Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1608. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za avtocestni priključek Študa in funkcionalno povezane prostorske ureditve, stran 4440.

  
Na podlagi 90. in 119. člena v povezavi s prvim odstavkom 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24), soglasja Ministrstva za infrastrukturo, Dogovora o načrtovanju avtocestnega priključka Študa kot prostorske ureditve skupnega državnega in lokalnega pomena ter 4. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/24) županja Občine Domžale sprejme
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za avtocestni priključek Študa in funkcionalno povezane prostorske ureditve 
1. člen
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za avtocestni priključek Študa in funkcionalno povezane prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: OPPN za PUSP).
(2) Sklep o pripravi OPPN za PUSP obsega:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN za PUSP,
– pravno podlago za pripravo OPPN za PUSP,
– območje OPPN za PUSP,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– vrsto postopka in okvirne roke,
– seznam nosilcev urejanja prostora,
– način vključevanja javnosti,
– seznam podatkov in strokovnih podlag,
– obveznosti v zvezi s financiranjem in
– določbe glede okoljske presoje.
(3) Pripravljavec OPPN za PUSP je Občina Domžale (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN za PUSP) 
(1) Avtocestni priključek Študa (v nadaljnjem besedilu: priključek) je načrtovan z Uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96 in 52/01; v nadaljnjem besedilu: Uredba o LN), ni pa bil zgrajen. Njegova gradnja je bila odložena do izpolnitve pogojev, določenih v 35. členu Uredbe o LN, in sicer naj bi bil izveden potem, ko bo zgrajena avtocesta na odseku Blagovica–Šentjakob z vsemi ostalimi priključki in prometnimi ureditvami, rekonstruirana magistralna cesta M 10 na delu med Ljubljano in Depalo vasjo ter na podlagi novega stanja izdelana analiza prometnih tokov, ki utemeljuje potrebo po izgradnji priključka. Priključek je z uredbo o LN zasnovan v obliki trobente in se poleg priključevanja na Savsko cesto vključuje še neposredno na ozko Študljansko cesto.
(2) Pogoji, določeni v 35. členu uredbe o LN, so izpolnjeni. Zgrajena je avtocesta na odseku Blagovica–Šentjakob z vsemi ostalimi priključki in prometnimi ureditvami, rekonstruirana je magistralna cesta M 10 na delu med Ljubljano in Depalo vasjo ter na podlagi novega stanja je bila izdelana analiza prometnih tokov, ki utemeljuje potrebo po izgradnji priključka. Iz Prometne študije za območje občine Domžale (št. 12-1105, november 2006, PNZ d.o.o) izhaja, da je za zagotovitev optimalnega prometnega sistema, ki bi naselja in mesto Domžale razbremenil prometa, poleg že zgrajene štajerske avtoceste in načrtovane glavne ceste Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš in Trzin ter njenim podaljškom do priključka, potrebno v celoti zgraditi tudi priključek, s katerim bi Domžale dobile popoln sistem obvoznih cest. Iz prometne študije OD izhaja nujnost gradnje priključka zaradi razbremenitve obstoječih priključkov Domžale in Krtina.
(3) V letu 2010 je bil izdelan elaborat »Priključek Študa z navezavo do Ihana – prometna preveritev in dimenzioniranje križišč« (št. 12-1312, marec 2010, PNZ d.o.o.). Z elaboratom je bila določena oblika priključka in kako naj se obstoječe in načrtovane ceste priključujejo nanj, da bo omogočena ustrezna prepustnost in visoka raven prometne varnosti. V nadaljevanju je bila izdelana idejna zasnova »Priključek Študa navezavo do Ihana« (št. 15-0503, julij 2010, april 2013; februar 2014; junij 2017, oktober 2017, PNZ d.o.o., v nadaljnjem besedilu: IDZ) kot prometno-tehnična rešitev, ki je osnova za nadaljnje faze prostorskega načrtovanja.
(4) V letu 2021 je bilo k IDZ pridobljeno soglasje upravljavca avtoceste (št. 7.0.2./2021-PTPP/VD-2320 z dne 29. 6. 2021). Pobudo za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na območju Uredbe o LN (št. 1612/a, februar 2019, LOCUS d.o.o.) je obravnavala Vlada Republike Slovenije in izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na območju Uredbe o LN (št. 35000-22/2021/5 z dne 17. 3. 2021).
(5) V letu 2023 je Občina Domžale prejela pobudo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj gospodarske cone, predvidene v enotah urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) z oznako IH-22 in IH-23 na območju naselja Ihan. OPN določa, da se mora predmetna gospodarska cona prometno preko območja EUP z oznako OB-71 priključevati na priključek. EUP z oznako OB-71 obsega območje lokalne ceste, neposredne povezane s priključkom.
(6) Občina Domžale je prejela pobudo za ureditev dodatnih površin ob Domu krajanov Študa. Stavba se nahaja v EUP z oznako DŽ-166. Dom krajanov Študa je obdan z zemljišči, ki se urejajo z Uredbo o LN. Predmetne površine zaradi preoblikovanja priključka ne bodo več potrebne za namen avtoceste, zato se lahko namenijo ureditvi dodatnih površin ob Domu krajanov Študa, ki bodo na voljo krajanom. Za poseganje na zemljišča je pridobljeno soglasje Vlade iz tretjega odstavka tega člena.
(7) V skladu z drugim odstavkom 53. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3) je na področju prometne infrastrukture avtocesta prostorska ureditev državnega pomena. Vse ostale prostorske ureditve so lokalnega pomena. Ker so navedene prostorske ureditve medsebojno odvisne in funkcionalno povezane, so to prostorske ureditve skupnega pomena.
(8) Razlog za pripravo OPPN za PUSP je priprava prostorskih izvedbenih pogojev za realizacijo predhodno navedenih prostorskih ureditev, vključno s komunalno infrastrukturo, energetsko komunikacijsko infrastrukturo, pripadajočimi zunanjimi ureditvami in drugimi potrebnimi ureditvami.
3. člen 
(pravna podlaga za pripravo OPPN za PUSP) 
(1) Pravna podlaga za pripravo OPPN za PUSP je 90. člen ZUreP-3, ki določa da se ministrstvo, pristojno za prostor in občina lahko dogovorita, da občina pripravi prostorski izvedbeni akt za prostorsko ureditev, ki je skupnega državnega in lokalnega pomena, če se s tem strinja ministrstvo, v pristojnost katerega spada prostorska ureditev državnega pomena. Ministrstvo, pristojno za prostor in občina pred začetkom priprave takega prostorskega akta skleneta dogovor, v katerem določita obveznosti glede priprave prostorskega izvedbenega akta. Občina in investitor oziroma ministrstvo za infrastrukturo, lahko sklenejo dogovor tudi glede financiranja in morebitnih drugih obveznosti. Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MzI) je izdalo soglasje (št. 350-12/2019/86-02112049 z dne 11. 4. 2024). Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: MNVP) in občina sta sklenila Dogovor o načrtovanju avtocestnega priključka Študa kot prostorske ureditve skupnega državnega in lokalnega pomena (št. 35023-1/2024-2560-13 z dne 11. 4. 2024).
(2) OPN za EUP z oznakami IH-22, IH-23, OB-66, OB-67, OB-68, OB-69, OB-70, OB-71 določa pripravo podrobnega prostorskega načrta. S tem sklepom se v delu EUP z oznako OB-39 pripravi OPPN za PUSP. Za enote urejanja prostora z oznako IH-21, IH-24, IH-30, DŽ-166, DŽ-177 skladno z OPN ni treba izdelati OPPN, se pa lahko zemljišča v predmetnih enotah urejanja prostora vključijo v pripravo OPPN za PUSP v obsegu, ki je potreben zaradi zagotavljanja celovitosti prostorskih ureditev.
4. člen 
(območje OPPN za PUSP) 
(1) Območje OPPN za PUSP obsega okvirno 34,5 ha.
(2) Območje OPPN za PUSP obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. št.:
– na območju katastrske občine 1964-Ihan: 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 231/1, 231/3, 231/8, 231/9, 231/10, 231/11, 246/5, 246/8, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/12, 254/33, 268/1, 268/7, 268/9, 268/11, 268/12, 268/13, 268/14, 268/15, 268/26, 278/2, 278/4, 278/5, 279/19, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/7, 280/9, 280/10, 280/13, 299/1, 299/2, 299/3, 300, 303, 559/4, 559/5, 559/24, 559/33, 561/19, 561/20, 561/21, 569/6 in 585;
– na območju katastrske občine 1963-Študa: 55/1, 55/2, 56, 91/2, 92/2, 93/3, 93/5, 93/6, 101/5, 102/5, 153/6, 154/3, 162/1, 163, 166/2, 166/8, 166/10, 166/14, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/7, 169/5, 169/6,170/1, 170/4, 175/8, 183/27, 183/28, 183/29, 183/30, 183/31, 183/32, 183/33, 183/34, 183/35, 183/36, 183/59, 183/67, 183/69, 186/1, 186/2, 187/20, 187/21, 187/24, 187/26, 187/29, 187/30, 187/31, 187/32,187/33, 187/34, 187/35, 187/36, 187/38, 187/42, 187/43, 187/44, 187/45, 187/46, 187/48, 187/91, 187/93,187/94, 187/95, 187/96, 187/97, 187/98, 187/100, 187/103, 187/104, 187/105, 187/106, 290, 291, 292,293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302/1, 303/10, 304, 309, 310, 311, 312/1, 312/2, 313, 332, 333, 334/1,334/2, 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 337, 338/1, 338/2, 339, 340, 341, 342, 343/1, 348/1, 413, 414/1, 414/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 423/1, 423/3,423/4, 423/5, 423/6, 423/7, 423/8, 423/9, 423/10, 426/1, 426/2, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 430/1,430/2, 484, 497/1, 497/5, 497/15, 497/16, 498/3, 499, 500, 516/3, 516/4, 516/5, 518/4, 519/3, 519/4, 522/1, 522/11, 523/1, 523/5, 524, 528/2, 528/8, 529/48, 529/49, 529/50, 529/51, 529/52, 529/53, 529/54, 529/55, 529/56, 529/57, 529/58, 529/59, 529/60, 529/61, 529/62, 529/63, 529/64, 529/65, 529/68, 529/72, 529/74, 529/75, 529/76, 529/77, 529/78, 529/79, 529/80, 529/81, 529/82, 529/84, 529/85, 529/86, 529/89, 529/90, 529/91, 529/92, 529/93, 529/94, 529/95, 529/96, 529/97, 529/98, 529/99, 529/101, 529/103, 529/104, 529/107, 529/108, 529/109, 529/110, 529/111, 529/112, 529/113, 529/114, 529/115, 529/116, 529/118, 529/121, 529/128, 529/150, 529/153, 529/154, 529/157, 529/161, 529/167, 529/176, 529/197, 529/198, 529/200, 529/206, 529/207, 529/216, 529/246, 529/249, 529/251, 529/255, 529/256, 529/257, 529/259, 529/260, 529/262, 529/263, 529/264, 529/265, 529/266, 529/267, 529/268, 529/269, 529/270, 529/271, 529/272, 529/273, 529/274, 529/275, 529/276, 529/277, 529/278, 529/279, 529/280, 529/281, 529/282, 529/283, 529/284, 529/285, 529/286, 529/287, 529/288, 529/289, 529/290, 529/291, 529/292, 529/293, 529/294, 529/295, 529/296, 529/297, 529/298, 529/299, 529/300, 529/301, 529/302, 529/303, 529/304, 529/305, 529/306, 529/307, 529/308, 529/309, 529/310, 529/311, 529/312, 529/313, 529/314, 529/315, 529/316, 529/317, 529/342, 529/343, 529/344, 529/345, 529/346, 529/347, 529/367, 529/368, 529/369, 529/370, 529/376, 529/380, 529/381, 529/382, 529/385, 529/386, 529/387, 529/388, 529/389, 529/390, 529/391, 529/392, 529/393, 529/394, 529/395, 529/396, 529/397, 529/398, 530/15, 530/18, 530/20, 530/21, 530/22, 530/24, 530/25, 530/26, 530/27, 530/28, 530/29, 530/30, 530/31, 530/32, 530/37, 530/38, 530/62, 530/63, 530/64, 530/65, 530/69, 530/70, 530/71, 530/78, 530/79, 531/5, 531/6, 531/7, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11 in 531/14.
(3) Območje OPPN za PUSP se v okviru postopka priprave lahko tudi spremeni.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve prostorskih ureditev in ostale strokovne podlage za izdelavo OPPN za PUSP zagotovijo investitorji. Za pripravo OPPN za PUSP se upoštevajo že izdelane strokovne rešitve IDZ in variantne urbanistične rešitve za EUP z oznakami IH-22 in IH-23 (št. 9088, marec 2024, LUZ d.d.), Geodetski načrt za IDZ, Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti z analizo omilitvenih ukrepov vezanih na izdelavo priključka AC Študa (št. P170/2012, november 2012, Inštitut za vodarstvo, d.o.o.). Po potrebi se izdelajo nove strokovne podlage in novelirajo že obstoječe.
(2) V okviru Uredbe o LN je bilo izdelano Poročilo o vplivih na okolje (št. 79/94, april 1996, LUZ d.d., RZD d.o.o.) v skladu s tedaj veljavnimi predpisi s področja varstva okolja.
(3) V okviru postopka sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Domžale za AC priključek Študa je bilo za potrebe umeščanja preoblikovanega AC priključka Študa z navezavo do Ihana izdelano Dopolnjeno okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve plana 2009 – AC priključek Študa – navezava na Ihan (št. 016/10, julij 2013, Boson d.o.o.).
(4) V okviru postopka priprave OPN je bilo izdelano Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Domžale (št. 50/2014. junij 2016, Zavita, svetovanje, d. o. o.).
(5) Na zahtevo NUP iz drugega odstavka 7. člena se izdela novelacija in dopolnitev v drugem in tretjem odstavku navedenih okoljskih poročil oziroma novo okoljsko poročilo.
6. člen 
(vrsta postopka in okvirni roki) 
(1) Priprava OPPN za PUSP se skladno s prvim odstavkom 129. člena ZUreP-3 izvaja ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave občinskega prostorskega načrta.
(2) Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je sprejem OPPN za PUSP predviden v 24. mesecih od uveljavitve tega sklepa.
(3) Minimalni okvirni roki so:
1 Priprava gradiva za pridobitev mnenj iz druge točke tega odstavka – upoštevajo se strokovne rešitve iz prvega odstavka 5. člena in Pobuda za pripravo OPPN PUSP za priključek Študa, povezovalno cesto do Ihana in Gospodarsko cono Ihan (št. 9175, februar 2024, LUZ d.d.)
10 dni
2 Pridobitev mnenja Zavoda RS za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja in Ministrstva za okolje, prostor in energijo o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
3 Pridobitev identifikacijske številke OPPN za PUSP, po pridobitvi mnenj iz druge točke tega odstavka
2 dni
4 Poziv NUP, da podajo usmeritve in mnenja o obsegu in natančnosti informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo
Zakonski rok 30 dni
5 Izdelava osnutka OPPN za PUSP in osnutka okoljskega poročila, vmesni pregled s strani MNVP
150 dni
6 Objava osnutka OPPN za PUSP na spletni strani občine in poziv NUP, da podajo mnenja k osnutku OPPN za PUSP, pridobitev mnenj in odločbe o ustreznosti okoljskega poročila
45 dni
7 Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za PUSP in dopolnjenega okoljskega poročila ter elaborata ekonomike 
90 dni
8 Potrditev dopolnjenega osnutka OPPN za PUSP s strani MNVP in MzI
30 dni
9 Obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in dopolnjenega okoljskega poročila na seji Občinskega sveta
60 dni
10 Javna objava
Zakonski rok 30 dni
11 Izdelava stališč do pripomb in predlogov, prejetih v okviru javne objave; predhodna potrditev stališč s strani MNVP in MzI
60 dni
12 Objava stališč do pripomb in predlogov na spletni strani občine
7 dni
13 Izdelava predloga OPPN za PUSP in predloga okoljskega poročila ter objava na spletni strani občine, vmesni pregled s strani MNVP in MzI
90 dni
14 Poziv NUP, da podajo mnenje k predlogu OPPN za PUSP in mnenja o ustreznosti okoljskega poročila ter mnenje Ministrstva za okolje, prostor in energijo, da so vplivi izvedbe predloga OPPN za PUSP na okolje sprejemljivi
Zakonski rok 30 dni
15 Izdelava končnega predloga OPPN za PUSP z mnenji NUP
60 dni
16 Potrditev predloga OPPN za PUSP v skladu s tretjim odstavkom 90. člena ZUreP-3 s strani MNVP in MzI
30 dni
17 Sprejem OPPN za PUSP na seji Občinskega sveta in objava v Uradnem listu RS in Uradnem vestniku Občine Domžale
60 dni
18 Posredovanje sprejetega OPPN za PUSP v objavo v prostorskem informacijskem sistemu
7 dni
(4) Prikazani so okvirni roki v postopku priprave OPPN PUSP, ki se lahko spremenijo zaradi nepredvidljivih okoliščin, na katere občina nima vpliva.
7. člen 
(NUP) 
(1) Državni in lokalni NUP, ki sodelujejo v postopku priprave so:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, za področja prostorskega razvoja, ohranjanja narave, voda, jedrske varnosti, rudarstva.
– Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, za področja obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom.
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, za področja okolja (okoljske presoje, tla, zrak, hrup, svetlobno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje, vibracije in ravnanje z odpadki), referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja, podnebnih sprememb, energetike, trajnostne mobilnosti.
– Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, za področja cest, železnic, letalskega prometa, rečnega in pomorskega prometa.
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, za področja varovanja kmetijskih zemljišč, gozdarstva, lovstva, ribištva.
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, za področje javnega zdravja.
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, za področje kulturne dediščine.
– Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, za področje javnih komunikacijskih omrežij.
– Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, za področje državnih blagovnih rezerv.
– Elektro Ljubljana okolica d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, za področje lokalnega elektroenergetskega omrežja.
– Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale, za področje izvajanja lokalnih javnih služb s področja varstva okolja.
– Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, za področja lokalnega cestnega omrežja in komunalnega opremljanja.
(2) Občina pozove varstvene NUP za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN za PUSP na okolje:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
– Zavod za varstvo narave Republike Slovenije, Območna enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj.
(3) V postopek se lahko vključujejo tudi drugi NUP, če se v okviru postopka izkaže, da ureditve posegajo na njihovo delovno področje.
8. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Občina seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN za PUSP z objavo tega sklepa na svoji spletni strani, v uradnem glasilu in na krajevno običajen način.
(2) Dopolnjen osnutek OPPN za PUSP se javno objavi za najmanj 30 dni. V času javne objave se izvede javna obravnava OPPN za PUSP. V času javne objave se javnosti omogoči podajanje pripomb in predlogov. Javnost se s krajem in časom javne razgrnitve in javne objave, načinom podajanja pripomb in predlogov ter rokom za njihovo podajanje, seznani z javnim naznanilom, ki ga občina objavi na svoji spletni strani in na krajevno običajen način.
(3) Dopolnjen osnutek OPPN za PUSP se javno objavi na spletni strani občine, v analogni obliki pa tudi v prostorih občine ter krajevnih skupnostih Ihan in Simon Jenko.
(4) Občina seznani javnost s stališči do pripomb in predlogov in s predlogom OPPN za PUSP z javno objavo na spletni strani najkasneje do faze sprejema predloga OPPN za PUSP.
(5) Sprejeti OPPN za PUSP se javno objavi v Uradnem listu RS, v Uradnem vestniku Občine Domžale, na spletni strani občine in v prostorskem informacijskem sistemu.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag) 
Za pripravo OPPN za PUSP se zagotovijo naslednji podatki in strokovne podlage:
1. geodetski načrt,
2. prikaz stanja prostora,
3. prikaz lastništva zemljišč,
4. investicijske namere,
5. utemeljitev skladnosti načrtovanih prostorskih ureditev s splošnimi smernicami NUP,
6. utemeljitev skladnosti načrtovanih prostorskih ureditev s predpisi s področja urejanja prostora in z občinskim prostorskim načrtom,
7. oceno potrebnih investicij v infrastrukturo,
8. strokovne podlage z usmeritvami za izdelavo strokovnih rešitev,
9. elaborat ekonomike,
10. okoljsko poročilo, če bo njegova izdelava potrebna,
11. druge strokovne podlage, če to izhaja iz zahtev NUP oziroma se izkaže, da jih bo treba izdelati.
10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
(1) Pobudniki priprave OPPN za PUSP sta Občina Domžale in zasebniki.
(2) Strokovne podlage in izdelavo OPPN za PUSP zagotovijo udeleženci iz prvega odstavka tega člena.
(3) Obveznosti ter razmerja med udeleženci so podrobneje določeni v Dogovoru med Občino Domžale in MNVP in dalje med Občino Domžale in udeleženci iz prvega odstavka tega člena.
11. člen 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti na varovana območja) 
V okviru postopka v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) za OPPN za PUSP se skladno z določili 128. člena ZUreP-3 pozove pristojni Zavod za varstvo narave Republike Slovenije, Območna enota Kranj, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja, varstvene NUP iz 6. člena tega sklepa ter Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki odloči, ali je za OPPN za PUSP treba izvesti postopek CPVO.
12. člen 
(objava in uveljavitev tega sklepa) 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Domžale, v Uradnem listu Republike Slovenije, v Uradnem vestniku Občine Domžale in v prostorskem informacijskem sistemu, in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-19/2024-1
Domžale, dne 3. junija 2024
Županja 
Občine Domžale 
mag. Renata Kosec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti