Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1632. Pravilnik o nagrajevanju diplomantov v Občini Slovenske Konjice, stran 4477.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. redni seji dne 30. 5. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o nagrajevanju diplomantov v Občini Slovenske Konjice 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja nagrajevanje diplomantov na območju Občine Slovenske Konjice, ob zaključku študija, študijskih programov, ki vključujejo zaključna dela, ter univerzitetnih študijskih programov, kjer študijski programi ne določajo zaključnih del, določa predmet nagrajevanja, upravičence, določitev višine denarne nagrade ter pogoje in postopke dodelitev nagrade.
(2) Predmet nagrajevanja je uspešno zaključen študijski program s povprečno oceno 8,5 in zaključna dela, v kolikor ga študijski program določa na prvi, drugi in tretji stopnji študijskih programov, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu.
2. člen 
(1) Namen nagrajevanja v skladu s tem pravilnikom je vzpodbuditi študente, ki imajo zaključno delo, da pri izbiri tematike zaključnih del vključujejo vsebine, ki so povezane z Občino Slovenske Konjice in bodo prispevale k ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja, razvoju podjetništva, kmetijstva, turizma, drugih gospodarskih in družbenih dejavnosti v občini.
(2) Upravičenec do denarne nagrade je diplomant prve, druge ali tretje stopnje študijskih programov, določenih v Zakonu o visokem šolstvu.
Študijski programi za pridobitev izobrazbe se razvrščajo v tri stopnje:
a) prva stopnja
– visokošolski strokovni študijski programi,
– univerzitetni študijski programi,
b) druga stopnja
– magistrski študijski programi,
– enoviti magistrski študijski programi,
c) tretja stopnja
– doktorski študijski programi.
(3) Poleg v prvem in drugem odstavku tega člena navedenih pogojev, mora upravičenec za pridobitev nagrade izpolnjevati še naslednje pogoje: da je državljan RS, ima stalno prebivališče v Občni Slovenske Konjice ves čas študija in tudi v času javnega razpisa, zaključil študijski program in je zaključno delo in zagovor zaključnega dela opravil v razpisnem obdobju ter predloži zaključno delo v slovenskem jeziku.
(4) Komisija bo podelila upravičenim prijaviteljem nagrado, glede na vrstni red prispelosti prijave in na predvidena proračunska sredstva v razpisu.
3. člen 
Sredstva za nagrade se zagotavljajo iz občinskega proračuna Občine Slovenske Konjice, do porabe planiranih sredstev, določenih v javnem razpisu.
4. člen 
(1) Nagrade za uspešno opravljena zaključna dela in zaključen študijski program, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega pravilnika, se podeljujejo enkrat letno na podlagi izvedenega javnega razpisa. Razpisno obdobje je za preteklo koledarsko leto.
(2) Javni razpis se objavi vsako leto v prvi polovici leta. Objavi se na spletni strani občine in na oglasni deski Občine Slovenske Konjice.
5. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet razpisa in razpisno obdobje, v katerem je diplomant, opraviti vse študijske obveznosti,
– pogoji za dodelitev nagrade,
– vsebina prijave in dokazila, ki jih je potrebno priložiti k prijavi,
– način in rok za oddajo prijav,
– datum odpiranja prijav,
– rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa,
– navedbo, da bo prispele prijave obravnavala komisija, ki jo imenuje župan.
6. člen 
(1) Prijave na javni razpis obravnava komisija za dodelitev nagrad diplomantov (v nadaljevanju komisija), ki šteje predsednika in dva člana. Komisijo imenuje župan.
Višina denarnih nagrad znaša:
– prva stopnja (visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi) 400 eur,
– druga stopnja (magistrski študijski programi, enoviti magistrski študijski programi) 600 eur,
– tretja stopnja (doktorski študijski programi) 800 eur.
(2) V prijavi mora vlagatelj, kateri študijski program vključuje zaključno delo, opisati kratek povzetek, namen in cilj zaključnega dela.
(3) Odpiranje prejetih prijav na javni razpis ni javno.
(4) Za vsako prijavo komisija ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. V primeru, da je v razpisnem roku prejetih več popolnih prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je v razpisu predvidenih proračunskih sredstev za dodelitev nagrade, ima prednost pri dodelitvi nagrade vlagatelj, glede na vrstni red prispelosti prijave. Komisija o odpiranju prijav vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in prisotni člani.
(5) Nepopolne prijave mora vlagatelj na pisni poziv komisije v roku, ki ga določi komisija dopolniti. Če vlagatelj prijave ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom.
(6) Prepozno prispele prijave na javni razpis se zavrnejo.
7. člen 
Občinska uprava s sklepom obvesti o izidu razpisa vse vlagatelje na razpis. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osmih dni od prejetja sklepa.
8. člen 
Upravičenec lahko na Javnem razpisu o nagrajevanju diplomantov v Občini Slovenske Konjice, sodeluje samo enkrat.
9. člen 
Seznam nagrajencev, se objavi na spletni strani občine.
10. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2024
Slovenske Konjice, dne 30. maja 2024
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti