Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1583. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael
1584. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju
1585. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Izrael
1586. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1587. Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije
1588. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen apnenec v pridobivalnem prostoru Mali Medvejk 2 v občini Sežana
1649. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024

Odloki

1589. Odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023

Sklepi

1650. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Hošiminhu, v Socialistični republiki Vietnam
1651. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Hošiminhu, v Socialistični republiki Vietnam

MINISTRSTVA

1590. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
1591. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
1592. Pravilnik o medsebojnem obveščanju za izplačilo deleža upravičencem pri preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z.
1593. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa
1594. Sklep o maksimalni intenzivnosti pomoči za leto 2023
1652. Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek uporabe tretjega odstavka 121. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
1653. Odredba o določitvi datuma, od katerega je mogoče vlaganje predloga za dopustitev revizije v elektronski obliki

USTAVNO SODIŠČE

1595. Odločba o razveljavitvi 18.a člena Zakona o finančni upravi
1596. Odločba o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci

SODNI SVET

1597. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1598. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1599. Skupni sporazum o uporabi avtorskih del s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodov

OBČINE

Ajdovščina

1600. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina

Brezovica

1601. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica

Črnomelj

1602. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
1603. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1604. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1605. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Dobrna

1606. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1607. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Domžale

1608. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za avtocestni priključek Študa in funkcionalno povezane prostorske ureditve

Hodoš

1609. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2023
1610. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2024
1611. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Hodoš
1612. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Hodoš

Kobarid

1613. Odlok o občinskih cestah

Kranj

1614. Odlok o sofinanciranju projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Kranj
1615. Odlok o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj
1616. Pravilnik o določitvi višine nadomestila za uporabo mestne kartice CeKR na CeKR prodajnih mestih
1617. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin

Laško

1618. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Laško

Ljubljana

1619. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora PO-327

Rečica ob Savinji

1620. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno letališče Zgornje Pobrežje
1621. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelo 653/7 k.o. 935 Spodnja Rečica in zemljišču s parcelo 653/8 k.o. 935 Spodnja Rečica

Rogaška Slatina

1622. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

1623. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Srednja šola Sevnica
1624. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

1625. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec
1626. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) – del (ID:2451)
1627. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
1628. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-105 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec; (ID: 3657)

Slovenske Konjice

1629. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2024
1630. Odlok o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
1631. Pravilnik o dodelitvi drugih prejemkov dijakom prvih letnikov srednješolskega izobraževanja v Občini Slovenske Konjice
1632. Pravilnik o nagrajevanju diplomantov v Občini Slovenske Konjice
1633. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID: 3995
1634. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 707/2 k.o. 1110 Ličenca
1635. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1349/1 k.o. 1120 Zgornje Laže
1636. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1354/3 in 1354/4 obe k.o. 1120 Zgornje Laže

Sveti Jurij ob Ščavnici

1637. Odlok o razveljavitvi Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1638. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1639. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1640. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah

Sveti Tomaž

1641. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

1642. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi

Žirovnica

1643. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
1644. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
1645. Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica

Žužemberk

1646. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2023
1647. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1648. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

POPRAVKI

1654. Popravek Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti