Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Ob-2389/24, Stran 1414
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 58/23; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja
javni razpis 
za podintervencijo Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024 
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa za podintervencijo Subvencioniranje vzreje čebeljih matic je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, katerega glavni namen je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala.
1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencijo Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024 znaša do70.000,00 evrov.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU, v višini do 35.000,00 evrov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 35.000,00 evrov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov.
2. Vlagatelj in upravičenec
2.1 Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel.
2.2 Upravičenec je vlagatelj iz prejšnje točke, ki vzreja čebelje matice in ima odločbo ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za leto 2023 ter izvaja preizkušanje in vzrejo izbranih matic v skladu s potrjenim rejskim programom ter izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 V okviru podintervencije subvencioniranje vzreje čebeljih matic se spodbujajo:
– vzrejevalci čebeljih matic k vzreji bolj kvalitetnih čebeljih matic iz linij čebel z daljšim poreklom;
– delovanje plemenilnih postaj;
– vzrejevalci čebeljih matic k vzreji rodovniških matic z vključitvijo odobrenih plemenilnih postaj.
3.2 Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic glede na število vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva v okviru tega javnega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti.
4.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
4.4 Vlagatelj mora ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati še naslednje pogoje:
– vzrejevalec čebeljih matic je na dan oddaje vloge vpisan v register čebelnjakov;
– vzrejevalec čebeljih matic ima na dan oddaje vloge urejen vpis v registru kmetijskih gospodarstev;
– vzrejevalcu sta izdana odločba ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za vzrejno leto 2023, za katero vlaga vlogo;
– vzrejevalec ima čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo v vzrejnem letu 2023 v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
– vzrejevalec je poročal v preteklem koledarskem letu o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– vzrejevalcu v programskem obdobju 2023–2027 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil in
– vzrejevalec je izvajal direktni test v selekcijskem čebelnjaku v letu 2023, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija.
4.5 Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 7. točke 50. člena Uredbe k vlogi priložiti potrdilo o pravilni izvedbi direktnega testa v selekcijskem čebelnjaku v letu 2023, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije.
5. Višina sredstev
5.1 Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in za zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem drugim zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic dodelijo sredstva v višini:
– 5.000 evrov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih vsaj 300 rodovniških matic, ali
– 3.000 evrov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih od 200 do 299 rodovniških matic, ali
– 1.000 evrov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih od 100 do 199 rodovniških matic.
5.2 Sredstva, namenjena vzrejevalcem čebeljih matic, se razdelijo v skladu z merili za ocenjevanje vlog. Višina subvencioniranja za vzrejeno:
– gospodarsko matico iz linije matičarja s poreklom, znanim od 5 do 9 let, znaša 1,5-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta;
– gospodarsko matico iz linije matičarja s poreklom, znanim 10 let in več, znaša 2-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta;
– rodovniško matico znaša 10-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta.
5.3 Sredstva javnega razpisa se najprej dodelijo vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic v skladu s prvim odstavkom 51. člena uredbe, preostala sredstva pa v skladu z drugim odstavkom 51. člena uredbe.
5.4 Višina subvencioniranja na vzrejeno gospodarsko matico iz linije matičarja s poreklom znanim do 4 leta znaša 1,50 evrov.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 51. členu uredbe in v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/merila-za-izbor-operacij-sn-2023-2027.
Merila 
Maksimalno. št. točk
1.  VZREJA RODOVNIŠKIH MATIC ALI POLEG RODOVNIŠKIH TUDI GOSPODARSKE 
2. VZREJA GOSPODARSKIH MATIC
100 
 
 
50
SKUPAJ
100
Točkovnik:
1. VZREJA GOSPODARSKIH/RODOVNIŠKIH MATIC 
(maksimalno število točk 100)
100 točk – vzrejevalec, ki je vzredil rodovniške matice ali poleg rodovniških matic tudi gospodarske matice 
50 točk – vzrejevalec, ki je vzredil gospodarske matice
100 
 
 
50
6.2 Med vlogami na javni razpis se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
6.3 Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih v skladu z merili iz točke 6.1, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog upošteva večje število vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
7. Obveznosti upravičenca
7.1 Upravičenec mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
7.2 Upravičenec mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem javnem razpisu.
7.3 Upravičencu do konca programskega obdobja 2023–2027 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
7.4 Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 k uredbi in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.
8. Sankcije
8.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcionirata v skladu s prvim odstavkom 106. člena uredbe.
8.2 Upravičenec, ki ne omogoči pregleda na kraju samem, kot to določa točka 7.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
8.3 Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 7.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
8.4 Če je upravičencu do konca programskega obdobja po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 7.3 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz zadevne podintervencije do konca programskega obdobja 2023–2027.
9. Vloga
9.1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki je del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 10.2. tega javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
9.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
10. Rok in način prijave
10.1 Rok za oddajo vlog začne teči 1. julija 2024 z začetkom ob 9. uri in traja do 31. julija 2024 do 15. ure.
10.2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, prek katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Pri tem ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog. Nato izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.
Če elektronsko vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
10.3 Vloge pred rokom, določenim v točki 10.1 tega poglavja, in vloge po 15. uri 31. julija 2024 ni možno oddati.
11. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s 94. in 95. členom uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1)
11.1 Obravnava vlog in postopek odobritve poteka v skladu s 94. in 95. členom uredbe ter 50., 51. in 52. členom ZKme-1.
11.2 Vloge agencija odpira in obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
11.3 Odpiranje vlog ni javno.
11.4 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa in na podlagi meril iz 6. poglavja tega javnega razpisa.
11.5 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik agencije.
12. Objava podatkov o upravičencih in varstvo osebnih podatkov: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, se v skladu s 97. členom uredbe objavi na spletni strani agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti