Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1600. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina, stran 4424.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK, 18/23 in 78/23) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 14. seji dne 23. 5. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
1. Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
2. Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 2022, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2023/2607 z dne 22. novembra 2023 o popravku Uredbe (EU) 2022/2472 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 2023/2607 z dne 23. 11. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2022/2472),
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 2023/2831 z dne 15. 12. 2023; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831).
3. V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče proračunsko leto.
3. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki subvencionirane obrestne mere, v obliki nepovratnih sredstev ter v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni ukrep iz 10. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(2) »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni fizično in pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(3) »kmetijski sektor« pomeni sektor iz 8. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode iz 7. točke 2. člena Uredbe Komisije št. (EU) 2022/2472;
(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni dejavnost iz 44. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni dejavnost iz 45. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni dejavnost iz 35. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni kmetijsko gospodarstvo iz 2. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
(9) »nosilec kmetijskega gospodarstva« pomeni nosilca iz 3. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu;
(10) »podjetje v težavah« pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in izpolnjuje merila iz 18. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1);
(11) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva iz 55. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(12) »intenzivnost pomoči« pomeni odstotek iz 12. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(13) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni začetek izvajanja projekta ali dejavnosti iz 53. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(14) »standard Unije« pomeni standard iz 60. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(15) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo naložbe iz 33. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(16) »nezahtevne agromelioracije« pomenijo agromelioracije iz četrtega odstavka 78. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE);
(17) »investicijska dela« pomenijo dela iz 18. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(18) »enotno podjetje« pomeni fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so med seboj povezane v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831).
(19) »biogorivo na osnovi hrane« pomeni biogorivo iz 28. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
(20) za »1 ha primerljivih kmetijskih površin« se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin (drevesnice, trsničarstvo) (GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
Raba kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
5. člen 
(vrste pomoči in ukrepi) 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Ukrepi
Državna pomoč po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 
UKREP 1: Pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472); 
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472); 
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 
(17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472).
Pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 2023/2831 
UKREP 4: Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji; 
UKREP 5: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev; 
UKREP 6: Pomoč za zamenjavo kritin ali oblog, gospodarsko – kmetijskih objektov, 
ki vsebujejo azbestna vlakna.
6. člen 
(upravičenci do pomoči) 
Upravičenci do pomoči so:
1. pri ukrepih v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 pravne in fizične osebe, ki so mikro, mala in srednja podjetja, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in investirajo na območju občine;
2. pri ukrepih 4 in 6 pravne in fizične osebe, ki so mikro, mala in srednja podjetja, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, in investirajo na območju občine;
3. pri ukrepu 5 pravne in fizične osebe ter zadruge registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa ali registrirane za odkup proizvodov iz primarne kmetijske dejavnosti proizvedenih na območju občine.
7. člen 
(izvzeta področja uporabe Uredba Komisije (EU) št. 2022/2472) 
1. Do pomoči po tem pravilniku v okviru ukrepov v skladu z Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ iz Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
2. Pomoč po tem pravilniku se ne dodeli:
– za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– če je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
3. Pomoči po tem pravilniku v okviru ukrepov v skladu z Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, le-ta ni izterljiv.
8. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
1. Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa ali poziva objavljenega na spletni strani občine, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter s tem pravilnikom.
2. V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep skladno z višino sredstev v proračunu občine za tekoče leto. Komisija za kmetijstvo, občinskega sveta občine določi posamezne ukrepe in intenzivnosti pomoči.
3. Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu oziroma pozivu.
4. Posamezne naloge v postopku javnega razpisa opravlja najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
5. Naloge strokovne komisije iz prejšnjega odstavka so:
– določitev predlogov ukrepov, ki so predmet javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– priprava predloga meril, javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– priprava predloga dodelitve sredstev.
6. Postopek javnega razpisa vodi organ občinska uprava občine (v nadaljevanju: pristojni organ).
7. Naloge pristojnega organa so:
– zagotovi objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani oziroma drugih sredstvih javnega obveščanja;
– ugotavlja pravočasnost vlog ter zahteva dopolnitev nepopolnih vlog;
– izdaja ustrezne pravne akte na podlagi predloga dodelitve;
– vodi zapisnike sej strokovne komisije;
– opravlja nadzor nad namensko rabo sredstev.
9. člen 
(dodelitev sredstev) 
1. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča na predlog strokovne komisije iz četrtega odstavka prejšnjega člena, pristojni organ s sklepom.
2. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
3. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.
4. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
10. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
11. člen 
(spodbujevalni učinek) 
Za ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
12. člen 
(sestava vloge) 
Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime fizične osebe oziroma naziv pravne osebe;
– velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
13. člen 
(združevanje pomoči) 
1. Najvišji zneski in največja intenzivnost pomoči po posameznih ukrepih iz 14. do 18. člena tega pravilnika ne smejo preseči najvišjih zneskov in največje intenzivnosti pomoči, določenih v 4., 14., 16. in 17. členu Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
2. Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s takim združevanjem ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472.
3. Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne združuje s plačili iz drugega odstavka 145. člena in 146. člena Uredbe (EU) št. 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrt SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2024/587 z dne 12. februarja 2024 o določitvi odstopanja od Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo standarda za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (standard DKOP) 8, datumov upravičenosti odhodkov za prispevke iz EKJS ter pravil v zvezi s spremembami strateških načrtov SKP zaradi spremembe nekaterih shem za podnebje in okolje za leto zahtevka 2024 (UL L št. 2024/587 z dne 13. 2. 2024), v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.
4. Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne združuje s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 2022/2472 
14. člen 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, vključno z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in povečanjem sekvestracije ogljika ter spodbujanje trajnostne energije in povečanje energijske učinkovitosti;
– prispevanje k trajnostnemu krožnemu biogospodarstvu ter spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak, vključno z zmanjšanjem odvisnosti od kemikalij;
– prispevanje k zaustavitvi in obnoviti trende izgube biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine.
2. Pomoč se ne dodeli za:
– nakup plačilnih pravic;
– nakup in zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali;
– samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– ožičenje ali polaganje kablov za podatkovna omrežja zunaj zasebne lastnine;
– naložbe v proizvodnjo biogoriv in energije iz obnovljivih virov;
– obratna sredstva.
3. Intenzivnost pomoči znaša do 65 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Najvišji in najnižji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpisom ali javnim pozivom.
4. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
– podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev;
– podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
6. Pri naložbah, za katere se dodeli pomoč, se upoštevajo prepovedi in omejitve iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2024/1143 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode ter zajamčenih tradicionalnih posebnostih in neobveznih navedbah kakovosti za kmetijske proizvode, spremembi uredb (EU) št. 1308/2013, (EU) 2019/787 in (EU) 2019/1753 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 (UL L št. 2024/1143 z dne 23. 4. 2024), (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1308/2013), tudi če se te prepovedi in omejitve nanašajo samo na podporo EU iz navedene uredbe.
15. člen 
(Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev) 
1. Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.
2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin na kmetijskem gospodarstvu; nakup zemljišč je upravičen v obsegu do 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku vključno z namakalno opremo;
– stroški postavitve novega ali obnove trajnega nasada (priprava zemljišč, nakupa in postavitve opor in mrež za ograjo, stroški založnega gnojila ter nakup večletnega sadilnega materiala in ipd.) razen stroški ureditve vinogradov za proizvodnjo vina;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže);
– panji in oprema za čebelarstvo;
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– nakup namakalne opreme;
– stroški neproizvodnih naložb, povezanih s specifičnimi okoljskimi in podnebnimi cilji iz točke (e), (f) in (g) tretjega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472).
3. Upravičenci do pomoči:
– dejavnost kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj treh (3) ha primerljivih kmetijskih površin razen za investicije v napravo rastlinjakov in investicij v čebelarstvo;
– dejavnost čebelarjenja izvajajo z najmanj 20 družinami avtohtone kranjske čebele.
4. Pogoji za dodelitev pomoči:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– predložitev projektne dokumentacije za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, mora biti navedena presoja opravljena še pred datumom dodelitve individualne pomoči in pridobljeno soglasje za zadevni naložbeni projekt;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel, razen pri investicijah v panje in čebelarsko opremo ter v primerih, da se primarna kmetijska dejavnost začenja na novo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
5. Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka je treba za dodelitev pomoči za naložbe v namakanje izpolnjevati naslednje pogoje:
– naložba mora zagotavljati merjenje porabe vode na ravni podprte naložbe (namestitev vodnih števcev) v skladu s predpisi, ki urejajo rabo vode;
– naložba v izboljšanje obstoječega namakalnega objekta ali elementa namakalne infrastrukture se predhodno oceni z vidika zagotavljanja prihrankov vode, ki odražajo tehnične parametre obstoječega obrata ali infrastrukture;
– če naložba vpliva na zadevna podzemna ali površinska vodna telesa, za katerih stanje je bilo v zadevnem načrtu upravljanja voda zaradi razlogov, povezanih s količino vode, ugotovljeno, da je manj kot dobro, ali če je bilo z najsodobnejšo oceno podnebne ranljivosti in tveganja, ugotovljeno, da bi lahko zadevna vodna telesa v dobrem stanju izgubila svoj status zaradi razlogov, povezanih s količino vode, zaradi učinkov podnebnih sprememb, mora ta naložba doseči dejansko znižanje porabe vode, ki prispeva k doseganju in ohranjanju dobrega stanja teh vodnih teles; pogoj iz te alineje se ne uporablja za naložbe v obstoječe objekte in pripadajočo opremo za namakanje, ki vplivajo le na energijsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda;
– odstotek potencialnega prihranka vode znaša vsaj 5 %, kadar tehnični parametri obstoječe naprave ali infrastrukture že zagotavljajo visoko stopnjo učinkovitosti (pred naložbo), in vsaj 25 %, kadar je trenutna stopnja učinkovitosti nizka in/ali kadar gre za naložbe, ki se izvajajo na območjih, kjer so prihranki vode najbolj potrebni za zagotovitev dobrega stanja vode;
– odstotek dejanskega zmanjšanja porabe vode na ravni naložbe kot celote znaša vsaj 50 % potencialnega prihranka vode, ki ga omogoča naložba v obstoječi namakalni objekt ali element namakalne infrastrukture;
– podpora se lahko odobri za naložbe v uporabo predelane vode kot alternativne oskrbe z vodo le, če sta zagotavljanje in uporaba takšne vode v skladu z Uredbo (EU) 2020/741 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 32).
16. člen 
(Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov) 
1. Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnih površin na območju občine. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.
2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije razen stroškov odvodnjavanja kmetijskega zemljišča;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški neproizvodnih naložb, povezanih s specifičnimi okoljskimi in podnebnimi cilji iz točke (e), (f) in (g) tretjega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472).
3. Pogoji za dodelitev pomoči:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila (predračun/račun) glede upravičenih stroškov do sofinanciranja;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, mora biti navedena presoja opravljena še pred datumom dodelitve individualne pomoči in pridobljeno soglasje za zadevni naložbeni projekt;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel, razen pri investicijah v panje in čebelarsko opremo ter v primerih, da se primarna kmetijska dejavnost začenja na novo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
17. člen 
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
1. Premestitev kmetijskega poslopja mora biti povezana z doseganjem cilja javnega interesa.
2. Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stavb;
– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega poslopja;
– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti;
– stroški premestitve, ki se nanašajo na dejavnosti blizu podeželskih naselij in je namenjena izboljšanju kakovosti življenja ali povečanju okoljske učinkovitost podeželskega naselja.
3. Pogoji za dodelitev pomoči:
– premestitev na podlagi javnega interesa mora biti opredeljena v določbah občinskega akta;
– naložba mora upoštevati prepovedi ali omejitve iz Uredba (EU) št. 1308/2013, tudi če se te prepovedi in omejitve nanašajo le na podporo EU iz navedene uredbe;
– potrebno predhodno mnenje strokovnih služb o upravičenosti premestitve obstoječega objekta z namenom izboljšanja kakovosti življenja ali povečanja okoljske učinkovitosti podeželskega naselja.
4. Intenzivnost pomoči:
– do 100 % dejanskih nastalih stroškov, kadar premestitev kmetijskega poslopja zajema razstavljanje, odstranitev in ponovno izgradnjo obstoječih objektov;
– do 100 % dejanskih stroškov, če se premestitev nanaša na dejavnost blizu podeželskih naselij, katerih namen je izboljšati kakovost življenja ali povečati okoljsko učinkovitost podeželskega naselja;
– če ima premestitev poslopja v javnem interesu za posledico modernizacijo teh objektov ali povečanje proizvodne zmogljivosti, se v zvezi s stroški, povezanimi z modernizacijo objektov ali povečanjem proizvodne zmogljivosti, uporablja intenzivnost pomoči iz tretjega odstavka14. člena tega pravilnika. Zamenjava obstoječe zgradbe ali objekta z novo sodobno zgradbo ali objektom, ki ne vključuje bistvene spremembe zadevne proizvodnje ali tehnologije, ne šteje, da je povezana z modernizacijo.
5. Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
6. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
18. člen 
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
1. Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov predelave ali trženja ter zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja, z namenom samooskrbe občine.
2. Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva;
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– ožičenje ali polaganje kablov za podatkovna omrežja zunaj zasebne lastnine,
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
3. Intenzivnost pomoči ne sme presegati 65 % upravičenih stroškov. Najvišji in najnižji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
4. Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, nakup zemljišča ne sme presegati 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
– splošni stroški v zvezi z izdatki iz prejšnje alineje, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti;
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
5. Pogoji za dodelitev pomoči:
– dokazila o registraciji dopolnilne dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Evropske unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
– za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, mora biti navedena presoja opravljena še pred datumom dodelitve individualne pomoči in pridobljeno soglasje za zadevni naložbeni projekt;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– naložba mora upoštevati prepovedi ali omejitve iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 tudi če se te prepovedi in omejitve nanašajo samo na podporo EU iz navedene uredbe;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
6. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO 2023/2831/EU
19. člen 
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831)
1. Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– pomoč, dodeljeno podjetjem, dejavnim v primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
– pomoč, dodeljeno podjetjem, dejavnim v predelavi in trženju ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg;
– pomoč, dodeljeno podjetjem, dejavnim v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov;
– pomoč, dodeljeno podjetjem, dejavnim v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v enem od naslednjih primerov:
a) kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so nabavljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
b) kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
c) pomoč, dodeljeno za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
d) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom in storitvam pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
2. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
3. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po zakonu, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj ali likvidacijo, v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
4. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 ne sme preseči 300.000,00 EUR v katerem koli triletnem obdobju, ne glede na obliko pomoči de minimis ali njene zastavljene cilje ter ne glede na to, ali se pomoč, ki jo dodeli država članica, v celoti ali le delno financira iz sredstev Unije.
5. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831.
20. člen 
(kumulacija de minimis pomoči)
1. Pomoč de minimis dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za tvegano financiranje, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je tem stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
2. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z uredbama Komisije (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 717/2014(23)do ustrezne zgornje meje iz člena 3(2) te uredbe.
3. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2832.
21. člen 
(obveznosti prejemnika do pomoči in občine) 
1. Občina Ajdovščina bo od prejemnika pomoči de minimis pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831 ali drugih uredb de minimis v prehodnih dveh letihin v tekočem proračunskem letu;
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
2. Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika o odobrenem znesku de minimis pomoči ter da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831.
22. člen
UKREP 4: Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
1. Cilj pomoči je izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev, povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov kmetij, ustvarjanje novih delovnih mest, diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih dejavnosti in razvoj podjetništva na podeželju.
2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa materiala in storitev, povezanih z gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov in prostorov, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav, namenjenih opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji, do njihove tržne vrednosti;
– davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej tega odstavka, če ni povračljiv.
3. Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in katerih naložba se izvaja na območju občine Ajdovščina;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj treh (3) ha primerljivih kmetijskih površin razen za investicije v napravo rastlinjakov in investicij v čebelarstvo, dejavnost čebelarjenja se izvaja z najmanj 20 družinami avtohtone kranjske čebele.
4. Pogoji za pridobitev pomoči:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dopolnilna dejavnost, ki je predmet naložbe se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznih dovoljenj za izvedbo investicije, če so v skladu s predpisi s področja gradnje objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine, varstvu naravnih vrednost in varstvu okolja potrebna;
– projektno dokumentacijo s predračunom stroškov za izvedbo naložbe ter dokazila o stroških izdelave projektne dokumentacije;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica;
– dovoljenje vseh lastnikov in solastnikov objekta ali zemljišča za izvedbo naložbe, če je predmet naložbe objekt ali zemljišče v najemu ali zakupu;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
5. Intenzivnost pomoči:
– do 65 % upravičenih stroškov.
6. Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 16. člena tega pravilnika.
7. Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
8. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
23. člen 
UKREP 5: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev
1. Cilj ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa prevozov primarnih kmetijskih proizvodov na odročnih, razpršenih območjih občine Ajdovščina ter s tem ohranjati primarno kmetijsko proizvodnjo na teh območjih.
2. Predmet podpore:
– financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze primarnih kmetijskih proizvodov, ki niso ekonomsko vzdržni.
3. Upravičenci:
– pravne in fizične osebe ter zadruge registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa ali registrirane za odkup proizvodov iz primarne kmetijske dejavnosti.
4. Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenec opravlja tovorni promet na odročnih območjih v občini Ajdovščina;
– upravičenec zagotavlja tovorni promet, skladno s področno zakonodajo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
5. Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza primarnih kmetijskih proizvodov iz odročnih, razpršenih krajev na območju občine Ajdovščina.
6. Intenzivnost pomoči:
– bruto intenzivnost pomoči je do 65 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
7. Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.
8. Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.
24. člen 
UKREP 6: Pomoč za zamenjavo kritin ali oblog gospodarsko-kmetijskih objektov, ki vsebujejo azbestna vlakna
1. Cilj ukrepa je zmanjšanje prisotnosti kritine in oblog, ki vsebuje azbestna vlakna na gospodarsko-kmetijskih objektih v občini Ajdovščina.
2. Namen ukrepa je varna odstranitev in odvoz azbestnih materialov na kritinah in fasadnih ploščah/oblogah gospodarsko-kmetijskih objektov na območju občine Ajdovščina.
3. Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in katerih naložba se izvaja na območju občine Ajdovščina.
4. Upravičeni stroški:
– stroški varne odstranitve in odvoza kritine in oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna;
– stroški odlaganja,
– davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej tega odstavka, če ni povračljiv.
5. Pogoji za dodelitev pomoči:
– investitor odstranitve ima na območju občine v lasti gospodarski objekt, s katerega se bo odstranila azbestna kritina in je namenjen izključno gospodarski rabi.
6. Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
7. Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 16. člena tega pravilnika.
8. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
IV. NADZOR 
25. člen 
(nadzor in hramba dokumentacije) 
1. Namensko rabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, spremljajo in preverjajo Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve, Oddelek za finance, notranji revizor oziroma s strani župana pooblaščene osebe.
2. Občina mora hraniti in voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazilih o izpolnjevanju pogojev deset let od zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
3. Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
26. člen 
(nenamenska poraba sredstev) 
1. V primeru ugotovljene nenamenske porabe proračunskih sredstev občine, pridobljenih na podlagi tega pravilnika, mora prejemnik vrniti že izplačana sredstva v celoti, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– je upravičenec za katerokoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke ali
– je upravičenec za enak namen iz enakega naslova že pridobil finančna sredstva.
2. V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
V. KONČNI DOLOČBI 
27. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 103/15 in 6/16).
28. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-2/2023
Ajdovščina, dne 30. maja 2024
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti