Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1589. Odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023, stran 4372.

  
Na podlagi četrtega odstavka a44.a člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom za škodo, ki je nastala v primarni kmetijski proizvodnji zaradi pozebe, neurij s točo in poplav leta 2023 (v nadaljnjem besedilu: finančna pomoč).
(2) Finančna pomoč se dodeli v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči deminimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. enotno podjetje so fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so med seboj povezane v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
2. kmetijski pridelek je kmetijski proizvod iz 7. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/2472/EU);
3. ocena škode na živalih je končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z več dnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki jo je Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) potrdila s sklepom št. 84400-14/2023/7 z dne 25. oktobra 2023;
4. ocena škode zaradi neurij s točo je ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023, ki jo je vlada potrdila s sklepom št. 84400-4/2024/3 z dne 29. februarja 2024;
5. ocena škode zaradi poplav je ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic poplav za obdobje od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023, ki jo je vlada potrdila s sklepom št. 84400-5/2024/3 z dne 29. februarja 2024;
6. ocena škode zaradi pozebe je ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023, ki jo je vlada potrdila s sklepom št. 84400-3/2024/3 z dne 29. februarja 2024;
7. primarna kmetijska proizvodnja pomeni dejavnost iz 44. točke 2. člena Uredbe 2022/2472/EU.
3. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec do finančne pomoči je oseba iz prvega odstavka a44.a člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A; v nadaljnjem besedilu: ZOPNN), ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči iz tega odloka.
4. člen 
(pogoji za pridobitev finančne pomoči) 
Upravičenec iz prejšnjega člena mora za pridobitev finančne pomoči izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je v postopku izdelave ocene škode iz 3. točke 2. člena oddal Obrazec 6: Ocena škode na živalih, perutnini in ribah, povzročene po naravni nesreči oziroma Obrazec 7: Popis škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov na širšem območju Republike Slovenije, v avgustu 2023, iz priloge 9 Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba o metodologiji);
2. je v postopku izdelave ocene škode iz 4., 5. in 6. točke 2. člena oddal Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah iz priloge 9 Uredbe o metodologiji;
3. je bil v času pojava pozebe, neurij s točo in poplav vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
4. je bil, če uveljavlja pomoč za izgubo plemenskih živali, v času pojava poplav kot rejnik izgubljene plemenske živali vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali;
5. je imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
6. peti dan po uveljavitvi tega odloka nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
5. člen
(finančne določbe) 
(1) Za finančno pomoč so zagotovljena sredstva do višine 2.000.000 eurov iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Finančna pomoč se upravičencu za posamezni kmetijski pridelek in za uničena ali drugače v celoti izgubljena proizvodna sredstva, in sicer trajne nasade in plemensko živino dodeli v višini 30 % ocene neposredne škode.
(3) Najnižji znesek izračunane finančne pomoči znaša 100 eurov, kot to določa peti odstavek a44.a člena ZOPNN.
(4) Če izračunana skupna višina pomoči iz tega odloka preseže razpoložljiva sredstva iz prvega odstavka tega člena, se višina pomoči vsem upravičencem sorazmerno zmanjša.
(5) Poleg finančne pomoči se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v pravnih aktih Evropske unije.
(6) Skupni znesek vseh pomoči v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju upravičenca, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU ter nacionalne in sektorske omejitve za Slovenijo iz Priloge II Uredbe 1408/2013/EU.
(7) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v primarni kmetijski proizvodnji in je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831 z dne 15. 12. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2023/2831/EU), se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s to uredbo, lahko združuje s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 2023/2831/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 2023/2831/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 2023/2831/EU.
(8) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v primarni kmetijski proizvodnji in je poleg tega dejavno v primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s tem odlokom, lahko združuje s pomočjo deminimis, dodeljeno primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.
6. člen 
(podrobnejši postopek) 
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti izda informativno odločbo v skladu s 46.a členom ZOPNN.
(2) Agencija v postopku izdaje informativnih odločb preveri podatke o izpolnjevanju pogojev iz tega odloka iz registra kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, evidence rejnih živali, ki jo vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in elektronske zbirke podatkov AJDA, ki jo upravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(3) V izreku informativne odločbe se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, pri čemer se navedeta njen naslov in mesto objave v Uradnem listu Evropske unije.
(4) Agencija izda informativno odločbo iz tega člena najpozneje do 30. avgusta 2024.
7. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančne pomoči preveri višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v evidencah pomoči de minimis, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, ter ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija pred odobritvijo finančne pomoči preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančne pomoči posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih pomočeh de minimis na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o individualni finančni pomoči deset let od dneva dodelitve zadnje pomoči v skladu s tem odlokom.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-136/2024
Ljubljana, dne 5. junija 2024
EVA 2024-2330-0021
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti