Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1629. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2024, stran 4471.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) ter 77. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. redni seji dne 30. 5. 2024 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2024 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2024 (Uradni list RS, št. 133/23) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
17.129.464,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
14.394.981,00
70
DAVČNI PRIHODKI
12.587.392,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
10.994.392,00
703 Davki na premoženje
1.325.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
268.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.807.589,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.500.000,00
711 Takse in pristojbine
17.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
25.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
41.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
224.089,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
160.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
160.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
2.500,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.500,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.544.313,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.437.513,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
106.800,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
27.670,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
27.670,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
18.941.883,00
40
TEKOČI ODHODKI
4.047.960,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
782.800,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
124.920,00
402 Izdatki za blago in storitve 
2.612.240,00
403 Plačila domačih obresti 
200.000,00
409 Rezerve 
328.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
7.348.790,00
410 Subvencije 
78.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4.728.900,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
600.140,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.941.750,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.054.150,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
7.054.150,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
490.983,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
75.300,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
415.683,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–1.812.419,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0,00
75
PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (50)
1.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000,00
500 Domače zadolževanje 
1.000.000,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (55)
758.060,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
758.060,00
550 Odplačila domačega dolga 
758.060,00
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.570.479,00
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
241.940,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 
1.812.419,00
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.554.936,63
9009
Splošni sklad za drugo 
2.554.936,63
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0187/2024(110)
Slovenske Konjice, dne 30. maja 2024
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti