Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2362. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2022, stran 7081.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2022, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 11. izredni seji dne 5. julija 2022.
Št. 410-2/2021
Piran, dne 6. julija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 11. izredni seji dne 5. julija 2022 sprejel naslednji
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22, 76/22) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2022
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.0
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
29.987.754,87
 
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)
24.505.011,00
I.
70
DAVČNI PRIHODKI 
19.099.675,00
700
Davki na dohodek in dobiček
10.149.375,00
703
Davki na premoženje
5.769.300,00
704
Domači davki na blago in storitve
3.181.000,00
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
5.405.336,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.751.219,00
711
Takse in pristojbine
40.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
318.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
1.296.117,00
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
850.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
300.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
550.000,00
IV.
73
PREJETE DONACIJE 
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
V.
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
4.632.743,87
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.422.950,66
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.209.793,21
2.0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
44.320.634,86
I.
40
TEKOČI ODHODKI 
7.119.116,94
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.091.821,48
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
329.827,57
402
Izdatki za blago in storitve
4.252.117,89
403
Plačila domačih obresti
43.350,00
409
Rezerve
310.000,00
II.
41
TEKOČI TRANSFERJI 
14.335.476,25
410
Subvencije
1.121.500,00
411
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
4.335.001,80
412
Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2.149.450,01
413
Drugi tekoči domači transferji
6.729.524,44
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
22.286.209,67
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
22.286.209,67
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI 
579.832,00
431
Investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
123.547,00
432
Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
456.285,00
3.0
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (1.0-2.0)
–14.332.879,99
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
160.000,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
160.000,00
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0-5.0)
160.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
9.094.000,00
500
Domače zadolževanje
9.094.000,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.092.329,16
550
Odplačila domačega dolga
1.092.329,16
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)
–6.171.209,15
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)
8.001.670,84
11.0
NETO FINANCIRANJE (6+10-9)
14.322.879,99
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
6.176.720,61
« 
2. člen 
V 19. členu se besedilo spremni tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 9.094.000,00 evrov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2021
Piran, dne 5. julija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – decisione della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E 
Decreto di variazione al bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2022, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell’11ª seduta straordinaria del 5 luglio 2022.
N. 410-2/2021
Pirano, 6 luglio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 11/11 – Testo Consolidato e successive modificazioni) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nell’11ª seduta straordinaria, il giorno 5 luglio 2022 approva il seguente
D E C R E T O 
di variazioneal bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2022 
Articolo 1 
L’articolo 2 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 11/22 e 76/22), è modificato come segue:
IN EUR
Gruppo / Sottogruppo di voci
Bilancio di previsione 2022
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
1.0
ENTRATE (70+71+72+73+74)
29.987.754,87
 
ENTRATE CORRENTI (I+II)
24.505.011,00
I.
70
ENTRATE TRIBUTARIE 
19.099.675,00
700
Imposte sul reddito e sull'utile
10.149.375,00
703
Imposte sul patrimonio
5.769.300,00
704
Imposte nazionali sui beni e sui servizi
3.181.000,00
II.
71
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 
5.405.336,00
710
Partecipazione agli utili e ricavi patrimoniali
3.751.219,00
711
Tasse e contribuzioni
40.000,00
712
Ammende e altre pene pecuniarie
318.000,00
714
Altre entrate extra tributarie
1.296.117,00
III.
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
850.000,00
720
Ricavi dalla vendita di immobilizzazioni materiali 
300.000,00
722
Ricavi dalla vendita di terreni e immobilizzazioni immateriali
550.000,00
IV.
73
DONAZIONI 
0,00
730
Donazioni da fonti nazionali
0,00
V.
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
4.632.743,87
740
Trasferimenti da altre istituzioni finanziarie pubbliche
2.422.950,66
741
Fondi trasferiti dal bilancio statale, derivanti dal bilancio dell'Unione europea
2.209.793,21
2.0
SPESE (40+41+42+43)
44.320.634,86
I.
40
SPESE CORRENTI 
7.119.116,94
400
Salari e altre retribuzioni ai dipendenti
2.091.821,48
401
Contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro
329.827,57
402
Spese per beni e servizi
4.252.117,89
403
Interessi passivi su piazza nazionale
43.350,00
409
Riserve
310.000,00
II.
41
TRASFERIMENTI CORRENTI 
14.335.476,25
410
Sovvenzioni
1.121.500,00
411
Trasferimenti a favore di persone singole e nuclei familiari
4.335.001,80
412
Trasferimenti a favore di organizzazioni e istituzioni non profit
2.149.450,01
413
Altri trasferimenti correnti nazionali
6.729.524,44
III.
42
SPESE DI INVESTIMENTO 
22.286.209,67
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
22.286.209,67
IV.
43
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO 
579.832,00
431
Trasferimenti di investimento a favore di persone fisiche e giuridiche non fruitori di bilancio
123.547,00
432
Trasferimenti di investimento a favore di fruitori di bilancio
456.285,00
3.0
ECCEDENZA DI BILANCIO (DISAVANZO DI BILANCIO) (1.0-2.0)
–14.332.879,99
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
4.0 
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE CAPITALE (750+751)
160.000,00
751
Vendita di quote capitale
160.000,00
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
441
Aumento quote di capitale e investimenti
0,00
6.0
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (4.0-5.0)
160.000,00
C. CONTO FINANZIARIO
7.0
INDEBITAMENTO (500)
9.094.000,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
9.094.000,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
1.092.329,16
550
Restituzione debiti assunti in ambito nazionale
1.092.329,16
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI 
–6.171.209,15
(1+4+7-2-5-8)
10.0
INDEBITAMENTO NETTO (7-8)
8.001.670,84
11.0
FINANZIAMENTO NETTO (6+10-9)
14.322.879,99
12.0
SALDO DI CASSA AL 31/12/2021
6.176.720,61
” 
Articolo 2 
Il testo dell’articolo 19 si modifica come segue:
“Nell'anno 2022, il limite massimo di indebitamento del Comune di Pirano a rifinanziamento delle passività di bilancio, vale a dire per coprire le eccedenze delle uscite sulle entrate nel conto delle entrate e delle spese, le eccedenze delle uscite sulle entrate nel conto dei crediti finanziari e investimenti nonché il pagamento dei crediti nel conto finanziario, è di 9.094.000,00 euro.”
Articolo 3 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2021
Pirano, 5 luglio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti