Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Ob-2394/24, Stran 1483
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi 5. člena Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 77/23 in 19/24; v nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij) in 16. člena Uredbe o izvajanju intervencije naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev, ter intervencije naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 39/24; v nadaljnjem besedilu: uredba), objavlja
1. javni razpis 
za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so naložbe iz prvega odstavka 11. člena uredbe.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.000.000 eurov. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: 
– 2.373.000 eurov iz proračunske postavke 221064 Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – EU udeležba, 
– 4.627.000 eurov iz proračunske postavke 221065 Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – slovenska udeležba. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 33,9 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 66,1 %.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti. 
Obdobje vlaganja vlog na javni razpis:
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 1. julija 2024 do vključno 26. avgusta 2024, do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s prvim odstavkom 18. člena uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu s petim odstavkom 25. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij vloži najpozneje v treh letih od datuma vložitve vloge na javni razpis. 
V skladu z drugim odstavkom 18. člena uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 5. točke prvega odstavka 17. člena uredbe, ki so nastali od 1. januarja 2023 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Informacije o javnem razpisu:
Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: 
2. Namen in cilji podintervencije
1. Namen podintervencije je določen v prvem odstavku 10. člena uredbe.
2. Cilji podintervencije so določeni v drugem odstavku 10. člena uredbe, pri čemer so tolerantne sorte sadik določene v Prilogi, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
3. V skladu s tretjim odstavkom 10. člena uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), zadnjič spremenjene s Sklepom Sveta (EU) 2019/1255 z dne 18. julija 2019 o spremembi Protokola št. 5 o Statutu Evropske investicijske banke (UL L št. 196 z dne 24. 7. 2019, str. 1), brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.
3. Predmet podpore in vrsti naložb
1. Predmet podpore so naložbe iz prvega odstavka 11. člena uredbe, in sicer:
– ureditev trajnega nasada, razen v primeru vrste rabe GERK 1211 – vinograd, pri kateri je upravičena le postavitev nasada. Trajni nasad mora biti v celoti posajen s tolerantnimi sortami;
– tehnološka posodobitev zasebnega namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljnjem besedilu: ZNS), in nakup namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov;
– nakup in postavitev mreže proti toči, pri čemer je v okviru te naložbe upravičen tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov;
– nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, kot na primer cepiči in podlage trte ter trsne cepljenke.
2. Z eno vlogo na javni razpis se uveljavlja podpora za naložbo iz prve alineje prejšnje točke hkrati z naložbo iz druge oziroma tretje alineje prejšnje točke, pri čemer se mora naložba iz druge oziroma tretje alineje prejšnje točke izvajati na trajnem nasadu iz prve alineje prejšnje točke.
3. Z eno vlogo na javni razpis se uveljavlja podpora za naložbo iz četrte alineje 1. točke tega poglavja hkrati z naložbo iz prve alineje 1. točke tega poglavja, ki se nanaša na ureditev trajnega nasada 1212 – matičnjak oziroma 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, pri čemer se v skladu s prejšnjo točko naložba iz prve alineje 1. točke tega poglavja izvaja hkrati z naložbo iz druge oziroma tretje alineje 1. točke tega poglavja.
4. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v 9. in 10. točki 2. člena uredbe, pri čemer je skupna načrtovana vrednost naložbe določena v 8. točki 2. člena uredbe.
4. Vlagatelj in upravičenec
1. Vlagatelj je določen v drugem odstavku 12. člena uredbe.
2. Upravičenec je določen v tretjem odstavku 12. člena uredbe.
3. V skladu z 11. točko 2. člena uredbe je vlagatelj mladi kmet, če ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjuje pogoje iz drugega do šestega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 88/23, 12/24 in 43/24; v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju intervencije podpora za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev mladih kmetov in intervencije medgeneracijski prenos znanja), pri čemer se izpolnjevanje pogoja iz 3. ali 4. točke šestega odstavka 5. člena uredbe o izvajanju intervencije podpora za vzpostavitev kmetijskih gospodarstev mladih kmetov in intervencije medgeneracijski prenos znanja izkazuje z izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, na katerem je vlagatelj opravljal kmetijsko dejavnost, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije.
5. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
5.1 Splošni pogoji
1. Vlagatelj mora ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 9. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij, razen pogoja iz 4. točke drugega odstavka 9. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij, ter pogoje iz prvega in drugega odstavka 10. člena, pogoje iz prvega in tretjega odstavka 11. člena ter pogoj iz 14. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora vlagatelj izpolnjevati tudi pogoje iz 19. člena uredbe:
a) v skladu z 2. točko 19. člena uredbe je zbirna vloga vložena v skladu z Uredbo o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23 in 110/23);
b) poslovni načrt iz 3. točke 19. člena uredbe mora biti v skladu s 4. točko 19. člena uredbe izdelan najmanj do 31. 12. 2032;
c) v skladu s 6. točko 19. člena uredbe se upoštevajo bilanca stanja na dan 31. 12. 2023 in izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023;
č) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 19. člena uredbe se izkazuje z datumsko in lokacijsko označenimi fotografijami objekta in prostora, v katerem bo oprema nameščena, ter skico postavitve opreme v prostoru, ki se priložijo vlogi na javni razpis;
d) v skladu z 11. točko 19. člena uredbe se upošteva prihodek iz poslovanja za leto 2023, ki mora znašati najmanj 21.660,48 eurov.
5.2 Posebni pogoji
Vlagatelj mora poleg pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi posebne pogoje iz 13. in 20. člena uredbe.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v prvem, tretjem in petem odstavku 17. člena uredbe ter v prvem do petem odstavku 19. člena in v 20. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in njihovih vrednostih na enoto (Uradni list RS, št. 34/24) ter so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
3. Neupravičeni stroški so določeni v četrtem odstavku 17. člena uredbe.
7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v drugem in tretjem odstavku 14. člena uredbe ter v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru SN 2023-2027«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/wp-content/uploads/2024/04/Predlog-Meril-za-izbor-operacij-SN2023-2027_EKSRP_3.sprememba_P.pdf, in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 45 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Ocenjevanje vlog se izvede na podlagi podatkov v vlogi na javni razpis, priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc.
4. Podrobnejša merila in točkovnik:
Št.
MERILO
Maksimalno število točk za enostavne naložbe
Maksimalno število točk za zahtevne naložbe
1.
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
32
32
1.1
NAČRTOVANO POVEČANJE PRIHODKA IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Ocenjuje se načrtovano povečanje prihodka iz kmetijske dejavnosti kmetijskega gospodarstva najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev oziroma najpozneje v petem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, če gre za naložbo v trajni nasad lupinarjev oziroma oljk, glede na višino prihodka iz kmetijske dejavnosti, ki se določi na podlagi izkaza poslovnega izida za leto 2023.
15
15
Kmetijsko gospodarstvo bo najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev oziroma najpozneje v petem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, če gre za naložbo v trajni nasad lupinarjev oziroma oljk, z naložbo povečalo prihodek iz kmetijske dejavnosti za več kot 30 %.
15
15
Kmetijsko gospodarstvo bo najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev oziroma najpozneje v petem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, če gre za naložbo v trajni nasad lupinarjev oziroma oljk, z naložbo povečalo prihodek iz kmetijske dejavnosti za več kot 20 do vključno 30 %. 
10
10
Kmetijsko gospodarstvo bo najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev oziroma najpozneje v petem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, če gre za naložbo v trajni nasad lupinarjev oziroma oljk, z naložbo povečalo prihodek iz kmetijske dejavnosti od vključno 10 do vključno 20 %.
5
5
1.2
ODOBRENA SREDSTVA IZ PODUKREPA PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA, V OKVIRU PROGRAMA, KI UREJA RAZVOJ PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2014–2020 – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Ocenjuje se višina odobrenih sredstev vlagatelju iz podukrepa podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: podukrep 4.1) v okviru programa, ki ureja razvoj podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014-2020).
5
5
Vlagatelju niso bila odobrena finančna sredstva iz podukrepa 4.1 v okviru PRP 2014-2020.
5
5
Vlagatelju so bila odobrena finančna sredstva iz podukrepa 4.1 v okviru PRP 2014-2020 v višini do vključno 100.000 eurov.
3
3
Vlagatelju so bila odobrena finančna sredstva iz podukrepa 4.1 v okviru PRP 2014-2020 v višini več kot 100.000 do vključno 400.000 eurov.
1
1
1.3
PREDMET NALOŽBE JE NAKUP IN POSTAVITEV OPREME ZA OROŠEVANJE – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Če je predmet naložbe postavitev oziroma obnova trajnega nasada hkrati z nakupom in postavitvijo opreme za oroševanje, mora biti površina trajnega nasada, ki je predmet naložbe, ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, v celoti opremljena z oroševanjem.
3
3
Ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti površina trajnega nasada, ki je predmet naložbe, v celoti opremljena z oroševanjem.
3
3
1.4
PREDMET NALOŽBE JE NAKUP IN POSTAVITEV MREŽE PROTI TOČI OZIROMA TEHNOLOŠKA POSODOBITEV ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA ZA NASADE LUPINARJEV, OLJK OZIROMA HMELJA – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Če je predmet naložbe postavitev oziroma obnova trajnega nasada hkrati z nakupom in postavitvijo mreže proti toči, mora biti ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev površina trajnega nasada, ki je predmet naložbe, v celoti opremljena z mrežo proti toči. 
Če gre za naložbo v tehnološko posodobitev ZNS, mora biti najmanj 50 % površine trajnih nasadov, ki so predmet naložbe, opremljene z namakanjem.
3
3
Ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti najmanj 50 % površine trajnih nasadov, ki so predmet naložbe, opremljene z namakanjem.
3
3
Ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti površina trajnega nasada, ki je predmet naložbe, v celoti opremljena z mrežo proti toči.
3
3
1.5
PREDMET NALOŽBE JE OBNOVA INTENZIVNEGA SADOVNJAKA, HMELJIŠČA IN MATIČNJAKA, KI SO STAREJŠI OD 25 LET OZIROMA OBNOVA ŽIČNICE, STAREJŠE OD 25 LET. ČE GRE ZA NASAD LUPINARJEV OZIROMA OLJČNIKA, MORA BITI NASAD STAREJŠI OD 40 LET – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Predmet naložbe je obnova intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča in matičnjaka, ki so starejši od 25 let, oziroma obnova žičnice, starejše od 25 let. Če gre za nasad lupinarjev oziroma oljčnika, mora biti nasad starejši od 40 let. Vrednost te naložbe mora znašati najmanj 25 % skupne načrtovane vrednosti naložbe. 
3
3
Vrednost naložbe v obnovo intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča in matičnjaka, ki so starejši od 25 let, oziroma obnova žičnice, starejše od 25 let, znaša najmanj 25 % skupne načrtovane vrednosti naložbe.
3
3
Vrednost naložbe v obnovo intenzivnega nasada lupinarjev oziroma oljčnika, ki so starejši od 40 let, znaša najmanj 25 % skupne načrtovane vrednosti naložbe.
3
3
1.6
OBNOVA OZIROMA POSTAVITEV TRAJNEGA NASADA ZARADI POSLEDIC NARAVNE NESREČE – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Upošteva se naložba v obnovo oziroma postavitev trajnega nasada, ki je bil poškodovan v naravni nesreči, ki jo je razglasil pristojni organ v Republiki Sloveniji, pri čemer mora ta naložba obsegati najmanj 50 % površine trajnih nasadov, ki so predmet naložbe.
3
3
Naložba v obnovo oziroma postavitev trajnega nasada, ki je bil poškodovan v naravni nesreči, obsega najmanj 50 % površine trajnih nasadov, ki so predmet naložbe.
3
3
2.
SOCIALNI IN GEOGRAFSKI VIDIK VLAGATELJA
28
28
2.1
KMETIJSKO GOSPODARSTVO JE NA OMD – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec je vlagatelj, je razvrščeno v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: območje OMD) v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 34/23). Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na javni razpis.
10
10
Kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec je vlagatelj, je ob vložitvi vloge na javni razpis razvrščeno v območje OMD.
10
10
2.2
SOCIALNI VIDIK PODJETJA – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Invalidsko podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
5
5
Vlagatelj je socialno oziroma invalidsko podjetje ali zadruga.
5
5
2.3
VLOGO NA JAVNI RAZPIS VLOŽI VLAGATELJICA, KI JE ODGOVORNA OSEBA PRAVNE OSEBE ALI SAMOSTOJNA PODJETNICA POSAMEZNICA IN JE BILA ODGOVORNA OSEBA PRAVNE OSEBE ALI SAMOSTOJNA PODJETNICA POSAMEZNICA ŽE V KOLEDARSKEM LETU PRED VLOŽITVIJO VLOGE NA JAVNI RAZPIS – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo, če vlogo na javni razpis vloži vlagateljica, ki je odgovorna oseba pravne osebe, ali samostojna podjetnica posameznica in je bila odgovorna oseba pravne osebe ali samostojna podjetnica posameznica že v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis. 
5
5
Vlogo na javni razpis vloži vlagateljica, ki je odgovorna oseba pravne osebe, ali samostojna podjetnica posameznica in je bila odgovorna oseba pravne osebe ali samostojna podjetnica posameznica že v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
5
5
2.4
VLAGATELJ JE MLADI KMET KOT SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK OZIROMA ENOOSEBNA GOSPODARSKA DRUŽBA – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo vlagatelju, ki ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjuje pogoje za mladega kmeta iz 3. točke 4. poglavja tega javnega razpisa.
5
5
Vlagatelj je mladi kmet kot samostojni podjetnik posameznik oziroma enoosebna gospodarska družba.
5
5
2.5
LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE V OBČINI V OBMEJNEM PROBLEMSKEM OBMOČJU V SKLADU Z UREDBO, KI UREJA DOLOČITEV OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo vlagatelju, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega sedež leži v občini, ki je opredeljena kot obmejno problemsko območje v skladu s 4. členom Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22).
3
3
Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega sedež leži v občini, ki je opredeljena kot obmejno problemsko območje.
3
3
3.
POVEZOVANJE
20
20
3.1
ČLANSTVO VLAGATELJA V ORGANIZACIJI PROIZVAJALCEV, SKUPINI PROIZVAJALCEV ALI ZADRUGI TER TRŽENJE LASTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV PREK TEH ORGANIZACIJ– velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Vlagatelj mora biti član skupine proizvajalcev za skupno trženje ali organizacije proizvajalcev, ki je priznana za sektorje sadje in zelenjava, oljke in oljčno olje, hmelj, grozdje za vino ali vino oziroma vlagatelj mora biti član zadruge, še najmanj tri zaporedna koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Skupina proizvajalcev za skupno trženje ali organizacija proizvajalcev mora biti priznana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev. Ocenjuje se delež lastnih kmetijskih proizvodov vlagatelja iz sektorjev sadje in zelenjava, oljke in oljčno olje, hmelj, grozdje za vino ali vino, ki jih trži preko organizacije proizvajalcev ali skupine proizvajalcev za skupno trženje oziroma zadruge. Načrtovani delež lastnih kmetijskih proizvodov, ki jih trži preko organizacije proizvajalcev ali skupine proizvajalcev za skupno trženje oziroma zadruge, mora vlagatelj doseči še najmanj tri zaporedna koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev.
5
5
Vlagatelj načrtuje, da bo tržil več kot 50 % lastnih kmetijskih proizvodov iz sektorjev sadje in zelenjava, oljke in oljčno olje, hmelj, grozdje za vino in vino preko organizacije proizvajalcev ali skupine proizvajalcev za skupno trženje oziroma zadruge, še najmanj tri zaporedna koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev.
5
5
Vlagatelj načrtuje, da bo tržil od vključno 35 do vključno 50 % lastnih kmetijskih proizvodov iz sektorjev sadje in zelenjava, oljke in oljčno olje, hmelj, grozdje za vino in vino preko organizacije proizvajalcev ali skupine proizvajalcev za skupno trženje oziroma zadruge, še najmanj tri zaporedna koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev.
3
3
3.2
VREDNOST PRODAJE LASTNIH PRIDELANIH KMETIJSKIH PROIZVODOV IZ TRAJNIH NASADOV GLEDE NA STANDARDNI PRIHODEK KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA IZ TRAJNIH NASADOV – velja za enostavne naložbe 
Ocenjuje se delež načrtovane vrednosti prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev glede na standardni prihodek kmetijskega gospodarstva iz trajnih nasadov ob vložitvi vloge na javni razpis. Podatki o višini standardnega prihodka iz trajnih nasadov so vlagateljem dostopni na portalu e-kmetija: https://moja.e-kmetija.gov.si/.
10
0
Delež načrtovane vrednosti prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov znaša več kot 35 % standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva iz trajnih nasadov ob vložitvi vloge na javni razpis.
10
Delež načrtovane vrednosti prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov znaša več kot 25 do vključno 35 % standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva iz trajnih nasadov ob vložitvi vloge na javni razpis.
6
Delež načrtovane vrednosti prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov znaša več kot 10 do vključno 25 % standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva iz trajnih nasadov ob vložitvi vloge na javni razpis.
3
3.3
VREDNOST PRODAJE LASTNIH PRIDELANIH KMETIJSKIH PROIZVODOV IZ TRAJNIH NASADOV GLEDE NA STANDARDNI PRIHODEK KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA IZ TRAJNIH NASADOV – velja za zahtevne naložbe 
Ocenjuje se delež načrtovane vrednosti prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov, ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev glede na standardni prihodek kmetijskega gospodarstva iz trajnih nasadov ob vložitvi vloge na javni razpis. Podatki o višini standardnega prihodka iz trajnih nasadov so vlagateljem dostopni na portalu e-kmetija: https://moja.e-kmetija.gov.si/.
0
10
Delež načrtovane vrednosti prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov znaša več kot 50 % standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva iz trajnih nasadov ob vložitvi vloge na javni razpis.
10
Delež načrtovane vrednosti prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov, znaša več kot 35 do vključno 50 % standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva iz trajnih nasadov ob vložitvi vloge na javni razpis.
6
Delež načrtovane vrednosti prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov znaša najmanj 25 do vključno 35 % standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva iz trajnih nasadov ob vložitvi vloge na javni razpis.
3
3.4
NEPOSREDNA PRODAJA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Ocenjuje se delež načrtovane vrednosti neposredno prodanih lastnih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov končnemu potrošniku glede na standardni prihodek kmetijskega gospodarstva ob vložitvi vloge na javni razpis. Delež vrednosti neposredno prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov končnemu potrošniku se ugotavlja na podlagi izdanih računov in ga mora vlagatelj doseči najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
5
5
Najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev bo delež prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov končnemu potrošniku znašal več kot 15 % standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva ob vložitvi vloge na javni razpis.
5
5
Najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev bo delež prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov končnemu potrošniku znašal več kot 10 do vključno 15 % standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva ob vložitvi vloge na javni razpis.
3
3
Najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev bo delež prodanih kmetijskih proizvodov iz trajnih nasadov končnemu potrošniku znašal od vključno 5 do vključno 10 % standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva ob vložitvi vloge na javni razpis.
1
1
4.
ZELENI IN DIGITALNI PREHOD
60
60
4.1
V OKVIRU NALOŽBE V TRAJNI NASAD SE PRI OPORI SADIK TRAJNEGA NASADA ALI HMELJSKI ŽIČNICI UPORABI VEČJI DELEŽ LESA OZIROMA PRI UREDITVI HMELJIŠČA SE UPORABI BIORAZGRADLJIVA VRVICA – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Pri naložbi v hmeljske žičnice oziroma pri naložbi v opore sadik v trajnih nasadih se upošteva večji delež lesa, če je opora za sadike oziroma hmeljska žičnica na celotni površini nasada, ki je predmet podpore, iz lesa. 
Biorazgradljiva vrvica pri hmelju se mora uporabljati v skladu z normativom porabe biorazgradljive vrvice na hektar površine hmeljišča iz 2. točke 12. poglavja tega javnega razpisa še najmanj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev, in sicer na celotni površini hmeljišča, ki je predmet podpore. 
10
10
Na celotni površini trajnega nasada, ki je predmet podpore, je opora za sadike iz lesa.
10
10
Na celotni površini hmeljišča, ki je predmet podpore, je hmeljska žičnica postavljena na lesenih stebrih.
10
10
Na celotni površini hmeljišča, ki je predmet podpore, se bo še najmanj tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev uporabljala biorazgradljiva vrvica.
10
10
4.2
DIGITALIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Ocenjuje se uporaba digitalnih tehnologij v trajnih nasadih (na primer oprema za spremljanje škodljivcev oziroma bolezni ter oprema za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev; v nadaljnjem besedilu: FFS), kar se izkazuje z izjavo o uporabi digitalnih tehnologij v trajnih nasadih, ki je Priloga 3 razpisne dokumentacije.
10
10
Vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis uporablja digitalno opremo za spremljanje škodljivcev oziroma bolezni ter opremo za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo FFS v trajnih nasadih.
10
10
Predmet naložbe je nakup opreme za spremljanje škodljivcev oziroma bolezni ter opreme za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo FFS, ki se uporablja na vseh površinah trajnih nasadov, ki so predmet naložbe.
10
10
4.3
DELEŽ KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V EKOLOŠKO PRIDELAVO – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Upošteva se delež kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko pridelavo, glede na površino vseh kmetijskih zemljišč, ki jih ima vlagatelj v uporabi, pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2023.
20
20
Delež kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko pridelavo, znaša več kot 80 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu.
20
20
Delež kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko pridelavo, znaša več kot 70 do vključno 80 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu.
13
13
Delež kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko pridelavo, znaša od vključno 50 do vključno 70 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu.
7
7
4.4
VKLJUČENOST VLAGATELJA V INTERVENCIJO KOPOP, INTERVENCIJO IZ SOPO OZIROMA V INTERVENCIJO BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN IZ UREDBE, KI UREJA PLAČILA ZA OKOLJSKE IN PODNEBNE OBVEZNOSTI, NARAVNE ALI DRUGE OMEJITVE TER NATURA 2000 IZ STRATEŠKEGA NAČRTA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027 – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Vlagatelj je v letu 2023 vključen v intervencijo kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: intervencija KOPOP_PS), intervencijo kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – naravni viri (v nadaljnjem besedilu: intervencija KOPOP_NV), intervencijo kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – biotska raznovrstnost in krajina (v nadaljnjem besedilu: intervencija KOPOP_BK) oziroma intervencijo biotično varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: intervencija BVR) iz uredbe, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, oziroma intervencijo shema za podnebje in okolje (v nadaljnjem besedilu: intervencija SOPO) iz uredbe, ki ureja neposredna plačila iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2023. Upravičenec mora biti še najmanj tri zaporedna koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev vključen v enako število intervencij oziroma operacij, za katere se mu dodelijo točke na podlagi meril za izbor.
V okviru intervencije KOPOP_PS, intervencije KOPOP_NV, intervencije KOPOP_BK, intervencije SOPO oziroma intervencije BVR se upoštevajo naslednje podintervencije oziroma operacije, ki se nanašajo na trajne nasade: 
1. intervencija KOPOP_NV z naslednjimi operacijami: 
– NV.5 Integrirana pridelava hmelja, 
– NV.6 Integrirana pridelava sadja in oljk, 
– NV.7 Integrirana pridelava grozdja, 
– NV.8 Uporaba biotehniških metod za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih, 
– NV.9 Opustitev uporabe herbicidov v vinogradih, 
– NV.10 Opustitev uporabe insekticidov v vinogradih, 
– NV.11 Precizno gnojenje in škropljenje; 
2. intervencija KOPOP_BK z operacijo BK.7 Visokodebelni travniški sadovnjaki; 
3. intervencije SOPO: 
– INP08.03 – Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak, 
– INP08.04 – Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in TGP, 
– INP08.10 – Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih, 
– NP08.11 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih; 
4. intervencija BVR.
20
20
Vlagatelj se je v letu 2023 vključil v izvajanje najmanj treh podintervencij oziroma operacij iz naslova intervencije KOPOP_PS, intervencije KOPOP_NV, intervencije KOPOP_BK, intervencije SOPO oziroma intervencije BVR.
20
20
Vlagatelj se je v letu 2023 vključil v izvajanje dveh podintervencij oziroma operacij iz naslova intervencije KOPOP_PS, intervencije KOPOP_NV, intervencije KOPOP_BK, intervencije SOPO oziroma intervencije BVR.
13
13
Vlagatelj se je v letu 2023 vključil v izvajanje ene podintervencije oziroma operacije iz naslova intervencije KOPOP_PS, intervencije KOPOP_NV, intervencije KOPOP_BK, intervencije SOPO oziroma intervencije BVR.
7
7
5.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 
10
10
5.1
VKLJUČENOST VLAGATELJA OZIROMA ČLANA KMETIJE V SHEMO KAKOVOSTI, PRI ČEMER SE MORA SHEMA NANAŠATI NA PROIZVOD IZ TRAJNEGA NASADA – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Vlagatelj ima ob vložitvi vloge na javni razpis certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, zajamčeno tradicionalno posebnost, zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, integrirano pridelavo, višjo kakovost ali izbrano kakovost oziroma ima v letu 2023 odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno označbo porekla. Shema kakovosti se mora nanašati na kmetijski proizvod iz trajnega nasada. Točke na podlagi tega merila se lahko seštevajo do maksimalnega števila točk.
5
5
Kmetijsko gospodarstvo vlagatelja oziroma vlagatelj imata ob vložitvi vloge na javni razpis za najmanj en kmetijski proizvod certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5
5
Kmetijsko gospodarstvo vlagatelja oziroma vlagatelj imata ob vložitvi vloge na javni razpis certifikat za najmanj en kmetijski proizvod iz trajnih nasadov iz sheme kakovosti zajamčena tradicionalna posebnost.
4
4
Kmetijsko gospodarstvo vlagatelja oziroma vlagatelj imata ob vložitvi vloge na javni razpis certifikat za najmanj en kmetijski proizvod iz trajnih nasadov iz sheme kakovosti zaščitena označba porekla oziroma zaščitena geografska označba.
3
3
Kmetijsko gospodarstvo vlagatelja oziroma vlagatelj imata odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno označbo porekla v letu 2023.
3
3
Kmetijsko gospodarstvo vlagatelja oziroma vlagatelj imata ob vložitvi vloge na javni razpis certifikat za najmanj en kmetijski proizvod iz trajnih nasadov iz sheme kakovosti integrirana pridelava.
2
2
Kmetijsko gospodarstvo vlagatelja oziroma vlagatelj imata ob vložitvi vloge na javni razpis certifikat za najmanj en kmetijski proizvod iz trajnih nasadov iz sheme izbrana kakovost oziroma višja kakovost.
1
1
5.2
POVEČANJE STANDARDNEGA PRIHODKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA IZ TRAJNEGA NASADA – velja za enostavne in zahtevne naložbe 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo vlagatelju, ki ima ob vložitvi vloge na javni razpis standardni prihodek iz trajnih nasadov manjši od 30 % glede na skupni standardni prihodek kmetijskega gospodarstva, in bo z naložbo povečal delež standardnega prihodka iz trajnega nasada. Podatki o višini standardnega prihodka iz trajnih nasadov so vlagateljem dostopni na portalu e-kmetija: https://moja.e-kmetija.gov.si/.
5
5
Najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev bo standardni prihodek iz trajnih nasadov znašal več kot 80 % skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva.
5
5
Najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev bo standardni prihodek iz trajnih nasadov znašal več kot 50 do vključno 80 % skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva.
3
3
Najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev bo standardni prihodek iz trajnih nasadov znašal od vključno 30 do vključno 50 % skupnega standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva.
1
1
8. Finančne določbe: finančne določbe so v 15. členu uredbe.
9. Vloga, postopek za dodelitev sredstev in odločba o pravici do sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 16. členu uredbe ter v 6. in 7. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
2. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s tretjim odstavkom 16. člena uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– socialni in geografski vidik vlagatelja: 25 %;
– povezovanje: 20 %;
– zeleni in digitalni prehod: 12 %;
– proizvodna usmeritev naložbe: 8 %.
3. Odrek pravici do sredstev je določen v 25. členu uredbe.
4. Vloga za spremembo obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev se vloži v skladu s tretjim odstavkom 7. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
10. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Poleg izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev iz 22. in 23. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij, mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolniti tudi pogoje iz 21. člena uredbe.
2. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev določa 21. člen uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
11. Predplačilo: predplačilo določata 24. člen uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij in 24. člen uredbe.
12. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Poleg izpolnjevanja splošnih obveznosti upravičenca iz 25. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij, mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati tudi obveznosti iz 22. člena uredbe.
2. V skladu s pod e) 6. točke prvega odstavka 22. člena uredbe se pri uporabi biorazgradljive vrvice pri hmelju glede na vrsto materiala upošteva naslednja poraba vrvice na hektar površine hmeljišča:
– 50 kg/ha za vrvico iz polimlečne kisline, kot je na primer BIOTHOP vrvica s certifikatom o biorazgradljivosti,
– 75 kg/ha za vrvico iz celuloze,
– 185 kg/ha za vrvico iz sisala,
– 215 kg/ha za vrvico iz kokosovih vlaken.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 4 razpisne dokumentacije.
13. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov
1. Javna objava upravičencev je določena v 8. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), objavljene na spletišču ARSKTRP.
14. Izvedba kontrol: sistem kontrol je določen v 26., 27., 28., 29., 30., 31. in 32. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
15. Upravne sankcije in višja sila
1. Upravne sankcije so določene v 33. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij in v 26. členu uredbe.
2. Višja sila ali izjemne okoliščine so določene v 34. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga: Seznam tolerantnih sort sadik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti