Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1631. Pravilnik o dodelitvi drugih prejemkov dijakom prvih letnikov srednješolskega izobraževanja v Občini Slovenske Konjice, stran 4476.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. redni seji dne 30. 5. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi drugih prejemkov dijakom prvih letnikov srednješolskega izobraževanja v Občini Slovenske Konjice 
1. člen 
(1) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) S tem pravilnikom se določijo merila in postopek za dodelitev sredstev dijakom na območju Občine Slovenske Konjice.
2. člen 
(1) Do dodelitve drugih prejemkov je upravičen dijak (v nadaljevanju upravičenec) oziroma starš dijaka ali zakoniti zastopnik dijaka. Dodelitev drugih prejemkov je namenjena za pokrivanje stroškov šolanja, ki nastanejo ob vpisu v prvi letnik rednega srednješolskega izobraževanja na III., IV. in V. stopnji, v Sloveniji in Evropski uniji. Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna Občine Slovenske Konjice.
(2) Pogoj za dodelitev drugih prejemkov je:
– da je upravičenec državljan Republike Slovenije in ima vsaj eden od staršev ali zakoniti zastopnik in upravičenec stalno bivališče v Občini Slovenske Konjice,
– uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ter vpis upravičenca v prvi letnik rednega srednješolskega izobraževanja v Sloveniji in Evropski uniji.
3. člen 
(1) Dodelitev drugih prejemkov upravičencu, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega pravilnika, se podeljujejo enkrat letno na podlagi izvedenega javnega razpisa. Razpisno obdobje je za šolsko leto vpisa v prvi letnik rednega srednješolskega izobraževanja v Sloveniji in Evropski unij.
(2) Javni razpis se objavi vsako leto v prvi polovici leta. Objavi se na spletni strani občine in na oglasni deski Občine Slovenske Konjice.
4. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet razpisa in razpisno obdobje,
– pogoje za dodelitev drugih prejemkov,
– vsebina prijave in dokazila, ki jih je potrebno priložiti k prijavi,
– način in rok za oddajo prijav,
– datum odpiranja prijav,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa,
– navedbo, da bo prispele prijave obravnavala komisija, ki jo imenuje župan.
5. člen 
(1) Prijave na javni razpis obravnava komisija za dodelitev drugih prejemkov (v nadaljevanju komisija), ki šteje predsednika in dva člana. Komisijo imenuje župan.
(2) Višina drugih prejemkov se izplača na podlagi vloge, ki je priloga javnega razpisa. Vloga vsebuje osebne podatke, davčno številko in številko bančnega računa in znaša 50,00 (petdeset) EUR neto.
(3) Odpiranje prejetih vlog na javni razpis ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in prisotni člani.
(5) Nepopolne vloge mora upravičenec na pisni poziv komisije v roku, ki ga določi komisija dopolniti. Če upravičenec vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom.
(6) Prepozno prispele vloge na javni razpis se zavrnejo.
6. člen 
Občinska uprava s sklepom obvesti o izidu razpisa vse upravičence prijavljene na razpis. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osmih dni od prejetja sklepa.
7. člen 
Upravičenec lahko na Javnem razpisu v Občini Slovenske Konjice, sodeluje zgolj enkrat. Ob ponavljanju prvega letnika rednega srednješolskega programa ali prepisu v drugi redni srednješolski program upravičenec ni upravičen do razpisanih drugih prejemkov.
8. člen 
Prejemnik je dolžan vrniti prejeta denarna sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
9. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2024
Slovenske Konjice, dne 30. maja 2024
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti