Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002

Kazalo

3855. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ravne na Koroškem, stran 8576.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem 7. izredni seji dne 29. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ravne na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: vračilo vlaganj).
Občino Ravne na Koroškem po določbah tega odloka nastopa kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam kot dejanskim upravičencem do vračila teh vlaganj.
Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02; v nadaljevanju: zakon).
2. člen
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe z območja Občine Ravne na Koroškem, za katere je občina, krajevna skupnost ali druga pravna oseba sklepala pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v nadaljevanju: komisija).
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti in druge pravne in fizične osebe.
5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in na način kot ga določa zakon.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v višini, določeni v zakonu.
Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon, do višine namenskih sredstev, ki jih za ta namen dobi od države.
8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov skupni predstavnik.
9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-1/02-31
Ravne na Koroškem, dne 29. avgusta 2002.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost