Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1628. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-105 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec; (ID: 3657), stran 4471.

  
Na podlagi sedmega odstavka 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 29. 5. 2024 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-105 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec; (ID: 3657) 
1. člen 
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3657, ki se nanaša na enoto urejanja prostora EUP OP-105, skladno z Elaboratom lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-105 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec, na zemljiščih s parc. št. 703/4, 704/4, 704/6, 709/1, 1579/23, 710/1, 711/3 in 711/4, vse k. o. 846 – Gradišče.
(2) Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje SITUS d.o.o. agencija za prostorski inženiring, Gorkega 1, 2000 Maribor, odgovorni prostorski načrtovalec: Rasto KIRN, univ. dipl. inž. arh., ZAPS: PA PPN – 0880; številka elaborata: 20230221, (junij 2023, dopolnitev november 2023).
2. člen 
(1) Lokacijska preveritev se nanaša na preoblikovanje in povečanje območja stavbnega zemljišča posamične poselitve v enoti urejanja prostora EUP z oznako OP-105 z namenom, da se omogoči rekonstrukcija obstoječega gospodarskega objekta in da se mu spremeni namembnost v enostanovanjsko stavbo. Površina izvornega območja posamične poselitve znaša 2.087,83 m2.
(2) V enoti urejanja prostora EUP z oznako OP-105 je predlagana širitev stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v obsegu 364,3 m2 (17,45 % izvornega območja) na parc. št. 703/4, 704/4, 704/6, 709/1 in 1579/23, vse del, vse k.o. 846 – Gradišče in preoblikovanje stavbnega zemljišča – prenos 225,75 m2 s parc. št. 710/1, 711/3 in 711/4 na parc. št. 703/4, 704/4, 704/6, 709/1 in 1579/23, vse k.o. 846 – Gradišče, v površini 220,65 m2. Preoblikovana in razširjena EUP bi imela površino 2.447,04 m2.
(3) Natančna oblika ter velikost preoblikovanega območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa.
3. člen 
(1) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa, Elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k Elaboratu lokacijske preveritve.
(2) Na območju lokacijske preveritve veljajo določila Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (OPN).
4. člen 
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Slovenj Gradec in Ministrstvu za naravne vire in prostor.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0132/2023-32
Slovenj Gradec, dne 29. maja 2024
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti