Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1602. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, stran 4431.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 27. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18, 189/20 – ZFRO in 16/24 – ZOsn-K) ter 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. seji dne 30. 5. 2024 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Črnomelj, s sedežem Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, (v nadaljevanju: ustanovitelj) na področju izobraževanja odraslih in področju kulture ustanavlja javni zavod Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.
Javni zavod je pravni naslednik javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki ga je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/97, 114/04, 92/15 ter 124/23) ustanovila Občina Črnomelj in je bil vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novem Mestu pod št. 068/10006500, v evidenco javnih zavodov na področju kulture, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kulturo RS ter je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– način zagotavljanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljem ter
– druge določbe v skladu z zakonom.
Druge medsebojne odnose, pravice in obveznosti, ki niso urejene s tem odlokom javni zavod, ustanovitelj in drugi uredijo z medsebojno pogodbo ali aktom pristojnega organa.
3. člen 
(spolna slovnična oblika) 
V tem odloku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki, so zapisani kot nevtralni izrazi za moško in žensko slovnično obliko.
II. STATUSNE DOLOČBE 
4. člen 
(ime in sedež zavoda) 
Javni zavod posluje pod imenom Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Skrajšano ime javnega zavoda je ZIK Črnomelj. Sedež javnega zavoda je na naslovu Kolodvorska cesta 32 c, Črnomelj.
5. člen 
(pravni status zavoda) 
Javni zavod Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (v nadaljevanju: zavod) je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta odlok.
6. člen 
(pečat) 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu je izpisano: »ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ«, na notranjem obodu pa »Kolodvorska cesta 32 c, Črnomelj«.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
7. člen 
(zastopanje, predstavljanje in podpisovanje) 
Zavod zastopa in predstavlja direktor. Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev, razen za nakup in prodajo nepremičnin. Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja strokovni delavec, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti direktor in ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja. Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe.
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje s strani direktorja, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
Finančne dokumente sopodpisujeta dva podpisnika izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi direktor. Med podpisniki z deponiranimi podpisi morata biti direktor in računovodja zavoda.
8. člen 
(javne listine) 
Zavod izdaja javne listine v skladu z zakonom in na obrazcih, ki jih določi minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje.
9. člen 
(območje zadovoljevanja potreb po izobraževanju odraslih in kulturni dejavnosti) 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju odraslih in kulturni dejavnosti predvsem na območju Občine Črnomelj, lahko pa opravlja dejavnost tudi za druge občine, če si za to predhodno pridobi soglasje ustanovitelja.
Pogoji in načina opravljanja dejavnosti se uredijo z sklenitvijo pogodbe med zavodom in občinami in morebitnimi drugimi udeleženci.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
10. člen 
Zavod je ustanovljen kot javni zavod za uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih in na področju kulture.
Vsebina javne službe na področju izobraževanja odraslih sta program osnovne šole za odrasle in svetovalna dejavnost pri:
– vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja,
– pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti,
– samostojnem učenju.
Poleg svetovalne dejavnosti zavod izvaja še naslednje dejavnosti na področju izobraževanja odraslih:
– raziskovalno-razvojne dejavnosti: raziskave, razvoj programov in metod neformalnega izobraževanja, razvoj učnih gradiv, razvoj kadrov, razvoj presojanja in razvijanja kakovosti, razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema in druge razvojne dejavnosti;
– druge dejavnosti: izmenjava znanja in druge oblike učenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog v izobraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge.
Poleg osnovne šole za odrasle, zavod izvaja tudi naslednje izobraževalne programe za odrasle:
– javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
– neformalne izobraževalne programe za odrasle na področju temeljnih in poklicnih kompetenc ter druge vsebine, ki jih opredeli nacionalni program izobraževanja odraslih.
Zavod lahko izvaja tudi izobraževalne dejavnosti za pridobitev javnoveljavne izobrazbe ter izobraževalne dejavnosti, namenjene otrokom in mladini.
11. člen 
Poleg dejavnosti na področju izobraževanja odraslih, zavod kot javno službo opravlja naslednje dejavnosti s področja kulture:
– organizira in izvaja filmske in gledališke predstave,
– organizira in izvaja glasbene, plesne, vizualne, književne in druge kulturno-umetniške prireditve,
– organizira in sodeluje pri postavitvah razstav na različnih tematskih področjih,
– sodeluje pri produkciji in koprodukcijah različnih zvrsti kulturno-umetniških prireditev,
– izvaja kulturno-umetniško in filmsko vzgojo,
– spodbuja ustvarjalnosti in kreativnosti mladih skozi različne projekte, ki zaobjemajo različne vrste umetnosti,
– posreduje kulturne prireditve po Sloveniji in v tujino.
12. člen 
Zavod opravlja tudi druge storitve, ki se ne izvajajo kot javna služba, so pa komplementarne z osnovno dejavnostjo, in sicer:
– oddajanje dvoran in drugih prostorov ter tehnične opreme za izvedbo prireditev,
– organizacija in izvedba prireditev, ki ne sodijo v program javne službe (kongresi, sejmi, delavnice, predavanja, okrogle mize, protokolarne prireditve, družabna srečanja ipd.),
– izvajanje programov socialne vključenosti,
– svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja dejavnosti zavoda,
– izdaja strokovnih in drugih publikacij, razstavnih katalogov in drugo,
– prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetnostne obrti,
– prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, spominkov ipd.,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda,
– gostinske storitve za potrebe obiskovalcev, izvajalcev in zaposlenih,
– prevajanje in tolmačenje,
– upravlja z objekti, ki so mu bili dani v upravljanje,
– opravlja ostale dejavnosti, ki jih je moč uvrstiti med registrirane dejavnosti in pomenijo nadgradnjo osnovnim dejavnostim.
13. člen 
(tržne dejavnosti) 
Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi tržne dejavnosti, ki so opredeljene v naslednjem členu pod pogoji določenimi v 38. členu tega odloka in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo posamezne tržne dejavnosti.
14. člen 
(standardna klasifikacija dejavnosti) 
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega odloka opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– D35.119
Druga proizvodnja električne energije
– G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
– G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– G52.487
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi
– I56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
– I56.103
Slaščičarne in kavarne
– I56.104
Začasni gostinski obrati
– I56.300
Strežba pijač
– J58.110
Izdajanje knjig
– J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J58.190
Drugo založništvo
– J59.140
Kinematografska dejavnost
– J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– M70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– M73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
– M73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M74.300
Prevajanje in tolmačenje
– N77.330
Dajanje računalniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti
– N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– P85.200
Osnovnošolsko izobraževanje
– P85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– P85.410
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
– P85.510
Izobraževanje na področju športa in rekreacije
– P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
– Q88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– O88.991
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
– O88.999 
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
– R90.010
Umetniško uprizarjanje
– R90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R91.030 
Varstvo kulturne dediščine
– R93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– S96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
15. člen 
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Zavod lahko sklepa pogodbe in druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA 
16. člen 
(notranje organizacijske enote) 
Zavod ima za izvajanje nalog organizirani dve notranji enoti:
– Ljudska univerza na naslovu Kolodvorska cesta 32 c, Črnomelj, katere osnovna dejavnost je izobraževanje odraslih,
– Kulturni dom na naslovu Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj, katerega osnovna dejavnost je kultura.
Za izvajanje skupnih nalog je izven organizacijskih enot organizirana podporna služba, katere glavni dejavnosti sta koordinacija in računovodstvo.
V. ORGANI ZAVODA 
17. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni organi zavoda.
Strokovni organi zavoda so:
– andragoški zbor,
– strokovni aktivi.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
18. člen 
(sestava imenovanje in mandat članov sveta zavoda) 
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki udeležencev oziroma zainteresirane javnosti, ki šteje 6 članov, in sicer:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 2 predstavnika delavcev zavoda,
– 1 predstavnik udeležencev izobraževanja odraslih in
– 1 predstavnik zainteresirane javnosti s področja kulture.
Član sveta se mora v šestih mesecih od nastopa mandata udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi minister. Če je oseba kasneje ponovno imenovana za člana sveta istega ali drugega javnega zavoda, se šteje, da ima usposabljanje opravljeno. Člana sveta, ki se programa usposabljanja v skladu s tem členom ne udeleži, se razreši oziroma odpokliče.
Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Črnomelj, pri čemer enega člana imenuje na predlog župana izmed uslužbencev občinske uprave občine ustanoviteljice.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok, pri čemer se iz vsake enote zavoda izvoli po en predstavnik.
Predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih izvolijo udeleženci izobraževanja po postopku, določenem s tem odlokom.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet Občine Črnomelj na predlog zavoda in ostalih združenj, ki delujejo na področju, kulture v Občini Črnomelj.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dosedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 21 dni po izvolitvi oziroma imenovanju večine članov sveta zavoda. Če prve seje ne more sklicati dosedanji predsednik jo skliče direktor zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika dotedanji predsednik sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira, ko je izvoljena oziroma imenovana večina predstavnikov ter predsednik sveta zavoda. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda. Do konstituiranja novega sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda dotedanji svet zavoda.
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika udeležencev v svetu zavoda je povezan z njegovim statusom udeleženca.
O svojem delu svet zavoda redno obvešča ustanovitelja, in sicer na način, da mu posreduje vabila in zapisnike sej sveta zavoda.
19. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, če ni določeno drugače,
– imenuje in razrešuje direktorja, sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja, ter ocenjuje delo direktorja,
– sprejema razvojni program zavoda in spremlja njegovo izvajanje,
– sprejema letni delovni in finančni načrt,
– sprejema letno poročilo, zaključne in periodične obračune,
– predlaga ustanovitelju razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– daje soglasje k kadrovskemu načrtu ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sprejema cene storitev na področju izobraževanja in kulture,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeleženca kot drugostopenjski organ,
– obravnava pobude delavcev in reprezentativnega sindikata,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– obravnava zadeve, ki mu jih predložijo organi javnega zavoda ali drugi pristojni organi,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev in predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– imenuje druge komisije ali delovna telesa, za katere je tako določeno s predpisi, tem odlokom ali pravili zavoda,
– določa cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,
– opravlja naloge strokovnega sveta in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili zavoda.
20. člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let. Volilna komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo ločeno za vsako organizacijsko enoto zavoda, skladno s četrtim odstavkom 18. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico ali reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se dva kandidata, in sicer po enega iz vsake organizacijske enote. Za člana sveta zavoda sta izvoljena tista kandidata, ki sta dobila največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja na enak način kot razpis volitev.
Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega člena Svet zavoda v primeru nadomestnih volitev predstavnikov delavcev volitve razpiše najkasneje 30 dni po prenehanju mandata predstavnika delavcev, volitve pa morajo biti izvedene najkasneje 60 dni od razpisa volitev. Predlogi kandidatur se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu nadomestnih volitev.
21. člen 
(volitve predstavnikov udeležencev izobraževanja odraslih) 
Kandidate za predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih v svetu zavoda lahko predlaga vsak udeleženec izobraževanja odraslih. Udeleženec izobraževanja odraslih lahko za kandidata predlaga tudi samega sebe.
Pravico voliti in biti voljen imajo vsi udeleženci izobraževanja odraslih, ki so v zavod vključeni v najmanj 40-urni program izobraževanja odraslih v zadnjih štirih letih.
Predstavnika odraslih, ki je vključen v izobraževanje v zavodu, izvolijo udeleženci izobraževanja odraslih neposredno na tajnih volitvah. Volitve se izvedejo po programih, in sicer v času, ki je potreben, da se po urniku izobraževanja v tednu volitev zvrstijo vsi izobraževalni programi zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobi največje število glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo.
22. člen
Predlogi kandidatov za predstavnike udeležencev izobraževanja odraslih v svetu zavoda se vložijo pisno, s podpisi predlagateljev in s priloženim soglasjem predlaganega kandidata h kandidaturi. Predlagatelji predložijo predloge kandidatov volilni komisiji v skladu s sklepom o izvedbi volitev.
Volilna komisija na glasovnici navede imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje.
23. člen 
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja na enak način kot razpis volitev.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če so dva ali več kandidatov dobili enako število glasov, je izvoljen tisti udeleženec izobraževanja odraslih, ki je daljši čas vključen v izobraževanje odraslih v zavodu v zadnjih štirih letih. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kateri kandidat je izvoljen, o izvolitvi odloči žreb.
24. člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi ali
– je odpoklican ali razrešen.
Predstavniku udeleženca preneha mandat z dnem, ko mu preneha status osebe vključene v program izobraževanja v javnem zavodu. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu oziroma z dnem, ko je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda.
Odstop člana sveta zavoda učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta zavoda, ki ga je kandidiral sindikat.
Postopek za razrešitev predstavnika udeležencev v svetu zavoda se začne na predlog najmanj 10 % vseh udeležencev vpisanih v program izobraževanja v javnem zavodu.
Predlog za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku, ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti na sestanek delavcev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga.
Predlog za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred sejo oziroma sestankom, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se izjasni glede predloga. Na sestanku delavcev, ki je bila sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se po obravnavi predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico na dan glasovanja. Predstavnik udeležencev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh članov sveta. Podrobneje se postopek za odpoklic oziroma razrešitev predstavnikov delavcev v svetu zavoda in izvedbo nadomestnih volitev opredeli s Pravili zavoda.
Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanovitelja ter za razrešitev predstavnikov udeležencev storitev in zainteresirane javnosti v svetu zavoda se uporabljajo predpisi ustanovitelja.
Člana sveta zavoda se lahko razreši tudi v kolikor se tri krat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda. Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
25. člen 
(odločanje in podrobnejša ureditev delovanja sveta zavoda) 
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno. Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s pravili ali poslovnikom o delu sveta zavoda.
2. Direktor
26. člen 
(direktor zavoda) 
Andragoški vodja in poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonito poslovanje ter delovanje zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
27. člen 
(imenovanje in razrešitev direktorja) 
Postopki imenovanja, pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja, potrebna soglasja s strani organov zavoda in ustanovitelja, kakor tudi razlogi in postopek razrešitve direktorja, se ugotavljajo oziroma izvedejo skladno z zakonom.
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa.
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor ima:
– vodstvene sposobnosti in strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje andragoškega zbora in ustanovitelja. Andragoški zbor mora podati mnenje v roku 30 dni, ustanovitelj pa v roku 45 dni od dneva ko sta bila zanj zaprošena.
Če andragoški zbor ali ustanovitelj ne podata mnenja v roku iz prejšnjega odstavka, lahko svet zavoda imenuje direktorja brez tega menja.
Po prejemu mnenj svet zavoda odloči o imenovanju direktorja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate in ustanovitelja.
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata pod pogoji določenimi v Zakonu o zavodih, Zakonu o izobraževanju odraslih ali Zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture.
Postopek razrešitve direktorja vodi svet zavoda. Svet zavoda pred sprejetjem sklepa o razrešitvi direktorja seznani z razlogi za razrešitev. Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani andragoški zbor.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev direktorja pošlje v mnenje ustanovitelju. Če ustanovitelj ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi direktorja brez tega mnenja. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ustanovitelja, če se direktorja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi direktorja obvesti ustanovitelja.
Svet po prejemu mnenja ustanovitelja ali po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči direktorju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
28. člen 
(pristojnosti direktorja) 
Direktor opravlja naslednje splošne naloge v skladu z Zakonom o zavodih:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– izvaja sklepe ustanovitelja, sklepe sveta zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta javnega zavoda,
– pripravi predlog razvojnega programa javnega zavoda za izobraževanje odraslih,
– je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev izobraževalnih programov,
– vodi delo andragoškega zbora,
– spodbuja oziroma zagotavlja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri delu strokovnih in drugih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– je odgovoren za presojanje in razvijanje kakovosti in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji javnega zavoda,
– izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu, če je sindikat organiziran v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju, reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu, če je sindikat organiziran v zavodu,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda, ki niso v pristojnosti sveta zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
K aktom iz šestnajste in sedemnajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet javnega zavoda.
29. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti direktorja) 
Če direktorju predčasno preneha mandat ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev javnega zavoda za izobraževanje odraslih oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za strokovnega delavca v skladu s tem zakonom, vendar največ za eno leto.
Če svet zavoda petnajst dni pred prenehanjem mandata direktorja ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh ustanovitelj.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje direktorja.
Pod pogoji iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko ista oseba v istem javnem zavodu za izobraževanje odraslih opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja največ dvakrat zaporedoma.
30. člen 
(vodje organizacijske enote) 
Enoto Ljudska univerza vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje direktor zavoda izmed zaposlenih v zavodu.
Enoto Kulturni dom vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje direktor zavoda izmed zaposlenih v zavodu.
Za vodjo enote Ljudska univerza je lahko imenovan, kdor ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju izobraževanja odraslih in izpolnjuje tudi ostale pogoje za vodjo organizacijske enote po Zakonu o izobraževanju odraslih.
Za vodjo enote Kulturni dom je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za strokovne delavce na področju kulture in ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulture.
Vodja enote opravlja naloge, določene z aktom o sistemizaciji delovnih mest, oziroma naloge, za katere ga pooblasti direktor.
3. Strokovni organi zavoda
31. člen 
(strokovni organi zavoda) 
Strokovna organa zavoda za področje izobraževanja odraslih sta:
– andragoški zbor,
– strokovni aktivi.
32. člen 
(andragoški zbor) 
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci v programu osnovne šole za odrasle, javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, javnoveljavnih programih poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja v skladu z zakoni, ki urejajo ta področja, strokovni delavci v dejavnostih, izobraževalci v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle in drugi delavci, ki opravljajo strokovne naloge, ki so:
– zaposleni v javni organizaciji ali
– zunanji sodelavci, če v tekočem koledarskem letu izvedejo najmanj 100 ur organiziranega izobraževalnega dela oziroma dejavnosti.
Andragoški zbor ima naslednje naloge:
– obravnava strokovna vprašanja, povezana z izobraževalnim delom, in odloča o njih,
– daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o kandidatih za imenovanje direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja za napredovanje strokovnih delavcev ter
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.
Andragoški zbor sprejme poslovnik o svojem delovanju.
33. člen 
(strokovni aktivi) 
Strokovni aktivi se oblikujejo na izobraževalnem področju oziroma v dejavnosti in jih sestavljajo delavci iz posameznega izobraževalnega programa za odrasle oziroma dejavnosti.
Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja oziroma dejavnosti, usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter merila za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe in opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv sprejme poslovnik o svojem delovanju.
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU 
34. člen 
Izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo organizatorji izobraževanja odraslih, svetovalni delavci v izobraževanju odraslih, predavatelji, učitelji in drugi strokovni delavci.
Strokovni delavci v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle morajo izpolnjevati pogoje določene v Zakonu o izobraževanju odraslih.
Strokovni delavci na področju uresničevanja javnega interesa na področju kulture v zavodu so organizatorji in koordinatorji kulturnih programov, vodja kulturnih programov in drugi strokovni delavci.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo računovodja, koordinator in drugi strokovno tehnični delavci, določeni s sistemizacijo, v skladu predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
Vse obveznosti in pravice zaposlenih so urejene z zakonom in kolektivno pogodbo.
VII. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
35. člen 
(premoženje v upravljanju zavoda) 
Ustanovitelj zagotavlja prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja, razen kulturnega doma, ki je last Republike Slovenije. Ustanovitelj in Republika Slovenija predata nepremično premoženje v upravljanje zavodu v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter predpisi o upravljanju javne infrastrukture na področju kulture in izobraževanja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren lastniku.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
36. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev državnega proračuna,
– sredstev ustanovitelja in drugih javnih sredstev,
– sredstev EU in drugih mednarodnih virov,
– plačil udeležencev za storitve,
– s prodajo storitev in izdelkov na trgu ter
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo na podlagi obsega dejavnosti v skladu z zakonom, normativi in standardi.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicije in vzdrževanje objektov v lasti ustanovitelja, prostore in opremo, materialne stroške, ter za izvedbo programov določenih z letnimi programom izobraževanja odraslih in kulturnih dejavnosti.
Z odlokom o proračunu se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno opredeljenih nalog in letnega načrta zavoda. Zavod po sprejemu proračuna občine uskladi svoj letni načrt z veljavnim proračunom za tekoče leto.
Zagotavljanje sredstev ustanovitelja se uredi s pogodbo med zavodom in občino po sprejetju proračuna občine za tekoče leto. Ločeno se prikazujejo sredstva za področje izobraževanja odraslih in področje kulture.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
37. člen
(sklepanje pogodb z drugimi občinami, ki niso ustanoviteljice) 
Ustanovitelj pooblašča zavod za sklepanje pogodb o sofinanciranju dejavnosti in programov, ki se ne financirajo iz cene osnovnega programa in jih koristijo udeleženci s stalnim prebivališčem v drugih občinah, vpisani v ta zavod. Sredstva, ki jih na podlagi pogodb o sofinanciranju takšnih dejavnosti ali aktivnosti zagotavljajo občine, ki niso ustanoviteljice, morajo biti po posamezni občini razvidna v letnem finančnem načrtu in zaključnem računu zavoda.
38. člen 
(prodaja blaga in storitev na trgu) 
Javni zavod lahko pridobiva prihodke tudi z prodajo blaga in storitev na trgu, pod pogojem, da so tudi stroški iz naslova tržne dejavnosti v celoti pokriti s prihodki iz tega naslova.
Prihodki in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu morajo biti ločeno evidentirani in razčlenjeni skladno z veljavnimi predpisi za finančno poslovanje javnih zavodov.
Cene storitev in blaga za prodajo na trgu ter akt, ki ureja prodajo na trgu na predlog direktorja sprejme svet zavoda.
39. člen 
(donacije, prispevki sponzorjev in drugi viri) 
Zavod lahko pridobiva sredstva za delovanje in izvajanje dejavnosti tudi iz donacij in prispevku sponzorjev. V kolikor so donatorska sredstva prejeta z določenim namenom, jih je zavod dolžan porabiti v skladu z dogovorjenim namenom.
Zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, kot so sredstva organov in institucij EU ali drugih mednarodnih organizacij.
Zavod je dolžan zavrniti donatorska, sponzorska ali sredstva iz drugih virov, v kolikor bi bil sprejem le teh v nasprotju z javnim interesom. O obstoju nasprotja z javnim interesom odloča svet zavoda na predlog direktorja.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
40. člen 
(presežek prihodkov) 
Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
Javni zavod mora ločeno spremljati poslovanje in izkazuje izid poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe in s sredstvi, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu.
Presežek prihodkov nad odhodki izračunan po Zakonu o javnih financah (po načelu denarnega toka) sme zavod uporabiti zgolj za namene določene z Zakonom o fiskalnem pravilu.
V primeru da je presežek prihodkov nad odhodki izračunan po računovodskih pravilih (po obračunskem načelu) večji od presežka izračunanega po Zakonu o javnih financah sme zavod razliko uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, razvoj kadra ali druge namene v skladu z veljavnimi predpisi ki urejajo javne finance in plače v javnem sektorju.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki na predlog sveta zavoda odloča ustanovitelj.
Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko, po postopku in v primerih ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj zahteva vračilo presežkov iz sredstev javne službe v proračun ustanovitelja.
41. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, na predlog sveta zavoda odloča ustanovitelj.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
42. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
Enoti zavoda Ljudska univerza in Kulturni dom v pravnem prometu nimata pooblastil za samostojno nastopanje.
43. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno omejeno do vrednosti sredstev, ki jih s proračunom in pogodbo v skladu z 35. členom zagotavlja za financiranje zavoda.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM 
44. člen 
(druge medsebojne pravice in obveznosti) 
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno poročilo,
– predložiti program dela, finančni načrt,
– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj:
– izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev preko Nadzornega odbora in za finance pristojnega organa občinske uprave,
– v primerih, ko se ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj in javni zavod financiranje zavoda, medsebojne obveznosti in izvajanje ustanoviteljskih pravic uredita s pogodbo.
XI. EVIDENCE IN DOKUMENTACIJA V JAVNOVELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH TER VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
45. člen 
(evidence in dokumentacija v javnoveljavnih izobraževalnih programih) 
Zavod vodi evidence na področju izobraževanja odraslih in svetovalni dejavnosti javne službe v skladu z veljavno zakonodajo.
Podrobneje se področje uredi s pravili zavoda.
46. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 
Zavod obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Podrobneje se področje uredi z notranjim aktom zavoda.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
47. člen 
(pravila zavoda) 
Zavod ima pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda. S pravili se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Pred sprejetjem pravil si je svet zavoda dolžan pridobiti soglasje ustanovitelja. Pravila so veljavna samo ob pridobljenem soglasju ustanovitelja.
48. člen 
(drugi splošni akti) 
Zavoda ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve. Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni s tem odlokom ali zakonom določeno, da jih sprejme direktor.
XIII. STATUSNE SPREMEMBE 
49. člen 
(statusne spremembe) 
Ustanovitelj lahko odloči, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.
Ustanovitelj lahko odloči, da se organizacijska enota zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostojen zavod.
XIV. PREHODNE DOLOČBE 
50. člen 
(konstituiranje organov zavoda) 
Direktor in člani sveta zavoda ter drugi organi zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata. Prvi svet zavoda po tem odloku se konstituira najkasneje v roku 21 dni po izteku mandata sedanjemu svetu zavoda.
51. člen 
(vpis v uradne evidence) 
Zavod mora uskladiti vpise v uradnih evidencah, pravila in splošne akte zavoda najkasneje v roku 100 dni po začetku uporabe tega odloka. Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda po tem odloku, opravi direktor.
52. člen 
(premoženjsko stanje) 
Stanje in vrednost nepremičnega in premičnega premoženja, ki ga je ustanovitelj dal v upravljanje zavodu, se ugotovi na dan 31. december 2023 in predstavlja izhodiščno stanje za nadaljnje spremembe.
XV. KONČNE DOLOČBE 
53. člen 
Z dnem pričetka veljave tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/97, 114/04, 92/15 in 124/23).
Javni zavod uskladi vse notranje akte zavoda v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka. Do sprejetja novih ostanejo v veljavi in se uporabljajo vsi akti zavoda, v kolikor niso v nasprotju z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
54. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-10/2024
Črnomelj, dne 30. maja 2024
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti