Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Ob-2370/24, Stran 1410
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi 5. člena Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 77/23 in 19/24; v nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij) in 60. člena Uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 132/23; v nadaljnjem besedilu: uredba o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij), objavlja
1. javni razpis 
za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore vlagateljem iz prvega odstavka 12. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij za izvedbo komasacij kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
Cilj intervencije
Cilj podintervencije izvedba komasacij kmetijskih zemljišč je izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč za lažjo obdelavo kmetijskih zemljišč.
Razpisana sredstva
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 eurov 
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 1.356.000 eurov iz proračunske postavke 221064 Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – EU, 
– 2.644.000 eurov iz proračunske postavke 221065 Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – slovenska udeležba. 
Delež sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 33,9 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 66,1 %.
Vrsta javnega razpisa
Zaprti. 
Vložitev vloge na javni razpis 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. junija 2024 od 8. ure do vključno 30. avgusta 2024 do 14. ure.
Informacije o razpisu:
Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.
2. Namen in cilj podpore: namen in cilj podpore sta določena v 11. členu uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
3. Vlagatelj in upravičenec
(1) Vlagatelj je določen v prvem odstavku 12. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
(2) Upravičenec je določen v drugem odstavku 12. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
4. Pogoji za dodelitev podpore
(1) Vlagatelj mora ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 9. in 11. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
(2) Poleg pogojev iz prejšnje točke tega poglavja mora vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi pogoje iz 15. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
(1) Upravičeni stroški so določeni v 13. in 58. členu uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij in v 20. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij. Določitev višine upravičenih stroškov je določena v prvem do tretjem in sedmem odstavku 19. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
(2) Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in njihovih vrednostih na enoto (Uradni list RS, št. 34/24).
(3) Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 20. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij vlagatelj zahtevku za izplačilo priloži račune, predračune, ponudbe ali projektantske predračune. Višina splošnih stroškov je določena v 58. členu uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
(4) Neupravičeni stroški so določeni v 14. členu uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
6. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Merila za ocenjevanje vlog so določena v 16. členu uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij in podrobneje opredeljena v tem poglavju.
(2) V skladu s četrtim odstavkom 60. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 % možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
(3) Merila za ocenjevanje vlog in točkovnik:
Merila
Maksimalno št. točk
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
70
1.1. Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo komasacije kmetijskih zemljišč 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je delež soglasij lastnikov zemljišč za uvedbo komasacijskega postopka, ki je razviden iz pravnomočne odločbe o uvedbi komasacije, večji kot 67 %.
30
Delež soglasij je 90 % ali več.
30
Delež soglasij je od 84 do manj kot 90 %.
25
Delež soglasij je od 77 do manj kot 84 %.
20
Delež soglasij je od 70 do manj kot 77 %.
15
Delež soglasij je več kot 67 do manj kot 70 %.
10
1.2. Velikost komasacijskega območja 
Velikost komasacijskega območja je razvidna iz pravnomočne odločbe o uvedbi komasacije.
20
Komasacijsko območje je veliko 300 ha ali več.
20
Komasacijsko območje je veliko od 200 ha do manj kot 300 ha.
15
Komasacijsko območje je veliko od 100 ha do manj kot 200 ha. 
10
Komasacijsko območje je manjše od100 ha.
5
1.3. Neugodna posestna sestava, ki se ugotavlja s povprečnim številom parcel na hektar komasacijskega območja 
Neugodna posestna struktura je izražena v številu parcel na hektaru komasacijskega območja in se izračuna na način, da se število parcel na posameznem komasacijskem območju deli s površino komasacijskega območja. Število parcel, ki so vključene v komasacijo, je razvidno iz projektantskega predračuna za izvedbo komasacije.
20
Število parcel na ha komasacijskega območja je 3 ali več.
20
Število parcel na ha komasacijskega območja je od 2 do manj kot 3.
15
Število parcel na ha komasacijskega območja je od 1 do manj kot 2.
10
Število parcel na ha komasacijskega območja je manjše od1.
5
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
30
2.1. Koeficient razvitosti občin 
Koeficienti razvitosti občin so določeni v prilogi razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina, v kateri se nahajajo zemljišča, na katerih se bo izvajala komasacija. Če se komasacijsko območje nahaja v več občinah, se za določitev koeficienta šteje občina, v kateri leži večji del komasacijskega območja.
10
Koeficient razvitosti občine je 0,80 ali manj.
10
Koeficient razvitosti občine je več kot 0,80 in manj kot 1,00.
5
Koeficient razvitosti občine je 1,00 ali več.
1
2.2. Delež zemljišč, ki so po namenski in dejanski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča 
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem je v komasacijsko območje vključenih najmanj 70 % zemljišč, ki so po namenski in dejanski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča. Namenska raba prostora je razvidna iz lokacijske informacije lokalne skupnosti, dejanska raba pa iz spletnega pregledovalnika dejanske rabe prostora. 
Delež zemljišč, ki so po namenski in dejanski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča, je:
20
95 % ali več.
20
90 % do manj kot 95 %.
15
80 % do manj kot 90 %.
10
od 70 % do manj kot 80 %.
5
 
7. Finančne določbe
(1) Finančne določbe so določene v 3. členu uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij, razen v tretjem in petem odstavku 3. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
(2) Če vlagatelj uveljavlja davek na dodano vrednosti kot upravičen strošek v skladu z osmim, devetim in desetim odstavkom 3. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij, mora izpolniti »Izjavo o upravičenosti stroška davka na dodano vrednost«, ki je v prilogi razpisne dokumentacije.
8. Vlaganje vloge, obravnava vloge in postopek za dodelitev sredstev
(1) Vlaganje vloge na javni razpis, obravnava vloge in postopek za dodelitev sredstev so določeni v 5., 6. in 7. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij ter v 60. členu uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
(2) Javna objava upravičencev je določena v 8. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
(3) Odrek pravici do sredstev je določen v 62. členu uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij
9. Predplačilo: pravica do predplačila je določena v 24. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij in šestem odstavku 3. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij. Za uveljavljanje pravice do predplačila mora upravičenec izpolniti pogoje iz 24. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
10. Zahtevek za izplačilo sredstev
(1) Upravičenec mora izpolniti pogoje iz 1. do 6. točke prvega odstavka, pogoja iz 2. točke drugega odstavka, pogoj iz četrtega odstavka 9. člena ter pogoje iz prvega, drugega in četrtega odstavka 22. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
(2) Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolniti tudi pogoje iz 17. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij. Upravičenec mora zahtevku za izplačilo priložiti obračunsko situacijo.
11. Obveznosti upravičenca: upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz prvega do tretjega in petega odstavka 25. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij in obveznosti iz 2. točke 64. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
12. Sistem kontrol
(1) Sistem kontrol je določen v 26. do 32. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
(2) Majhna naložba in majhno tveganje sta določena v prvem odstavku 61. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
13. Upravne sankcije in višja sila
(1) Upravne sankcije so določene v 33. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij in v 63. členu uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij.
(2) Višja sila ali izjemne okoliščine so določene v 34. členu uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti