Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2298. Pravilnik o statusu črede, proste goveje virusne diareje, stran 6977.

  
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ter za izvrševanje 49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o statusu črede, proste goveje virusne diareje 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja status črede, proste goveje virusne diareje (v nadaljnjem besedilu: BVD), za izvajanje Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (UL L št. 174 z dne 3. 6. 2020, str. 211), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/881 z dne 23. marca 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/689 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (UL L št. 194 z dne 2. 6. 2021, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/689/EU), v delu, ki se nanaša na pogoje za status črede, proste BVD.
2. člen 
(veterinarska organizacija) 
Veterinarska organizacija je veterinarska organizacija, ki ima v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev, podeljeno koncesijo za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki niso financirane iz proračuna Republike Slovenije, in jih lahko izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
3. člen 
(odobritev statusa črede, proste BVD) 
(1) Status črede, proste BVD, odobri uradni veterinar OU Uprave, če čreda izpolnjuje pogoje iz oddelka 1 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.
(2) Imetnik živali vloži vlogo za odobritev statusa črede, proste BVD, na pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave).
(3) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj naslednje podatke:
a) o imetniku živali: osebno ime oziroma firma, naslov oziroma sedež, KMG – MID in G-MID, na katerega se nanaša status črede, proste BVD;
b) datum vloge;
c) o gospodarstvu in čredi:
– opis gospodarstva (način reje, število objektov, vrste živali na gospodarstvu, premiki živali z in na gospodarstvo, izolacije živali ipd.);
– število in kategorije živali v čredi, na katero se nanaša status črede, proste BVD;
– opravljeni pregledi in preiskave (kopije zapisov v dnevniku veterinarskih posegov);
– zdravstveno stanje črede (zapore gospodarstva – razlog, sumi na bolezen, potrjeni primeri bolezni ipd.);
– potrdilo veterinarja veterinarske organizacije o odsotnosti kliničnih znakov bolezni, ki ni starejše od sedmih dni.
(4) Seznam čred, prostih BVD, se objavi na spletni strani Uprave.
4. člen 
(ohranitev statusa črede, proste BVD) 
(1) Status črede, proste BVD, se ohrani, če čreda izpolnjuje pogoje iz oddelka 2 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.
(2) Imetnik živali mora za ohranitev statusa črede, proste BVD, zagotoviti, da veterinar veterinarske organizacije vsaj enkrat letno opravi pregled izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika na gospodarstvu. Veterinar veterinarske organizacije o tem napiše zapisnik tako, da izpolni obrazec »Zapisnik o vzdrževanju statusa črede, proste BVD«, katerega predloga je dostopna na spletni strani Uprave, in ga posreduje na OU Uprave.
(3) Če se pri pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da čreda ne izpolnjuje več pogojev za status črede, proste BVD, veterinar veterinarske organizacije o tem nemudoma obvesti uradnega veterinarja OU Uprave, ki začne s postopkom za odvzem statusa črede, proste BVD.
5. člen 
(začasni preklic in obnovitev statusa črede, proste BVD) 
(1) Status črede, proste BVD, uradni veterinar OU Uprave začasno prekliče pod pogoji iz prvega odstavka oddelka 3 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.
(2) Začasni preklic iz prejšnjega odstavka se označi na seznamu iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika tako, da se v rubriko »Opombe« vpiše besedilo »Začasno preklican status črede, proste BVD« in datum začasnega preklica.
(3) Čredi se povrne status črede, proste BVD, in na seznamu iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika dopiše datum obnovitve tega statusa, ko so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka oddelka 3 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.
6. člen 
(odvzem in ponovna odobritev statusa črede, proste BVD) 
(1) Status črede, proste BVD, uradni veterinar OU Uprave odvzame pod pogoji iz prvega odstavka oddelka 4 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.
(2) Čreda, ki ji je odvzet status črede, proste BVD, se izbriše s seznama iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Čredi se ponovno odobri status črede, proste BVD, ko izpolni pogoje iz drugega oziroma tretjega odstavka oddelka 4 poglavja 1 dela VI Priloge IV Delegirane uredbe 2020/689/EU.
7. člen 
(odvzem vzorcev in preiskave) 
(1) Preiskave za odobritev in ohranitev statusa črede, proste BVD, so določene v oddelku 6 Priloge III Delegirane uredbe 2020/689/EU.
(2) Vzorce za preiskave odvzame veterinarska organizacija v skladu s predpisom, ki ureja informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI).
(3) Preiskave opravi uradni laboratorij v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev.
(4) Vsi odvzemi vzorcev ter rezultati preiskav morajo biti vneseni v EPI in v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu.
8. člen 
(stroški) 
Stroški vseh preiskav, ukrepov in pregledov iz tega pravilnika bremenijo imetnika živali.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(status čred, prostih BVD) 
Ne glede na določbe 3. člena tega pravilnika se čredam, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika priznan status črede, proste BVD, na podlagi Pravilnika o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje (Uradni list RS, št. 107/13 in 40/17), ta status ohrani.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje (Uradni list RS, št. 107/13 in 40/17).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-130/2022
Ljubljana, dne 27. junija 2022
EVA 2022-2330-0029
Irena Šinko 
ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti