Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

Ob-2374/24, Stran 1422
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor objavlja
javni razpis 
za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 (JR Start-up konzorcij) 
Na podlagi določb:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št.150/22 in 123/23);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23, v nadaljevanju: ZIPRS2425);
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
– Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23);
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06);
– Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30. 6. 2021, str. 159–706), s popravkoma (Popravek, UL L 241, 19. 9. 2022 in Popravek, UL L 289, 10. 11. 2022), spremenjena z Uredbo (EU) 2022/2039 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 (UL L 275, 25. 10. 2022) in Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 (UL L 63, 28. 2. 2023) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU);
– Uredbe (EU) 2021/1119 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2021 o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) (UL L 243, 9. 7. 2021);
– Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 11), spremenjena z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2022/2496 z dne 15. decembra 2022 (UL L 325, z dne 20. 12. 2022, str. 11);
– Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 373 z dne 21. 10. 2021, str. 94);
– Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, z dne 23. 12. 1995, str. 1);
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. decembra 2022 (UL L 319, 13. 12. 2022);
– Uredbe (EU) št. 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 60), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 13 z dne 20. 1. 2022, str. 74);
– Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/13 z dne 22. 6. 2020) v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/852/EU);
– Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, popravljena s Popravkom objavljenim v UL L 127 z dne 23. 5. 2018; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. 2021SI16FFPA001, verzija 1.1 z dne 12. 9. 2022 z vsemi spremembami;
– Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, december 2022 (program EKP), z vsemi spremembami, objavljen na https://evropskasredstva.si/program-ekp-2021-2027/;
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe in Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);
– Smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljenih na spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;
– Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 objavljena na https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/;
– Smernic za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike 2021-2027;
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Besedilo velja za EGP) (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU);
– Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL L št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 391);
– Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/86045);
– Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2021–2027, april 2022, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/«, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje 21–2027, april 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027, april 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 74. členu Uredbe 2021/1060/EU, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodil organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, marec 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2021–2027«, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodil organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Postopkovnika za izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES;
– Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernic organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila;
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, november 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Priporočila organa upravljanja za uporabo orodja ARACHNE;
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 – ZSInv in 40/23 – ZZrID-A);
– Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18);
– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo št. 00276-14/2018 z dne 10. 1. 2019 (Uradni list RS, št. 4/19);
– Sporazuma o prenosu in načinu izvajanja nalog izvajalskega telesa v okviru evropske kohezijske politike 2021–2027 med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, z dne 23. 10. 2023;
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2024 (sklep Vlade RS št. 47602-1/2024/3, z dne 18. 1. 2024);
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018;
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE, 206/21 – ZDUPŠOP);
– Programa ukrepov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport 2024-2030, št. 303-35/2023/4, z dne 8. 3. 2024 s vsemi spremembami;
– Priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGTŠ – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/IV – podaljšanje sheme, datum potrditve sheme: 27. 12. 2023; trajanje sheme: 30. 6. 2024);
– Priglašene sheme državne pomoči Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis« (št. sheme: M001-2632616-2024, datum potrditve sheme: 13. 3. 2024; trajanje sheme: do 31. 12. 2030);
– Odločitve o podpori Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. V00096-1/MGTŠ/0 za »Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativna posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024-2025« z dne 10. 4. 2024;
– Pogodbe št.: MGTŠ-SPS:JR start-up konzorcij 2024-2025-BŽ o izvajanju in financiranju javnega razpisa za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025;
– Navodil Sklada za JR Start-up konzorcij z vsemi spremembami, ki bodo objavljena na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa, ki dodeljuje sredstva
Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).
Izvajalsko telo: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, skrajšano Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027«, prednostne naloge 1 »Inovacijska družba znanja, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)«, specifičnega cilja RSO1.3 »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP«.
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.
Podporne storitve bodo prispevale:
– h krepitvi inovativnega podjetniškega potenciala;
– k pospeševanju ustanavljanja novih inovativnih zagonskih podjetij;
– k povečevanju števila novoustanovljenih inovativnih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem; in
– k izboljšanju razvojnega potenciala in konkurenčnosti inovativnih zagonskih podjetij in posledično k znižanju stopnje njihove umrljivosti v začetnih fazah razvoja.
Cilj javnega razpisa z vidika Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je prispevati k specifičnemu cilju RSO1.3 »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP«, prednostne naloge 1 »Inovacijska družba znanja, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)«.
S cilji javnega razpisa bo zasledovan:
– kazalnik učinka »podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja)« (RCO 01);
– kazalnik učinka »podprta nova podjetja« (RCO 05); in
– kazalnik učinka »povečanje števila podjetij, ki so prejela podporo/podjetja z nefinančno podporo« (RCO 04).
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja podpornih storitev in drugih aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija, ki se brezplačno zagotavljajo ciljnim skupinam, opredeljenim v točki 3 tega javnega razpisa, tj. inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem.
Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s:
– promocijo inovativne podjetniške kulture:
– informiranjem in promocijo, 
– start-up dogodki; 
– izvajanjem celovitih podpornih storitev:
– start-up programi (pred-inkubacijski, inkubacijski in horizontalni pospeševalniški), 
– start-up svetovanjem, 
– start-up mentoriranjem, in 
– ekspertnim svetovanjem. 
Poleg zgoraj opredeljenih podpornih storitev in aktivnosti bo izbran nacionalni start-up konzorcij izvajal še druge aktivnosti, ki niso namenjene končnim uporabnikom, so pa nujne za zagotavljanje ustreznih in celovitih podpornih storitev. Podporne storitve in aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija so podrobneje navedene v Tabeli 1. 
Financiranje se bo izvajalo za ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, opredeljene v točki 3 tega javnega razpisa, za obdobje od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025.
Tabela 1: Pregled podpornih storitev in aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa glede na ciljno skupino iz točke 3 javnega razpisa
Podporne storitve in aktivnosti za ciljne skupine v skladu s točko 3 javnega razpisa
Izvajalci
Ciljna skupina
Inovativni potencialni podjetniki
Inovativna zagonska podjetja
1. Promocija inovativne podjetniške kulture
1.1 Informiranje in promocija 
– informiranje in promocija podpornih storitev, ki jih konzorcij izvaja za ciljno skupino 
– informiranje in promocija drugih nacionalnih in mednarodnih aktivnostih s področja inovativnega zagonskega podjetništva
Start-up svetovalec1
x
x
1.2 Start-up dogodki 
– organizacija promocijskih izobraževalnih in/ali mreženjskih dogodkov (npr. intervjujev, okroglih miz, mastermind podjetniških srečanj, roadshow dogodkov ipd.) z namenom izmenjave dobrih praks in/ali mreženja ciljne skupine z drugimi deležniki inovativnega zagonskega ekosistema 
Start-up svetovalec in zunanji izvajalci
x
x
2. Podporne storitve
2.1 Start-up programi: pred-inkubacija 
– organizacija vsebinsko zaključenih programov usposabljanj za inovativne potencialne podjetnike (npr. hekatoni, start-up vikendi, start-up šole in akademije ipd.) z namenom krepitve njihovih podjetniških znanj in spretnosti ter hitrejšega razvoja in komercializacije njihovih inovativnih podjetniških idej 
Start-up svetovalec in zunanji izvajalci
x
2.2 Start-up programi: inkubacija in horizontalni pospeševalniški programi 
– organizacija vsebinsko zaključenih programov usposabljanj za inovativna zagonska podjetja na izbrane podjetniške teme (npr. s področja vodenja, trženja in prodaje, vpeljave vitkih in agilnih metod v poslovanje itd.) z namenom krepitve njihovih podjetniških znanj in spretnosti ter pospeševanja njihove rasti in širitve na trgu
Start-up svetovalec in zunanji izvajalci
x
2.3 Start-up svetovanje 
– zagotavljanje individualnega start-up svetovanja inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem z namenom zagotavljanja podpore pri razvoju, komercializaciji in/ali presoji inovativnosti, tržnega potenciala in izvedljivosti njihove podjetniške ideje, reševanju njihovih konkretnih poslovno-podjetniških izzivov, ter identifikacije potrebe po usposabljanju in ekspertnem svetovanju ter start-up mentoriranju (slednje samo za ciljno skupino inovativnih zagonskih podjetnikov) ipd. 
Start-up svetovalec
x
x
2.4 Start-up mentoriranje 
– koordinacija in zagotavljanje (zunanjega) start-up mentoriranja, tj. individualnega dela izkušenega start-up mentorja (izkušenega start-up podjetnika, vodstvenega delavca v start-upih ali aktivnega investitorja v start-up podjetja) s Seznama start-up mentorjev, ki ga vodi Sklad, z inovativnim zagonskim podjetjem, z namenom prenosa lastnih podjetniških znanj in izkušenj in usmerjanja pri reševanju strateških izzivov pri poslovanju 
Start-up svetovalec 
Start-up mentor2
x
2.5 Ekspertno svetovanje 
– koordinacija in zagotavljanje (zunanjega) ekspertnega svetovanja inovativnim potencialnim podjetnikom, inovativnim zagonskim podjetjem na specifičnih strokovnih področij (npr. s področja intelektualne lastnine, pravnih zadev, marketinga, tehnično-tehnoloških specifik razvoja produkta ipd.)
Start-up svetovalec 
Ekspertni svetovalec3
x
x
3. Druge aktivnosti
3.1 Koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija 
– izvajanje aktivnosti vodenja, organizacije in koordinacije konzorcijskih partnerjev 
3.2 Administracija in poročanje 
– poročanje o načrtovanih in izvedenih aktivnostih
– informiranje Sklada o zaznanih administrativnih ovirah start-up svetovalcev, start-up mentorjev in ekspertnih svetovalcev
– na podlagi poziva Sklada posredovanje informacij in strokovnih prispevkov
3.3 Usposabljanje za dvig kompetenc zaposlenih v start-up konzorciju 
– organizacija in izvedba usposabljanj za dvig kompetenc zaposlenih v start-up konzorciju 
– udeležba na usposabljanjih ali sorodnih dogodkih, ki se organizirajo v sklopu Ministrstva ali njegovih izvajalskih institucij (Sklad, SPIRIT) za namene večje povezanosti podpornega okolja
1 Start-up svetovalci so zaposleni pri partnerjih nacionalnega start-up konzorcija, ki imajo poglobljeno poznavanje inovativnega (zagonskega) ekosistema kot tudi znanje in izkušnje s področja presoje tržnega potenciala inovativnih poslovnih idej. Inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem nudijo podporo pri vključevanju v inovativni (zagonski) ekosistem, reševanju konkretnih, vsakodnevnih podjetniško-poslovnih izzivov, identifikaciji potreb po start-up dodatnem (zunanjem) mentoriranju, ekspertnem svetovanju in vključevanju v različne programe usposabljanj.
 
2 Start-up mentorji so izkušeni start-up podjetniki, vodstveni delavci v start-up podjetjih in/ali aktivni investitorji v start-up podjetja, ki inovativna zagonska podjetja usmerjajo pri reševanju strateških izzivov, predvsem preko deljenja lastnih izkušenj in znanja s področja vodenja inovativnega zagonskega podjetja.
3 Ekspertni svetovalci so zunanji strokovnjaki iz različnih poslovnih ali tehnično-tehnoloških področij, npr. s področja intelektualne lastnine, pravnih zadev, zlasti z vidika lastniškega financiranja, tehnično-tehnoloških specifik razvoja produkta ipd., ki inovativnim zagonskim podjetjem in inovativnim potencialnim podjetnikom svetujejo s področja specifičnih poslovnih ali tehnično-tehnoloških zadev.
Podporne aktivnosti in storitve ter obseg le-teh so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki V. Obrazložitev podpornih storitev in aktivnosti.
Vodilni partner konzorcija (kot prijavitelj) mora v vlogi predložiti Akcijski načrt za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja (skladno z razpisno dokumentacijo, točko VII. Obrazci.).
2.3 Regija izvajanja
Operacija se bo izvajala na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Izbran bo en Start-up konzorcij, ki bo izvajal podporne storitve in aktivnosti v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Partnerji start-up konzorcija morajo imeti na dan oddaje vloge na javni razpis sedež v Republiki Sloveniji. Sedeži konzorcijskih partnerjev oziroma poslovni naslov morajo biti vpisani v Sodni/Poslovni register Slovenije.
Posamezni konzorcijski partner lahko izvaja podporne storitve in aktivnosti za vsa inovativna zagonska podjetja, ne glede na kohezijsko regijo, v kateri imajo ta sedež.
3. Ciljne skupine in upravičenci
Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev in aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa so:
– inovativni potencialni podjetniki (posamezniki z inovativno podjetniško idejo, študentje, raziskovalci itd.) in;
– inovativna zagonska podjetja4;
4 Inovativna zagonska podjetja so podjetja, ki so vpisana v Register inovativnih zagonskih podjetij, skladno z 31. členom Zakona o spodbujanju investicij ali pa podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v register, pri čemer je lahko pravnoorganizacijska oblika tudi samostojni podjetnik (s.p.) ali zadruga.
Upravičenec pri izvedbi operacije bo izbrani konzorcij prijaviteljev, ki bo izvajal storitve start-up konzorcija kot je opredeljeno v V. točki razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Vodilni partner konzorcija (kot prijavitelj) vlogo odda v imenu vseh partnerjev konzorcija.
Vodilni partner konzorcija (kot prijavitelj) mora vlogi predložiti ustrezen pravni akt (konzorcijsko pogodbo) o skupni izvedbi podpornih storitev in aktivnosti v skladu s predmetnim javnim razpisom, ki mora določati pravice in obveznosti posameznih partnerjev konzorcija, nujno pa mora vsebovati tudi:
– določitev vodilnega partnerja konzorcija, ki je v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija v primeru izbora vloge pogodbena stranka oziroma podpisnik pogodbe o financiranju;
– pooblastila vodilnemu partnerju konzorcija s strani vseh partnerjev konzorcija (za pripravo, podpis in oddajo vloge, dopolnitev vloge ter vseh prilog v imenu in za račun vseh članov konzorcija, za vročanje vseh pisanj in listin (npr. pozivov, dopisov, odločb, pogodbe) v zvezi z javnim razpisom v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija, za podpis pogodbe o financiranju v imenu in za račun vseh partnerjev konzorcija, ter za izvajanje celotne komunikacije s Skladom ali nadzornimi organi), pri čemer je pooblastilo lahko zajeto v samo konzorcijsko pogodbo ali pa se predloži posebej;
– določilo, da vodilni partner konzorcija za celoten konzorcij prejema vsa izplačila oziroma sredstva po javnem razpisu, ki jih nato nakaže posameznim konzorcijskim partnerjem, glede na delež opravljenih storitev oziroma aktivnosti;
– določilo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh partnerjev konzorcija za pravilno izvedbo operacije skladno z razpisno dokumentacijo, vlogo in pogodbo o financiranju;
– določilo o ravnanju v primeru sprememb konzorcija zaradi sprememb partnerjev, ravnanju v primeru kršitev določb te pogodbe s strani posameznih konzorcijskih partnerjev ter ciljev operacije;
– določilo, da vsi konzorcijski partnerji pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrjujejo izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije v točki VII. Obrazci – Obrazec št. 4); in
– izjavo vseh konzorcijskih partnerjev, da so vključeni v samo en konzorcij, ki kandidira na javnem razpisu.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vodilni partner konzorcija podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije v točki VII. Obrazci – Obrazec št. 4).
Posamezna pravna oseba lahko v okviru javnega razpisa kandidira samo v enem konzorciju. V primeru, da bo ista pravna oseba sodelovala v več konzorcijih, ki kandidirajo na javnem razpisu bodo vse vloge, razen tiste, ki je prispela prva, zavržene.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o financiranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o financiranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Pogoje iz točke 4.1 mora izpolnjevati tako vodilni partner konzorcija (kot prijavitelj) kot tudi vsak posamezen konzorcijski partner.
Splošni pogoji za kandidiranje vodilnega partnerja konzorcija, kot tudi vsakega posameznega konzorcijskega partnerja so:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, vpisana v Poslovni register Slovenije in izpolnjuje naslednja pogoja:
– da je primerljive podporne storitve in aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, izvajal že najmanj pet let pred datumom objave javnega razpisa (izkazovanje referenc je podrobno navedeno v razpisni dokumentaciji v točki III. Reference partnerjev start-up konzorcija in pregled financiranja kvot zaposlenih);
– da opravlja dejavnost v statistični in kohezijski regiji, ki ju navaja v prijavi na javni razpis.
2. Na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do Ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij (Sklada, in Agencije SPIRIT), pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane z izvršilnim naslovom.
3. Na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več) ter predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge. V kolikor na dan oddaje vloge iz evidenc FURS ne izhaja, da ima podjetje poravnane vse v prejšnjem odstavku navedene obveznosti, Sklad pozove prijavitelja, da sam pridobi in predloži potrdilo o poravnanih obveznostih Skladu do roka, ki ga le-ta določi v pozivu.
4. Ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni v stanju insolventnosti, v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US in 102/23).
5. Ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17).
6. Prijavitelj ni podjetje v težavah, skladno z 18. točko 2. člena Uredbe GBER.
7. Nima prepovedi poslovanja v razmerju do Ministrstva oziroma v razmerju z izvajalskimi institucijami Ministrstva (Sklad in Agencije SPIRIT) in v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20, 3/22 – ZDeb, 16/23 – ZZPri).
8. Ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
9. Za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet financiranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) – prepoved dvojnega financiranja.
10. Prijavitelj nima neporavnanega vračila preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva, pristojnega za finance.
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Pogoje iz točke 4.2 mora izpolnjevati tako vodilni partner konzorcija (kot prijavitelj) kot tudi vsak posamezen konzorcijski partner oziroma kjer je posebej navedeno, konzorcij kot celota.
1. Vodilni partner konzorcija in vsi konzorcijski partnerji morajo imeti na dan oddaje vloge in ves čas trajanja operacije vsaj dva zaposlena za polni delovni čas, od katerih noben ni zakoniti zastopnik ali poslovodna oseba. Število zaposlenih se preverja na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V številu zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
2. Konzorcij mora zagotavljati storitve na območju celotne Republike Slovenije.
3. Konzorcij mora vključevati najmanj šest in največ osem konzorcijskih partnerjev, pri čemer morajo najmanj trije partnerji imeti sedež v eni izmed treh največjih statističnih regij v Sloveniji, glede na število novoustanovljenih podjetij po podatkih AJPES za leto 2021 (Osrednjeslovenska, Podravska in Savinjska regija).
4. Za izvajanje podpornih storitev in aktivnosti v vlogi navedenih start-up svetovalcev konzorcij zagotavlja:
a. zahtevano število start-up svetovalcev (ustrezno število start-up svetovalcev je določeno v razpisni dokumentaciji v točki III. Reference partnerjev start-up konzorcija in pregled financiranja kvot zaposlenih);
b. da so kvote financiranih zaposlenih med konzorcijskimi partnerji razporejene na način, da konzorcijski partnerji s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija na operacijo razporedijo 5,8 kvot, konzorcijski partnerji v kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa 5,2 kvoti;
c. ustrezno usposobljenost start-up svetovalcev, ki izpolnjujejo pogoje navedene v točki 4.4 javnega razpisa – Pogoji za start-up svetovalce;
d. zaposlitev start-up svetovalcev za polni delovni čas v institucijah, članih konzorcija;
e. vsak konzorcijski partner lahko v skladu s točko III. razpisne dokumentacije na operacijo razporedi največ tri kvote start-up svetovalca, ki jih lahko zapolni z največ štirimi start-up svetovalci, pri čemer mora biti vsaj en start-up svetovalec pri vsakem konzorcijskem partnerju na operaciji zaposlen za polni delovni čas.
5. Vsak član konzorcija mora v skladu s točko III. razpisne dokumentacije izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2021 do datuma objave javnega razpisa organiziral vsaj en nacionalni in/ali mednarodni dogodek za inovativna zagonska podjetja z najmanj 15 udeleženci.
6. Vsak član konzorcija mora v skladu s točko III. razpisne dokumentacije izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2021 do datuma objave javnega razpisa organiziral vsaj dva referenčna projekta s področja inovativnega zagonskega podjetništva. Vrednost projekta mora biti višja od 10.000,00 EUR neto (za posamezen projekt). Pri vsaj enem referenčnem projektu mora biti izkazano mednarodno sodelovanje.
7. Vsak član konzorcija mora v skladu s točko III. razpisne dokumentacije izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2021 do datuma objave javnega razpisa zagotavljal start-up svetovanje vsaj dvajsetim inovativnim zagonskim podjetjem.
8. Konzorcij mora v skladu s točko III. razpisne dokumentacije k vlogi predložiti pet izjav o interesu za sodelovanje pri izvajanju podpornih storitev in aktivnosti nacionalnega Start-up konzorcija s strani pravnih oseb, ki delujejo neposredno na področju raziskav in razvoja (tj. univerz oziroma javnih visokošolskih zavodov (JVZ), samostojnih visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih zavodov (JRZ) ali zavodov, ki niso JVZ ali JRZ).
4.3 Tehnična in prostorska sposobnost prijavitelja oziroma konzorcija kot celote
Pogoje je potrebno zagotavljati za vse zaposlene, ki bodo izvajali storitve in aktivnosti start-up svetovalca na sedežu institucije, pri kateri je oseba zaposlena. Pogoji so:
1. prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena zasebnost,
2. primerna IKT oprema za delo,
3. samostojno kvalificirano digitalno potrdilo,
4. poslovni prostor v obsegu vsaj 30 m2 za dogodke,
5. dostopnost tako z javnim kot zasebnim prevoznim sredstvom.
4.4 Pogoji za start-up svetovalca (vse pogoje morajo izpolnjevati vsi start-up svetovalci)
Start-up svetovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
2. Izkušnje s svetovanjem inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem v obdobju od 1. 1. 2021 do datuma objave javnega razpisa s področij: (1) vodenje ekipe po vitkih pristopih do globalno konkurenčne poslovne rešitve (intervjuji s potencialnimi strankami, preverjanje hipotez zapisanih na poslovnem okviru itd.); (2) podpora in sodelovanje v procesu pridobivanja investicije tveganega kapitala (podpora pri pripravi materialov, izvedba povezav z investitorji, svetovanje pri usklajevanju pogojev itd.); (3) nudenje podpore podjetnikom pri vstopu na tuje trge (priprava načrta vstopa na tuje trge, povezovanje s tujimi podpornimi okolji, povezovanje s potencialnimi strateškimi partnerji, kupci itd.). Start-up svetovalec mora izkazati najmanj pet referenc za vsaj dve izmed navedenih treh področij.
3. Vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju svetovanja inovativnim zagonskim podjetjem.
4. Znanje slovenskega jezika in znanje vsaj še angleškega jezika, obeh vsaj na ravni B2.
4.5 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa ter cilji Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.
2. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine navedene v tem javnem razpisu.
3. Operacija mora obsegati vse podporne storitve in aktivnosti.
4. Start-up svetovalci v okviru operacije tega javnega razpisa ne smejo izvajati storitev start-up mentoriranja ali ekspertnega svetovanja.
5. Start-up svetovalci v okviru operacije tega javnega razpisa ne smejo v operaciji Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025 (Uradni list RS, št. 99/23) nastopati kot SPOT svetovalci in podjetniški mentorji, ali izvajati storitev ekspertnega svetovanja.
6. Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge prijavitelja v oceno izvajalskemu telesu, se preveri ali je upoštevano veljavno pravo.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacije
Ocenjevanje formalno popolnih vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje iz točke 4 javnega razpisa ter so skladne z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa, bo izvedla komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktorica Sklada ali od nje pooblaščena oseba. Formalno popolne vloge bo obravnavala komisija v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije, po pogojih in merilih, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje vse ustrezno izpolnjene in opremljene obrazce in priloge, skladno s točkama VI. in VII. razpisne dokumentacije.
Sklad bo vloge izbral po postopku, kot ga določa ZPOP-1 ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Za vsako pravočasno, pravilno označeno in formalno popolno vlogo bo komisija najprej ugotovila, ali je vloga skladna z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa ter preverila, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Tabela 2: Merila za ocenjevanje
Merilo
Maksimalno število točk
1.
Sposobnost upravičenca za izvedbo operacije
60
2.
Kakovost in izvedljivost operacije
30
3.
Družbeni vpliv
10
SKUPAJ
100
Največje možno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV. Merila za ocenjevanje.
V okviru javnega razpisa bo Sklad izbral samo eno vlogo za celotno Slovenijo. Konzorcij mora v celotni Sloveniji izvesti storitve v takšnem obsegu, kot je definirano v razpisni dokumentaciji v točki V. Obrazložitev podpornih storitev in aktivnosti.
6. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.841.666,67 evrov, predvidoma po naslednji dinamiki:
Tabela 3: Okvirna višina sredstev
Proračunska postavka
Programsko območje
%
Leto 2024 
Leto 2025 
Leto 2026
SKUPAJ
PP-EU-VZHOD
Vzhod
85
375.700,00 €
375.700,00 €
62.616,67 €
814.016,67 €
PP-SI-VZHOD
Vzhod
15
66.300,00 €
66.300,00 €
11.050,00 €
143.650,00 €
Skupaj
100
442.000,00 €
442.000,00 €
73.666,67 €
957.666,67 €
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Leto 2024
Leto 2025
Leto 2026
SKUPAJ
PP-EU-ZAHOD
Zahod
40
163.200,00 €
163.200,00 €
27.200,00 €
353.600,00 €
PP-SI-ZAHOD
Zahod
60
244.800,00 €
244.800,00 €
40.800,00 €
530.400,00 €
Skupaj
100
408.000,00 €
408.000,00 €
68.000,00 €
884.000,00 €
Sredstva za izvedbo operacije se bodo upravičencu dodelila v razmerju 52 % sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 48 % sredstev kohezijske regije Zahodna Slovenija. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija 85 %: 15 % in za programsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija 40 %:60 %.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2024, 2025 in 2026 oziroma traja do porabe sredstev.
Izplačila iz naslova tega javnega razpisa so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis in izdani sklep o izboru, ali skladno s pogodbo o financiranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom Sklada se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o financiranju.
Sklad si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, kar objavi v Uradnem listu RS.
Obdobje upravičenosti stroškov za operacijo je od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2025, obdobje upravičenih izdatkov za operacijo je od 1. 11. 2023 do 31. 1. 2026, obdobje upravičenosti javnih izdatkov operacije pa od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026.
7. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči5
5 Točka 7 javnega razpisa – Shema in skladnost s pravili državne pomoči bo še nadgrajena, izvajalsko telo bo obvestilo upravičence o uporabi nove sheme.
Izvedba storitev v okviru javnega razpisa bo delno potekala na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGTŠ – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/IV – podaljšanje sheme, datum potrditve sheme: 27. 12. 2023; trajanje sheme: 30. 6. 2024) in priglašeni shemi državne pomoči Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis« (št. sheme: M001-2632616-2024, datum potrditve sheme: 13. 3. 2024; trajanje sheme: do 31. 12. 2030).
Za podjetja, ki bodo prejemniki storitev start-up svetovanja, start-up mentoriranja in ekspertnega svetovanja, ima vrednost teh dveh storitev naravo državne pomoči in se obravnava po pravilih »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Preverjanje podjetij glede pomoči »de minimis« je naloga start-up konzorcija in je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki VIII. Vzorec pogodbe o financiranju in v Navodilih Sklada za JR Start-up konzorcij.
8. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (https://evropskasredstva.si/app/uploads/ 2023/04/NUS-2021-2027_verzija_1.0_P.pdf) in veljavnimi smernicami Organa upravljanja ter drugimi relevantnimi navodili.
8.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški obsegajo:
1. stroške dela za start-up svetovalce, ki se dodelijo v obliki stroška na enoto za polno zaposlenega start-up svetovalca ter obsegajo stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na operaciji in bo financirano na podlagi metodologije,
2. posredne stroške za izvajanje operacije (v obliki pavšalne stopnje 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja),
3. stroške storitev zunanjih izvajalcev.
DDV ni upravičen strošek.
8.1.1 Stroški dela
Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije, so določeni s stroškom na enoto (SE) za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki je zaposleno pri upravičencu (posameznemu prijavitelju oziroma posameznemu konzorcijskemu partnerju) za polni delovni čas in je razporejeno na delovne naloge po tem javnem razpisu za polni delovni čas ali za sorazmerni delež. Višina stroška je določena na podlagi Metodologije za izračun stroškov na enoto za stroške plač in povračil v zvezi z delom start-up svetovalcev in zunanjih start-up mentorjev za ta javni razpis.
Strošek na enoto (SE) je določen enotno za financiranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji.
Skladno z metodologijo znaša vrednost enote na mesečni ravni za polni delovni čas 3.600,00 EUR za start-up svetovalca. V odvisnosti od deleža od polnega delovnega časa, za katerega je posamezna oseba, zaposlena pri upravičencu razporejena na operacijo, je znesek, ki ga lahko upravičenec uveljavlja za strošek dela zaposlene osebe za posamezni mesec naslednji:
Tabela 4: Deleži zaposlitve na operaciji in višina ter količina uveljavljenega SE
Delež zaposlitve na operaciji
Višina uveljavljenega SE
Količina uveljavljenega SE
100 %
3.600,00 € 
1
90 %
3.240,00 € 
0,9
80 %
2.880,00 € 
0,8
70 %
2.520,00 € 
0,7
60 %
2.160,00 € 
0,6
50 %
1.800,00 € 
0,5
40 %
1.440,00 € 
0,4
30 %
1.080,00 € 
0,3
20 %
720,00 € 
0,2
10 %
360,00 € 
0,1
Predvidena so naslednja dokazila za uveljavljanje stroška na enoto za stroške dela start-up svetovalcev:
– pogodba o zaposlitvi, dodatek k pogodbi o zaposlitvi oziroma druga ustrezna pravna podlaga, s katero je oseba za polni ali polovični delovni čas razporejena na delo na operaciji, z jasno opredelitvijo delovnega mesta ter v skladu z javnim razpisom definirano vsebino in obsegom dela za aktivnosti in storitve navedene v tem javnem razpisu,
– finančno poročilo, iz katerega je za vsako osebo, ki je razporejena na delo na operaciji, za vsak mesec poročanja razviden delež zaposlitve na operaciji,
– vsebinsko poročilo, ki izkazuje količine za uveljavitev SE in v katerem so opredeljene realizirane aktivnosti in storitve, navedene v Akcijskem načrtu v skladu z javnim razpisom ob potrditvi obdobnih zahtevkov (za posamezno poročevalsko obdobje mora biti realiziranih vsaj 20,00 % vseh načrtovanih storitev).
8.1.2 Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe 2021/1060/EU se posredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšalne stopnje v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je obračun stroškov dela.
8.1.3 Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Za stroške storitev zunanjih izvajalcev (start-up dogodki, start-up programi in ekspertno svetovanje) se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, največ do višine, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Stroški zunanjih start-up mentorjev v skladu z Metodologijo za izračun stroškov na enoto za stroške plač in povračil v zvezi z delom start-up svetovalcev in zunanjih start-up mentorjev za ta javni razpis, se uveljavljajo kot SE v vrednosti 105 EUR z DDV na opravljeno uro start-up mentoriranja.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev obsegajo:
– stroške start-up dogodkov in start-up programov izvedenih v okviru akcijskega načrta,
– stroške start-up mentorjev za ciljno skupino inovativna zagonska podjetja, in
– stroške ekspertnih svetovalcev za ciljno skupino inovativni potencialni podjetniki in inovativna zagonska podjetja.
Upravičenec je dolžan storitve zunanjih izvajalcev naročati s skrbnostjo dobrega gospodarja in po običajnih tržnih pogojih. Najmanj polovica sredstev za zunanje izvajalce mora biti namenjenih za pokrivanje stroškov start-up mentorjev in ekspertnih svetovalcev.
8.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na podlagi:
– stroška na enoto (SE) za stroške osebja, ki predstavlja strošek dela zaposlitve skladno z metodologijo,
– 15 % pavšalne stopnje od upravičenih stroškov osebja za posredne stroške,
– stroška na enoto (SE) za opravljeno uro start-up mentoriranja skladno z metodologijo, in
– dejansko nastalih stroškov storitev zunanjih izvajalcev.
Podrobna razčlenitev dokazil o nastalih stroških je navedena v Navodilih Sklada za JR Start-up konzorcij (v nadaljevanju Navodila Sklada). Veljavna verzija Navodil Sklada je objavljena na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si.
Sklad bo izbranim prijaviteljem, s katerimi bo sklenjena pogodba o financiranju, financiral le upravičene stroške, ki bodo nastali za izvedbo aktivnosti in storitev opredeljenih v tem javnem razpisu, za katere bo upravičenec dokazal in dokumentiral, da jih je izvedel. Financiranje bo mogoče na osnovi vsakokratnega potrjenega zahtevka za izplačilo in poročila o izvedenih podpornih storitvah in aktivnostih.
8.3 Intenzivnost pomoči
Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je 100 %. Stopnja intenzivnosti de minimis pomoči, ki jo bo upravičenec v obliki nefinančne pomoči dodeljeval končnim prejemnikom de minimis pomoči je 100 %.
9. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 28. 6. 2024.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da so se prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji seznanili z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinjajo.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki VI. razpisne dokumentacije.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na datum za oddajo vlog. Pri tem velja:
– če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se kot datum oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (datum je razviden iz poštnega žiga);
– če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se kot datum oddaje šteje datum, ko Sklad vlogo prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga Sklada);
– če se vloga odda osebno v glavni pisarni izvajalskega organa, na lokaciji Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, v času uradnih ur med 8. in 15. uro, od ponedeljka do petka, se za datum oddaje šteje datum, ko Sklad vlogo prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga Sklada).
Oddaja vloge izven uradnih ur Sklada je mogoča le na način, opredeljen zgoraj. Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki bodo pravilno označene.
Prepozno prispele in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene in bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili iz točke I. razpisne dokumentacije, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – JR Start-up konzorcij«.
10. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada najkasneje v osmih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletni strani Sklada: http://www.podjetniskisklad.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost in popolnost prispelih vlog.
Nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije ter vloga, ki ni skladna z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa, se zavrne.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog s sklepom, s katerim odloči direktorica Sklada.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe o financiranju. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe o financiranju na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o financiranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o financiranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe o financiranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o financiranju. Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada: http://www.podjetniskisklad.si.
12. Zahteve zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 50. členom Uredbe 2021/1060/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 50. členom Uredbe 2021/1060/EU in veljavnimi Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2021–2027 (https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/).
13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo, ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj, skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še deset let po njenem zaključku.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati operacijo na računovodsko ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Sklada kot izvajalskega organa, Ministrstva kot posredniškega telesa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu z 9. členom Uredbe 2021/1060/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 9. členom Uredbe 2021/1060/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob upoštevanju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja, Pariškega sporazuma in načela, da se ne škoduje bistveno, v skladu z pravnim redom EU na področju okolja in 9. členom Uredbe 2021/1060/EU.
16. Spoštovanje načel Listine o temeljnih pravicah in Konvencije združenih narodov o pravicah invalidov
Upravičenec mora zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in načel iz Listine: dostojanstvo, svoboščine, enakost, solidarnost, pravice državljanov in sodno varstvo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje dejavnosti v okviru operacije, v skladu z zakonodajo, ki pokriva zgoraj navedena področja.
Prav tako mora upravičenec slediti Konvenciji, ki obvezuje, da invalidi uživajo enake pravice in enake možnosti kot vsi ostali člani družbe. Skladno s Konvencijo je treba zagotoviti invalidom pravico do polne in enake udeležbe v vseh vidikih življenja, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem, zdravstveno oskrbo, dostopom do pravosodja, kulturnimi dejavnostmi in športom.
17. Spoštovanje načela »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852
Upravičenec mora pri pripravi operacije upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852:
– operacija ne bo povzročila znatnih emisij toplogrednih plinov,
– operacija ne bo imela negativnih vplivov na podnebje (na trenutno in pričakovano stanje),
– operacija nima negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov,
– operacija je skladna s konceptom krožnega gospodarstva (zmanjševanje odpadkov, kaskadna raba, daljše kroženje snovnih zank, uporaba najboljših tehnologij …),
– operacija ne bo znatno povečala emisij, onesnaževala v zrak, vodo ali tla (izvedba investicij v skladu s prostorskimi načrti, poslovanje v skladu z normativi in standardi …),
– operacija ne bo bistveno škodljiva za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov.
Pri tem se upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev.
18. Varovanje osebnih podatkov, poslovna skrivnost in podatki o dejanskih lastnikih
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 4. členom Uredbe 2021/1060/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22);v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o financiranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Obdelujejo se le tisti osebni podatki, ki jih je potrebno obdelovati za izpolnjevanje zadevnih obveznosti, navedenih v Uredbi 2021/1060/EU, zlasti za spremljanje, poročanje, komuniciranje, objavljanje, vrednotenje, finančno poslovanje, preverjanje in revizije ter po potrebi za določanje upravičenosti udeležencev. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 oziroma Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ter v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
K varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z vsakokratno veljavnim predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, predvsem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) bo zavezan tudi prijavitelj, če bo vloga na javnem razpisu izbrana in podpisana pogodba. Dolžan bo zagotoviti podpisano izjavo o Varovanju osebnih podatkov za vsako osebo, ki bo pri njem zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov (vključno pri delu z informacijskim sistemom organa upravljanja).
Skladno z drugim odstavkom 69. člena Uredbe 2021/1060/EU je potrebno zagotavljati podatke o dejanskih lastnikih upravičenca in konzorcijskih partnerjev, pa tudi podatke o dejanskih lastnikih izvajalca/cev in podizvajalca/cev, kadar je upravičenec ali konzorcijski partner javni naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN 3). Dejanski lastniki so opredeljeni v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Kadar je upravičenec ali konzorcijski partner zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), se šteje, da so podatki o njihovih dejanskih lastnikih razvidni iz omenjenega registra. Za ostale primere pa bo upravičenec s podpisom pogodbe o financiranju zavezan, da na poziv ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, ministrstvu posreduje te podatke. Potrebno je zagotavljati naslednje podatke dejanskih lastnikov: ime, priimek, datum rojstva in ID za DDV oziroma davčno številko.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 16., 22., 24., 42., in 69. členom Uredbe 2021/1060/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki V. Obrazložitev podpornih storitev in aktivnosti.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o financiranju.
Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov operacije po storitvah/aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati za regijo bodo morali biti tekom obdobja financiranja doseženi vsaj oziroma najmanj 80 %.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in se bo s strani Sklada podal sum kaznivega dejanja.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: v kolikor se ugotovi dvojno financiranje operacije za isti namen, ki je že bila predmet sofinanciranja iz katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma pomoči de minimis na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje ali dvojno financiranje za isti namen namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
24. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-38, 02/234-12-81 in 02/234-12-46 ali na e-pošti simona.grobelnik@podjetniskisklad.si. Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniskisklad.si.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti