Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Ob-2368/24, Stran 1528
Na podlagi 130., 131., 132., 133. ter 134. člena Energetskega zakona (EZ-2) (Uradni list RS, št. 38/24) in Uredbe o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 69/23 in 38/24 – EZ-2) družba Borzen, d.o.o. objavlja
javni poziv 
JP-OVE-02 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije
1. Pravna podlaga za izvedbo javnega poziva
Javni poziv je pripravljen na podlagi 134. člena Energetskega zakona (EZ-2) (Uradni list RS, št. 38/24, v nadaljevanju: EZ-2) ter 14. člena Uredbe o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 69/23 in 38/24 – EZ-2; v nadaljevanju: Uredba).
Namen javnega poziva je podrobneje opredeliti načine dodeljevanja pomoči, tehnične zahteve glede proizvodnih naprav in z njimi povezanega shranjevanja električne energije, pogoje za dodelitev pomoči, vrste dokazil za izkazovanje in izpolnjevanje pogojev za dodelitev pomoči, vrste upravičencev do pomoči ter intenzivnost in višino finančne pomoči skladno z Uredbo.
Dodeljevanje pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja je skladno z drugim odstavkom 134. člena EZ-2 del dejavnosti centra za podpore, ki jo izvaja Borzen, d.o.o. (v nadaljevanju tudi center za podpore).
Pomoč po Uredbi se dodeli v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev.
Definicije:
Za potrebe tega Javnega poziva pomeni izraz inštalirana moč proizvodne naprave ali nazivna moč proizvodne naprave »priključno moč oddaje v distribucijski sistem«, kot izhaja iz Soglasja za priključitev naprave izdanega s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: Soglasje za priključitev).
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je dodelitev pomoči v obliki nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: pomoč) za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.
Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) in priključno moč oddaje v distribucijski sistem, se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (v nadaljevanju tudi projekt), in sicer za:
2.1. Proizvodne naprave
A – proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije z inštalirano močjo enako ali manjšo od 1 MW, če je naprava v stoodstotni lasti podjetja, ki se opredeljuje kot veliko podjetje oziroma enako ali manjšo od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro, malih, srednjih podjetij ali skupnosti OVE. Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva. Pomoč se lahko dodeli za naslednje tipe naprav:
– A 1.1. fotonapetostna elektrarna
– A 1.2. fotonapetostna elektrarna – prostostoječa
– A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
– A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore
– A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna
2.2. Hranilniki
V okviru prijave posameznega projekta lahko prijavitelj hkrati vključi tudi shranjevanje električne energije. Pomoč za shranjevanje se dodeli na podlagi kapacitete hranilnika, za katerega se pomoč dodeli glede na inštalirano moč proizvodne naprave, h kateri je hranilnik prigrajen in zato ni opredeljen vposebnem podtipu glede na razpoložljiva sredstva.
V primeru, da prijavitelj prijavlja projekt s hranilnikom, mora biti hranilnik naveden v Soglasju za priključitev. Če hranilnik ni naveden v Soglasju za priključitev se prijavitelju dodeli pomoč za tip naprave: A 1.1. fotonapetostna elektrarna brez hranilnika.
Hranilnik električne energije mora biti prigrajen le k novim proizvodnim napravam (OVE – elektrika).
Minimalna kapaciteta hranilnika mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, a je maksimalna investicijska pomoč določena za kapaciteto v višini 2 kWh na inštaliran kW električne moči proizvodne naprave.
Da je hranilnik električne energije del posameznega projekta, mora biti priključen na isto razdelilno transformatorsko postajo kot nova proizvodna naprava.
Pomoč se ne dodeli za nakup rabljenega, obnovljenega, pilotnega in prototipnega hranilnika.
3. Pogoji za prijavo na javni poziv in pogoji za dodelitev pomoči
3.1. Upravičenci
Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oziroma poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije in je hkrati:
– pravna oseba,
– zadruga,
– fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
– samoupravna lokalna skupnost.
Izjemo v zvezi z izkazovanjem registracije dejavnosti glede proizvodnje električne energije zajemajo projekti, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe po priključni shemi PS.3x.
Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja
Velikost podjetij je določena v skladu s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 (v nadaljevanju tudi Priloga 1), o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), in sicer:
– mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
– malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov
Neodvisno podjetje je vsako podjetje, ki ne izpolnjuje opredelitve partnerskega podjetja ali povezanega podjetja, kot ju določa Priloga 1.
Partnerska podjetja so vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo opredelitve povezanih podjetij v smislu odstavka 3 Priloge 1 in med katerimi obstaja naslednje razmerje: podjetje (podjetje višje v lastniški verigi) ima samo ali skupaj z enim ali več povezanimi podjetji v smislu odstavka 3 Priloge 1 v lasti 25 % ali več kapitala ali glasovalnih pravic drugega podjetja (podjetje nižje v lastniški verigi). Izjeme so opredeljene v odstavku 2 Priloge 1.
Povezana podjetja so podjetja, kot jih opredeljuje Priloga 1 v odstavku 3.
Število zaposlenih je opredeljeno v členu 5 Priloge 1, in sicer: »število zaposlenih ustreza številu letnih delovnih enot (LDE), tj. številu zaposlenih za polni delovni čas, ki so delali v zadevnem podjetju ali v imenu tega podjetja celo obravnavano leto. Delo oseb, ki niso delale celo leto, delo s krajšim delovnim časom ne glede na trajanje dela ter delo sezonskih delavcev se upošteva kot del LDE. Osebje podjetja sestavljajo: (a) delojemalci; (b) osebe, ki opravljajo delo za podrejeno podjetje in se po državni zakonodaji obravnavajo kot zaposleni; (c) lastniki – upravljavci; (d) partnerji, ki se redno vključujejo v dejavnost podjetja in imajo koristi od finančnih prednosti podjetja. Vajenci ali študentje, vključeni v poklicno usposabljanje na podlagi vajeniške pogodbe ali pogodbe o poklicnem usposabljanju, niso del osebja. Trajanje materinskega ali starševskega dopusta ni všteto.
Prijavitelj mora v vlogi priložiti podpisani izjavi (lastnoročni podpis oziroma podpis, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu), in sicer:
– izjavo o opredelitvi velikosti podjetja in
– izjavo o povezanih podjetjih v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami.
Podjetje se ne obravnava kot mikro, malo ali srednje podjetje, če ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic, razen v primerih, ki jih določa Priloga 1.
Prijavitelj v vlogi poda izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so podatki navedeni v izjavi o opredelitvi velikosti podjetja in v izjavi o povezanih podjetjih resnični in da je pri opredelitvi velikosti podjetja upošteval Prilogo 1. Komisija lahko naknadno preverja podani izjavi, pri čemer lahko od prijavitelja zahteva, da predloži vso dokumentacijo, iz katere izhaja opredelitev glede velikosti podjetja oziroma glede povezanih podjetij.
3.2. Pogoji za prijavo
Prijavitelj je upravičen do pridobitve pomoči po tem javnem pozivu ob izpolnjevanju naslednjih pogojev na dan oddaje vloge:
a. pomoč se za iste skupne stroške ne sme kombinirati z drugo pomočjo, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo;
b. prijavitelj ni podjetje v težavah v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, ki pa bo lahko predmet naknadnega preverjanja pri pristojnih organih s strani komisije;
c. prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, komisija pa bo pogoj iz te točke preverjala pri pristojnem ministrstvu;
d. prijavitelj nima neporavnanih vračil za preveč izplačane pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, komisija pa bo pogoj iz te točke preverjala pri pristojnem ministrstvu;
e. prijavitelj nima na dan prijave neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50,00 EUR, kar bo prijavitelj izkazal s potrdilom, izdanim s strani FURS, ki bo izkazovalo, da prijavitelj izpolnjuje pogoj iz te točke na dan oddaje vloge;
f. prijavitelj ima na dan oddaje vloge predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let od dneva prijave, kar bo prijavitelj izkazal s potrdilom, izdanim s strani FURS, ki bo izkazovalo, da prijavitelj izpolnjuje pogoj iz te točke na dan oddaje vloge;
g. za prijavitelja, ki je oseba, subjekt ali organ, in podjetje, ki je v lasti oseb, subjektov ali organov oziroma jih te osebe obvladujejo, ali podjetje, dejavno v industrijskih panogah, ne veljajo sankcije, ki jih je Evropska unija sprejela zaradi ruske agresije nad Ukrajino, kar bo prijavitelj izkazal s podpisano izjavo, ki pa bo lahko predmet naknadnega preverjanja pri pristojnih organih s strani komisije.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev prijavitelj potrdi s podpisano izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da jih izpolnjuje. Izjava je lahko predmet naknadnega preverjanja s strani komisije pri pristojnih organih.
Prijavitelj mora v vlogi navesti skupne stroške projekta, pri čemer so skupni stroški projekta le tisti stroški, ki:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za izvedena dela, storitve in za dobavljeno blago;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
Skupni stroški so upravičeni le v okviru upravičenega namena za novo proizvodno napravo. Upravičenec v izjavi, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da izpolnjuje navedene pogoje, pri čemer pa so skupni stroški projekta lahko predmet naknadnega preverjanja s strani komisije.
3.3. Posebni trajnostni in tehnični pogoji
a) Trajnostni pogoji:
Skladno z Uredbo mora biti za upravičenost do pomoči za posamezne tehnologije proizvodnih naprav zagotovljeno trajnostno izkoriščanje OVE v skladu s trajnostnimi pogoji, in sicer:
– izvedba projektov v nove proizvodne naprave za rabo obnovljivih virov energije, za katere se prejme pomoč, ne bo povzročila bistvene škode za okolje, skladno z Uredbo Komisije (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (Uradni list EU št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13)
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev prijavitelj potrdi s podpisano izjavo, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da jih izpolnjuje.
b) Pogoji glede hranilnika za električno energijo, ki je del projekta skupaj s proizvodno napravo:
– minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave h kateri je prigrajen, mora biti vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Izračun: minimalna kapaciteta [kWh] = 0,5 h * nazivna električna moč proizvodne naprave [kW]
– kapaciteta hranilnika navzgor ni omejena, investicijska pomoč pa se izplača največ za kapaciteto v višini 2 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave. Izračun: Največja kapaciteta za katero se izplača pomoč [kWh] = 2 [h] * priključna moč oddaje v distribucijski sistem [kW]
Pri vseh priključnih shemah se vedno vpiše priključna moč naprave na P2 merilnem mestu.
3.4. Dodatni pogoji za posamezni tip naprave
a) Za tip naprave: A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsaj trije različni končni odjemalci, povezani v skupnostno samooskrbo, z eno ali več napravami za samooskrbo; Trije različni končni odjemalci pomenijo tri različne pravne osebe oziroma upravičence, kot izhajajo iz točke 3.1. tega Javnega poziva, ki morajo biti lastniki treh različnih odjemnih mest.
ali
– v skupnost mora biti vključenih vsaj 10 % gospodinjskih odjemalcev, glede na ključ delitve v pogodbi.
Prijavitelj mora vlogi priložiti Pogodbo o ustanovitvi skupnosti, skladno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE, v nadaljevanju: ZSROVE), iz katere so razvidni zgoraj navedeni pogoji. Če prijavitelj Pogodbe o ustanovitvi skupnosti ne predloži oziroma če iz Pogodbe o ustanovitvi skupnosti niso razvidni pogoji, kot so določeni v Javnem pozivu JP-OVE-02, se prijavitelju dodeli pomoč za tip naprave: A 1.1. fotonapetostna elektrarna.
b) Za tip naprave: A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavitelj mora razpolagati s kulturnovarstvenim soglasjem oziroma mnenjem, ki je izdano pred oddajo vloge. Če prijavitelj ne predloži kulturnovarstvenega soglasja oziroma mnenja se prijavitelju dodeli pomoč za tip naprave: A 1.1. fotonapetostna elektrarna.
3.5. Ostali pogoji
Izvedba projekta mora biti v skladu z veljavno zakonodajo: proizvodna naprava mora biti skladna z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, proizvodnje električne energije, varovanja okolja ter drugimi veljavnimi predpisi.
Isti prijavitelj lahko na javnem pozivu za posamezni projekt vloži eno vlogo. Prijavitelj lahko vlogo odda za eno merilno mesto. Pri PS.2 shemi je vsaka proizvodna naprava navedena na Soglasju za priključitev samostojni projekt in je zanjo potrebno oddati samostojno vlogo. V primeru več projektov prijavitelj vloži vlogo za vsak projekt posebej. Če prijavitelj odda na eni vlogi več projektov, komisija upošteva samo prvi naveden projekt (prvo merilno mesto), ostale pa zavrže.
Če prijavitelj za isti projekt za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije poda več prijav za isti projekt, komisija upošteva le prvo prispelo prijavo, ostale zavrže.
Prijavitelj, ki je že prejel odločbo o dodelitvi pomoči na podlagi Javnega poziva JP-OVE-01, v okviru katere so mu bila že odobrena sredstva za investicijo, za isto proizvodno napravo ne more ponovno oddati vloge v okviru tega javnega poziva. V primeru, da je prijavitelj po prejemu odločbe o dodelitvi pomoči na podlagi JP-OVE-01 pridobil novo soglasje z višjo priključno močjo oddaje v omrežje ne more vložiti vloge za razliko med že dodeljeno pomočjo in novo priključno močjo, ki izhaja iz soglasja, ki je bilo izdano po prejemu odločbe na podlagi Javnega poziva JP-OVE-01.
4. Sredstva za dodelitev pomoči
4.1. Vir sredstev
Sredstva za pomoč za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja se skladno s 131. členom EZ-2 zagotavljajo iz sredstev Centra za podpore, ki jih ima le-ta v upravljanju na podlagi 16. člena ZSROVE.
4.2. Skupna višina predvidenih sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 60 milijonov eurov, od tega je 5 milijonov namenjenih za tip A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna, preostalih 55 milijonov pa za preostale tipe naprav.
Razpoložljiva sredstva so razdeljena na naslednji način:
Tipi naprav
Razpoložljiva sredstva
A 1.1. fotonapetostna elektrarna 
A 1.2. fotonapetostna elektrarna – prostostoječa 
A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem 
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore
55.000.000 EUR
A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna
5.000.000 EUR
SKUPAJ 
60.000.000 EUR
Center za podpore lahko razpoložljiva sredstva tekom tega javnega poziva poviša. Obvestilo o spremembi višine razpoložljivih sredstev za posamezno skupino tipa naprav se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljevanju: Uradni list) in velja z naslednjim delovnim dnem po objavi.
Center za podpore dodeljuje sredstva do višine razpoložljivosti. Center za podpore dodeli sredstva zadnji vlogi, za katero sredstva zadoščajo v celoti in ne dodeljuje delnih odločb.
4.3. Višina in intenzivnost pomoči
Najvišja višina pomoči je definirana v EUR/kW priključne moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za vsak tip naprave posebej.
Tip naprave
Najvišja višina pomoči glede na priključno moč ali kapaciteto
Omejitev priključne moči proizvodne naprave velika podjetja
Omejitev priključne moči proizvodne naprave za srednja podjetja
Omejitev priključne moči proizvodne naprave za mikro in mala podjetja ter skupnosti
A – proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije
A 1.1. fotonapetostna elektrarna
180 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
A 1.2 fotonapetostna elektrarna – prostostoječa
215 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem
350 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore
350 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna
250 EUR/kWe
1 MW
6 MW
6 MW
B – hranilnik električne energije
225 EUR/kWh
vezano na moč naprave
*kWe – nazivna električna moč naprave
*kWh – kapaciteta hranilnika
Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45 % skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim in mikro podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem. Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:
– do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja,
– do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja,
– do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.
Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva in skladno s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami.
Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov eurov pomoči.
Stopnja intenzivnosti pomoči za vse ostale upravičence, ki niso podjetja, se smiselno določa po istih kriterijih kot za podjetja.
Shranjevanje električne energije je lahko vključeno izključno v okviru posamezne proizvodne naprave in ne more biti ločen projekt. V tem primeru se intenzivnost pomoči izračuna na podlagi skupaj pridobljene pomoči za elektrarno in hranilnik v primerjavi s skupnimi stroški projekta.
5. Način in rok za predložitev vlog
5.1. Splošno
Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči (v nadaljevanju: vloga) lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.
Prijavitelj vlogo za javni poziv z oznako JP-OVE-02 odda izključno preko spletne aplikacije, na naslovu www.borzen.si, na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
5.2. Rok za oddajo vloge
Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 8. 7. 2024 od 10. ure dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije.
5.3. Vsebina vloge
Prijavitelj v vlogi navede oziroma priloži:
– osnovne podatke o vrsti, velikosti in lokaciji proizvodne naprave;
– načrtovano letno količino proizvedene energije iz OVE;
– številko soglasja za priključitev in številko merilnega mesta (števec P2);
– oceno skupnih stroškov projekta;
– soglasje za priključitev proizvodne naprave na omrežje, ki mora biti izdano pred oziroma na dan oddaje vloge;
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 9. člena Uredbe – vsebina izjave je opredeljena v točki 3.2. tega poziva – pogoji za prijavo;
– izjavo o trajnostnih pogojih in nepovzročanju bistvene škode za okolje;
– izjavo o opredelitvi velikosti podjetja oziroma prijavitelja;
– izjavo o povezanih podjetjih v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami;
– potrdilo, izdano s strani FURS, ki bo izkazovalo, da prijavitelj na dan prijave nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50,00 EUR;
– potrdilo, izdano s strani FURS, ki bo izkazovalo, da ima prijavitelj na dan prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let od dneva prijave;
– dokument, iz katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti začetek del na projektu oziroma izjava, s katero prijavitelj potrdi, da z deli še ni pričel;
– v primeru, da prijavitelj prijavlja tip naprave A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem mora vlogi priložiti tudi kulturno-varstveno soglasje oziroma mnenje;
– v primeru, da prijavitelj prijavlja tip naprave A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna mora vlogi priložiti tudi pogodbo o ustanovitvi skupnosti, skladno z ZSROVE;
– izjavo o seznanitvi in sprejemanju pogojev javnega poziva;
– izjavo, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za resničnost podatkov, navedenih v vlogi oziroma prilogah;
– izjavo, s katero potrdi, da izpolnjuje pogoj, glede registracije ustrezne dejavnosti, kot to izhaja iz točke 3.1. javnega poziva;
– pooblastilo družbi Borzen, d.o.o., da opravi poizvedbe na pristojne institucije in organe glede priloženih potrdil in podanih izjav;
– izjavo o privolitvi obdelave osebnih podatkov;
– pooblastilo prijavitelja, če se vloga oddaja po pooblastilu;
– druge podatke, ki jih vsebuje elektronska vloga.
Vsa potrdila in izjave, ki jih mora priložiti prijavitelj vlogi morajo biti izdane oziroma datirane pred dnevom oddaje vloge oziroma na dan oddaje vloge. Če prijavitelj ne priloži zahtevanih potrdil in izjav ali pa so te izdane po datumu vložitve vloge je vloga prijavitelja nepopolna.
6. Postopek in način za dodelitev pomoči
6.1. Splošno
Postopek dodeljevanja pomoči vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje zakoniti zastopnik družbe Borzen, d.o.o.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisniki nimajo statusa informacije javnega značaja do zaključka javnega poziva.
Komisija lahko kadarkoli od prijavitelja projekta zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev prijavljenega projekta.
6.2. Postopek dodeljevanja pomoči
6.2.1. Obravnava vlog
Vloge, prispele na podlagi javnega poziva, obravnava komisija, in sicer po vrstnem redu glede na čas oddaje vloge. Vloga je popolna, če vsebuje vse zahtevane podatke in če so ji predložena vsa dokazila in potrdila, ki so navedena v tem javnem pozivu.
Čas oddaje vloge izhaja iz časovnega žiga, ki ga ustvari spletna aplikacija. Obravnava vlog ni javna.
Komisija bo najprej preverila pravočasnost in popolnost vlog. Vloge, ki niso prispele pravočasno, ki niso vložene na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi prilogami oziroma če vloge prijavitelj projekta ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se zavržejo.
6.2.2. Poziv za dopolnitev vlog
V primeru, ko se ob pregledu vloge ugotovi, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove, da svojo vlogo dopolni.
Komisija prijavitelju projekta posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti, skladno s 87. členom Zakona o upravnem postopku. Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame niti v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno obvestilo o vročitvi, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.
Komisija na podlagi tretjega odstavka 133. člena prijavitelju projekta posreduje poziv za dopolnitev na njegov elektronski naslov, ki ga je navedel v vlogi. V primeru, da komisija utemeljeno dvomi, da je prijavitelj projekta poziv na dopolnitev prejel, mu lahko poziv posreduje po pošti, skladno s 87. členom Zakona o upravnem postopku. Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame niti v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno obvestilo o vročitvi, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.
6.2.3. Dopolnitev vloge
Prijavitelj projekta mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije centra za podpore v roku, kot je določen v pozivu za dopolnitev.
Če prijavitelj pomanjkljivosti vloge odpravi v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena dopolnitev vloge, s katero so pomanjkljivosti odpravljene.
Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže, v kolikor komisija o njej ne more odločiti na podlagi stanja vloge.
6.2.4. Odločanje o dodelitvi pomoči, izdaja odločbe in obveščanje o izboru
Komisija po pregledu vloge prijavitelja odloči o odobritvi oziroma neodobritvi pomoči.
Odločba o (ne)odobritvi pomoči bo prijavitelju projekta vročena osebno po pošti.
Zoper odločbo o (ne)odobritvi vloge prijavitelja skladno s petim odstavkom 133. člena EZ-2 ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Za upravni spor je potrebno plačati sodno takso po odmeri sodišča.
6.2.5. Objava podatkov
Po zaključenem javnem pozivu oziroma po zaključenem pozivu, center za podpore na svoji spletni strani www.borzen.si javno objavi podatke o dodelitvah pomoči.
7. Skrajni rok za dokončanje projekta in začetek obratovanja nove proizvodne naprave ter rok za predložitev dokazil za izplačilo pomoči
7.1. Rok za dokončanje projekta
Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve Uredbe, tj. 24. junija 2023. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi Uredbe.
Za začetek del se praviloma šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del. V primeru, da je prijavitelj z deli že pričel, se datum začetka del izkaže z dokumentom, iz katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti začetek del na projektu. Prijavitelj, ki z deli še ni pričel, poda izjavo, s katero potrdi, da z deli še ni pričel.
Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.
7.2. Predložitev dokazil in oddaja zahteve za izplačilo pomoči
Splošno
Po začetku obratovanja proizvodne naprave in v roku, določenem v odločbi, upravičenec centru za podpore elektronsko prek spletne aplikacije vloži zahtevo za izplačilo pomoči in predloži naslednja dokazila:
– deklaracijo za proizvodno napravo, če se ta pridobi po Uredbi o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE – v nadaljevanju uredba o izdaji deklaracij);
– izpis iz registra osnovnih sredstev za proizvodno napravo ali kartico osnovnega sredstva, ki izkazuje skupne stroške projekta.
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izjavo vodje projektiranja, da za projekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, gradbeno dovoljenje ni potrebno;
– pravnomočno uporabno dovoljenje ali izjavo vodje projektiranja, da za projekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, uporabno dovoljenje ni potrebno;
– kulturno-varstveno soglasja, če je v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine to potrebno (odda se samo primeru, če fotonapetostna elektrarna uveljavlja pomoč vezano na tip naprave A 1.3.); soglasje za priključitev proizvodne naprave na omrežje, če je bilo zaradi odstopanja inštalirane moči pridobljeno novo soglasje za priključitev in se razlikuje od soglasja, predloženega v vlogi;
– pogodbo o uporabi sistema ali drug dokument, iz katerega je razvidno, da je bila naprava priklopljena na omrežje ali dana v uporabo;
– Pogodbo o ustanovljeni skupnosti OVE, če je proizvodna naprava v lasti skupnosti OVE;
– izjavo, s katero upravičenec pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči za resničnost podatkov;
– pooblastilo družbi Borzen, d.o.o., da lahko opravi poizvedbe na pristojne institucije in organe glede podanih izjav;
– izjavo o privolitvi obdelave osebnih podatkov;
– pooblastilo upravičenca, če se vloga oddaja po pooblastilu;
– druge podatke, ki jih vsebuje prijavni obrazec.
V kolikor je upravičenec do pomoči drug subjekt kot dejanski lastnik nepremičnine oziroma priključnega mesta, je potrebno vlogi priložiti najemno pogodbo, izpis iz zemljiške knjige oziroma drug dokument, iz katerega je razvidna pravica do postavitve in vgradnje naprave.
Center za podpore pri sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja preveri pravilnost podatkov glede priklopa proizvodne naprave na omrežje in inštalirane moči.
Rok za predložitev dokazil za izplačilo pomoči je najkasneje 12 mesecev od priklopa naprave v omrežje. Originalna dokazila mora upravičenec hraniti še deset let od prejema pomoči.
Družba Borzen, d.o.o. si pridržuje pravico, da od upravičenca zahteva, da predloži kopijo listinske dokumentacije iz katere so razvidni skupni stroški projekta ter morebitno drugo dokumentacijo vezano na sam projekt. Družba Borzen, d.o.o. si pridružuje pravico, da komisija oziroma s strani komisije pooblaščeni izvajalec, v posameznih primerih opravi pregled investicije in dokumentacije na kraju samem.
Z oddajo vloge prijavitelj prevzema vso kazensko in materialno odgovornost za resničnost podatkov.
Izplačilo
Upravičencu, ki je v roku preko spletne aplikacije oddal vlogo za izplačilo in predložil vsa zahtevana dokazila, center za podpore izda dopolnilno odločbo, s katero odloči, ali se upravičencu izplača pomoč in v kakšni višini.
V primeru, da upravičenec ni oddal vseh zahtevanih dokazil, ga center za podpore pozove na dopolnitev.
Višina izplačila pomoči se določi na podlagi priključne moči proizvodne naprave (EUR/kW) kot izhaja iz priložene dokumentacije in priključne moči kapacitete hranilnika energije (EUR/kWh) glede na moč proizvodne naprave, skupni znesek pomoči pa ne sme presegati zneska, določenega v odločbi o dodelitvi in intenzivnosti pomoči.
Na vlogi za izplačilo navedena priključna moč oddaje v distribucijski sistem mora biti enaka, kot na deklaraciji za proizvodno napravo Agencije za energijo.
Če je iz zahtevka razvidno, da izpis iz registra osnovnih sredstev ali kartica osnovnega sredstva in ostali skupni stroški projekta izkazujejo nižjo vrednost skupnih stroškov na način, da pomoč preseže maksimalno dovoljeno intenzivnost pomoči glede na zahteve iz javnega poziva, se višina pomoči zmanjša na raven določil iz tega javnega poziva, ki opredeljuje intenzivnost pomoči.
Priključna moč oddaje v distribucijski sistem, za katero je bila izdana odločba o dodelitvi, ne sme odstopati za več kot 25 % priključne moči proizvodne naprave in mora biti v skladu z omejitvami priključne moči proizvodne naprave iz odločbe. V primeru večjega odstopanja, center za podpore odločbo razveljavi ali odpravi. Odločba se odpravi ali razveljavi tudi v primeru, če je odstopanje manjše od 25 % priključne moči proizvodne naprave, a je upravičenec glede na velikost podjetja presegel omejitev velikosti proizvodne naprave glede na zahteve javnega poziva.
Izplačilo pomoči se izvede v 30 dneh od dneva, ko upravičenec predloži vsa dokazila kot izhaja iz izdane dopolnilne odločbe.
Zamuda roka za izplačilo in posledice
Če proizvodna naprava ni dokončana in ne deluje v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči, se po prvih treh mesecih zamude, za vsak nadaljnji mesec zamude, višina dodeljene pomoči zniža za 5 % višine dodeljene pomoči, po šestem mesecu pa se ta delež poveča na 10 % zneska višine dodeljene pomoči za vsak mesec zamude, razen če je zamuda nastala zaradi dejavnikov, na katere upravičenec do pomoči ne more vplivati in jih ni bilo mogoče razumno predvideti, kar ne vključuje zamud pri pridobivanju dovoljenj za projekt.
Če upravičenec v roku, ki ga je določil center za podpore v odločbi, ne predloži dokazila za izplačilo pomoči, center za podpore razveljavi ali odpravi odločbo o dodelitvi.
Spremenjene okoliščine
Če med izvajanjem projekta nastopijo spremenjene okoliščine, ki vplivajo na odločitev o dodelitvi pomoči, mora upravičenec center za podpore seznaniti z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so mu znani ali bi mu morali biti znani in bi lahko vplivali na odločitev centra za podpore o izplačilu pomoči.
Center za podpore:
– odpravi ali razveljavi odločbo o dodelitvi, če upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin ni upravičen do pomoči ali ne predloži dokazila za izplačilo pomoči v roku, ki ga določi center za podpore;
– spremeni odločbo o dodelitvi, če je upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin upravičen do drugačne višine pomoči ali če po izdaji odločbe nastanejo okoliščine, ki vplivajo na pogoje in podatke, določene v odločbi o dodelitvi, vendar višina pomoči ne more biti večja od navedene v odločbi o dodelitvi.
Če je upravičenec zaradi spremenjenih okoliščin prejel pomoč, do katere ni upravičen, je to dolžan vrniti. Upravičenec lahko zaprosi za obročno vračilo neupravičeno prejetih sredstev, pri čemer rok za vračilo sredstev ne sme biti daljši od enega leta od izdaje sklepa. Višina in zapadlost posameznih obrokov se opredelita v sklepu. Za neupravičeno prejeta sredstva se od dneva izplačila pomoči obračunajo zakonske zamudne obresti.
8. Nadzor ter vodenje in hramba dokumentacije
Nadzor nad izvajanjem postopkov, povezanih s tem javnim pozivom, opravlja inšpekcija, pristojna za energijo.
Če center za podpore kadar koli med postopkom ali v roku 10 let po dnevu izplačila subvencije ugotovi, da upravičenec ni podal pravih podatkov, ali je dal zavajajočo izjavo, ali so bila sredstva pomoči uporabljena nenamensko, ali se ugotovijo druge kršitve predpisov, izterja celoten znesek pomoči z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila pomoči.
Center za podpore vodi dokumentacijo javnega poziva, na podlagi katerega se dodeljujejo pomoči. Dokumentacija vsebuje podatke o imenu in sedežu upravičenca, proizvodni napravi, skupnih stroških projekta, višini pomoči, pogojih in izplačilih.
Dokumentacija se hrani deset let od zadnje dodelitve pomoči.
9. Dodatne informacije o javnem pozivu
Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani www.borzen.si.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na tel. 01/620-76-55 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www.borzen.si, oziroma preko elektronskega naslova ove@borzen.si.
Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani www.borzen.si so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da center za podpore, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije prijavitelja projekta, ne bo odločil drugače.
Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti