Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Št. 340-2/2024/29 Ob-2384/24, Stran 1519
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23), Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16, 36/21 – ZZIRDKG in 140/22 – ZSDH-1A), Izvedbenega dokumenta ukrepov razvoja lesnopredelovalne industrije do 2030, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 31000-1/2022/9 z dne 30. 5. 2022, Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2024, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 34000-2/2024/3 z dne 7. 3. 2024, ter Sporazuma št. 2180-24Z900001 o sodelovanju pri izvajanju »Promocije javnih demo lesenih objektov iz Gozdnega sklada« za leto 2024 (DEMO LES 2024), sklenjenega dne 8. 4. 2024 med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, objavlja
javni poziv 
za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje v letu 2024 (DEMO LES 2024) 
1. Uvod
V skladu s petim odstavkom 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16, 36/21 – ZZIRDKG in 140/22 – ZSDH-1A; v nadaljevanju: ZGGLRS), s sredstvi proračunskega sklada za gozdove (v nadaljevanju: Gozdni sklad) upravlja in z njimi razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) na podlagi Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2024, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 34000-2/2024/3 z dne 7. 3. 2024 (v nadaljevanju: Letni program). Letni program določa razdelitev sredstev po določenih namenih v letu 2024.
Skladno s 7. točko četrtega odstavka 33. člena ZGGLRS se sredstva Gozdnega sklada namenijo tudi za promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig.
Z Letnim programom se v letu 2024 namenja za promocijske aktivnosti Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju: MGTŠ) sredstva, katerih višina, vir ter način sofinanciranja je določena v 4. členu Sporazuma št. 2180-24Z900001 o sodelovanju pri izvajanju »Promocije javnih demo lesenih objektov iz Gozdnega sklada« za leto 2024, sklenjenega dne 8. 4. 2024 (DEMO LES 2024) med MKGP in MGTŠ (v nadaljevanju: Sporazum).
Na podlagi 4. člena Sporazuma so sredstva za sofinanciranje načrtovana v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki MKGP 547 – Gozdni sklad, na evidenčnem projektu 2330-21-5069 – Gozdni sklad. Finančne obveznosti se prevzamejo s podpisom pogodbe o sofinanciranju na podlagi predmetnega javnega poziva v obliki tripartitne pogodbe, ki jo poleg MKGP in MGTŠ, podpiše tudi prejemnik sredstev.
Za izvajanje promocijske aktivnosti MGTŠ je v letu 2024 namenjeno največ do 600.000,00 EUR.
Skladno s tretjim odstavkom 36. člena ZGGLRS se, ne glede na 33. člen ZGGLRS, sredstva Gozdnega sklada po poplačilu obveznosti iz 3., 5. in 6. točke četrtega odstavka 33. člena ZGGLRS prednostno namenijo za financiranje nalog in obveznosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) iz prvega odstavka 36. člena ZGGLRS, in sicer šele po porabi sredstev, ki so do uveljavitve tega zakona za ta namen zagotovljena na Skladu (prednostno poplačilo obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje, obveznosti do občin – 25 % od letnega nadomestila prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov ter obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih). V primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega stavka se sofinanciranje na podlagi Sporazuma prekine.
2. Namen javnega poziva
Namen javnega poziva je zbiranje potencialnih projektov, to je gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, namenjenih promocijskim aktivnostim, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje1.
1 Samostojni enostavni objekti (po Uredbi o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 96/22) niso upravičen strošek.
Zadevna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa, kar je tudi eden izmed ciljev Evropske komisije pri prestrukturiranju gradbeništva (New European Bauhaus).
3. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje. Na poziv se lahko prijavi projekte vse od idejne faze naprej, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, pa vse do deloma že izvedenih projektov. Projekti ob prijavi še ne smejo biti zaključeni.
Za promocijo javnih demo lesenih objektov za različne namene so primerni; javni stanovanjski objekti, šole, vrtci, upravne stavbe, domovi za starejše občane, športni objekti, kulturni domovi, mladinski centri, gasilski domovi in drugi podobni objekti, katerih lastniki so izključno osebe javnega prava.
Javno-zasebno partnerstvo ni dovoljeno.
4. Prijavitelji/vlagatelji: na javni poziv se lahko prijavijo samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi ter ostale osebe javnega prava. Če zakon, ki ureja status osebe javnega prava, izrecno ne določa, da je prijavitelj oseba javnega prava, se upošteva zakonodajalčev ustanovni namen glede tega. V kolikor še vedno obstaja dvom ali je prijavitelj oseba javnega prava ali oseba zasebnega prava, se upoštevajo okoliščine, ki izkazujejo uresničevanje javnega interesa, ali je prijavitelj podvržen javnemu nadzoru, torej ali je prijavitelj v večji meri kot običajne osebe zasebnega prava podrejen javnemu pravu, ali je prijavitelj javno financiran, je članstvo v njem obvezno za opravljanje dejavnosti članov, ali lahko prijavitelj predpisuje obvezne prispevke članom in podobno.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega poziva. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
1. Uporaba oziroma vgradnja deleža lesa ali lesnih tvoriv v stavbah2 je v obsegu najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), na kar primarno napotuje 15. točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju Uredba o ZJN).
2 54. točka Priloge 1 Uredbe o ZJN določa, da »Stavba« pomeni objekt, ki je v skladu s Prilogo 1 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17 – GZ) klasificiran kot poslovna in upravna stavba (CC-SI 122), stavba splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) ali stanovanjska stavba za posebne družbene skupine (CC-SI 113), razen stavbe za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264 oziroma CC-SI 12640).
2. Delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu3 je v obsegu najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), na kar primarno napotuje 29. točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZJN.
3 77. točka Priloge 1 Uredbe o ZJN določa, da »Stavbno pohištvo« pomeni okna in notranja vrata.
3. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
4. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 evrov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij (Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije in Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko delavnost Republike Slovenije), pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju oziroma o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle spoznane v pravnomočni odločbi pristojnega organa.
5. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
6. Za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem pozivu, prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).
7. Projekti, katerih aktivnosti bodo/bi bile na dan izdaje sklepa o izboru projekta že zaključene, niso upravičeni do sofinanciranja.
8. Prijavitelj mora imeti za projekt zaključeno finančno konstrukcijo oziroma zagotovljene vire za izvedbo celotnega projekta.
9. V kolikor je prijavitelj obvezan, mora biti projekt ustrezno opredeljen v veljavnem aktu o proračunu prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP). Naziv projekta, zneski in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih vloge in v NRP skladni. V nasprotnem primeru mora prijavitelj priložiti podpisno izjavo, da bo najkasneje do vložitve zahtevka za izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del proračuna. Dokazilo o usklajenosti je prijavitelj dolžan posredovati najkasneje ob prvem zahtevku za izplačilo.
10. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).
11. Prijavitelj za prijavljeni projekt ni pridobil sredstev na drugih razpisih MGTŠ.
12. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 200.000,00 EUR.
13. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
14. Vloga mora vsebovati terminski plan za izvedbo projekta (opisno ali v obliki gantt diagrama).
15. Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.
16. Predvideni investicijski posegi v okviru projekta so skladni s prostorskim aktom, kar je razvidno iz priloženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti.
Delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo ali stavbno pohištvo ter izražen v odstotkih (%), se izkazuje z izjavo projektanta.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem pozivu (izjava je del pozivne dokumentacije).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za kandidiranje lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila in dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko MGTŠ in MKGP odstopita od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
6. Merila za izbor projektov
Pravočasne in popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva, bo komisija ocenila na podlagi naslednjih meril:
1. delež lesa ali lesnih tvoriv v odstotkih (%) prostornine vgrajenih materialov:
– do 30 % – 0 točk,
– več kot 30 % ter do vključno 40 % – 1 točka,
– več kot 40 % ter do vključno 50 % – 2 točki,
– več kot 50 % ter do vključno 60 % – 3 točke,
– več kot 60 % ter do vključno 70 % – 4 točke,
– več kot 70 % ter do vključno 80 % – 6 točk,
– več kot 80 % – 8 točk;
2. uporaba lokalnih materialov in znanj:
– centroid več kot 100 km – 0 točk,
– centroid od 51 km do100 km – 1 točka,
– centroid do 50 km – 2 točki;
3. promocijska komponenta lesene gradnje, to je uporaba konstrukcijskih elementov iz lesa na način, da je naključnemu opazovalcu vidno, da gre za lesene konstrukcijske elemente:
– Ne – 0 točk,
– Da – 4 točke;
4. faza pripravljenosti oziroma realizacije projekta:
– idejna zasnova – 1 točka,
– projektna dokumentacija – 2 točki,
– gradbeno dovoljenje – 3 točke,
– I. ali II. gradbena faza (do vključno temeljne plošče) – 4 točke,
– III. gradbena faza ter vse nadaljnje gradbene faze – 5 točk;
5. vrednost celotnega investicijskega projekta:
– do 1.000.000 EUR – 1 točka,
– do 2.000.000 EUR – 2 točki,
– več kot 2.000.000 EUR – 3 točke;
6. izvajanje promocijske kampanje v sklopu prijavljenega projekta (npr. prednosti lesene gradnje, potresna varnost, zdravo bivanjsko okolje, hitrost gradnje in podobno):
– ne bo izvedenih promocijskih aktivnosti – 0 točk,
– izvedene do 3 promocijske aktivnosti – 2 točki,
– izvedene več kot 3 promocijske aktivnosti – 4 točke;
7. regionalni kriterij4:
4 Nanaša se na lokacijo projekta oziroma objekta
– Triglavski narodni park
– Ne – 0 točk; 
– Da – 3 točke; 
– Uvrstitev na obmejno problemsko območje po prvem odstavku 24. člena ZSRR-25
5 Po Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22) se v obmejna problemska območja vključujejo sledeče občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.
– Ne – 0 točk; 
– Da – 2 točki; 
8. objekti po namenu:
– Upravni objekti, gasilski domovi – 2 točki,
– Športni objekti, kulturni domovi, mladinski centri – 4 točke,
– Šole, vrtci in domovi za starejše občane – 7 točk.
Skupno število možnih točk je 38.
V kolikor prijavljeni projekt ne vsebuje zadostnega opisa z dokazili, na podlagi katerih bi bilo mogoče oceniti ali projekt izpolnjuje določena merila ali točkovanje posameznega merila ni mogoče, se posamezno merilo oceni z 0 točkami.
Vloge, ki ne dosežejo števila 20 točk, se s sklepom zavrnejo.
V kolikor več prijaviteljev zbere enako število točk, se na prednostno mesto uvrsti tisti projekt, ki doseže večje število točk pri prvem merilu »delež lesa ali lesnih tvoriv v odstotkih (%) prostornine vgrajenih materialov«. V kolikor v takšnem primeru še vedno več prijaviteljev doseže enako število točk, se na prednostno mesto uvrsti tisti projekt, ki doseže večje število točk pri drugem merilu, in tako dalje.
Merilo lokacije projekta na območju Triglavskega narodnega parka6 se pri skupnem številu točk upošteva samo v primeru, da vloga vlagatelja že pred oceno tega merila dosega prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, tj. 20 točk ali več, in se ob izpolnjevanju tega pogoja prišteje prej pridobljenim točkam.
6 Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O); http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5487
7. Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 7. 3. 2024 in konča 22. 11. 2024.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 7. 3. 2024 do 31. 12. 2024.
8. Upravičeni stroški
1. stroški izdelave projektne in druge dokumentacije po 39. členu Gradbenega zakona (GZ-1);
2. stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev …; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje);
3. informiranje in obveščanje javnosti (do največ 10.000,00 EUR).
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom.
9. Višina predvidenih sredstev in višina sofinanciranja:
Višina predvidenih sredstev znaša 600.000,00 EUR in se bodo dodeljevala upravičencem po vrstnem redu glede na najvišje število doseženih točk, do porabe sredstev.
Pravice porabe so na razpolago na proračunski postavki MKGP 547-Gozdni sklad, na evidenčnem projektu 2330-21-5069 – Gozdni sklad.
Sofinanciralo se bo upravičene stroške do 70 %.
Minimalni znesek sofinanciranja znaša 100.000,00 EUR, najvišji znesek sofinanciranja pa 200.000,00 EUR.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog ali v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
V primeru, da se posamezni prijavitelj ne odzove na poziv MGTŠ k podpisu pogodbe o sofinanciranju, se sproščena sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjeni vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanciranje glede na višino prejetih točk.
Izplačila MKGP so odvisna od razpoložljivosti pravic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko MGTŠ razveljavi poziv in izdane sklepe o izboru, ali spremeni pogodbeno vrednost. Če se končni prejemnik ne strinja s predlogom spremembe, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
MGTŠ si pridržuje pravico, da se lahko javni poziv kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, kar se stori z objavo v Uradnem listu RS.
10. Sestavine vloge
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki ima priložene obvezne priloge:
– prijavni obrazec,
– izjava o strinjanju s pogoji poziva in resničnosti podatkov, navedenih v vlogi,
– idejno zasnovo,
– projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik (če obstaja),
– podpisano izjavo projektanta, s katero se dokazuje delež lesa ali lesnih tvoriv v odstotkih (%) prostornine vgrajenih materialov,
– sklep o potrditvi idejne zasnove s strani pristojnega organa prijavitelja,
– investicijski dokumenti DIIP oziroma IP oziroma PIZ (glede na vrednost projekta, upoštevajoč Uredbo, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ),
– sklepi o potrditvi investicijskih dokumentov ter morebitnih novelacij, skladno z Uredbo, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, glede na predvideno vrednost projekta (DIIP, IP, PIZ),
– kopija celotnega načrta razvojnih programov proračuna (NRP) z jasno označeno vrstico projekta, ki je predmet prijave (kopija mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe prijavitelja na strani, kjer je naveden projekt, ki je predmet vloge),
– mnenje samoupravne lokalne skupnosti o skladnosti projekta s prostorskim aktom oziroma gradbeno dovoljenje v primeru, da je za prijavljeni projekt to že pridobljeno,
– najmanj 5 fotografij sedanjega stanja lokacije, kjer se bo izvajal projekt,
– pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije,
– izjava kreditodajalca o zagotovitvi premostitvenih sredstev za pričakovano vrednost javnega sofinanciranja.
Neobvezne priloge:
– načrt promocije (če je predvidena),
– LCA analizo (če obstaja ali če je predvidena).
Prijavitelji naj bodo še posebej pozorni pri opisu projekta na elemente, ki bodo komisiji omogočali oceno projekta po danih merilih. Za vsako izmed navedb mora prijavitelj predložiti listinska dokazila. V kolikor to ni mogoče zaradi narave stvari, se predloži izjava prijavitelja.
Potencialni projekt mora izkazovati zaprto finančno konstrukcijo, pri čemer prijavitelj v finančni konstrukciji upošteva tudi pričakovano sofinanciranje. Za znesek pričakovanega sofinanciranja upravičenec izkaže način zagotavljanja premostitvenih sredstev.
11. Roki in način predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je 8. 7. 2024.
Z oddajo vloge se šteje, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega poziva in da se z njo strinja.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka bodisi osebno oddane v času uradnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) bodisi do navedenega roka priporočeno oddane na pošti. Upošteval se bo datum, razviden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog.
Vloga na poziv mora biti oddana v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na Javni poziv – promocija rabe lesa 2024«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Prijavitelj priloži vlogi tudi prijavni obrazec v elektronski obliki (wordov dokument in pdf – sken podpisanega in žigosanega obrazca) na elektronskem mediju (USB ključek, DVD ali CD), kar pa ne predstavlja elementa presoje popolnosti vloge.
Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da so predloženi podatki verodostojni, preverljivi ter da bo v primeru izbora projekt izveden v danih rokih in pod danimi pogoji.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Vloge na poziv obravnava komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za MGTŠ.
Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih MGTŠ najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.
Komisija bo v prvi fazi preverjala formalno popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge na zadnji rok za oddajo se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na poziv.
Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Prijavitelj v dopolnitvi v skladu z Uredbo, ki ureja o merila, postopke in načine dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog, ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
Po preveritvi popolnosti vlog, bo komisija preverjala izpolnjevanje pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, se zavrnejo. Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo komisija ocenila v skladu z objavljenimi merili pod točko 6. tega javnega poziva.
Vsako vlogo, ki izpolnjuje vse pogoje za kandidiranje, ocenita neodvisno dva člana komisije. Ocena pri posameznem merilu je povprečje njunih ocen. V primeru razhajanj ocen ocenjevalcev pri posameznemu merilu, se do ocene opredeli komisija na seji, ki tudi določi končno oceno tega merila, kar se ustrezno evidentira v okviru zapisnika.
Komisija bo pripravila posamične sklepe o izboru/zavrnitvi/zavrženju vlog, pripravila predlog izbire in sofinanciranja izbranih investicij (projektov) oziroma izbranih prijaviteljev javnega poziva in predložila le-te ministru, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljevanju: minister) za sprejem odločitve v podpis.
Komisija bo za izbrane investicije (projekte) pripravila in posredovala v uskladitev ter v podpis predlog pogodb o odobritvi sofinanciranja na MKGP.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva
Prijavitelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. O odobritvi sredstev s sklepom odloči predstojnik MGTŠ.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru in skladno s pozivom MGTŠ pozvani k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru, lahko prijavitelj v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet upravnega spora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi sredstev z ostalimi (izbranimi) končnimi prejemniki.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MGTŠ.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti: prejemniki sredstev morajo zagotoviti tablo dimenzij 297 mm X 420 mm na vidnem javnem mestu na sofinanciranem objektu. Vsebina table so logotipi Gozdnega sklada, obeh ministrstev ter besedilo: »v objektu, je vgrajeno X m3 lesa«.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt in zagotavljati ministrstvoma in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj še 5 let po zaključku projekta.
Končni prejemnik mora voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo končni prejemnik dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za projekt.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih MGTŠ in MKGP posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bozagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) ter 115. in 140. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 7/18 in 141/22; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo MGTŠ lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih MGTŠ posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba razpisa ali javnega poziva, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvi in nadzorne organe in sicer o izidu razpisa ali javnega poziva in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati MGTŠ.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta, občino upravičenca in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektih in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
17. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo in pojasnila so prijaviteljem dosegljive na e-poštnem naslovu zoran.bricman@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. MGTŠ bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti