Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1639. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 4480.

  
Na podlagi 12., 48., 49. in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23 in 16/24) 81. in 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), 87. in 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 72. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 1/24, 18/24) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 14. redni seji dne 29. 5. 2024 na predlog župana sprejel
P R A V I L N I K 
o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: Pravilnik) določa:
– način in postopke organiziranja šolskih prevozov za otroke osnovne šole na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici;
– upravičence do brezplačnega šolskega prevoza in upravičence do povračila stroškov prevoza;
– postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma do povračila stroškov prevoza;
– določitev višine zneska povračila stroškov prevoza in
– način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov prevoza.
2. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do brezplačnega organiziranega prevoza:
1. Otrok:
– ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole znotraj njegovega šolskega okoliš;
– ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost otroka na poti v šolo znotraj njegovega šolskega okoliša.
2. Otroci s posebnimi potrebami:
– ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
3. Vsi upravičenci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
Upravičenci do povračila potnih stroškov:
1. Otrok:
– ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu;
– ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadal, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva;
– ima pravico do brezplačnega prevoza, če obiskuje osnovno šolo izven matičnega okoliša zaradi prešolanja na podlagi 54. člena Zakona o osnovni šoli, in je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.
2. Otroci s posebnimi potrebami:
– ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi;
– ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.
3. Vsi upravičenci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
4. Povračilo potnih stroškov se povrne na podlagi potrdila zavoda o dejanski prisotnosti v šoli oziroma zavodu, ki ga je dolžan predložiti starš, skrbnik oziroma rejnik otroka.
3. člen 
(obveznost osnovne šole) 
Osnovna šola do 15. aprila tekočega leta otrokom razdeli obrazce »Vloga za brezplačen organiziran prevoz, za vključitev v organiziran šolski prevoz ali za povračilo stroškov prevoza« z opredelitvijo vstopnega/izstopnega postajališča. Šola pripravi sezname otrok in jih posreduje na Občino Sveti Jurij ob Ščavnici, najkasneje do konca meseca aprila za naslednje šolsko leto.
Šola mora otrokom v času čakanja na organiziran prevoz zagotoviti ustrezno varstvo v šoli.
4. člen 
(strokovna komisija) 
Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici imenuje štiri člansko strokovno komisijo, ki jo sestavljajo po en predstavnik osnovne šole in inšpekcijsko redarske službe ter dva predstavnika občinske uprave.
Strokovna komisija se imenuje za čas mandata župana.
Naloge strokovne komisije so naslednje:
– pregled in podaja mnenja pravočasno prejetih vlog iz prejšnjega člena, za določitev vstopno/izstopnih postajališč;
– pregled in podaja mnenja pravočasno prejetih pobud za vzpostavitev novega postajališča;
– pregled in podaja mnenja vloge za dodatni dovoz in odvoz;
– podaja predlogov za novo ureditev voznega reda, relacij in postajališč;
– druge naloge v skladu s tem pravilnikom.
5. člen 
(vozni red) 
Vozni red prevozov se določi vsako leto posebej. Praviloma se organizira en dovoz in dva odvoza, razen v primerih, ko to zaradi števila upravičencev ali organizacijskih možnosti v šoli ni mogoče. Uro dovoza in odvoza usklajujeta šola in pogodbeni izvajalec prevozov. O vseh dodatnih dovozih in odvozih otrok mora šola podati vlogo z utemeljitvijo, najkasneje do 30. aprila tekočega leta za prihodnje šolsko leto.
6. člen 
(postopki organiziranja) 
Strokovna komisija, po potrebi, najkasneje do 1. junija tekočega leta predlaga relacije in postajališča za organiziran šolski prevoz.
Šolski prevozi se organizirajo kot pogodbeni ali posebni pogodbeni prevoz. Kjer obstaja možnost prevoza na rednih avtobusnih linijah, se šolski prevozi izvajajo na ta način.
Izvajanje organiziranih šolskih prevozov odda Občina Sveti Jurij ob Ščavnici z javnim naročilom.
7. člen 
(način organiziranja prevoza) 
O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.
Prevoz se praviloma organizira na relacijah, kjer sta vsaj dva upravičenca do brezplačnega prevoza in poteka po javni cesti, kjer je zagotovljeno vzdrževanje cestišča skozi vso leto. V kolikor se zaradi premajhnega števila upravičencev na relaciji prevoz ne more organizirati, se v dogovoru s starši, staršem povrnejo stroški prevoza.
Strokovna komisija za organiziranje šolskih prevozov potrdi postajališča, kjer upravičenci vstopajo in izstopajo ter zadnje postajališče. Pri določitvi postajališč se upoštevajo določila 6. člena tega pravilnika ter zakonske norme glede postajališč.
8. člen 
(oddaljenost do najbližjega postajališča) 
Učencu, ki je po tem pravilniku upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza, ker oddaljenost od doma do šole presega štiri kilometre in ki je od najbližjega avtobusnega postajališča, do katerega je organiziran brezplačen prevoz ali kjer poteka linijski prevoz, oddaljen več kot 1,0 kilometra, se lahko zagotovi dodatno postajališče. V kolikor na njegovi relaciji poteka organiziran prevoz, se vključi na seznam vozačev, v kolikor pa se mu zagotavlja brezplačen prevoz z linijskim avtobusnim prevozom, pa ima pravico do povračila stroškov za nakup mesečne vozovnice.
V primeru, da pot od prebivališča in avtobusnega postajališča znaša manj kot 1,0 kilometra in se smatra kot nevarna šolska pot, se lahko zagotovi dodatno postajališče. Mnenje glede nevarne šolske poti poda strokovna komisija, kjer se zasleduje princip racionalnosti pri organizaciji šolskih prevozov.
Razdalja do postajališča se lahko podaljša ali skrajša v primeru, da ni mogoče zagotoviti varnega vstopa in izstopa na vozilo, če ni možno omogočiti varnega obračanja vozila ali iz utemeljenih razlogov upravičenca (npr. bolezen), kar obravnava strokovna komisija.
Starši, skrbniki oziroma rejniki otroka, lahko izberejo tudi način prevoza otrok v šolo z lastnim osebnim vozilom, v kolikor jim ponujeni šolski prevoz iz kakršnihkoli razlogov na ustreza. V tem primeru staršem ne pripada povračilo prevoznih stroškov.
9. člen 
(pogoji za izvajanje prevozov) 
Šolske prevoze z avtobusi, kombiniranimi vozili ali drugimi prevoznimi sredstvi lahko izvajajo pravne oziroma fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ki urejajo cestni promet in prevoz skupin otrok.
10. člen 
(otroci prvega razreda) 
Otrok prvega razreda ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, v kolikor ima na poti v šolo in domov spremstvo, kot ga določa zakon s področja urejanja pravil cestnega prometa. Otrok prvega razreda mora imeti na poti v šolo ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki. V kolikor se starši odločijo za uveljavitev pravice do brezplačnega organiziranega prevoza s spremstvom, morajo šoli predložiti pisno soglasje.
11. člen 
(organiziran prevoz ostalim) 
Otrok, ki obiskuje osnovno šolo v matičnem okolišu in ni upravičen do brezplačnega šolskega prevoza in je do matične šole oddaljen več kot 1,0 kilometra, se lahko vključi na obstoječe relacije, če je na organiziranem prevozu dovolj prostora. Vlogo poda skladno z 12. členom tega pravilnika.
V primeru, da je prijavljenih otrok več, kot je prostora na organiziranem avtobusnem prevozu ali kombiniranem vozilu, imajo prednost na organiziranem prevozu mlajši otroci. V primeru, da je na organiziranem prevozu prostor, lahko le-tega koristijo tudi otroci, ki so od doma do šole oddaljeni manj kot 1,0 kilometra zaradi posebnih razlogov (npr. bolezen). O upravičenosti otroka, relacije in možnost vključitve v organiziran prevoz obravnava strokovna komisija.
Občinska uprava do začetka šolskega leta obvesti šolo in vlagatelje o upravičenosti oziroma neupravičenosti do prevoza, ki je tudi dokazilo o upravičenosti do prevoza. Na obvestilo pritožba ni možna.
Otrok, kateremu je odobren organiziran šolski prevoz, je vključen na seznam za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto.
12. člen 
(oddaja vloge) 
Otroci oddajo vloge za uveljavljanje organiziranega šolskega prevoza na šoli. Vloge oddajo na predpisanem obrazcu, upoštevaje roke iz 3. člena.
Otroci, ki uveljavljajo pravico do povračila stroškov, oddajo vloge na Občino Sveti Jurij ob Ščavnici do 30. aprila tekočega leta za prihodnje šolsko leto, na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine.
Vloga mora biti podpisana s strani staršev, skrbnikov oziroma rejnikov otroka.
13. člen 
(podlaga za povrnitev stroškov prevoza) 
Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov je odločba upravnega organa in dokazilo šole oziroma zavoda, ki ga obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni prisotnosti otroka. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev predloga.
14. člen 
(določitev višine zneska povračila stroškov) 
Upravičenci do povračila stroškov so starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.
Otrok, ki je upravičen do povračila stroškov prevoza po tem Pravilniku, se mu prizna v višini stroška prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, v kolikor pa te možnosti nima, se mu prizna kilometrina na podlagi določbe, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence. Slednja se obračunava na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do najbližje osnovne šole, ki jo ali bi jo lahko obiskoval oziroma zavod, ki ga obiskuje, in nazaj za dneve prisotnosti v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu. Dolžino izmeri občinski organ na podlagi enotnega daljinomera.
V kolikor na istem naslovu bivata dva ali več šoloobveznih otrok, ki bi bili upravičeni do povračila stroškov prevoza in obiskujejo isto šolo oziroma zavod, pripada staršem pravica do povračila stroškov le za en dovoz in en odvoz na dan.
Upošteva se najkrajša pot v šolo.
15. člen 
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza) 
Upravičenec do povračila stroškov prevoza, odda vlogo na Občino Sveti Jurij ob Ščavnici skladno z 12. členom tega Pravilnika.
Na podlagi popolne vloge izda občinska uprava odločbo, zoper katero je v 15 dneh od vročitve dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
16. člen 
(način izplačevanja sredstev) 
Sredstva se upravičencu, kateremu je bila izdana odločba o povračilu stroškov prevoza, nakazujejo mesečno na njegov osebni račun, na podlagi zahtevka in podatka o prisotnosti otroka v šoli, oziroma zavodu, ki ga otrok s posebnimi potrebami obiskuje, in sicer v roku 30 dni od podaje popolnega zahtevka za pretekli mesec. V kolikor je znesek povračila manjši kot 10 EUR na mesec, se upravičencu denar nakaže v skupni vsoti za obdobje treh mesecev.
17. člen 
(spremembe tekom šolanja) 
Upravičenci morajo najkasneje v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do organiziranega brezplačnega prevoza ali upravičenosti do povračila stroškov prevoza. Spremembo so dolžni sporočiti šoli in občini.
18. člen 
(končne določbe) 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s šolskim letom 2024/2025.
Št. 6092-0001/2024-003
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. maja 2024
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti