Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2285. Zakon o voznikih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVoz-1-UPB5)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

2286. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja

MINISTRSTVA

2287. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Angleščina za odrasle
2288. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Francoščina za odrasle
2289. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Nemščina za odrasle
2290. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Italijanščina za odrasle
2291. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Madžarščina za odrasle
2292. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Začetna integracija priseljencev
2293. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov
2294. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik
2295. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Računalniška pismenost za odrasle
2296. Pravilnik o izobrazbi strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Projektno učenje za mlajše odrasle
2297. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih
2298. Pravilnik o statusu črede, proste goveje virusne diareje
2299. Odredba o višini stroškov strokovnega izpita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
2300. Pravilnik o lokacijski informaciji

USTAVNO SODIŠČE

2301. Odločba o ugotovitvi, da 13. člen Zakona o financiranju občin ni v neskladju z Ustavo
2302. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 22. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, kolikor dovoljuje uporabo fitofarmacevtskih sredstev na najožjih vodovarstvenih območjih iz a) točke tretjega odstavka 2. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, in 23. člena navedene Uredbe

SODNI SVET

2303. Odločba o prenehanju sodniške službe
2304. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2305. Splošni akt o zaščiti otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2306. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA
2307. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

OBČINE

Črnomelj

2358. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina

Dobrova-Polhov Gradec

2359. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022
2360. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora KE6/470 v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Dol pri Ljubljani

2361. Pravilnik o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Dravograd

2308. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dravograd

Ig

2309. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022
2310. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2022
2311. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Jesenice

2312. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2022

Kamnik

2313. Dopolnitev Statuta Občine Kamnik
2314. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik
2315. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju
2316. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-104
2317. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik
2318. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik
2319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik
2320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022
2321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
2322. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Kamnik
2323. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kamnik

Ljubljana

2324. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana«
2325. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Loški Potok

2326. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2022
2327. Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim v Občini Loški Potok
2328. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Loški Potok

Luče

2329. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
2330. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Luče

Osilnica

2331. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2022
2332. Sklep o razrešitvi člana občinske volilne komisije
2333. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Piran

2334. Odlok o oddaji stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran v najem za potrebe lokalne samooskrbe s kmetijskimi pridelki
2362. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2022

Pivka

2335. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka št. 3 za načrtovanje prostorske ureditve skupnega pomena

Postojna

2336. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Postojna

Prebold

2363. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

Puconci

2337. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
2338. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
2339. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Rogaška Slatina

2340. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja S2 / SV (DEL EUP RA9)
2341. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

Slovenj Gradec

2342. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec
2343. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Gostenčnik Sele – Vrhe in Okolijskega poročila za OPPN Kamnoloma Gostenčnik Sele – Vrhe

Šmartno pri Litiji

2344. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022
2345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
2346. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2347. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Tolmin

2348. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Tolmin
2349. Sklep o subvenciji cene javne infrastrukture
2350. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
2351. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
2352. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin
2353. Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
2354. Sklep o vodarini
2355. Sklep o lokacijski preveritvi LP 03 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 358
2356. Pravila za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Velike Lašče

2357. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP UL-4

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti