Republike Slovenije in lokalnih volitev - "2002"

Hodoš

3828. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Hodoš
3829. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Hodoš
3830. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika države, članov državnega sveta in lokalne volitve v letu 2002

Ig

3831. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Ig
3832. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002 in volitve predsednika države 2002

Jesenice

3833. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2003
3834. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju Občine Jesenice

Kobilje

3835. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kobilje

Koper

3836. Razpis volitev Italijanske samoupravne skupnosti Koper

Kuzma

3837. Odlok o vodovarstvenih območjih vodnih virov na območju Občine Kuzma
3838. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
3839. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve članov Občinskega sveta občine Kuzma

Lendava

3840. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava
3841. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava
3842. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2002
3843. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne komisije občine Lendava
3844. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije občine Lendava
3845. Razpis volitev v Svet Madžarske samouprave občine Lendava Kiírom a Lendvai Községi Magyar Önkormányzat Tanácsába való választásokat

Ljutomer

3846. Odlok o zazidalnem načrtu Osnovne šole Stročja vas
3847. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer

Moravske Toplice

3848. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice

Novo mesto

3849. Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Novo mesto

Prebold

3850. Odlok o določitvi pomožnih objektov za katero ni potrebno lokacijsko dovoljenje
3851. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
3852. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold

Ravne na Koroškem

3853. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Ravne na Koroškem
3854. Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
3855. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ravne na Koroškem
3856. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem
3857. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne na Koroškem
3858. Spremembe pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3859. Spremembe pravilnika o dopolnitvi pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Rogašovci

3860. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Rogašovci
3861. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije občine Rogašovci
3862. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Rogašovci

Rogatec

3863. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Rogatec
3864. Sklep o imenovanju v Občinsko volilno komisijo občine Rogatec

Slovenska Bistrica

3865. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2001
3866. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi - javno dobro
3867. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja

Sodražica

3868. Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sodražica
3869. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sodražica
3870. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sodražica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

3871. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Škocjan

3872. Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Škocjan

Vipava

3873. Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov svetov KS za volitve članov svetov KS

Vitanje

3874. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vitanje

Vojnik

3875. Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vojnik
3876. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika države, članov državnega sveta in lokalne volitve v letu 2002

Vransko

3877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2001
3878. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
AAA Zlata odličnost