Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1620. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno letališče Zgornje Pobrežje, stran 4462.

  
Na podlagi 124. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24 – ZUreP-3) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 10. redni seji dne 23. 5. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno letališče Zgornje Pobrežje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(pravna podlaga) 
(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno letališče Zgornje Pobrežje (Uradni list RS, št. 25/23) se dopolni po projektu, ki ga je pod številko 274-2023 izdelala Mojca Furman Oman s.p., Celje (odgovorna prostorska načrtovalka: dr. Mojca Furman Oman, PPN ZAPS 2185).
(2) Pravna podlaga za pripravo in sprejmem Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno letališče Zgornje Pobrežje (v nadaljevanju: SD OPPN) je dana v Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24 – ZUreP-3).
(3) SD OPPN je izdelan skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 23/16, 72/19).
II. VSEBINA 
2. člen 
(vsebina) 
(1) SD OPPN vsebuje tekstualni del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– spremembe in dopolnitve opisa rešitev načrtovanih objektov in površin, pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo v poglavju Umestitev načrtovane ureditve v prostor.
(3) Sestavni del SD OPPN je tudi naslednje spremljajoče gradivo:
– poročilo o sodelovanju z javnostjo
– mnenja
– obrazložitev in utemeljitev SD OPPN
– povzetek za javnost.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
3. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) 
V tretjem odstavku 7. člena (poglavje »Stavbe«) se v razdelku »Skupni pogoji znotraj EU1, EU2, EU3« dopolni stavek »Strehe so lahko ravne, enokapne v razponu med 5–25° ali dvokapne v razponu med 25–45°.«, in sicer tako, da se na koncu stavka doda vejica in naslednja vsebina: », razen streh stanovanjskih stavb, kjer so na pretežnem delu stavbe (več kot 60 % tlorisa stavbe) dopustne le dvokapne strehe z naklonom med 35° in 45°, možna pa je kombinacija z ravno streho. Na območju EU/1 je dopustno tudi drugačno oblikovanje streh industrijskih stavb in drugih poslovnih stavb, in sicer tako, da se naklon prilagodi velikosti objekta.«
IV. KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(dostopnost do prostorskega akta) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Rečica ob Savinji in na Upravni enoti Mozirje.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3500-0006/2016-58
Rečica ob Savinji, dne 27. maja 2024
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Majda Potočnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti