Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Št. 093-35/2024-3130-58 Ob-2383/24, Stran 1416
Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24), Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 /DP2024/ (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list, št. 21/18) in 37. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja
javni razpis 
za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2024 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih vlog sofinanciralo:
Sklop A:
– trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah
Sklop B:
– trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah
Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa. Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za oba sklopa enako.
3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 180 trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. V okviru javnega razpisa se predvideva:
Za Sklop A:
– Sofinanciranje predvidoma 120 trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnih organizacijah.
S sofinanciranjem delovnih mest za organizacijski razvoj v NVO (npr. na področju organizacijskega razvoja organizacije, fundraisinga/zbiranja sredstev, komuniciranja, socialnih inovacij, strateškega načrtovanja, upravljanja s kadri itd.) želimo doseči ustrezno izboljšanje organizacijske učinkovitosti NVO, s tem pa posledično dobro razvit, učinkovit in inovativen NVO sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje uspešno odzivati. S sofinanciranjem delovnih mest za opravljanje strokovnih nalog (priprava in izvajanje programov in projektov) bomo prispevali k dvigu kompetenc NVO sektorja za kakovostno opravljanje nalog/del z namenom učinkovitega odziva na potrebe skupnosti.
Za Sklop B:
– Sofinanciranje predvidoma 60 trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo in usmerjajo proces prostovoljstva ter usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva. Javni razpis bo tako spodbujal zaposlovanje mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev na posameznih vsebinskih področjih ali različnih geografskih območjih ter tako prispeval k razvoju in profesionalizaciji prostovoljstva ter kreiranju novih programov v okolju oziroma skupnosti.
4. Cilj javnega razpisa
Skladno z namenom razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva so cilji javnega razpisa naslednji:
– povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
– dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
– profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
– kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
– kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
– profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.
5. Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljni skupini javnega razpisa se razlikujeta glede na Sklop A in B, in sicer:
Sklop A: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).
Sklop B: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij ter organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu, tj. na Sklopu A ali na Sklopu B. V okviru izbranega sklopa prijavitelj lahko odda le 1 vlogo, lahko pa kot partner nastopa v več vlogah na obeh sklopih, v kolikor za to izpolnjuje pogoje, vendar v nobenem primeru na tem javnem razpisu ne more zaprositi za sofinanciranje več kot dveh delovnih mest.
Sklop A
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj le skupaj s partnerji, ki tako skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij. Konzorcij lahko sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev). Prijavo na javni razpis odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.
Sklop B
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij. V primeru konzorcija lahko le-tega sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev). V kolikor se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.
V primeru, da bo na javnem razpisu izbran konzorcij, Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). Prijavitelj je dolžan najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisan konzorcijski sporazum, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga št. 2: Vzorec konzorcijskega sporazuma). V konzorcijskem sporazumu, ki ga prijavitelj podpiše z vsemi partnerji, so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti konzorcija za izvedbo aktivnosti, navedenih v potrjeni vlogi.
6.1 Upravičeni prijavitelji in partnerji za Sklop A
Prijavitelj, ki se prijavlja na Sklop A, mora na dan prijave na javni razpis, razen točke 4 in 6, izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
3. je imel v letu 2023 najmanj 30.000 EUR prihodka,
4. je imel na dan 1. 1. 2024 zaposleno vsaj eno osebo za polni ali krajši delovni čas,
5. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
6. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpisoziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
8. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Vsak partner, ki se prijavlja na Sklop A, mora na dan prijave na javni razpis, razen točke 4, izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
3. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
4. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
5. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
6. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
6.2 Upravičeni prijavitelji in partnerji za Sklop B
Prijavitelj, ki se prijavlja na Sklop B, mora na dan prijave na javni razpis, razen točke 5 in 7, izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15),
3. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
4. je imel v letu 2023 najmanj 30.000 EUR prihodka,
5. je imel na dan 1. 1. 2024 zaposleno vsaj eno osebo za polni ali krajši delovni čas,
6. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
7. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
8. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
9. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
V primeru konzorcija mora vsak partner, ki se prijavlja na Sklop B, na dan prijave na javni razpis, razen točke 5, izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15),
3. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register RS,
4. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
7. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
6.3 Specifični pogoji, ki veljajo za oba sklopa javnega razpisa
1. V okviru posamezne vloge lahko prijavitelj ali v primeru konzorcija, vsak partner, zaprosi za sofinanciranje najmanj enega in največ dveh delovnih mest za polni delovni čas, vendar skupaj ne več kot šest delovnih mest na posamezen konzorcij. Zaposlitev za krajši delovni čas od polnega je dovoljena le v primeru, da je osebi z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega.
2. V okviru posamezne vloge mora prijavitelj ali v primeru konzorcija vsak partner skleniti pogodbo o zaposlitvi za neprekinjeno obdobje najmanj 27 mesecev.
3. V primeru, da zaposlena oseba na delovnem mestu, za katerega je prijavitelj ali partner prejel sredstva, predčasno preneha delovno razmerje, je prijavitelj ali partner, dolžan zagotoviti njeno nadomestitev.
Posamezni prijavitelj oziroma partner mora za sklop, na katerega se prijavlja, izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev mora prijavitelj podpisati izjavo (za Sklop A: Obrazec št. 3 A ter za Sklop B: Obrazec št. 3 B), v primeru konzorcija pa mora izjavo podpisati tudi vsak partner (za Sklop A: Obrazec št. 4 A ter za Sklop B: Obrazec št. 4 B), s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila oziroma izpise glede izpolnjevanja posameznih pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko vsak prijavitelj/partner navedena dokazila iz uradnih evidenc priloži sam (npr. kopija veljavnega ustanovitvenega akta/temeljnega akta).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila, dokazila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. V primeru, da le-ta ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu, bo strokovna komisija vloge zavrnila.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru vloge, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
7. Financiranje
7.1 Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 12.600.000 EUR, in sicer 8.400.000 EUR za Sklop A in 4.200.000 EUR za Sklop B, pri čemer je razporeditev med leti naslednja:
leto 2024 
leto 2025
leto 2026
SKUPAJ
SKLOP A
2.400.000 EUR
4.200.000 EUR
1.800.000 EUR
8.400.000 EUR
SKLOP B 
1.200.000 EUR
2.100.000 EUR
900.000 EUR
4.200.000 EUR
SKUPAJ
3.600.000 EUR
6.300.000 EUR
2.700.000 EUR
12.600.000 EUR
V primeru, da se sredstva na posameznem sklopu javnega razpisa ne razdelijo v celoti, se sredstva lahko prenesejo na drug sklop.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne sklene pogodb o sofinanciranju v primeru, da za javni razpis nima zagotovljenih sredstev v proračunu ali glede na razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem letu, predlaga prilagoditev dinamike izplačil ali spremembo višine sofinanciranja.
7.2 Višina zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo v okviru javnega razpisa posamezno vlogo, ne glede na sklop javnega razpisa, sofinanciralo največ 6 trajnostno naravnanih delovnih mest v višini največ 420.000 EUR (420.000/70.000=6).
Pravni subjekt (tj. prijavitelj ali posamezni partner) se lahko sofinancira v višini največ 140.000 EUR, kar pomeni, da prijavitelj ali posamezni partner zaprosi za največ 2 trajnostno naravnani delovni mesti (70.000*2).
8. Upravičeni stroški javnega razpisa
8.1 Upravičeni stroški
Upravičena stroška tega javnega razpisa sta:
1. Sklop A:
– sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnih organizacijah
2. Sklop B:
– sofinanciranje delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva
Sofinanciranje delovnega mesta na Sklopu A in sofinanciranje delovnega mesta na Sklopu B znašata 35.000 EUR/letno za polni delovni čas. V primeru zaposlitve osebe, ki ji je z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, se sredstva prizna v sorazmerni višini.
V okviru predmetnega javnega razpisa se bodo sredstva delovnega mesta na Sklopu A in sredstva delovnega mesta na Sklopu B dodelila za obdobje 2 let (24 mesecev).
Prijavitelju se bodo sredstva delovnega mesta na Sklopu A in sredstva delovnega mesta na Sklopu B izplačala na podlagi popolnih in pravilnih zahtevkov za izplačilo (v nadaljnjem besedilu: ZZI) na sledeč način:
– 20.000 EUR v letu 2024 (ZZI št. 1)
– 20.000 EUR v letu 2025 (ZZI št. 2)
– 15.000 EUR v letu 2025 (ZZI št. 3)
– 10.000 EUR v letu 2026 (ZZI št. 4)
– 5.000 EUR v letu 2026 (ZZI št. 5).
V letu 2025, 2026 in 2027 se bo sofinanciranje delovnega mesta na Sklopu A in sofinanciranje delovnega mesta na Sklopu B izplačala le ob pogoju, da bo prijavitelj oziroma v primeru konzorcija partnerji dosegli zastavljene cilje in kazalnike v vlogi, sicer bo ministrstvo pogodbo o sofinanciranju prekinilo.
Sofinanciranje delovnega mesta na Sklopu A in sofinanciranje delovnega mesta na Sklopu B sta upravičena stroška pod naslednjimi pogoji:
1. če bo pogodba o zaposlitvi osebe na sofinanciranem delovnem mestu sklenjena najkasneje do oddaje ZZI št. 1.
2. če bo pogodba o zaposlitvi osebe na sofinanciranem delovnem mestu sklenjena za neprekinjeno obdobje najmanj sedemindvajset mesecev za polni delovni čas ali za krajši delovni čas od polnega za osebo, ki ji je z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega.
3. če bodo stroški dela, ki jih sestavlja bruto plača in prispevki na bruto plačo (bruto II.) in ne vključujejo povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) ter regres v obdobju 24 mesecev znašali najmanj 63.000 EUR v primeru zaposlitve osebe za polni delovni čas oziroma v sorazmerno znižanem znesku za osebo, ki ji je z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega.
Dokazila za uveljavljanje upravičenega stroška delovnega mesta na Sklopu A in Sklopu B bodo podrobneje določena v navodilih ministrstva.
9. Obdobje porabe dodeljenih sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni razpis so proračunska leta 2024, 2025, 2026 in 2027. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2027.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo v letu 2024 izplačalo v skladu s plačilnim rokom, ki ga ureja zakon o izvrševanju proračunov, v letu 2025 najkasneje do 31. 12. 2025 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga ureja zakon o izvrševanju proračunov, v letu 2026 do 31. 12. 2026 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga ureja zakon o izvrševanju proračunov ter v letu 2027 do 31. 12. 2027 oziroma v skladu s plačilnim rokom, kot ga ureja zakon o izvrševanju proračunov ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev.
10. Postopek izbora prijaviteljev
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 60 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse, za posamezen sklop javnega razpisa zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in tej razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (USB ključek itd.) v Wordovi obliki posredovati tudi izpolnjene spodaj navedene obrazce za posamezen sklop:
Sklop A:
– Obrazec št. 1 A: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju in partnerjih,
– Obrazec št. 2 A: Prijavnica A.
Sklop B:
– Obrazec št. 1 B: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju in partnerjih,
– Obrazec št. 2 B: Prijavnica B.
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis oddati izključno po pošti, s priporočeno poštno pošiljko, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer na način, da bo iz pošiljke jasno razviden točen datum in ura oddaje vloge. V nasprotnem primeru strokovna komisija take vloge ne bo obravnavala in jo bo s sklepom predstojnika ministrstva zavrgla ter neodprto vrnila pošiljatelju.
Vlogo je treba poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2024«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge, ki je različen glede na posamezen sklop javnega razpisa (Sklop A: Priloga št. 3 A: Označba vloge A, oziroma za Sklop B: Priloga št. 3 B: Označba vloge B) in je del tega razpisa. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj ali v primeru konzorcija, vsak partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v razpisu.
10.2 Število predloženih vlog
Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu, tj. Sklopu A ali na Sklopu B. V kolikor bo posamezni prijavitelj kandidiral na obeh sklopih javnega razpisa, se bo upoštevala vloga na tistem sklopu, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, vse ostale vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene prijavitelju.
V okviru izbranega sklopa lahko prijavitelj odda le eno vlogo, lahko pa kot partner nastopa v več vlogah na obeh sklopih, v kolikor za to izpolnjuje pogoje. V kolikor bo kot prijavitelj v okviru istega sklopa predložil več vlog za sofinanciranje bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, vse nadaljnje vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene prijavitelju.
Na javnem razpisu lahko posamezni pravni subjekt, ne glede na sklop prijave ter funkcijo v vlogi (ali v vlogi nastopa kot prijavitelj ali kot partner), skupaj zaprosi za največ dve sofinancirani delovni mesti.
10.3 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. Potencialni prijavitelji bodo o datumu in lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-in-profesionalizacijo-nvo-in-prostovoljstva-2024/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Na napačen naslov prispele, prepozno prispele, nepravilno izpolnjene oziroma označene ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
11. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki za posamezen sklop javnega razpisa ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki na e-nosilcu (USB ključku itd.) ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev.
Prijavitelj mora vlogi za Sklop A priložiti v celoti izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so podrobneje navedene v poglavju 17.2.1 tega razpisa in razpisne dokumentacije.
Prijavitelj mora vlogi za Sklop B priložiti v celoti izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so podrobneje navedene v poglavju 17.2.2 tega razpisa in razpisne dokumentacije.
V primeru, da prijavitelj vlogi na javni razpis ne bo priložil za Sklop A: Obrazca št. 1 A: Osnovni podatki in Obrazca št. 2 A: Prijavnica A oziroma za Sklop B: Obrazca št. 1 B: Osnovni podatki in Obrazca št. 2 B: Prijavnica B, strokovna komisija prijavitelja ne bo pozvala k dopolnitvi vlog, temveč bo vlogo zavrgla.
Če prijavitelj, ali v primeru konzorcija partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da obrazci in priloge ne bodo podpisani oziroma ožigosani, se bo vloga štela za formalno nepopolno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev prijave bo posredovan v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale vloge.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa.
12. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnosti vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis ter v postopek ocenjevanja uvrstila le tiste vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa.
V primeru da prijavitelj, ali v primeru konzorcija, posamezen partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vsako popolno vlogo bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije po posameznih merilih, določenih v poglavju 13 javnega razpisa. Končno oceno vloge po posameznih merilih bo predstavljalo povprečje posameznih podeljenih ocen ocenjevalcev.
V primeru razlikovanja ocene za več kot 2 oceni1 na posameznem merilu med dvema ocenjevalcema, vlogo oceni še tretji ocenjevalec in končna ocena vloge predstavlja povprečje vseh treh ocenjevalcev.
1 Primer: Tretji ocenjevalec oceni vlogo tedaj, ko en ocenjevalec oceni vlogo pri posameznem merilu z oceno odlično, drugi ocenjevalec pa z oceno zadovoljivo. V primeru, če en ocenjevalec oceni vlogo z odlično, drugi ocenjevalec pa oceni vlogo z dobro, tretji ocenjevalec ne ocenjuje take vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini vloge. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija za vsak posamezen sklop javnega razpisa oblikovala svoj predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo predlagala za sofinanciranje.
Za sofinanciranje bodo predlagane le tiste vloge, ki bodo:
– na Sklopu A: dosegle pri merilih 1, 2, in 3 minimalni kakovostni kriterij 50 točk
– na Sklopu B: dosegle pri merilih 1, 2, in 3 minimalni kakovostni kriterij 37 točk
Le tiste vloge, ki bodo na posameznem sklopu dosegle minimalni kakovostni kriterij, bodo ocenjene še na podlagi dodatnih meril (merilo 4) za posamezen sklop. Za sofinanciranje bodo predlagane vloge z višjim skupnim številom točk doseženih pri merilih 1, 2, 3 in 4.
V primeru, da več prijaviteljev na posameznem sklopu doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, bo prednost pri izboru na obeh sklopih javnega razpisa imela vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilu 1.3. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bo izbrana tista vloga, ki bo na pošti poslana kot prva.
Prav tako lahko strokovna komisija preostanek sredstev znotraj posameznega sklopa podeli naslednjemu na lestvici, ob pogoju, da je dosegel minimalni kakovostni kriterij, tudi če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino sredstev in v kolikor se prijavitelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranja.
V kolikor skupna vrednost predlaganih vlog, ki so dosegle minimalni kakovostni kriterij, na posameznem sklopu ne bo dosegla razpoložljivih sredstev, se lahko ostanek sredstev prerazporedi na drug sklop oziroma lahko ostanek sredstev ostane nerazporejen, če tudi na drugem sklopu ni zadostnega števila vlog, ki so dosegle minimalni kakovostni kriterij.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko znotraj istega sklopa javnega razpisa izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da doseže minimalni kakovostni kriterij določen za posamezni sklop javnega razpisa.
13. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Strokovna komisija bo pri podeljevanju točk upoštevala naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če pri posameznem merilu javnega razpisa ni določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
0
neustrezno/nesprejemljivo
1
pomanjkljivo
2
zadostno
3
dobro
4
zelo dobro
5
odlično
0
neustrezno/nesprejemljivo
1–2
pomanjkljivo
3–4
zadostno
5–6
dobro
7–8
zelo dobro
9–10
odlično
Sklop A:
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO
največje št. točk
1. Ustreznost vloge
20 točk
2. Ustreznost konzorcija
35 točk
3. Ustreznost načrtovanih delovnih mest
20 točk
4. Dodatna merila
14 točk
SKUPAJ
89 točk
Sklop B:
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO 
največje št. točk
1. Ustreznost vloge
20 točk
2. Ustreznost prijavitelja oziroma konzorcija
15 točk
3. Ustreznost načrtovanih delovnih mest
20 točk
4. Dodatna merila
9 točk
SKUPAJ
64 točk
Največje skupno možno število doseženih točk je na Sklopu A 89 točk, na Sklopu B pa 64 točk.
14. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-in-profesionalizacijo-nvo-in-prostovoljstva-2024/.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
15. Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
16. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni javni razpis z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni tega razpisa in bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-in-profesionalizacijo-nvo-in-prostovoljstva-2024/.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-in-profesionalizacijo-nvo-in-prostovoljstva-2024/ ali osebno na sedežu ministrstva, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, pri Božidarju Malneršiču.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2024« (za Božidarja Malneršiča).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-in-profesionalizacijo-nvo-in-prostovoljstva-2024/. Vprašanja bo možno posredovati najkasneje do 31. 7. 2024. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-in-profesionalizacijo-nvo-in-prostovoljstva-2024/.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se za vsak posamezen sklop javnega razpisa nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Spodaj navedeni prijavni obrazci in priloge so ločeni glede na sklop prijave na javni razpis, pri čemer je to posebej označeno na posameznem obrazcu (A, B). Kjer to ni posebej označeno, so obrazci oziroma priloge za oba sklopa javnega razpisa enake.
17.2.1 Sklop A
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1 A: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju in partnerjih
– Obrazec št. 2 A: Prijavnica A
– Obrazec št. 3 A: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4 A: Izjava partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga št. 2: Vzorec konzorcijskega sporazuma (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga št. 3 A: Označba vloge A
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji in partnerji priložiti sami
– Priloga št. 4: Kopija veljavnega ustanovitvenega ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami
– Priloga št. 5: Kopija podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov (izkaz poslovnega izida) za obdobje 1. 1. 2023–31. 12. 2023 (samo za prijavitelja)
– Priloga št.: elektronski nosilec z izpolnjenim Obrazcem št. 1 A in Obrazcem št. 2 A
17.2.2 Sklop B
a.) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1 B: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju in partnerjih
– Obrazec št. 2 B: Prijavnica B
– Obrazec št. 3 B: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4 B: Izjava partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (le v primeru konzorcija)
b.) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga št. 2: Vzorec konzorcijskega sporazuma (le v primeru konzorcija; ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga št. 3 B: Označba vloge B
c.) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji ter v primeru konzorcija partnerji priložiti sami
– Priloga št. 4: Kopija veljavnega ustanovitvenega ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami
– Priloga št. 5: Kopija podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov (izkaz poslovnega izida) za obdobje 1. 1. 2023–31. 12. 2023 (samo za prijavitelja)
– Priloga št. 6: elektronski nosilec z izpolnjenim Obrazcem št. 1 B in Obrazcem št. 2 B.
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti