Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1599. Skupni sporazum o uporabi avtorskih del s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodov, stran 4420.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22), 45. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 in 130/22) in v skladu s točko 7. Pravilnika o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP (Uradni list RS, št. 111/00)
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, javni zavods sedežem na Kolodvorski ulici 2 v Ljubljani, matična številka: 5056497000, ID za DDV: SI29865174, ki ga zastopa Uprava RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: »RTV Slovenija«)
in
ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE, k.o.s sedežem na Kersnikovi ulici 10a v Ljubljani, matična številka: 5982839000, ID za DDV: SI93005423, ki ga zastopa poslovodja Barbara Pogačnik (v nadaljnjem besedilu: »ZAMP«),
ki sta v nadaljnjem besedilu lahko skupno poimenovana tudi: »pogodbeni stranki«,
sklepata naslednji
S K U P N I   S P O R A Z U M 
o uporabi avtorskih del s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodov 
1. člen 
PREDMET SKUPNEGA SPORAZUMA 
1.1 Predmet tega skupnega sporazuma je upravljanje avtorskih pravic v skladu s 84. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22; v nadaljnjem besedilu: »ZASP«), 7., 9., 18., 45., 47. in 48. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 in 130/22; v nadaljnjem besedilu: »ZKUASP«) ter določbami Pravilnika o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP (Uradni list RS, št. 111/00; v nadaljnjem besedilu: »Tarifa ZAMP«).
1.2 Pogodbeni stranki ta skupni sporazum (v nadaljnjem besedilu: »ta pogodba«) sklepata kot kolektivna organizacija in posamezni uporabnik avtorskih del iz njenega repertoarja na podlagi drugega odstavka 44. člena ZKUASP, zato se uporablja neposredno brez sklenitve posebne pogodbe v smislu drugega stavka sedmega odstavka 44. člena ZKUASP.
2. člen 
OBSEG LICENCE 
2.1 Pogodbeni stranki ugotavljata, da ZAMP opravlja dejavnost kolektivne organizacije na podlagi veljavnega dovoljenja št. 800-9/96, ki ga je v skladu s 146. in 147. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) izdal Urad za intelektualno lastnino in obsega upravljanje avtorskih pravic na že objavljenih delih s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodih.
2.2 Ta pogodba ureja pravice na delih, ki jih RTV Slovenija uporablja v okviru izvajanja javne službe ter spremljajočih splošnih poslovnih dejavnosti in jih ZAMP kolektivno upravlja (v nadaljnjem besedilu: dela), in sicer v naslednjih primerih njihovega izkoriščanja:
1. priobčitev javnosti neodrskih pisanih del s področja književnosti (male pravice) z izjemo pravice dajanja na voljo javnosti,
2. dajanje v najem fonogramov in videogramov,
3. ponatis aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku,
4. ponatis odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja v dnevnem ali periodičnem tisku,
5. reproduciranje in javna priobčitev (z izjemo pravice dajanja na voljo javnosti) del v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund.
2.3 Pogodbeni stranki v zvezi z deli, ki sodijo v repertoar ZAMP glede posamezne pravice, ugotavljata, da:
a) za pravice priobčitve javnosti neodrskih pisanih del s področja književnosti (male pravice), razen pravice dajanja na voljo javnosti, je v skladu z 9. členom ZKUASP določeno obvezno kolektivno upravljanje, zato repertoar ZAMP glede teh pravic obsega vsa takšna predhodno objavljena v Republiki Sloveniji avtorskopravno varovana dela (svetovni repertoar);
b) za pravice reproduciranja književnih del na fonograme in videograme obsega repertoar ZAMP vsa predhodno objavljena dela s področja književnosti, znanosti in publicistike, za katera ZAMP v času uporabe razpolaga s pooblastili imetnikov pravic;
c) za pravice dajanja v najem fonogramov in videogramov obsega repertoar ZAMP vsa predhodno objavljena dela s področja književnosti, znanosti in publicistike, za katera ZAMP v času uporabe razpolaga s pooblastili imetnikov pravic;
d) za pravice ponatisa aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku in odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja v dnevnem ali periodičnem tisku obsega repertoar ZAMP vsa predhodno objavljena dela s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih, za katera ZAMP v času uporabe razpolaga s pooblastili imetnikov pravic;
e) za pravice priobčitve javnosti neodrskih pisanih del s področja književnosti v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund, razen pravice dajanja na voljo javnosti, je v skladu z 9. členom ZKUASP določeno obvezno kolektivno upravljanje, zato repertoar ZAMP glede teh pravic obsega vsa takšna predhodno objavljena v Republiki Sloveniji avtorskopravno varovana dela (svetovni repertoar);
f) za pravice priobčitve javnosti del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov, razen neodrskih pisanih del s področja književnosti, v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund, repertoar ZAMP glede teh pravic obsega vsa predhodno objavljena dela, za katera ZAMP v času uporabe razpolaga s pooblastili imetnikov pravic;
g) za pravice reproduciranja del v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund, obsega repertoar ZAMP vsa predhodno objavljena dela s področja književnosti, znanosti in publicistike, za katera ZAMP v času uporabe razpolaga s pooblastili imetnikov pravic.
3. člen 
TARIFA IN PLAČILA 
3.1  Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita za tarifo uporabe del v okviru izvajanja javne službe RTV Slovenija, pri čemer so tarife za posamične skupine pravic dogovorjene kakor sledi:
TARIFA ZA PRAVICE PRIOBČITVE JAVNOSTI
a) JAVNO IZVAJANJE, JAVNO PRENAŠANJE, JAVNO PRIKAZOVANJE in JAVNO PREDVAJANJE S FONOGRAMI IN VIDEOGRAMI neodrskih pisanih del s področja književnosti ob produkciji programskih vsebin na javnih prireditvah v živo izvedenih, predvajanih, prikazovanih in prenašalnih avtorskih delih, pod pogojem, da je udeležba javnosti brezplačna (v primeru plačljivosti udeležbe gre za uporabo v okviru komercialne dejavnosti RTV Slovenija):
5,00 € na avtorsko delo do 0,5 minute
10,00 € na avtorsko delo od 0,5 do 2 minuti
15,00 € na avtorsko delo od 2 do 5 minut
20,00 € na avtorsko delo od 5 minut do 10 minut
5,00 € na avtorsko delo na vsakih začetih 10 minut prek 10 minut
b) RADIODIFUZNO ODDAJANJE neodrskih pisanih del s področja književnosti (oddajanje RTV Slovenija programov)
160.000,00 €/1.600.000 sekund uporabe del – letni pavšal
Če se letni obseg dejanske uporabe zviša nad 1.600.000 sekund, se sekunda preseženega obsega uporabe del obračuna po 0,10 €/sekundo in ZAMP izda račun.
Če je letni obseg dejanske uporabe del nižji od 1.600.000 sekund, ZAMP za neizkoriščeno uporabo v preteklem obračunskem obdobju (preteklem letu) izstavi dobropis v vrednosti 0,10 €/sekundo, ki se upošteva v tekočem obračunskem obdobju (tekočem letu).
c) JAVNA PRIOBČITEV del v okviru propagandnih sporočil, ki trajajo do 60 sekund (napovedniki)
0,10 €/sekundo
d) SEKUNDARNO RADIODIFUZNO ODDAJANJE, JAVNO PREDVAJANJE S FONOGRAMI IN VIDEOGRAMI in JAVNO PRIKAZOVANJE neodrskih pisanih del s področja književnosti (predvajanje programov z radijskim ali televizijskim sprejemnikom, predvajanje fonogramov in videogramov z napravami in projekcija avdiovizualnih del, predstavitev znanstvene ali tehnične narave v prostorih, dostopnih javnosti) v okviru splošnih poslovnih dejavnosti
4,17 €/mesec na prostor z radijskim ali televizijskim sprejemnikom, predvajalnikom slike in /ali zvoka ali ekranom oziroma projekcijskim platnom
8,35 €/mesec na etažo centralnega ozvočenja
TARIFA ZA PRAVICE REPRODUCIRANJA
e) PONATIS aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku
0,27 €/ vrstico proze (62 znakov s presledki)
f) PONATIS odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja v dnevnem in periodičnem tisku
0,27 €/ vrstico proze (62 znakov s presledki)
1,20 €/ verz poezije
PLAČILA
3.2 Vse vrednosti v predhodni točki 3.1. te pogodbe so izražene v bruto vrednosti in vključujejo vse davke in prispevke iz tega naslova.
3.3 Za uporabo v skladu s to pogodbo ZAMP do 8. dne v mesecu izda mesečni račun, ki ga je RTV Slovenija dolžna poravnati v roku, ki velja za plačila javnih zavodov, pri čemer:
– letni pavšalni zneski mesečno dospevajo v plačilo po dvanajstinah in se plačujejo za tekoči mesec;
– letno obračunsko obdobje traja od 1.1. do 31.12.;
– morebitni zneski presežne količine uporabe ali dobropisi manjše uporabe dospejo v plačilo v mesecu februarju leta, ki sledi letu izteka obračunskega obdobja.
3.4 Tarife iz točke 3.1. se usklajujejo s stopnjo rasti višine RTV prispevka, ki v trenutku sklenitve te pogodbe znaša 12,75 evrov bruto.
3.5 Pogodbeni stranki se dogovorita, da RTV Slovenija v okviru plačil v skladu s točko 3.1. te pogodbe ne plačuje za licenciranje uporabe del iz repertoarja ZAMP, katerih imetnica izkoriščanih pravic je RTV Slovenija sama, saj se šteje, da je (za svoj imetniški delež in sorazmerno z njim) sočasno plačala in prejela ločeni avtorski honorar v višini, sorazmerni z višino honorarja za uporabo del drugih imetnikov.
4. člen 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI RTV SLOVENIJA 
4.1 RTVS ima na osnovi te pogodbe sledeče pravice in obveznosti:
1) pri uporabi del v skladu s to pogodbo spoštovati moralne pravice avtorjev in drugih imetnikov pravic iz avtorskih del, ki sodijo v repertoar ZAMP;
2) ZAMP mesečno, do vsakega petnajstega dne v mesecu, posredovati programska poročila v strojno berljivi obliki;
3) zagotavljati, da programsko poročilo o avtorskih delih, uporabljenih za javno priobčitev na načine od a) do f) ter za reproduciranje in ponatis od h) do i) iz točke 3.1. te pogodbe, vsebuje navedbo naslednjih podatkov:
– naslov oziroma drugo ustrezno identifikacijo uporabljenega dela;
– avtorja oziroma avtorje uporabljenega dela (avtor izvornega dela, avtor priredbe, avtor prevoda);
– način uporabe dela in medije (javne prireditve, RTV programe), v okviru katerih je prišlo do uporabe dela: datum priobčitve javnosti, število objav v dnevu ter trajanje priobčitve dela v okviru posamezne objave;
4) o sekundarnem radiodifuznem oddajanju, javnem predvajanju s fonogrami in videogrami in javnem prikazovanju v okviru splošnih poslovnih dejavnosti RTV Slovenija enkrat letno sporoči natančno število TV in RA sprejemnikov in število etaž oziroma prostorov, dostopnih javnosti, v katerih so sprejemniki nameščeni oziroma štejejo za njihove matične prostore, pri čemer za javnosti dostopne prostore štejejo čakalnice, hodniki, sejne sobe, govorilnice in drugi prostori srečevanja s poslovnimi partnerji oziroma gosti RTV Slovenija, katerih prisotnost v danem trenutku ni neposredno povezana s produkcijo programskih vsebin RTV Slovenija;
5) v primeru prve objave določenega dela se poroča (označi), da je šlo pri prvi objavi za prvo objavo dela (predhodno neobjavljeno delo, ki je šele ob naslednji objavi oziroma ponovitvi vključeno v repertoar ZAMP v skladu s točko 2.3 te pogodbe).
6) v primeru propagandnih vsebin za lastne programe (napovedniki) se poroča (označi), da gre za propagandno sporočilo;
7) v primeru zahtevane preverbe posameznih programskih poročil mora RTV Slovenija že oddana poročila ponovno preveriti in morebitne dopolnitve oziroma popravke v roku enega meseca od prejema obrazložene zahteve posredovati ZAMP;
8) ZAMP mesečno nakazovati avtorske honorarje v skladu s to pogodbo.
5. člen 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAMP 
5.1. ZAMP ima na osnovi te pogodbe sledeče pravice in obveznosti:
1) na primeren način mora RTV Slovenija omogočiti preverjanje podatkov o delih v evidentiranem repertoarju ZAMP oziroma varovanosti posameznih del,
2) periodično posredovati RTV Slovenija pregledni informativni seznam avtorjev, za katerih dela ima individualna pooblastila imetnikov za upravljanje pravic, ki se urejajo s to pogodbo;
3) v primerih, ko želi RTV Slovenija licencirati uporabo posameznih del, ZAMP pa imetnikov pravic ne zastopa oziroma jih zastopa le v določenem deležu, a razpolaga s kontaktnimi podatki nezastopanih imetnikov oziroma njihovih zastopnikov, lahko ZAMP pomaga RTV Slovenija vzpostaviti kontakt z njimi;
4) RTV Slovenija tekoče obveščati o morebitni problematiki s področja moralnih in materialnih pravic, izhajajočih iz uporabe del, ki sodijo v repertoar ZAMP;
5) v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe z RTV Slovenija uskladi in potrdi formate in oblike strojno berljivega poročanja;
6) preverjati pravilnost in popolnost poročil RTV Slovenija;
7) od RTV Slovenija zahtevati preverbo posamičnih programskih poročil v primeru njihove neskladnosti z lastnimi analizami njegovega delovanja;
8) RTV Slovenija redno izstavljati račune za plačilo avtorskih honorarjev v skladu s to pogodbo;
9) izplačevati avtorske honorarje upravičenim imetnikom na osnovi s strani RTV Slovenija predloženih programskih poročil in plačanih avtorskih honorarjev.
6. člen 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK V PRIMERU ZAHTEVKOV TRETJIH OSEB 
6.1 V primeru, da bi kdorkoli zahteval od ene pogodbene stranke kakršnokoli nadomestilo v zvezi s pravicami, ki so predmet te pogodbe, se pogodbeni stranki zavezujeta, da bo pogodbena stranka na poziv druge pogodene stranke vstopila v spor ter bo v obsegu svojih obveznosti po tej pogodbi prevzela vse zahtevke, kazni in stroške, ki bodo nastali po njeni krivdi.
7. člen 
TRŽNE DEJAVNOSTI RTVS 
7.1. Pogodbeni stranki si bosta prizadevali pogodbeno urediti tudi uporabo pravic za tržne dejavnosti RTV Slovenija.
7.2. Pogodbeni stranki se dogovorita, da za tržne dejavnosti RTV Slovenija do sklenitve ustrezne pogodbe veljajo pogoji licenciranja v skladu s Tarifo ZAMP oziroma skupnimi sporazumi, ki veljajo v času uporabe.
8. člen 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
8.1 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
– pridobitev posla ali
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku, posredniku;
je nična.
9. člen 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
9.1 Pogodbeni strani bosta z osebnimi podatki, s katerimi se seznanita pri izvajanju pogodbe, ravnali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9.2 Pogodbeni stranki bosta osebne podatke uporabljali za namene izvajanja te pogodbe in za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
10. člen 
PREDSTAVNIKA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA SKUPNEGA SPORAZUMA 
10.1 Predstavnika za spremljanje izvajanja te pogodbe sta zakonita zastopnika pogodbenih strank.
10.2 Pogodbeni stranki zagotavljata odziv predstavnikov na uradno pisno komunikacijo v zvezi s to pogodbo v roku petih delovnih dni. Pogodbeni stranki bosta za uradno pisno komunikacijo v zvezi s to pogodbo uporabljali elektronski naslov:
– na strani RTV Slovenija: avtorska@rtvslo.si,
– na strani ZAMP: skupni.sporazumi@zamp-ko.si.
10.3 O morebitni spremembi elektronskega poštnega naslova pogodbena stranka obvesti drugo pogodbeno stranko najkasneje v petih dneh od spremembe, takšna sprememba pa ne šteje za spremembo te pogodbe.
11. člen 
VELJAVNOST POGODBE 
11.1 Pogodba prične veljati s 15. dnem po njeni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
11.2 Pogodba je sklenjena do 31. 12. 2024, zatem pa se njena veljavnost in uporaba vsakokrat samodejno podaljšata za eno leto, če je nobena od strank ne odpove najkasneje 3 mesece pred prenehanjem veljavnosti.
11.3 Če bi se izkazalo, da je katera koli določba te pogodbe iz kakršnih koli razlogov neveljavna, nična ali neizvršljiva, ostanejo vse ostale določbe še naprej v veljavi oziroma uporabi.
11.4 V primeru spremembe obsega dovoljenja ZAMP za opravljanje dejavnosti kolektivne organizacije zaradi spremembe ali dopolnitve Dovoljenja iz točke 2.1 te pogodbe oziroma zaradi spremembe veljavnih predpisov ali drugih za pogodbeni stranki zavezujočih pravnih aktov pogodbeni stranki še naprej izvršujeta pravice in obveznosti iz te pogodbe v največji možni meri, ki ne nasprotuje predpisom.
11.5 RTV Slovenija lahko pogodbo odpove predčasno in brez odpovednega roka s pisno izjavo, v primeru da bi bilo ZAMP v odvzeto dovoljenje za kolektivno upravljanje določene pravice, ki je predmet te pogodbe.
11.6 Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki aneksa k njej oziroma s sprejemom čistopisa nove pogodbe, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen 
PREHODNA DOLOČBA 
12.1 Stranki se dogovorita, da je za uporabo del od odpovedi Pogodbe o uporabi avtorskih del s področja književnosti, publicistike, znanosti in njihovih prevodov z dne 23. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: Pogodba 2011) do veljavnosti te pogodbe, s plačili, ki jih je RTV Slovenija v tem obdobju mesečno nakazoval ZAMP, v celoti plačano nadomestilo, kot je bilo določeno v Pogodbi 2011. Mesečni znesek v višini 12.251,58 evrov vključuje vse davke in prispevke, ki jih je treba plačati iz tega naslova.
12.2 RTV Slovenija bo do začetka veljavnosti te pogodbe poplačal vse zapadle obveznosti, nastale po prenehanju veljavnosti Pogodbe 2011. RTV Slovenija bo v 30 dneh od začetka veljavnosti te pogodbe na račun ZAMP plačal vsa zamujena in/ali s strani ZAMP vrnjena plačila ter še neplačana mesečna plačila za uporabo del v predmetnem obdobju.
13. člen 
KONČNE DOLOČBE 
13.1 Pogodbeni stranki v treh mesecih po uveljavitvi pogodbe predvidevata izvedbo enega do dveh usklajevalnih sestankov z namenom tehnične uskladitve oblike in načina poročanja.
13.2 Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali po mirni poti, v nasprotnem primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
13.3 Pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.
13.4 ZAMP posreduje pogodbo za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije v osmih (8) dneh od podpisa oziroma prejema svojih izvodov obojestransko podpisane pogodbe.
Ljubljana, dne 31. maja 2024
ZAMP - ZDRUŽENJE
AVTORJEV SLOVENIJE, k.o. 
 
poslovodja 
Barbara Pogačnik
RTV Slovenija, javni zavod 
Uprava JZ RTV Slovenija 
 
Zvezdan Martić 
predsednik 
 
Andrej Trček 
član 
 
Franci Pavšer 
delavski direktor 
ODSOTEN

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti