Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Ob-2367/24, Stran 1523
Na podlagi točke d) 18. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE), Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22 v nadaljevanju: »Uredba«), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb v nadaljevanju: »ZUP«), na podlagi prvega odstavka 86. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21 in 41/22, v nadaljevanju: »SONDSEE«), Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE, v nadaljevanju »ZSROVE«), Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21, v nadaljevanju »ZOEE«), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US,v nadaljevanju »SZ-1«), Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O) in Pravil za delovanje centra za podpore družba Borzen, d.o.o. objavlja
javni poziv 
JP SO-02 za dodelitev naložbene pomoči za nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije na podlagi nove Uredbe o samooskrbi 
1 Predmet javnega poziva
Predmet tega javnega poziva je opredelitev načina ter pogojev za dodelitev naložbene pomoči za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije. Gre za naložbeno pomoč za naložbe v namestitev naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije po sistemu samooskrbe po Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) (v nadaljevanju: novi sistem samooskrbe), ki ga lahko uporabijo končni odjemalci.
Naložbena pomoč se dodeli za naložbo v napravo za individualno samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije, ki je izvedena od vključno 1. 1. 2024 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev naložbene pomoči po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: »vloga«) že obratuje ter ga je distribucijski operater po 1. 1. 2024 registriral kot končnega odjemalca s samooskrbo po novi Uredbi o samooskrbi (Uradni list RS, št. 43/22).
Naložbena pomoč se dodeli in izplača za nove naložbe v novo napravo za samooskrbo z električno energijo, ki so ob oddaji vloge po tem javnem pozivu že zaključene (dograditve že obstoječih sončnih elektrarn niso predmet tega poziva), razen v primeru skupnostne samooskrbe gospodinjskih odjemalcev, za katere se naložbena pomoč lahko dodeli tudi pred izgradnjo naprave, izplača pa se po izgradnji naprave.
V primeru skupnostne samooskrbe gospodinjskih odjemalcev se postopek lahko opravi v dveh fazah, pri čemer v okviru samega postopka pridobitve subvencije vlagatelj ali od njega pooblaščena oseba v prvi fazi odda vlogo za pridobitev subvencije pred izgradnjo same naprave in z odločbo o dodelitvi sredstev pride zgolj do rezervacije sredstev. Vlogi mora biti priloženo soglasje za priključitev, z datumom dokumenta pred dnevom vložitve vloge, po priključni shemi PS.3.B. ter obrazec o nameri ustanovitve skupnosti, podpisan s strani pooblaščenca ter potencialnih gospodinjskih odjemalcev.
V drugi fazi mora upravičenec oziroma od njega pooblaščena oseba izkazati, da je izvedel že zaključeno naložbo v namestitev nove naprave za skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije po novem sistemu samooskrbe, za katero je v prvi fazi postopka prejel pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev. Vlogi mora biti priložena pogodba o ustanovitvi skupnostne samooskrbe gospodinjskih odjemalcev, ki mora vsebovati seznam in deleže posameznih deležnikov v skupnostni samooskrbi, pri čemer mora vsota deležev znašati 100 %, kot tudi pogodbo o uporabi sistema.
Dodeljevanje naložbene pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije je skladno s točko d) 18. člena ZSROVE del dejavnosti centra za podpore, ki jo izvaja Borzen d.o.o. (v nadaljevanju tudi center za podpore).
Naložbena pomoč se dodeli v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev.
2 Pomen izrazov, uporabljenih v tem javnem pozivu
»Individualna samooskrba« je oblika samooskrbe z električno energijo, pri kateri je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe. Priključna moč naprave za samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena. Kot priključna moč naprave se za naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije, upošteva: nazivna moč razsmernika v kW pri cos fi = 1 (kadar je nazivna moč razsmernika manjša ali enaka vsoti nazivnih moči fotonapetostnih modulov) ali vsota nazivnih moči fotonapetostnih modulov (kadar je nazivna moč razsmernika večja od vsote nazivnih moči fotonapetostnih modulov). Priklop naprave za individualno samooskrbo mora biti omogočen tudi v priključno merilno omarico.
»Naprava za samooskrbo« je naprava, ki proizvaja električno energijo z izrabo sončne energije.
Za namen tega javnega poziva se upošteva izključno naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije in so priključene s tipsko priključno shemo PS.3A ali PS.3B na podlagi prvega odstavka 86. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21 in 41/22, v nadaljevanju SONDSEE).
»Inštalirana nazivna električna moč naprave za samooskrbo« je moč generatorskega polja sončne elektrarne v kWp, ki se izračuna tako, da se pomnoži št. fotonapetostnih modulov z njihovo nazivno močjo.
»Odjemalec s samooskrbo« je gospodinjski odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev na merilnem mestu, ali druga oseba, ki ima soglasje imetnika soglasja za priključitev za odjem električne energije prek merilnega mesta (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
»Samooskrba« pomeni individualno in skupnostno samooskrbo.
»Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije« je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo (v primeru individualne samooskrbe) oziroma potreb po električni energiji med seboj povezanih končnih odjemalcev z napravo za samooskrbo (v primeru skupnostne samooskrbe).
»Skupnostna samooskrba« pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in samooskrbo skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov za celotno ali delno pokrivanje potreb vsaj dveh odjemalcev, povezanih v skupnostno samooskrbo z eno ali več napravami za samooskrbo skladno z Uredbo.
»Večstanovanjska stavba« pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno-stanovanjsko stavbo, stanovanjsko-poslovno stavbo ali poslovno stavbo s poslovnimi prostori, ki imajo lastna merilna mesta, ali drugo stavbo z dvema ali več merilnimi mesti, priključenimi na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe.
Kot »naprava za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije« se upošteva naprava s prigrajenim baterijskim hranilnikom, katerega kapaciteta shranjevanja (v kWh) znaša najmanj 0,7 h obratovanja naprave za samooskrbo z električno energijo pri nazivni električni moči (v kW)1. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev.
1 Primer izračuna: Naprava za samooskrbo z električno energijo moči 13 kW mora imeti prigrajen baterijski hranilnik električne energije s kapaciteto najmanj 9,1 kWh, ker je 0,7 h x 13 kW = 9,1 kWh.
»Družinski član oziroma članica« (v nadaljnjem besedilu: družinski član) je zakonec ali zunajzakonski partner, sorodnik v ravni vrsti, sorodnik v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena in oseba, ki živi v skupnem gospodinjstvu.
3 Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljnjem besedilu: lastnik), ali
– etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali
– družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.
Vlagatelj mora pred oddajo vloge za naložbo, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo naložbe seznanjeni morebitni lastnik/i, solastnik/i oziroma etažni lastnik/i stavbe. Vlagatelj s podpisom izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil njihovo soglasje skladno s predpisi.
V primeru skupnostne samooskrbe lahko vlogo na javni poziv JP SO-02 v imenu in za račun upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami SZ-1, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: »pooblaščenec«), če za vložitev vloge predloži ustrezno pooblastilo.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu se ne šteje samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitno dejavnost (npr. kmetje, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ipd.).
4 Vir in skupna višina sredstev ter višina naložbene pomoči
4.1 Vir in skupna višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje naložbene pomoči se zagotavljajo iz sredstev za podpore na podlagi določb ZSROVE in »Dolgoročnega časovnega načrta za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za naslednjih pet let v Sloveniji«, sprejetega v letu 2022.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 30.000.000,00 EUR, od tega je 5.000.000,00 EUR namenjenih za skupnostne elektrarne, preostalih 25.000.000,00 EUR pa za individualne elektrarne.
4.2 Višina naložbene pomoči ter najvišja višina naložbene pomoči za posamezno naložbo
Višina naložbene pomoči znaša:
– 675,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40 % upravičenih stroškov naložbe,
– 250,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
– 725,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 45 % upravičenih stroškov naložbe,
– 300,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 30 % upravičenih stroškov naložbe,
in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.
4.3 Višina naložbene pomoči v primeru izvedbe naložbe na območju Triglavskega narodnega parka
Če ima vlagatelj stalno prebivališče ter zemljišče, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina naložbene pomoči po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
Vlagatelj mora vlogi priložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima stalno prebivališče ter zemljišče, na katerem stoji stavba, na območju ZTNP-1.
5 Upravičeni stroški posamezne naložbe
5.1 Upravičeni stroški naložbe
Naložbena pomoč se dodeli za upravičene stroške novih naložb v nove naprave za individualno ali skupnostno samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki so sestavljeni iz stroškov nakupa in vgradnje:
– naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem obnovljivih virov energije ali
– naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem obnovljivih virov energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije).
Upravičeni stroški posamezne naložbe, vključno z DDV, so stroški:
– nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije,
– nakupa in vgradnje naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije),
– pripadajoče električne inštalacije in opreme,
– priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
5.2 Pogoji za priznanje upravičenosti stroškov
Pogoji za priznanje upravičenosti stroškov so, da so ti stroški:
– navedeni v računu za izvedbo naložbe ali v pogodbi oziroma v verodostojnih listinah in skladni z javnim pozivom;
– neposredno povezani z naložbo in so nastali izključno zaradi izvajanja naložbe;
– dejansko nastali na podlagi opravljenega dela, dobavljenega materiala in opravljenih storitev;
– nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti;
– izkazani z verodostojnimi, knjigovodskimi ali drugimi ustreznimi listinami.
Računi in druga pisna dokazila morajo ustrezati tudi drugim pogojem, navedenim v javnem pozivu.
Vsi računi, potrdila o plačilu, sklenjene pogodbe itd. za individualno samooskrbo morajo biti sklenjeni oziroma izdani pred datumom vložitve vloge, s katero se je vlagatelj prijavil na javni poziv.
Računi, potrdila o plačilu, sklenjene pogodbe so v primeru skupnostne samooskrbe lahko sklenjeni oziroma izdani po zaključku prve faze.
6 Pogoji za dodelitev naložbene pomoči
Naložbena pomoč se dodeli vlagatelju, ki izpolni naslednje pogoje:
– je izvedel že zaključeno naložbo v namestitev nove naprave za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije po novem sistemu samooskrbe (gre za tiste končne odjemalce, ki jih je distribucijski operater od vključno 1. 1. 2024 registriral kot končne odjemalce s samooskrbo po Uredbi, razen v kolikor gre za skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev skladno s pogoji tega poziva);
– je izvedel naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije od vključno 1. 1. 2024 dalje, naprava pa je ob oddaji vloge za pridobitev naložbene pomoči po tem javnem pozivu že obratovala (kot datum izvedbe naložbe, ki je predmet te vloge, se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa; šteje se, da naprava obratuje, ko je priključena na sistem na podlagi veljavne pogodbe o uporabi sistema, sklenjene med vlagateljem in elektro-operaterjem);
– oddal popolno in pravočasno vlogo;
– v primeru skupnostne elektrarne gospodinjskih odjemalcev mora biti za napravo, ki je predmet subvencije, sklenjena pogodba o uporabi sistema v roku 1 leta od dokončnosti pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev.
Naložbena pomoč se ne dodeli za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme in naprave.
Naložbena pomoč je lahko dodeljena le tistim lastnikom naprave za samooskrbo oziroma upravičenim osebam, ki so hkrati tudi končni odjemalci električne energije na merilnem mestu, ki se oskrbuje z električno energijo, proizvedeno v napravi za samooskrbo oziroma je vključeno v skupnostno samooskrbo.
Naložbena pomoč ne more biti dodeljena, če so bila za naložbo, ki je predmet vloge, že dodeljena katera koli druga nepovratna sredstva iz katerega koli pravnega naslova ali razpisa.
7 Obvezna vsebina vloge in obvezne priloge
Vloga se odda elektronsko z izpolnitvijo obrazca v spletni aplikaciji in mora vsebovati:
– v primeru individualne samooskrbe:
– ime in priimek vlagatelja oziroma pooblaščenca, 
– davčno številko vlagatelja oziroma pooblaščenca,
– naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta) vlagatelja oziroma pooblaščenca, 
– ime in priimek kontaktne osebe, 
– elektronsko pošto kontaktne osebe, 
– telefonsko številko kontaktne osebe, 
– navedbo, ali je vlagatelj lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, ali družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo, 
– navedbo, da ima vlagatelj stalno prebivališče na zemljišču, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), 
– številko transakcijskega računa vlagatelja, 
– naslov stavbe, ki je samooskrbovana z električno energijo (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta), 
– številko in ime katastrske občine, kjer se nahaja stavba, ki bo samooskrbovana z električno energijo, 
– številko parcele, kjer se nahaja stavba, ki bo samooskrbovana z električno energijo, 
– ID številko stavbe, ki bo samooskrbovana z električno energijo, 
– številko dela stavbe, ki bo samooskrbovana z električno energijo, 
– lokacijo namestitve naprave za samooskrbo, 
– številko merilnega mesta, 
– priključno moč pri odjemu iz distribucijskega sistema (navedena na soglasju za priključitev), 
– inštalirano nazivno električno moč naprave za samooskrbo z električno energijo, 
– kapaciteto baterijskega hranilnika električne energije, 
– datum vložitve vloge za pridobitev soglasja za priključitev pri elektrodistributerju in datum izdaje soglasja s strani elektrodistributerja, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec potrjuje, da za isto naložbo še ni prejel katere koli druge nepovratne finančne spodbude, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec potrjuje, da v trenutku vložitve vloge za isto proizvodno napravo ni oddana druga vloga za dodelitev nepovratne finančne spodbude, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec dovoljuje, da podjetje Borzen d.o.o. za namen odločanja o dodelitvi pravice do naložbene pomoči ali izplačila naložbene pomoči ali v postopku spremljanja in nadzora opravi poizvedbe o resničnosti podanih izjav in navedenih podatkov v vlogi pri pristojnih organih (npr. Eko sklad j.s.), 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da so vsi podatki v vlogi resnični in točni, 
– izjavo o privolitvi obdelave osebnih podatkov, 
– izjavo o seznanitvi in sprejemanju pogojev javnega poziva, 
– spodaj navedena dokazila. 
Vlagatelj oziroma pooblaščenec mora vlogi priložiti tudi naslednja dokazila:
– račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ali račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije), ki se glasi na vlagatelja in iz katerega so jasno razvidni podatki, da gre za napravo, ki jo prijavlja na javni poziv in za katero je predložil soglasje oziroma pogodbo o uporabi sistema, ter je razvidna narava in obseg opravljenega dela, dobavljenega materiala in opravljene storitve ter vključuje podatke o napravi za samooskrbo z električno energijo in podatke o baterijskem hranilniku (npr. znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč, število modulov, moč baterije in kapaciteta baterije), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji,
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.,
– Soglasje za priključitev,
– Pogodbo o uporabi sistema,
– pooblastilo pooblaščenca,
– druga dokazila, če so potrebna glede na konkretne okoliščine primera vlagatelja.
– v primeru skupnosti OVE ali samooskrbe večstanovanjske stavbe:
– navedbo vrste skupnostne samooskrbe, 
– ime in priimek pooblaščenca oziroma predstavnika upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), 
– davčno številko pooblaščenca, 
– naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta) pooblaščenca, 
– ime in priimek kontaktne osebe, 
– elektronsko pošto kontaktne osebe, 
– telefonsko številko kontaktne osebe, 
– številko transakcijskega računa pooblaščenca, 
– navedbo, ali se stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, nahaja na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, 
– številko merilnega mesta naprave za skupnostno samooskrbo, 
– inštalirano nazivno električno moč naprave za samooskrbo z električno energijo, 
– kapaciteto baterijskega hranilnika električne energije, 
– datum izdaje soglasja za priključitev in datum vložitve vloge za pridobitev soglasja pri elektrodistributerju, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec potrjuje, da za isto naložbo še ni prejel katere koli druge nepovratne finančne spodbude, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec potrjuje, da v trenutku vložitve vloge za isto proizvodno napravo ni oddana druga vloga za dodelitev nepovratne finančne spodbude, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec dovoljuje, da center za podpore za namen odločanja o dodelitvi pravice do naložbene pomoči ali izplačila naložbene pomoči ali v postopku spremljanja in nadzora opravi poizvedbe o resničnosti podanih izjav in navedenih podatkov v vlogi pri pristojnih organih, 
– izjavo, s katero vlagatelj oziroma pooblaščenec pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da so vsi podatki v vlogi resnični in točni, 
– izjavo o privolitvi obdelave osebnih podatkov, 
– izjavo o seznanitvi in sprejemanju pogojev javnega poziva, 
– spodaj navedena dokazila. 
V primeru skupnosti OVE in samooskrbe večstanovanjske stavbe mora vlagatelj ali njegov pooblaščenec v vlogi v drugi fazi postopka priložiti tudi naslednja dokazila:
– pogodbo o ustanovitvi samooskrbne skupnosti med člani samooskrbne skupnosti,
– seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo oziroma naprave za samooskrbo z baterijskim hranilnikom ter navedbo lokacije namestitve naprave za samooskrbo in baterijskega hranilnika,
– račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ali račun za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije), ki se glasi na vlagatelja in vključuje podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo in podatke o baterijskem hranilniku, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč, število modulov, moč baterije in kapaciteta baterije), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji,
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.,
– Soglasje za priključitev,
– Pogodbo o uporabi sistema za napravo za skupnostno samooskrbo,
– soglasje vseh upravičenih oseb za izvedbo naložbe in za to, da se sredstva naložbene pomoči nakažejo na bančni račun pooblaščenca,
– pooblastilo (pooblastilo vseh upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec), če ni vsebovano že v soglasju upravičencev,
– izpolnjen obrazec o nameri ustanovitve skupnosti (obrazec), ki vsebuje podpise potencialnih gospodinjskih odjemalcev (se priloži v prvi fazi).
Vsi podatki in izjave, ki jih vlagatelj navede v svoji vlogi oziroma priloženih listinah, so lahko predmet naknadnega preverjanja s strani centra za podpore. Izjava o tem, da vlagatelj ni prejel druge nepovratne finančne spodbude, bo predmet naknadnega preverjanja, pri čemer bo center za podpore predvsem preveril, ali je vlagatelj morebiti že prejel spodbudo pri ostalih izvajalcih javnih pozivov.
Obvezne priloge morajo izkazovati dejstva, nastala pred datumom vložitve vloge (npr. račun mora biti izdan pred tem datumom, pogodba o uporabi sistema pa biti sklenjena pred oddajo vloge, razen v primeru skupnostne samooskrbe gospodinjskih odjemalcev, kjer se zgoraj navedene priloge dodajo v dveh fazah, na način in skladno s pogoji tega javnega poziva).
8 Način in rok za oddajo vloge
Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv JP SO-02 od vključno 17. 6. 2024 od 8. ure. Zaključek javnega poziva bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vlogo za javni poziv z oznako JP SO-02 odda v elektronski obliki v spletni aplikaciji centra za podpore na naslovu novasamooskrba.borzen.si na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu, ki se določi na način, da upravičenec po izpolnitvi vloge v spletni aplikaciji po elektronski pošti prejme v potrditev enolično kodo.
Vlogo lahko odda vlagatelj ali pooblaščenec, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo.
Vloga je pravočasna, če jo center za podpore prejme na način, določen v tem javnem pozivu, pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Za elektronsko oddano vlogo se za dan in uro prejema šteje časovni žig.
9 Obravnava vlog
Vloge se obravnavajo po vrstnem redu glede na prejem vloge.
V primeru, ko se ob pregledu vloge ugotovi, da je vloga formalno nepopolna ali nerazumljiva, se vlagatelja ali pooblaščenca pozove, da svojo vlogo dopolni.
Center za podpore vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti, skladno s 87. členom Zakona o upravnem postopku. Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame niti v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno obvestilo o vročitvi, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.
Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati v aplikaciji centra za podpore v roku, kot je določen v pozivu za dopolnitev.
Če vlagatelj ali pooblaščenec pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so bile formalne pomanjkljivosti odpravljene. Z dopolnitvijo vloge se lahko dokazujejo dejstva, nastala najkasneje do datuma vložitve vloge.
Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se s sklepom zavrže.
Če bo do zaključka tega javnega poziva prispelo več vlog, kot je na voljo skupne višine sredstev po tem javnem pozivu, bo center za podpore vloge, ki bodo prišle na vrsto za obravnavo po porabi teh sredstev, zavrgel, ne glede na to, da bodo sicer pravočasne in popolne.
10 Izdaja odločbe in izplačilo naložbene pomoči
Upravičenec pridobi pravico do naložbene pomoči z izdajo odločbe.
Odločba bo vlagatelju vročena osebno po pošti. To velja tudi v primeru, če ima vlagatelj pooblaščenca, ki je zanj oddal vlogo.
Zoper odločbo o (ne)odobritvi vloge vlagatelja je dovoljeno vložiti pritožbo na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pri Borzen d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, neposredno pisno, pošlje po pošti ali poda ustno na zapisnik.
Naložbena pomoč se upravičencu izplača na bančni račun, naveden v vlogi, v roku 60 dni od pravnomočne in dokončne odločbe. Naložbena pomoč se izplača neposredno upravičencu tudi v primeru, če vlogo odda pooblaščenec.
Po zaključenem javnem pozivu center za podpore na svoji spletni strani www.borzen.si javno objavi podatke o dodelitvah pomoči.
11 Nadzor ter vodenje in hramba dokumentacije
Nadzor nad izvajanjem postopkov, povezanih s tem javnim pozivom, opravlja inšpekcija, pristojna za energijo.
Center za podpore ali z njegove strani pooblaščena oseba lahko spremlja izvajanje sofinanciranih naložb na podlagi izdanih odločb o dodelitvi sredstev in podpisanih pogodb.
Center za podpore si pridržuje pravico, da bo v roku 10 let od izplačila subvencije izvedel kontrolo namenske porabe sredstev ter verodostojnosti podatkov, na podlagi katerih je upravičenec pridobil subvencijo. V primeru ugotovljenih nepravilnosti mora upravičenec nepovratna finančna sredstva vrniti z zamudnimi obrestmi v roku 30 dni po ugotovljeni nepravilnosti.
Ne glede na določila posameznih odločb in pogodb, lahko center za podpore ali z njegove strani pooblaščena oseba kadarkoli v roku 3 let od izplačila preveri izvajanje odločb oziroma pogodbe po pravni, tehnični in finančni plati. To vključuje tudi ogled sofinancirane naložbe, pridobivanje podatkov o napravi za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem obnovljivih virov energije oziroma napravi za shranjevanje električne energije ter njunem delovanju od pristojnih elektrooperaterjev.
Center za podpore lahko ob utemeljenem dvomu obvesti Inšpekcijo za energijo, ki opravi ogled sofinanciranih naložb za preveritev namenske porabe sredstev z pregledom dokumentacije in z ogledom na kraju samem.
12 Dodatne informacije o javnem pozivu
Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani www.borzen.si.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na tel. 01/620-76-55 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www.borzen.si, v spletni aplikaciji na naslovu novasamooskrba.borzen.si oziroma na elektronskem naslovu samooskrba@borzen.si.
Odgovori na vprašanja, posredovani z elektronsko pošto ali objavljeni na spletni strani so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da center za podpore, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije s strani vlagatelja, ne bo odločil drugače.
Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti