Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2024 z dne 7. 6. 2024

Kazalo

1587. Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije, stran 4368.

  
Na podlagi drugega odstavka 163. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 38/24) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije 
1. člen 
(1) Ta uredba določa način določitve primernega finančnega nadomestila ali drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila škode, pogoje in merila za upravičenost do nadomestila in drugega ukrepa, organ, ki nadomestila izplačuje, vir sredstev, način izplačila primernega nadomestila oziroma izvedbe drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki nastane dobaviteljem električne energije zaradi določitve najvišje dovoljene maloprodajne cene električne energije v letu 2024 z Uredbo o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 107/23; v nadaljnjem besedilu: uredba o določitvi cene).
(2) Če dobavitelj električne energije v obdobju regulacije cen električne energije med 1. januarjem in 31. decembrom 2024 preneha opravljati dejavnost dobave električne energije reguliranemu segmentu odjemalcev, se ta uredba za takega dobavitelja uporablja le za mesece, ko je bila dobava reguliranemu segmentu odjemalcev izvajana cel mesec.
2. člen 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »čezmejne prenosne zmogljivosti« pomenijo zmogljivosti za prenos energije iz regulacijskega območja zakupa električne energije v regulacijsko območje operaterja slovenskega prenosnega sistema;
2. »cena električne energije proizvodne naprave« pomeni stroškovno vrednost proizvedene električne energije v proizvodni napravi, to je celoletne stroške delovanja proizvodne enote, zmanjšane za vse prihodke in koristi delovanja (prodaja toplote in druge koristi) in je izražena v EUR/MWh. Cena električne energije proizvodne naprave se za proizvodne naprave, za katere vhodni energent pomeni finančni strošek, izkazuje v dveh delih, in sicer kot nespremenljivi in kot spremenljivi del cene. Nespremenljivi del cene izraža letne naložbene stroške, ki se upoštevajo z anuitetnim izračunom in pomenijo stroške amortizacije in stroške kapitala ter letne stroške obratovanja in vzdrževanja. Spremenljivi del cene pa izraža letne stroške vhodnega goriva, znižane za vse prihodke in koristi delovanja;
3. »drug ukrep z učinkom primernega nadomestila« pomeni ukrep, določen v 7. členu te uredbe;
4. »elektrooperater« pomeni sistemskega operaterja ali distribucijskega operaterja, ta pa zajema tudi upravljavce zaprtih distribucijskih sistemov;
5. »nadomestilo« pomeni finančno nadomestilo, izračunano v skladu s 4. členom te uredbe, in drug ukrep z učinkom primernega nadomestila;
6. »regulirani odjem« pomeni 90 % dejanske mesečne porabe električne energije reguliranega segmenta odjemalcev;
7. »regulirane maloprodajne cene« pomenijo cene, določene v prvem odstavku 3. člena Uredbe o določitvi cene;
8. »regulirani segment odjemalcev« pomeni odjemalce, za katere je uredba o določitvi cene določila najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno za del dobavljene električne energije;
9. »spot posli« pomenijo posle za dan vnaprej ali znotraj dneva. Spot posli so lahko sklenjeni dvostransko ali na borzi;
10. »stroški bilančnih odstopanj« so stroški dobavitelja skladno s Pravili za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 163/22 in 6/24) oziroma kot jih dobavitelj plačuje skladno s pogodbo o izravnavi;
11. »terminski posli« pomenijo posle s fizično ali finančno poravnavo in ročnostjo, daljšo od ročnosti spot posla. Terminski posli so lahko kateri koli posli, in sicer dvostranski posli ali posli, sklenjeni na terminski borzi, standardizirani ali nestandardizirani posli.
(2) Izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni s to uredbo, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja energetike.
3. člen 
(1) Do izplačila primernega finančnega nadomestila, kot je določeno v 4. členu te uredbe, so upravičeni vsi dobavitelji za količine električne energije, za katero je najvišja dovoljena maloprodajna cena električne energije določena na podlagi uredbe o določitvi cene, razen dobaviteljev iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so do primernega finančnega nadomestila na podlagi 4. člena te uredbe za količine električne energije, dobavljene reguliranemu segmentu odjemalcev po uredbi o določitvi cene, upravičeni tudi dobavitelji iz prvega odstavka 7. člena te uredbe, vendar le za količine, ki presegajo količino, ki jo proizvedejo sami ali v povezanih osebah, pri čemer se v količini, ki jo proizvedejo dobavitelji sami ali v povezanih družbah, ne upošteva proizvodnja električne energije iz enot, katerih cena električne energije proizvodne naprave presega regulirano maloprodajno ceno (Creg), kot je določena v prvem odstavku 4. člena te uredbe, zmanjšano za stroške dobavitelja v višini10 EUR/MWh.
(3) Dobavitelji, ki sami ali v povezanih osebah, kot so določene v prvem odstavku 7. člena te uredbe, v Republiki Sloveniji proizvedejo vso ali del količine električne energije, ki je potrebna za dobavo reguliranemu segmentu odjemalcev na podlagi uredbe o določitvi cene, so za te količine upravičeni do ukrepov z učinkom primernega nadomestila, kot jih opredeljuje 7. člen te uredbe.
(4) Operater trga ugotavlja upravičenost nadomestila iz 4. člena te uredbe dobaviteljem električne energije.
(5) Dobavitelj vzpostavi bazo reguliranega segmenta odjemalcev in pošlje podatke, potrebne za ugotavljanje nadomestila iz 4. člena te uredbe, operaterju trga.
(6) Dobavitelj, ki uveljavlja nadomestilo iz 4. člena te uredbe, operaterju trga do 23. julija 2024 in 23. januarja 2025 za preteklih šest mesecev po elektronski pošti pošlje:
– šestmesečne dobavljene količine električne energije (v MWh) za regulirani odjem reguliranega segmenta odjemalcev, ločeno na visoko, nizko in enotno tarifo,
– podatke o proizvodnji dobavitelja in z njim povezanih oseb (količine proizvedene električne energije) in podatke o cenah električne energije proizvodnih naprav,
– druge podatke, ki bi jih operater trga potreboval za izvedbo nalog po tej uredbi, na zahtevo operaterja trga.
(7) Dobavitelji, nadrejeni ali podrejeni člani v bilančni shemi, z dobaviteljem povezane osebe ter druge osebe, ki imajo podatke, ki jih operater trga potrebuje za izvajanje nalog po tej uredbi, so dolžne operaterju trga poslati zahtevane podatke na način in v rokih, kot to določi operater trga.
4. člen 
(1) Dobavitelj električne energije je na podlagi opravljenih dobav po uredbi o določitvi cene od 1. januarja do 31. decembra 2024 upravičen do šestmesečnih nadomestil, ki se za obravnavano obdobje izračunata kot zmnožek med dobavljeno količino električne energije za namene reguliranega odjema reguliranega segmenta odjemalcev in razliko med povprečno nabavno ceno električne energije, potrebne za dobavo reguliranemu segmentu odjemalcev za regulirani odjem (neposredno povezano z dobavo električne energije in izraženo v EUR/MWh), in regulirano maloprodajno ceno reguliranemu segmentu odjemalcev (izraženo v EUR/MWh). Pri cenah oziroma vrednostih se ne upošteva DDV, nadomestilo pa se izračuna v skladu s spodnjo enačbo:
N = Q x (CEE – Creg),
pri čemer pomeni:
šestmesečno nadomestilo (v EUR);
šestmesečno dobavljeno količino električne energije (v MWh) reguliranemu segmentu odjemalcev za regulirani odjem električne energije. V primeru nemerjenih odjemalcev se realizirani odjem (in s tem tudi realizirano dobavo dobavitelja) teh odjemalcev določi na podlagi fakturiranih količin;
CEE
tržno ceno (v EUR/MWh), ki se izračuna kot povprečje treh najnižjih tržnih cen (brez DDV) izmed vseh dobaviteljev, ki imajo vsaj 1 % tržni delež na reguliranem segmentu odjemalcev, reguliranemu segmentu odjemalcev za dobavo gospodinjskim odjemalcem po redni enotni tarifi, ki so veljavne na dan 16. aprila 2024, to je 155,933 EUR/MWh;
Creg
regulirano maloprodajno ceno (v EUR/MWh) za regulirani segment odjemalcev, pri čemer se cena izračuna tako, da se znesek, ki je bil za to energijo zaračunan odjemalcem, deli z vsoto dobavljene energije po regulirani ceni za vse tri tarife za regulirani segment odjemalcev. Fiksni stroški poslovanja, zaračunani na podlagi 16. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21), se pri tem izračunu ne upoštevajo.
(2) Dobavitelji iz prvega odstavka 7. člena te uredbe so za količine električne energije iz proizvodnih enot, katerih cena električne energije proizvodne naprave je višja od regulirane maloprodajne cene (Creg), kot je določena v prejšnjem odstavku, zmanjšane za strošek dobavitelja v višini 10 EUR/MWh, in nižja od tržne cene (CEE) iz prejšnjega odstavka, zmanjšane za 10 EUR/MWh, ter je uporabljena za dobavo reguliranemu segmentu odjemalcev, upravičeni do izplačila nadomestila iz prejšnjega odstavka, pri čemer se enačba za izračun nadomestila iz prejšnjega odstavka spremeni tako, da se CEE nadomesti s ceno električne energije proizvodne naprave proizvodne enote, zvišane za 10 EUR/MWh. Dobavitelji so do izplačila nadomestila v skladu s tem odstavkom upravičeni pod naslednjima pogojema:
– če količine električne energije, dobavljene reguliranemu segmentu odjemalcev, presežejo količine električne energije, proizvedene v proizvodnih enotah dobavitelja ali povezanih oseb, katerih cena električne energije proizvodne naprave je nižja od regulirane maloprodajne cene (Creg) iz prejšnjega odstavka, zmanjšane za 10 EUR/MWh;
– za proizvodne enote, katerih cena električne energije proizvodne naprave je višja od regulirane maloprodajne cene (Creg) iz prejšnjega odstavka, zmanjšane za 10 EUR/MWh, morajo dobavitelji upoštevati vrstni red najnižjih cen električne energije proizvodne naprave, dokler ne zadostijo količinam električne energije, dobavljene reguliranemu segmentu odjemalcev.
(3) Za količine električne energije iz proizvodnih enot, katerih cena električne energije proizvodne naprave je višja od tržne cene (CEE) iz prvega odstavka tega člena, zmanjšane za strošek dobavitelja v višini 10 EUR/MWh, in so te količine električne energije uporabljene za dobavo reguliranemu segmentu odjemalcev, so dobavitelji iz prvega odstavka 7. člena te uredbe upravičeni do izplačila nadomestila iz prvega odstavka tega člena.
5. člen 
(1) Operater trga na svoji spletni strani objavi obrazec zahtevka za izplačilo nadomestila. Zahtevek dobavitelj pošlje operaterju trga na način, kot ga določi operater trga. Operater trga lahko obrazec po potrebi dopolni ali spreminja.
(2) Dobavitelji električne energije na šestmesečni ravni do 26. julija 2024 in do 28. januarja 2025 pri operaterju trga vložijo zahtevo za izplačilo nadomestila. Pri tem morajo na zahtevo operaterja trga v desetih delovnih dneh predložiti dodatna zahtevana dokazila ali vlogo dopolniti, v nasprotnem primeru se šteje, da jim ni uspelo dokazati višine zahtevanega nadomestila in da do nadomestila niso upravičeni.
(3) Operater trga na podlagi vloženega in popolnega zahtevka ter popolnih podatkov dobaviteljev ali drugih pozvanih oseb v 15 delovnih dneh izda odločbo, s katero ugotovi upravičenost do nadomestila in višino nadomestila.
(4) Sredstva za izplačilo nadomestil zagotovi ministrstvo, pristojno za energijo. Operater trga za izvajanje določb v tej uredbi sklene z ministrstvom, pristojnim za energijo, pogodbo, s katero se določijo med drugim namen, način in vir financiranja nalog, sredstva za izvajanje teh nalog in pogoji opravljanja nalog. Ministrstvo, pristojno za energijo, v roku, ki ga določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, po prejemu dokončne odločbe operaterja trga izvede izplačilo nadomestila dobavitelju.
6. člen 
(1) Dobavitelji električne energije, ki so upravičeni do nadomestila, so dolžni na poziv pristojnega organa predložiti vsa potrebna dokazila, s katerimi utemeljujejo postavke, na podlagi katerih se v skladu s to uredbo obračuna šestmesečno nadomestilo.
(2) Računovodske izkaze, knjigovodske listine in drugo dokumentacijo so dobavitelji električne energije dolžni hraniti toliko časa in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava.
(3) Za pravilnost izračuna ter verodostojnost predloženih vlog in dokazil, ki jih zahtevajo operater trga ali drugi pristojni organi, so odgovorni dobavitelji električne energije, kar zagotavlja odgovorna oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, s podpisom obrazca iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Kot dokazila za dobavljene količine električne energije se štejejo podatki dobaviteljev. Operater trga podatke dobaviteljev o dobavljenih količinah in o seznamu reguliranega segmenta odjemalcev preveri pri elektrooperaterju.
7. člen 
(1) Do ukrepov z učinkom primernega nadomestila so za dobave, za katere velja uredba o določitvi cene, od 1. januarja do 31. decembra 2024 upravičeni dobavitelji (v nadaljnjem besedilu: povezani dobavitelji), ki:
– so s proizvajalci električne energije s sedežem v Republiki Sloveniji vključeni v konsolidirano letno poročilo,
– v isti družbi proizvajajo električno energijo v Republiki Sloveniji ali
– so neposredno ali posredno lastniško povezani z družbenikom v podjetju s proizvodnjo električne energije v Republiki Sloveniji (povezane osebe).
(2) Obvladujoče družbe, proizvajalci ali druge povezane osebe so za dobave iz prejšnjega odstavka svojim povezanim dobaviteljem dolžni zagotoviti manjkajočo električno energijo ali dodatek k pogodbam za že zakupljeno električno energijo po ustrezni ceni, ki z vidika skupnega povprečnega nabavnega stroška dobavitelja za reguliran odjem reguliranega segmenta odjemalcev pokriva in odraža prihodke na podlagi najvišje dovoljene regulirane maloprodajne cene s prištetimi devetdesetimi odstotki fiksnih stroškov poslovanja, zaračunanih na podlagi 16. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21), zmanjšane za strošek dobavitelja v višini 10 EUR/MWh (brez DDV).
(3) Za potrebe izračuna nabavnega stroška dobavitelja v skladu s tem členom se upoštevajo vsi nakupni in prodajni posli z električno energijo dobavitelja (terminski in spot posli, posli na podlagi odprtih pogodb s proizvajalci, posli za nakup čezmejnih prenosnih zmogljivosti), ki so neposredno potrebni za dobavo električne energije reguliranemu segmentu odjemalcev. Nabavni stroški ne zajemajo stroškov bilančnih odstopanj dobavitelja in drugih stroškov dobavitelja, ki niso neposredno povezani s stroškom nakupa električne energije in so zajeti v strošku dobavitelja iz prejšnjega odstavka.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Operater trga objavi na svoji spletni strani obrazec iz prvega odstavka 5. člena te uredbe najpozneje v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe.
9. člen 
Podatke o končnih odjemalcih, ki spadajo v regulirani segment odjemalcev iz petega odstavka 3. člena te uredbe, pošljejo dobavitelji operaterju trga v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe.
10. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-140/2024
Ljubljana, dne 5. junija 2024
EVA 2024-2570-0027
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti