Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Ob-2365/24, Stran 1516
Svet doma upokojencev Kranj na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), 34. člena Statuta Doma upokojencev Kranj z dne 28. 11. 2016 ter sklepa 9. redne seje z dne 15. 5. 2024 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice 
Doma upokojencev Kranj 
Za direktorja Doma upokojencev Kranj je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu.
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati z naslednjimi listinami:
1. dokazilo o doseženi izobrazbi,
2. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu po ZSV,
3. dokazilo o najmanj 5-letnih delovnih izkušnjah (potrdilo o zaposlitvah iz ZPIZ ali potrdilo dosedanjih delodajalcev),
4. program vodenja doma.
Kandidat mora k vlogi predložiti svojo izjavo:
– o aktivnem znanju slovenščine,
– o osnovnem znanju za delo z računalnikom,
– da domu dovoljuje preverbo resničnosti vseh v vlogi navedenih podatkov in listin.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata.
Za pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na dom najkasneje do 22. 6. 2024 do 24. ure na naslov Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, s pripisom »Svet zavoda – razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Svet doma prepozno prispelih vlog ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet doma upokojencev Kranj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti