Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1588. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen apnenec v pridobivalnem prostoru Mali Medvejk 2 v občini Sežana, stran 4370.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ, 54/22 in 78/23 – ZUNPEOVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen apnenec v pridobivalnem prostoru Mali Medvejk 2 v občini Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen apnenec v pridobivalnem prostoru Mali Medvejk 2 v občini Sežana.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred tehničnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti tudi:
1. ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije,
2. ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
3. ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
4. smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
5. upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo tehničnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
6. ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega,
7. ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
8. dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
9. ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
10. ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njej, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
11. ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu) 
Varnost in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje postane zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe) 
Koncesijsko razmerje in koncesijska pogodba prenehata iz razlogov in na način, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in na način po zakonu, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen apnenec v pridobivalnem prostoru Mali Medvejk 2 v občini Sežana) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen apnenec v količini do 4.482.042 (štiri milijone štiristo dvainosemdeset tisoč dvainštirideset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Mali Medvejk 2 je nov pridobivalni prostor s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine, predvsem z uporabo kombinirane etažne odkopne metode tudi z izvajanjem masovnega razstreljevanja in pridobivanja z gradbeno mehanizacijo, v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, ki zajema tudi del bivšega pridobivalnega prostora Mali Medvejk.
(3) Pridobivalni prostor Mali Medvejk 2 obsega:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 5227, 5228, 5229, 5234/44, 5234/46, 5234/47, 5234/48, 5234/53, 5234/54, 5234/55, vsa katastrska občina 2455 Sežana,
– del zemljišča s parcelno številko 5216/4, katastrska občina 2455 Sežana, ki leži zahodno od premice, ki poteka skozi točki 1 in 2. Točka 2 predstavlja najbolj južno točko zemljišča s parcelno številko 5234/64, ki meji na zemljišče s parcelno številko 5216/4, obe katastrska občina Sežana, točka 1 pa ima ti koordinati v ETRS D96/TM koordinatnem sistemu:
Točka
n
e
1
64777,78
410006,36
(4) Pridobivalni prostor Mali Medvejk 2 sega v najglobljem delu do +300 metrov nadmorske višine.
(5) Pridobivalni prostor Mali Medvejk 2 obsega površino 12,1355 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 30 let. Podaljšanje rudarske pravice in koncesije se lahko izvede v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(7) Nosilec rudarske pravice mora do izteka koncesije iz prejšnjega odstavka izvesti tudi opustitev izkoriščanja oziroma sanacijo okolja in odpravo posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvesti ukrepe zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možne povzročitelje onesnaževanja okolja ali predvidljive škode na objektih in okolju.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi P.G.M. INŽENIRING proizvodnja gradbenih in drugih materialov d. o. o., Cesta na Lenivec 102, 6210 Sežana, matična številka: 1937413000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. O podelitvi rudarske pravice se izda odločba o izbiri nosilca rudarske pravice v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred tehničnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti urejanja prostora;
b) pridobitev soglasij, mnenj in dovoljenj pristojnih soglasodajalcev in mnenjedajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje ter dovoljenj in drugih aktov po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 5-III-154-2-O-2021/MSBF z dne 12. 3. 2021, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
d) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
e) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti urejanja prostora iz točke a) prejšnjega odstavka ter soglasja, mnenja in dovoljenja iz točk b), c) in d) prejšnjega odstavka morajo biti sestavni del revidiranega rudarskega projekta za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(11) Sanacija pridobivalnega prostora se izvede v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Po dokončanih zapiralnih delih oziroma po izvedeni dokončni sanaciji okolja nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vloži vlogo za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti.
(12) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– pridobivanje mineralne surovine;
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine;
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu.
III. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 34. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20, 124/20, 152/20, 168/20, 191/20, 22/21, 31/21, 31/21, 54/21, 74/21, 87/21, 6/22, 38/22, 47/22 in 79/23), se pa še uporablja, in sicer:
– na delu bivšega pridobivalnega prostora Mali Medvejk, ki ga ta uredba ne zajema, do izdaje odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za ta del;
– na delu bivšega pridobivalnega prostora Mali Medvejk, ki ga zajema ta uredba, do sklenitve koncesijske pogodbe na podlagi 9. člena te uredbe oziroma do izdaje odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za ta del, če do sklenitve koncesijske pogodbe ne pride.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-138/2024
Ljubljana, dne 5. junija 2024
EVA 2023-2560-0095
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti