Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1649. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024, stran 4489.

  
Na podlagi četrtega odstavka 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 
1. člen 
V Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24 in 30/24) se besedilo 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»Program družinske obravnave za zdrav življenjski slog izvajajo ZD dr. Adolfa Drolca Maribor (v nadaljnjem besedilu: ZD Maribor), ZD Murska Sobota, ZD Velenje, ZD Nova Gorica, ZD Kamnik, ZD Domžale, ZD Žalec, ZD Črnomelj, ZD Metlika, ZD Slovenska Bistrica, ZD Lenart, ZD Ormož, ZD Ajdovščina, ZD Piran, OZG (ZD Kranj), ZD Slovenske Konjice, ZD Brežice, ZD Ivančna Gorica, ZD Idrija, ZD Izola, ZD Logatec, ZD Slovenj Gradec, ZD Dravograd, ZD Šentjur, ZD Kočevje, ZD Postojna, ZD Celje, ZD Vrhnika, ZD Sevnica, ZD Ljubljana, ZD Ptuj, ZD Krško, (OZG) ZD Radovljica, ZD Litija, ZD Ribnica, ZD Trbovlje, ZD Ljutomer, ZD Mozirje in ZD Radlje ob Dravi.«.
2. člen 
V 37. členu se črta tretji odstavek.
3. člen 
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle načrtujejo 40 % programa za nego in 60 % programa za protetiko.«.
4. člen 
Za 52. členom se doda nov, 52.a člen, ki se glasi:
»52.a člen 
(načrtovanje programa nevrologije) 
Za izvajalce, ki imajo v pogodbenem letu 2024 z Zavodom dogovorjen program samo za EMG ali nevrofiziologijo z EEG in EMG, se ne planirajo celotni ali subspecialistični pregledi. Taki izvajalci lahko obračunajo Zavodu v okviru seznama storitev za nevrologijo samo storitve EMG in EEG.«.
5. člen 
V 83. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Socialno varstveni zavodi načrtujejo sredstva za sodobne obloge za oskrbo kronične rane letno v višini 40 eurov na število mest posameznega izvajalca v skladu s Prilogo 14 te uredbe.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
6. člen 
V 88. členu se v prvem odstavku za 30. točko pika nadomesti z vejico in doda nova, 31. točka, ki se glasi.
»31. priprava zdravila Lutecij (UKC Ljubljana, VZD 149 301).«.
7. člen 
V 97. členu se v prvem odstavku v tabeli za zaporedno številko 13 črta vrstica seštevka ter dodajo nove zaporedne številke 14 do 31 in vrstica seštevka, ki se glasijo:
»
14
Priprava zdravila Lutecij 
UKC Ljubljana
 
2.001.726,00
1.000.863,00
15
Sredstva za sodobne obloge za rane
Socialnovarstveni zavodi
 
1.000.000,00
500.000,00
16
Zobozdravstvo – implantološka protetika
Izvajalci implantološke protetike v VZD 405 113
 
70.000,00
0,00
17
Zobozdravstvo – stomatološka protetika 
Izvajalci stomatološke protetike v VZD 405 113
 
520.000,00
0,00
18
Zobozdravstvo – implantološka kirurgija 
Izvajalci implantološke kirurgije v VZD 215 224, 403 112, 406 114, 442 116
 
37.000,00
0,00
19
Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo
Izvajalci
1.948.086,94
974.043,47
20
Presejalna kolonoskopija SVIT
Pooblaščeni kolonoskopski centri
8.000
1.016.124,89
508.062,45
21
Presejalna terapevtska kolonoskopija SVIT
Pooblaščeni kolonoskopski centri
2.100
95.194,55
47.597,28
22
Delna kolonoskopija SVIT
Pooblaščeni kolonoskopski centri
250
2.171,63
1.085,82
23
Operativna kolonoskopija z enim nožem SVIT
Pooblaščeni kolonoskopski centri
80
8.172,01
4.086,01
24
Operativna kolonoskopija z dvema nožema SVIT
Pooblaščeni kolonoskopski centri
20
5.072,70
2.536,35
25
Operativna kolonoskopija brez noža SVIT
Pooblaščeni kolonoskopski centri
130
17.633,14
8.816,57
26
Sprememba kalkulacij programov NMP (Am, MS, INF) 338 024, 338 040,338 062, 338 063
Izvajalci NMP
2.929.986,81
741.126,96
27
Sprememba standarda 338 046 
Triaža v SUC 
Izvajalci NMP SUC
15
657.049,80
328.524,90
28
Sprememba standarda 338 051 EHP – RDČ
Izvajalci NMP
8,2
1.815.624,89
453.906,22
29
Specialistična zunajbolnišnična dejavnost kardiologija – nov model plačevanja
3.600.000,00
0,00
30
Specialistična zunajbolnišnična dejavnost ortopedija – nov model plačevanja
1.200.000,00
0,00
31
Specialistična zunajbolnišnična dejavnost gastoenterologija – nov model plačevanja
3.820.000,00
0,00
SKUPAJ
 
20.743.843,36
4.570.649,01
«. 
8. člen 
V 98. členu se v prvem odstavku v tabeli:
– pod zaporedno številko 17 v četrtem stolpcu besedilo »1 tim« nadomesti z besedilom »0,5 tima psiholog, 0,3 tima patronažne službe«;
– pod zaporedno številko 71 v drugem stolpcu besedilo »20 %« nadomesti z besedilom »40 %« ter v šestem in sedmem stolpcu znesek »2.700.000,00« nadomesti z zneskom »5.400.000,00«;
– pod zaporedno številko 80 v četrtem stolpcu besedilo »0,20 tim« nadomesti z besedilom »1 tim«;
– za zaporedno številko 182 črta vrstica seštevka ter dodajo nove zaporedne številke 183 do 269 in vrstica seštevka, ki se glasijo:
»
183
Družinska obravnava za zdrav življenjski slog
ZD Dravograd
0,5 tima
32.909,00
24.681,00
184
Maksilofacialna kirurgija 
ZD Sevnica
1 tim 
293.872,43
146.936,22
185
PET CT
SB Izola
1000 preiskav
1.014.150,00
84.512,50
186
Cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam
NIJZ
 
273.750,00
273.750,00
187
Cepivo proti KME
NIJZ
 
545.331,90
545.331,90
188
Zdravljenje neplodnosti
BGP Postojna
1 tim 
242.733,56
121.366,78
189
Anesteziologija in bolečinske ambulante
BGP Postojna
1 tim 
142.116,27
71.058,14
190
Dispanzer za ženske
BGP Kranj
0,6 tima
117.008,20
58.504,10
191
Zdravstvena vzgoja (šola za starše)
BGP Kranj
1 tim
42.541,72
21.270,86
192
Anesteziologija in bolečinske ambulante
BGP Kranj
1 tim
142.116,27
71.058,14
193
Fizioterapija
ZD Celje
1 tim
47.186,45
23.593,23
194
Fizioterapija
ZD Slovenske Konjice
1 tim
47.186,45
23.593,23
195
Fizioterapija
ZD Šentjur
1 tim
47.186,45
23.593,23
196
Fizioterapija
ZD Šmarje
1 tim
47.186,45
23.593,23
197
Fizioterapija
ZD Žalec
0,5 tima
23.593,23
11.796,61
198
Fizioterapija
ZD Koper
1 tim
47.186,45
23.593,23
199
Fizioterapija
SB Izola
5 timov
235.932,25
117.966,13
200
Fizioterapija
Porodnišnica Postojna
0,4 tima
18.874,58
9.437,29
201
Fizioterapija
Bolnišnica Sežana
1 tim
47.186,45
23.593,23
202
Fizioterapija
ZD Krško
1,2 tima
56.623,74
28.311,87
203
Fizioterapija
SB Brežice
1 tim
47.186,45
23.593,23
204
Fizioterapija
ZD Sevnica
2 tima
94.372,91
47.186,45
205
Fizioterapija
OZG Kranj – ZD Kranj
2 tima
94.372,91
47.186,45
206
Fizioterapija
BGP Kranj
1 tim
47.186,45
23.593,23
207
Fizioterapija
ZD Jesenice
1 tim
47.186,45
23.593,23
208
Fizioterapija
OZG Kranj – ZD Radovljica
1 tim
47.186,45
23.593,23
209
Fizioterapija
OZG Kranj – ZD Škofja Loka
1 tim
47.186,45
23.593,23
210
Fizioterapija
OZG Kranj – ZD Tržič
1 tim
47.186,45
23.593,23
211
Fizioterapija
SB Jesenice
1 tim
47.186,45
23.593,23
212
Fizioterapija
ZD Ljubljana
5 timov
235.932,25
117.966,13
213
Fizioterapija
SŽ – Železniški
0,5
23.593,23
11.796,61
214
Fizioterapija
ZD Medvode
1 tim
47.186,45
23.593,23
215
Fizioterapija
ZD Cerknica
0,5 tima
23.593,23
11.796,61
216
Fizioterapija
ZD Domžale
2,5 tima
117.966,13
58.983,07
217
Fizioterapija
ZD Grosuplje
0,5 tima
23.593,23
11.796,61
218
Fizioterapija
ZD Hrastnik
1 tim
47.186,45
23.593,23
219
Fizioterapija
ZD Idrija
1 tim
47.186,45
23.593,23
220
Fizioterapija
ZD Kamnik
1 tim
47.186,45
23.593,23
221
Fizioterapija
ZD Kočevje
1 tim
47.186,45
23.593,23
222
Fizioterapija
ZD Litija
1,4 tima
66.061,04
33.030,52
223
Fizioterapija
ZD Logatec
1 tim
47.186,45
23.593,23
224
Fizioterapija
ZD Ribnica
0,9 tima
42.467,81
21.233,90
225
Fizioterapija
ZD Vrhnika
1 tim
47.186,45
23.593,23
226
Fizioterapija
ZD Zagorje
1 tim
47.186,45
23.593,23
227
Fizioterapija
ZD Ivančna Gorica
0,8 tima
37.749,16
18.874,58
228
Fizioterapija
ZD Maribor
4 time
188.745,82
94.372,91
229
Fizioterapija
ZD Ormož
1 tim
47.186,45
23.593,23
230
Fizioterapija
ZD Ptuj
1 tim
47.186,45
23.593,23
231
Fizioterapija
ZD Slovenska Bistrica
0,68 tima
32.086,79
16.043,39
232
Fizioterapija
SB Murska Sobota
2 tima
94.372,91
47.186,45
234
Fizioterapija
ZD Ljutomer
1 tim
47.186,45
23.593,23
235
Fizioterapija
ZDOV Nova Gorica
1 tim
47.186,45
23.593,23
236
Fizioterapija
ZD Tolmin
1 tim
47.186,45
23.593,23
237
Fizioterapija
SB Nova Gorica
1 tim
47.186,45
23.593,23
238
Fizioterapija
SB Novo mesto
0,5 tima
23.593,23
11.796,61
239
Fizioterapija
ZD Novo mesto
1 tim
47.186,45
23.593,23
240
Fizioterapija
ZD Črnomelj
1 tim
47.186,45
23.593,23
241
Fizioterapija
ZD Trebnje
1 tim
47.186,45
23.593,23
242
Fizioterapija
ZD Ravne 
1 tim
47.186,45
23.593,23
243
Fizioterapija
ZSZD Nazarje
1 tim
47.186,45
23.593,23
244
Fizioterapija
ZD Slovenj Gradec
2 tima
94.372,91
47.186,45
245
Fizioterapija
ZD Velenje
1 tim
47.186,45
23.593,23
246
Fizioterapija
Občina Pesnica
1 tim
47.186,45
11.796,61 
247
Fizioterapija
Občina Dobrova Polhov Gradec
1 tim
47.186,45
11.796,61 
248
Fizioterapija
Občina Gorenja vas - Poljane
1 tim
47.186,45
11.796,61 
249
Fizioterapija
Občina Dravograd
1 tim
47.186,45
11.796,61 
250
Fizioterapija
Vsi izvajalci
 
446.542,59
446.542,59
251
Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo
Vsi izvajalci
 
150.000,00
0,00
252
Patronažna služba (v okviru CDZO ZD Domžale)
ZD Domžale
1,2 tima
59.553,96
29.776,98
 
 
ZD Kamnik
0,8 tima
39.702,64
19.851,32
253
Operacija na ožilju
Vsi izvajalci
 
1.951.989,30
1.951.989,30
254
Dodatek za lastno CAR-T celično terapijo
UKC LJ
10
1.800.000,00
0,00
255
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Klinična psihologija
2 tima
171.649,82
85.824,91
256
Center za duševno zdravje za otroke in mladostnike 
ZD Domžale
1 tim
734.361,31
367.180,65
257
Center za duševno zdravje za otroke in mladostnike 
ZD Novo mesto
1 tim
734.361,31
367.180,65
258
Center za duševno zdravje odraslih (ambulantna obravnava)
ZD Novo mesto
1 tim
361.793,99
180.896,99
259
Patronažna služba (v okviru CDZOM ZD Domžale)
 
2 tima:
99.256,60
49.628,30
ZD Domžale
1,2
ZD Kamnik
0,8
260
Patronažna služba (v okviru CDZOM ZD Novo mesto)
 
2 tima:
99.256,60
49.628,30
ZD Novo mesto
1,1
ZD Trebnje
0,4
ZD Črnomelj
0,3
ZD Metlika
0,2
261
Patronažna služba (v okviru CDZO ZD Novo mesto) 
 
2 tima:
99.256,60
49.628,30
ZD Novo mesto
1,1
ZD Trebnje
0,4
ZD Črnomelj
0,3
ZD Metlika
0,2
262
Center za duševno zdravje odraslih 
ZD Slovenske Konjice
1 tim
361.793,99
120.598,00
263
Skupn. psih. obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih
ZD Slovenske Konjice
1 tim
478.124,24
159.374,75
264
Patronažna služba (v okviru CDZO ZD Slovenske Konjice) 
 
2 tima:
99.256,60
33.085,53
 
 
ZD Slovenske Konjice 
1
ZD Slovenska Bistrica 
1
265
Družinska obravnava za zdrav življenjski slog, pediatrični tim
Veliki ZD: ZD Ptuj
En velik ZD dobi 1 tim
65.818,88
32.909,44
Srednji ZD ZD Vrhnika ZD Krško
Dva srednja ZD skupaj dobita 2 tima
131.637,76
65.818,88
Majhni ZD
Devet majhnih ZD skupaj dobi 9 timov
592.369,92
296.184,96
ZD Radovljica
 
ZD Kočevje 
 
ZD Ribnica
 
ZD Trbovlje
 
ZD Radlje ob Dravi 
 
ZD Sevnica
 
ZD Metlika 
 
ZD Slovenj Gradec 
 
ZD Dravograd 
 
266*
Paliativna obravnava otrok
Storitve na terciarni ravni: UKC Ljubljana, Pediatrična klinika; storitve na sekundarni in primarni ravni; vsi izvajalci
 
93.201,54
93.201,54
267
Kirurško zdravljenje otrok s prirojeno srčno napako 
UKC Ljubljana – Pediatrična klinika
45 primerov
2.568.031,00
1.284.015,50
268
Nuklearna medicina
SB Slovenj Gradec
1 tim 
482.484,60
241.242,30
269
Mobilna enota nujnega reševalnega vozila
ZD Kočevje 
ZD Velenje 
UKC Ljubljana 
ZRCK 
0,5 
0,5 
0,391 
0,5 
_____ 
1,891
 
1.035.565,87 
 
517.792,94
270
Dežurna služba 1
ZD Velenje 
ZD Domžale 
ZD Radlje ob Dravi 
0,15 
0,15 
0,15 
_____ 
0,45
229.432,56
114.716,28
271
Mobilna enota dežurnega zdravnika za neodložljive hišne obiske 
ZD Ravne 
0,7 
256.436,12
192.327,09
SKUPAJ
19.262.203,32
 
9.757.576,75 
* seznam storitev za obračun in evidentiranje pripravi Zavod do 30. 6. 2024 na podlagi predloga UKCLJ (Pediatrična klinika), ki ga potrdi Ministrstvo za zdravje«.
9. člen 
V 117. členu se za osmim odstavkom doda nov, deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) V dejavnosti 231 247 Izvajanje rentgena – RTG se ordinacijski čas določi za čas delovanja inženirja radiologije in znaša za 1 tim 96,9 ur efektivnega dela na teden.«.
10. člen 
V 127. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
11. člen 
V 178. členu se:
1. v 1. točki:
– dvanajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– obiski in posegi v ambulanti splošne in družinske medicine, ambulanti specializanta družinske medicine (od 1. 7. 2024 dalje), otroškem in šolskem dispanzerju,«,
– za šestnajsto alinejo podpičje nadomesti z vejico in dodajo nove, sedemnajsta do devetnajsta alineja, ki se glasijo:
»– cepljenje nosečnic proti oslovskemu kašlju v ambulantah NIJZ od 1. 7. 2024,
– fizioterapija,
– razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo;«;
2. v 3. točki:
– trinajsta in štirinajsta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– pediatrija (vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti 227 237 Z0030),
– gastroenterologija (vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti 205 208 Z0030),«,
– za šestinpetdeseto alinejo podpičje nadomesti z vejico in doda nova, sedeminpetdeseta alineja, ki se glasi:
»– operacija na ožilju (šifra storitve E0220);«.
12. člen 
V 188. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če so dejansko porabljena sredstva za laboratorij v koledarskem letu nižja od vračunanih sredstev za laboratorij, Zavod razliko poračuna pri končnem letnem obračunu.«.
13. člen 
Besedilo 213. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod plača do 50 % preseganja plana za nego.
(2) Če izvajalec realizira 150 % pogodbenega programa za nego, mu Zavod plača protetiko po dejanski realizaciji.«.
14. člen 
V 220. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če izvajalec preseže minimalno število prvih pregledov iz 48. člena te uredbe za 10 %, mu Zavod plača do 30 % preseganja pogodbeno dogovorjenega programa (točk), če pa preseže plan minimalnega števila prvih pregledov za 20 %, pa 40 %, in sicer v naslednjih dejavnostih:
Vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti
Naziv dejavnosti
Vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti
Naziv dejavnosti
204 205
rehabilitacija
220 229
okulistika
204 207
fiziatrija
230 241
psihiatrija
206 209
ginekologija
234 251
splošna kirurgija
208 214
infektologija
249 216
diabetologija
209 215
internistika
249 217
tireologija
.«. 
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
V novem petem odstavku se črta druga alineja.
15. člen 
V 235. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod plača vstavitev umetnega srca največ do planiranega obsega v koledarskem letu.«.
16. člen 
Za 237. členom se doda novo poglavje »14.A Socialno varstveni zavodi in zavodi za usposabljanje«.
17. člen 
Za 237. členom se doda nov, 237.a člen, ki se glasi:
»237.a člen 
(plačilo sodobnih oblog za oskrbo kronične rane) 
Izvajalci poročajo porabo sredstev za sodobne obloge za oskrbo kroničnih ran na podlagi nabavne vrednosti materiala skladno z navodili Zavoda. Zavod izvajalcu plača realizirano vrednost, vendar največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti.«.
18. člen 
Za 239. členom se doda nov, 239.a člen, ki se glasi:
»239.a člen 
(planiranje akutne bolnišnične obravnave) 
Skupni plan prospektivnih programov se poveča na 50 % plana akutne bolnišnične obravnave pri javnih zavodih in 100 % plana akutne bolnišnične obravnave pri koncesionarjih.«.
19. člen 
Besedilo 241. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 200 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti:
1. zavarovanim osebam ne zagotavlja laboratorijskih in drugih diagnostičnih storitev, potrebnih za proces diagnostike in zdravljenja, ki so vključene v ceno zdravstvene storitve (2. točka 115. člena),
2. v nasprotju s 3. točko 115. člena te uredbe zavarovanim osebam dodatno zaračuna tolmačenje zdravniških izvidov, izdanih v elektronski obliki,
3. ne izvaja prvih pregledov v splošnih in družinskih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih brez čakalne dobe (4. točka 115. člena),
4. zavarovanim osebam ne zagotavlja proste izbire osebnega zdravnika oziroma jim ne zagotavlja obravnave v ambulanti za neopredeljene (5. točka 115. člena),
5. v času odsotnosti izbranih osebnih zdravnikov ne zagotavlja nadomeščanja v okviru ordinacijskega časa ali o odsotnosti in nadomestnem zdravniku ne obvesti zavarovane osebe ali Zavoda (6. točka 115. člena),
6. v primeru vgrajevanja različnih materialov v telo ne uporablja materialov z mednarodnim certifikatom CE (7. točka 115. člena),
7. nadzornim zdravnikom, zobozdravnikom, magistrom farmacije in diplomiranim zdravstvenikom Zavoda ne omogoči vpogleda v dokumentacijo, ki je podlaga za uresničevanje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (8. točka 115. člena),
8. po zaključku zdravljenja na zahtevo zavarovane osebe ne izstavi specifikacije opravljenih in Zavodu zaračunanih storitev (10. točka 115. člena),
9. ne zagotavlja zanesljivega ali varnega informacijskega sistema za nemoteno delovanje oziroma elektronsko poslovanje in izvajanje e–storitev v sistemu zdravstvenega varstva (11. točka 115. člena),
10. zavarovanim osebam ne zagotovi pravice in ne nudi standardne storitve in standardne materiale, opredeljene v pravilih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje, in drugih predpisih s področja zdravstvenega zavarovanja, ali nudi pravico ali storitev, ki ni opredeljena v pravilih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje, in drugih predpisih s področja zdravstvenega zavarovanja (prvi odstavek 116. člena),
11. pred začetkom opravljanja nadstandardnih storitev izvajalec ne seznani zavarovane osebe o višini doplačila za storitev (po specifikaciji) in ne pridobi njenega pisnega soglasja (tretji odstavek 116. člena),
12. v nasprotju s prvim odstavkom 117. člena te uredbe program storitev izvaja izven ordinacijskega časa, opredeljenega v pogodbi v Zavodom,
13. ne zagotavlja ordinacijskega časa za zavarovane osebe najmanj v obsegu ene petine s pogodbo dogovorjenega ordinacijskega časa od 16. ure (tretji odstavek 117. člena),
14. v nasprotju s petim odstavkom 117. člena te uredbe ne zagotavlja minimalnega ordinacijskega časa zdravnika,
15. na vidnem mestu v čakalnici ali na svoji spletni strani ne objavi seznamov iz prvega odstavka 118. člena te uredbe,
16. v nasprotju s prvim odstavkom 119. člena te uredbe samoplačniške storitve opravlja v ordinacijskem času, opredeljenem v pogodbi Zavodom,
17. se ne vključuje v dežurno službo v zobozdravstveni dejavnosti v skladu s prvim in drugim odstavkom 122. člena te uredbe,
18. se ne vključuje v program NMP in dežurno službo v dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva v skladu s prvim in drugim odstavkom 123. člena te uredbe,
19. v nasprotju s prvim odstavkom 133. člena te uredbe ne ravna v skladu z naročilom imenovanega zdravnika Zavoda in v roku 30 dni ne pripravi in odpošlje dokumentacije na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
20. v nasprotju z drugim odstavkom 133. člena te uredbe ne ravna v skladu z naročilom ali zahtevo imenovanega zdravnika oziroma zdravstvene komisije in v roku ne pripravi ter posreduje zahtevane dokumentacije ali pojasnila,
21. ne objavi ali ažurira kliničnih poti na svoji spletni strani (drugi odstavek 134. člena),
22. izvaja nenujne reševalne prevoze oziroma sanitetne prevoze v nasprotju s 155. členom te uredbe.
(2) Z globo 200 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja zdravstveno dejavnost.
(3) Z globo 50 do 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja zdravstveno dejavnost.«.
20. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
21. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
22. člen 
Priloga 10 se nadomesti z novo Prilogo 10, ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe.
23. člen 
Priloga 16 3a se nadomesti z novo Prilogo 16 3a, ki je kot Priloga 4 sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
24. člen 
(storitve, opravljene ali obračunane od 1. januarja 2024 in 1. aprila 2024) 
(1) Ta uredba se uporablja za naslednje storitve, opravljene ali obračunane od 1. januarja 2024, iz:
– standarda 338 024 v novi zaporedni številki 26 tabele iz prvega odstavka 97. člena uredbe;
– zaporedne številke 250, 253 in 266 tabele iz prvega odstavka 98. člena uredbe;
– spremenjenega petega odstavka 188. člena uredbe;
– spremenjenega 213. člena uredbe;
– spremenjenega drugega odstavka 235. člena uredbe.
(2) Ta uredba se uporablja za storitev pod novo zaporedno številko 271 tabele iz prvega odstavka 98. člena uredbe, opravljeno ali obračunano od 1. aprila 2024.
25. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Od 1. julija 2024 se uporabljajo:
– novi sedmi odstavek 83. člena uredbe;
– nova 31. točka prvega odstavka 88. člena uredbe;
– nove zaporedne številke 14, 15, 19 do 25 in 27 tabele iz prvega odstavka 97. člena uredbe;
– nove zaporedne številke 184, 186 do 249, 252, 255 do 261, 265, 267, 268, 269 in 270 tabele iz prvega odstavka 98. člena uredbe;
– spremenjena dvanajsta in nova sedemnajsta alineja 1. točke 178. člena uredbe;
– novi 238.a člen uredbe.
(2) Od 1. septembra 2024 se uporabljajo:
– nova zaporedna številka 28 tabele iz prvega odstavka 97. člena uredbe;
– nove zaporedne številke 262, 263 in 264 tabele iz prvega odstavka 98. člena uredbe.
(3) Od 1. decembra 2024 se uporablja nova zaporedna številka 185 tabele iz prvega odstavka 98. člena uredbe.
(4) Od 1. januarja 2025 se uporabljajo:
– nove zaporedne številke 16 do 18 tabele iz prvega odstavka 97. člena uredbe;
– novi zaporedni številki 251 in 254 tabele iz prvega odstavka 98. člena uredbe;
– nova devetnajsta alineja 1. točke 178. člena uredbe;
– novi 239.a člen uredbe.
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-147/2024
Ljubljana, dne 6. junija 2024
EVA 2024-2711-0049
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti