Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1609. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2023, stran 4443.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 6. člena Statuta Občine Hodoš je občinski svet na 8. redni seji dne 28. 3. 2024 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Hodoš za leto 2023 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2023.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Hodoš za leto 2023.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Hodoš je bil realiziran v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
ZR-Realizacija: 2023 [4] 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
959.960
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
524.481
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
420.842
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
386.721
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
24.459
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
8.999
706
DRUGI DAVKI
662
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
103.640
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
32.744
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
592
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
0
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
13.842
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
56.462
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
435.478
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
368.418
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
67.060
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
0
782
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
952.923
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
472.694
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
133.271
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
21.085
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
314.994
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
3.175
409
REZERVE
169
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
155.023
410
SUBVENCIJE
4.551
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
102.367
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
44.936
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
3.168
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
324.115
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
324.115
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.091
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.091
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
7.037
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
3.600
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
3.600
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
3.437
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–3.600
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–7.037
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
180.238
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni straneh Občine Hodoš.
Št. 4103-0001/2024-1
Hodoš, dne 29. marca 2024
Župan 
Občine Hodoš 
Denis Tamaško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti