Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1646. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2023, stran 4488.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je občinski svet na 9. redni seji dne 22. 5. 2024 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Žužemberk za leto 2023 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2023.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2023. Sestavni del zaključnega računa je tudi izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji in načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2023 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
Skupaj prihodki 
8.397.619 Eur
II. 
Skupaj odhodki 
7.278.448 Eur
III. 
Proračunski presežek 
1.119.171 Eur
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0 Eur
V. 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0 Eur
VI. 
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev 
0 Eur
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
Zadolževanje 
0 Eur
VIII. 
Odplačilo dolga 
343.753 Eur
IX. 
Sprememba stanja sredstev na računu 
775.418 Eur
X. 
Neto zadolževanje 
–343.753 Eur
XI. 
Neto financiranje 
–1.119.171 Eur
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta 
556.646 Eur
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 410-1/2024-8
Žužemberk, dne 22. maja 2024
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti