Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2331. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2022, stran 7049.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odločba US) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve, 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 22. redni seji dne 24. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
993.049
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
539.120
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
479.004
700 Davki na dohodek in dobiček
416.504
703 Davki na premoženje
47.700
704 Domači davki na blago in storitve
14.700
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
60.116
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
11.100
711 Takse in pristojbine
800
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
43.000
714 Drugi nedavčni prihodki
5.216
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
453.929
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
423.929
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
30.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.023.886
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
744.580
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
184.765
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
27.915
402 Izdatki za blago in storitve
520.900
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
178.706
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
119.520
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
8.396
413 Drugi tekoči domači transferi
50.790
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
96.600
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
96.600
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
4.000
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
4.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–30.837
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
11.665
55
ODPLAČILA DOLGA
11.665
550 Odplačila domačega dolga
11.665
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–42.502
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–11.665
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.)
30.837
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
425.205,03
9009 Splošni sklad za drugo
425.205,03
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2022/2
Osilnica, dne 24. junija 2022
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti