Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002

Kazalo

3858. Spremembe pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8577.

Na podlagi 29., 34.a in 200.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 7. izredni seji dne 29. 8. 2002 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V naslovu se beseda »plačilih« nadomesti z besedilom: »plačilih za opravljanje funkcije« beseda »nagradah članov delovnih teles...«, pa se nadomesti z besedo »sejninah članov delovnih teles...«.
2. člen
Prvi odstavek 1. člena pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 51/99) se spremeni tako, da se glasi:
»Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93). Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno«.
V drugem odstavku 1. člena se besedi »dela plače« nadomestita z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
V tretjem odstavku 1. člena pravilnika se beseda »nagrade« nadomesti z besedo »sejnine«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se dopolni tako, da se za na koncu odstavka stavek dopolni z besedilom: »če funkcijo opravlja poklicno«.
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače vključno s funkcijskim dodatkom, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo«.
Tretji odstavek 3. člena se na koncu dopolni z besedilom »vendar brez dodatka za delovno dobo«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedi »del plače« nadomestita z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije«.
V istem odstavku se beseda »nagrade« članom delovnih teles občinskega sveta, nadomesti z besedo »sejnine« članom delovnih teles občinskega sveta.
5. člen
Spremeni se naslov II. poglavja pravilnika tako, da se glasi:
II. »VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN«.
Prvi stavek prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se oblikuje največ v višini 80% plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo oziroma največ 40% plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo, če podžupan opravlja to funkcijo nepoklicno«.
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana znaša mesečno plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 40% plače župana brez funkcijskega dodatka in dodatka za delovno dobo.
V tretjem odstavku 5. člena se besedila »dela plače« nadomestita z besedilom: »plačila za opravljanje funkcije«.
V četrtem odstavku se beseda »plačila« nadomesti z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
6. člen
Prvi stavek prvega odstavka 6. člena se nadomesti z naslednjim besedilom tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana«.
7. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedi »dela plače« nadomestita z besedilom: »plačila za opravljanje funkcije«.
V drugem odstavku 7. člena se beseda »plačilo nadomesti z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije«.
Drugi stavek drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo, če funkcijo opravlja profesoinalno«.
V tretjem odstavku 7. člena se beseda »plačilo« nadomesti z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije«, na koncu stavka pa se doda novo besedilo: »brez dodatka za delovno dobo«. Naslednji stavek »Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo« se črta.
V četrtem odstavku 7. člena se za besedilom: »... opravljanje funkcije« doda besedilo »brez delovne dobe«.
8. člen
V prvem in drugem odstavku 8. člena se besedi »del plače oziroma plačila« nadomestita z besedilom: »plačila za opravljanje funkcije«.
Ravno tako se v petem odstavku 8. člena besedi »dela plače« nadomestita z besedilom: »plačila za opravljanje funkcije«.
9. člen
V 9. členu se besedi »dela plače« spremenita v besedilo »plačila za opravljanje funkcije«.
10. člen
V III. poglavju se naslov »NAGRADE« spremeni v »SEJNINE«.
11. člen
V prvem odstavku 10. člena se beseda »nagrada« nadomesti z besedo »sejnina«.
V drugem odstavku se besedi »dela plače« nadomestita z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
12. člen
V 11. členu se besede »nagrade« nadomestijo z besedo »sejnine«.
13. člen
V 12. členu se besede »nagrade« nadomestijo z besedo »sejnine«.
14. člen
V 15. členu se beseda »nagrad« nadomesti z besedo »sejnin«.
15. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda »nagrade« nadomesti z besedo »sejnine«.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 12. 8. 2002 dalje.
Št. 110-07-1/02-31
Ravne na Koroškem, dne 29. avgusta 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost