Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1630. Odlok o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., stran 4473.

  
Na podlagi tretjega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. redni seji dne 30. 5. 2024 sprejel
O D L O K 
o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. 
1. člen 
(ustanovitev družbe) 
(1) S tem odlokom Občina Slovenske Konjice (v nadaljevanju: ustanovitelj) ob upoštevanju določil Zakona o gospodarskih družbah, sprejema akt o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., s katerim ureja njen status, razmerje med ustanoviteljem in ostalimi organi družbe ter druga temeljna vprašanja glede organizacije in delovanja družbe.
(2) Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Družba je ustanovljena z namenom izvajanja gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti določenih s tem odlokom, s katerimi se zagotavlja javni in občinski interes.
2. člen 
(pomen pojmov) 
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem družbe, ki niso urejena s tem odlokom se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
4. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljice družbe,
– čas delovanja družbe in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež, žig in dejavnost družbe,
– osnovni kapital družbe in osnovni vložek,
– upravljanje družbe,
– pravica do informacij,
– financiranje dejavnosti družbe,
– odgovornost družbe,
– ugotavljanje poslovnega izida,
– pravice ustanoviteljice,
– druge določbe v skladu z zakonom.
5. člen 
(ime in sedež ustanoviteljice) 
(1) Občina Slovenske Konjice je ustanovitelj in edini družbenik družbe STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občina Slovenske Konjice oziroma njeni organi v skladu s predpisi in akti občine.
6. člen 
(ustanovitev in prenehanje) 
(1) Družba se ustanovi za nedoločen čas.
(2) Družba preneha:
– na podlagi sklepa ustanovitelja,
– v primeru, če nastopijo drugi razlogi prenehanja družbe po 521. členu Zakona o gospodarskih družbah.
7. člen 
(firma in sedež podjetja) 
(1) Firma družbe je: STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o.
(2) Skrajšana firma družbe je: STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o.
(3) Sedež družbe je: Slovenske Konjice.
(4) Poslovni naslov družbe v kraju sedeža družbe je Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
(5) V nadaljevanju določa poslovni naslov v kraju sedeža družbe direktor družbe s pisnim sklepom in je vsako spremembo poslovnega naslova dolžan prijaviti za vpis v sodni register. Sprememba poslovnega naslova se izvede brez spremembe tega odloka.
8. člen 
(žig družbe) 
Družba ima žig katerega obliko in vsebino določi direktor, po predhodni pridobitvi soglasja nadzornega sveta.
9. člen 
(gospodarske javne službe) 
(1) Družba izvaja izbirno gospodarsko javno službo, ki je določena v področnih zakonih. Način in pogoje opravljanja gospodarskih javnih služb določi ustanovitelj z občinskimi akti.
(2) Družba je ustanovljena za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost distribucije toplote. Družba lahko opravlja tudi druge obvezne in izbirne gospodarske javne službe, v kolikor ustanovitelj določi tako z občinskim aktom.
(3) Družba lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanovitelji družbe.
10. člen 
(dejavnost podjetja) 
(1) Družba bo opravljala sledeče dejavnosti:
D 35.210
Proizvodnja plina
D 35.220
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D 35.230
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D 35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
F 41.100
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F 41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F 42.110
Gradnja cest
F 42.130
Gradnja mostov in predorov
F 42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F 42.220
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F 42.910
Gradnja vodnih objektov
F 43.110
Rušenje objektov
F 43.120
Zemeljska pripravljalna dela
F 43.130
Testno vrtanje in sondiranje
F 43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F 43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F 43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
F 43.310
Fasaderska in štukaderska dela
F 43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
F 43.330
Oblaganje tal in sten
F 43.341
Steklarska dela
F 43.342
Pleskarska dela
F 43.390
Druga zaključna gradbena dela
F 43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 43.990
Druga specializirana gradbena dela
G 46.120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G 46.130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G 46.150
Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G 46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
K 64.910
Dejavnost finančnega zakupa
K 64.990
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
L 68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
N 77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 80.100
Varovanje
N 80.200
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N 80.300
Poizvedovalne dejavnosti
N 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210
Splošno čiščenje stavb
N 81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N 81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) V skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe lahko družba, poleg dejavnosti, določenih v tem členu, opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti in, ki pripomorejo k izvajanju gospodarskih javnih služb.
(3) Družba lahko ustanavlja podružnice v Republiki Sloveniji in izven Republike Slovenije, kot tudi ustanavlja nove družbe, po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(4) Družba lahko sklepa vse pravne posle v zvezi s svojim predmetom poslovanja in ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
(5) Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(6) Ustanovitelj za obveznosti družbe ne odgovarja.
11. člen 
(javno pooblastilo) 
Družba lahko za ustanovitelja izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
12. člen 
(osnovni kapital in osnovni vložek) 
(1) Osnovni kapital družbe znaša 2.334.235,90 EUR in je v višini 1.862.000,00 EUR glede na način nastanka družbe (preoblikovanje iz zavoda) v celoti vplačan iz premoženja Javnega nepremičninskega zavoda Občine Slovenske Konjice, v višini 472.235,90 EUR pa je vplačan s stvarnim vložkom, ki ga predstavlja naslednje nepremično premoženje:
– ID znak: del stavbe 1115-1264-36, posamezni del stavbe katastrska občina 1115 SLOVENSKE KONJICE stavba 1264 del stavbe 36 (ID 5416758),
– ID znak: parcela 1115 218/34, katastrska občina 1115 SLOVENSKE KONJICE parcela 218/34 (ID 5244376),
– ID znak: del stavbe 1115-2007-1, katastrska občina 1115 SLOVENSKE KONJICE stavba 2007 del stavbe 1 (ID 5478261),
– ID znak: del stavbe 1115-2007-3, katastrska občina 1115 SLOVENSKE KONJICE stavba 2007 del stavbe 3 (ID 5478309),
– ID znak: del stavbe 1115-2007-7, katastrska občina 1115 SLOVENSKE KONJICE stavba 2007 del stavbe 7 (ID 5478314),
– ID znak: del stavbe 1115-2007-14, katastrska občina 1115 SLOVENSKE KONJICE stavba 2007 del stavbe 14 (ID 5478324),
– ID znak: del stavbe 1115-2007-15, katastrska občina 1115 SLOVENSKE KONJICE stavba 2007 del stavbe 15 (ID 5478325),
– ID znak: del stavbe 1115-2007-18, katastrska občina 1115 SLOVENSKE KONJICE stavba 2007 del stavbe 18 (ID 5478337),
– ID znak: del stavbe 1115-2007-19, katastrska občina 1115 SLOVENSKE KONJICE stavba 2007 del stavbe 19 (ID 5478338),
– ID znak: parcela 1105 *239, katastrska občina 1105 ŠKALCE parcela *239 (ID 2768773),
– ID znak: parcela 1105 576/3, katastrska občina 1105 ŠKALCE parcela 576/3 (ID 5119560),
– ID znak: parcela 1105 577/7, katastrska občina 1105 ŠKALCE parcela 577/7 (ID 5836191),
– ID znak: parcela 1119 29/17, katastrska občina 1119 LOČE parcela 29/17 (ID 7400096).
(2) Osnovni vložek v istem znesku 2.334.235,90 EUR je prevzel ustanovitelj in edini družbenik – Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000, ki ima na tej podlagi 100 % poslovni delež v družbi.
(3) Za izkazano kapitalsko naložbo v družbi bo ustanovitelj sprejel ustrezne akte, v katerih bo podrobneje opredelil postopke in cilje upravljanja s kapitalskimi naložbami.
(4) Objekti in naprave, namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb, niso vključeni v osnovni kapital družbe.
13. člen 
(organi družbe) 
Organa družbe sta:
– nadzorni svet in
– direktor.
14. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja 7 članov. Šest članov nadzornega sveta imenuje in odpokliče ustanovitelj, enega člana pa kot predstavnika delavcev imenuje svet delavcev družbe. V kolikor svet delavcev pri družbi ni oblikovan, se predstavnika delavcev imenuje skladno z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju družb.
(2) Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(3) Mandatna doba članov nadzornega sveta traja 5 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
(4) Članu nadzornega sveta preneha funkcija na podlagi sklepa organa, ki ga je imenoval, o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem poteka mandata.
(5) Nadzorni svet odloča veljavno, če je na seji prisotna večina vseh članov. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Nadzorni svet uredi podrobneje svoje delovanje s poslovnikom.
15. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nazorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe.
(2) Nadzorni svet ima smiselno enake pristojnosti kot nadzorni svet delniške družbe. Nadzorni svet ima tako predvsem naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov družbe in v tem okviru lahko zahteva poročila direktorja družbe,
– preverja letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička ter poroča ustanovitelju o rezultatih preveritve,
– odloča o preveritvi letnega poročila,
– daje mnenja k temeljem poslovne politike in letnemu poslovnemu načrtu družbe,
– predlaga ustanovitelju sprejem sklepov iz njegove pristojnosti oziroma daje mnenje k predlogom za sprejemanje sklepov ustanovitelja, danih s strani direktorja,
– imenuje in odpokliče direktorja družbe ter odloča o njegovem nagrajevanju,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe civilnopravne narave z direktorjem,
– predlaga ustanovitelju imenovanje revizorja,
– sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta,
– daje soglasja direktorju pri sklepanju pravnih poslov, za katere je tako predvideno v četrtem odstavku 17. člena tega odloka ali ustreznih drugih aktih družbe.
(3) Nadzorni svet lahko opravlja tudi druge naloge v skladu s predpisi in akti družbe ter v skladu s sklepi ustanovitelja.
16. člen 
(plačila članom nadzornega sveta) 
(1) Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo v skladu s sklepom, ki ga potrdi ustanovitelj. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.
(2) Če vrednost plačila članom nadzornega sveta ni določena skladno z veljavno zakonodajo, o vrednosti plačila odloča ustanovitelj.
17. člen 
(direktor) 
(1) Direktor na lastno odgovornost organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe, predstavlja in zastopa družbo in je odgovoren za zakonitost dela družbe. Direktor zastopa in predstavlja družbo posamično, brez omejitev.
(2) Direktor predvsem:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, letni poslovni načrt družbe ter določa notranjo organizacijo družbe,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega poslovnega načrta družbe,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– sestavi letno poročilo in ga predloži v mnenje nadzornemu svetu ter nato skupaj z mnenjem nadzornega sveta v sprejem ustanovitelju,
– pripravi predlog za uporabo dobička oziroma pokrivanje izgube,
– vodi investicije in o le-teh poroča nadzornemu svetu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje družbe,
– odloča o vprašanjih iz naslova delovnih razmerij,
– sprejema splošne akte družbe, ki jih ne sprejema nadzorni svet ali ustanovitelj,
– pooblašča podpisnike finančne dokumentacije družbe pri poslovanju družbe z bankami, finančnimi institucijami ali drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
– sprejema sklepe o spremembi poslovnega naslova družbe,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, akti družbe in sklepi ustanovitelja.
(3) Direktor sprejema vse tiste odločitve, ki niso v skladu z zakonom in tem odlokom v pristojnosti nadzornega sveta ali ustanovitelja.
(4) Direktor družbe mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta družbe za sklepanje naslednjih pravnih poslov:
– ustanavljanje ali ukinitev drugih družb, podružnic, obratov,
– vseh pravnih poslov (vključno z investicijami, najemanjem dolgoročnih posojil, pogodbami in podobno), katerih vrednost presega 300.000,00 EUR.
(5) Direktor družbe je dolžan ustanovitelju poročati o stanju in spremembah zadolžitve ter napovedati zadolževanje v skladu z veljavno zakonodajo.
(6) Ustanovitelj lahko imenuje prokurista (predvsem v primeru daljše odsotnosti ali drugačne zadržanosti direktorja) ter s sklepom o imenovanju določi, ali gre za posamično ali skupno prokuro.
18. člen 
(imenovanje direktorja in pogoji za imenovanje) 
(1) Družba ima enega direktorja, ki ga imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe.
(2) Direktorja imenuje nadzorni svet za mandatno dobo petih let. Po poteku mandatne dobe je lahko direktor ponovno imenovan.
(3) Nadzorni svet lahko odpokliče direktorja družbe pred iztekom mandata v skladu z zakonom.
(4) Direktor je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih pogojev za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, od tega vsaj 3 leta na vodilnih delovnih mestih,
– ima sposobnosti za vodenje in organiziranje del.
(5) Pravice in obveznosti med direktorjem in družbo se podrobneje opredelijo v pogodbi, ki jo v imenu družbe podpiše predsednik nadzornega sveta, potem ko vsebino pogodbe predhodno potrdi nadzorni svet.
19. člen 
(soglasje ustanovitelja) 
(1) Družba se lahko zadolžuje in izdaja poroštva s soglasjem ustanovitelja. Obseg, ročnost in druge pogoje zadolževanja ter obseg izdanih poroštev se določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.
(2) Družba za pridobitev, obremenitev in odsvojitev nepremičnin, ki sestavljajo osnovni kapital družbe, potrebuje soglasje ustanovitelja.
20. člen 
(poslovno leto) 
Za poslovno leto se šteje koledarsko leto.
21. člen 
(pravica do informacij) 
Ustanoviteljica lahko kadarkoli zahteva vse informacije glede poslovanja družbe (pravica do informacij). Ustanoviteljica lahko kadarkoli vpogleda v vse poslovne listine družbe (pravica do vpogleda).
22. člen 
(ustanovitveni stroški) 
Vsi ustanovitveni stroški so stroški družbe. Ustanovitelju se lahko povrnejo samo iz dobička družbe, njihova povrnitev pa ima pa prednost pred siceršnjimi zahtevki ustanovitelja do udeležbe pri dobičku.
23. člen 
(delovanje v skladu z zakoni) 
(1) Družba se je v zvezi z izvajanjem javne službe, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme, dolžno ravnati po določbah zakona in drugih predpisih.
(2) Družba mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom.
24. člen 
(poslovno poročilo in ugotavljanje poslovnega izida) 
(1) Konec vsakega poslovnega leta izdela družba letno poročilo v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in drugimi predpisi ter ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter splošnih računovodskih postavk, ki jih izdaja z zakonom pooblaščena organizacija.
(2) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(3) O kritju morebitne izgube družbe in o razporejanju morebitnega dobička odloča ustanovitelj družbe v skladu z zakonom.
25. člen 
(pravice ustanoviteljice) 
(1) Ustanovitelj:
– odloča o spremembah in dopolnitvah tega odloka,
– odloča o sprejemu temeljev poslovne politike in daje soglasje k letnemu poslovnemu načrtu družbe,
– se pred sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička ali pokrivanju izgube seznani s sprejetim letnim poročilom,
– odloča o uporabi bilančnega dobička ali pokrivanju izgube,
– odloča o imenovanju in razrešitvi tistih članov nadzornega sveta družbe, ki jih po tem aktu imenuje in razrešuje ustanovitelj,
– daje soglasje k imenovanju direktorja,
– odloča o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o naknadnih vplačilih,
– odloča o spremembah osnovnega kapitala družbe,
– odloča o statusnih spremembah in prenehanju družbe,
– določa sejnine članom nadzornega sveta,
– odloča o imenovanju revizorja družbe,
– odloča o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– odloča o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
– odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali s tem aktom.
(2) Odločitve in druge pristojnosti ustanovitelja iz prejšnjega odstavka sprejema oziroma izvršuje Občinski svet Občine Slovenske Konjice, kolikor ni za posamezen primer v predpisih ali aktih občine določeno drugače.
(3) Ustanovitelj oziroma zanj župan Občine Slovenske Konjice mora odločitve ustanovitelja, sprejete po postopku iz prejšnjega odstavka, vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka. Knjigo sklepov hrani poslovodja družbe.
(4) Ustanovitelj lahko sprejme sklep o naknadnih vplačilih v denarni ali nedenarni obliki, ki se evidentirajo med kapitalskimi rezervami družbe.
26. člen 
(financiranje družbe) 
Financiranje dejavnosti družbe:
– iz sredstev ustanovitelja;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– s plačili za storitve;
– iz drugih virov.
27. člen 
(varovanje poslovne skrivnosti) 
(1) Direktor družbe in zaposleni morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti družbe in so določeni za poslovno skrivnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
28. člen 
(mandat direktorja in članov nadzornega sveta) 
Z dnem uveljavitve tega odloka dosedanji direktor in dosedanji člani nadzornega sveta nadaljujejo z delom do izteka mandata.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. (Uradni list RS, št. 2/24).
30. člen 
(objava odloka in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2024-11(160)
Slovenske Konjice, dne 30. maja 2024
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti