Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2306. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA, stran 7003.

  
Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami – ZZ), Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, s spremembami – ZMed), Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 s spremembami in dopolnitvami – ZRTVS-1) ter 22. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06 s spremembami in dopolnitvami) je Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija na predlog generalnega direktorja ter ob predhodnem soglasju Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija z dne 9. 5. 2022 dne 25. 5. 2022 na 5. redni seji sprejel naslednje
S P R E M E M B E     I N    D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
javnega zavoda RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA 
1. člen 
Spremenjeni 57. člen se tako v celoti glasi:
»Temeljne naloge pomočnika generalnega direktorja Radia in Televizije za avtohtono italijansko narodno skupnost in pomočnika generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono madžarsko skupnost so:
– pripravljata in zagotavljata programske zasnove in programske sheme ter letne programske načrte v okviru programsko-poslovnega načrta RTV Slovenija;
– vodita in usklajujeta uresničevanje letnih programskih načrtov in poročata generalnemu direktorju o uresničevanju programskih, poslovnih in razvojnih načrtov;
– vodita in usklajujeta organizacijske, kadrovske, finančne, vse poslovne in druge splošne zadeve narodnostnih programov v regionalnih centrih;
– odločata in sodelujeta pri odločanju o drugih vprašanjih, povezanih z njunimi delovnimi področji, oziroma izpolnjujeta obveznosti, ki jih določi generalni direktor;
– vodita strokovno programsko delo Radia oziroma Televizije v delu, ki se nanaša na narodnostna programa.
Pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost sta vodilna delavca RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na narodnostna programa.
Delo na svojem področju sta dolžna opravljati na način, ki spoštuje tista temeljna načela, na podlagi katerih morajo delovati tudi generalni direktor in oba direktorja Radia in Televizije (drugi odstavek 42. člena in tretji odstavek 50. člena tega statuta).
Pomočnik generalnega direktorja Radia in Televizije za avtohtono italijansko in pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost sta hkrati tudi direktorja studia italijanskega oziroma madžarskega programa.
Pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost sta za svoje delo odgovorna neposredno generalnemu direktorju RTV Slovenija in programskemu odboru za narodnostni program.«.
2. člen 
Spremenjeni 70. člen se tako v celoti glasi:
»RTV Slovenija je pravno, organizacijsko, tehnično in finančno celovita ter enotna organizacija, ki je programsko, tehnološko in poslovno enotno upravljana ter vodena.
V okviru RTV Slovenija so organizirane te enote:
1) programsko-produkcijska enota Televizija Slovenija (PPE TVS) in znotraj nje organizacijska enota Televizijska produkcija (OE TVP);
2) programsko-produkcijska enota Radio Slovenija (PPE RS) in znotraj nje:
– organizacijska enota Radijska produkcija (OE-RAP);
3) programsko produkcijska enota Regionalni RTV-center Koper – Centro regionale RTV Koper – Capodistria (PPE-RC KP);
4) programsko-produkcijska enota Regionalni RTV-center Maribor s studiem za madžarski program v Lendavi – Magyar Műsorok Stúdiója, Lendva;
5) programsko-produkcijska enota Multimedijski center (PPE MMC);
6) organizacijska enota Oddajniki in zveze (OE OZ);
7) organizacijska enota Glasbena produkcija.
Nadaljnjo členitev notranje organizacije, način dela in poslovanja, število in delovno področje sodelavcev ter način organiziranja in delovanja programskih oddelkov in služb določi generalni direktor z organizacijskim aktom.
V vsaki organizacijski celoti so dopustne največ štiri hierarhične ravni.«.
3. člen 
Spremenjeni 72. člen se tako v celoti glasi:
»Uredniško-producentske enote v okviru programsko-produkcijske enote Televizija Slovenija so:
– uredniško-producentska enota Kulturno-umetniški program,
– uredniško-producentska enota Informativni program prvega programa TV SLO,
– uredniško-producentska enota Informativni program drugega programa TV SLO, ki vključuje poseben nacionalni program, namenjen parlamentarnim vsebinam Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles (parlamentarni program),
– uredniško-producentska enota Razvedrilni program,
– uredniško-producentska enota Športni program.
Ustvarjalna jedra za uresničevanje programskih ciljev programsko-produkcijske enote Televizija so uredništva.
Uredništva oziroma uredniki uredništev oblikujejo in predlagajo odgovornim urednikom programske projekte, ki so vsebinska, finančna in kadrovska podlaga za pripravo letnih programsko-produkcijskih načrtov PPE Televizija.
Uredništva se konstituirajo ali ukinjajo v funkcionalni povezavi s strokovnimi razlogi za sistemsko realizacijo ali opustitev specifičnih programskih vsebin.
O konstituiranju ali ukinitvi uredništva odloča direktor Radia oziroma Televizije.«.
4. člen 
Spremenjeni 74. člen se tako v celoti glasi:
»Uredniško-producentske enote v okviru programsko-produkcijske enote Radio Slovenija so:
– uredniško-producentska enota Prvi program,
– uredniško-producentska enota Val 202,
– uredniško-producentska enota Program Ars.«.
5. člen 
Spremenjeni 75. člen se tako v celoti glasi:
»Regionalni RTV-center Koper – Capodistria ustvarja, pripravlja, oddaja in arhivira televizijski in radijski program v slovenščini, televizijski in radijski program za italijansko narodno skupnost, televizijski in radijski program za slovensko manjšino v Italiji ter pripravljata oddaje za nacionalne radijske in televizijske programe.
Organizacijske, kadrovske, finančne, vse poslovne in druge splošne zadeve vodita in usklajujeta vodja regionalnega centra in pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko narodno skupnost – slednji v delu, ki se nanaša na narodnostni program.
Sredstva za regionalni RTV-center Koper – Capodistria dodeli generalni direktor v okviru razreza celotnih sredstev oziroma prihodkov zavoda.«.
6. člen 
Spremenjeni 77. člen se tako v celoti glasi:
»Regionalni center Maribor s studiem za madžarski program v Lendavi ustvarja, pripravlja, oddaja in arhivira regionalni televizijski in radijski program, televizijski in radijski program za madžarsko narodno skupnost, televizijski in radijski program za slovensko manjšino v Avstriji in na Madžarskem ter pripravlja oddaje za nacionalne radijske in televizijske programe ter radijski program za tujo javnost.
Organizacijske, kadrovske, finančne, vse poslovne in druge splošne zadeve vodita in usklajujeta vodja regionalnega centra in pomočnik generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost – slednji v delu, ki se nanaša na narodnostni program.
Sredstva za Regionalni center Maribor dodeli generalni direktor v okviru razreza celotnih sredstev oziroma prihodkov zavoda.
Sedež radijskega in televizijskega studia ter programskega vodstva za madžarsko narodno skupnost je v Lendavi.«.
7. člen 
Spremenjeni 67. člen se tako v celoti glasi:
»Generalni direktor imenuje strokovne direktorje oziroma strokovne vodje, vodje služb ter svoje pomočnike in svetovalce skladno z organizacijskim modelom vodenja za organizacijsko in strokovno vodenje posameznih področij dela na RTV Slovenija.
Mandat strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij ter pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja je vezan na mandat generalnega direktorja, ki so mu pri svojem delu tudi neposredno odgovorni. Mandat vodij služb, ki ni vezan na mandat generalnega direktorja, traja štiri leta, za svoje delo pa so vodje služb skladno z organizacijskim modelom vodenja odgovorni generalnemu direktorju oziroma direktorju Radia ali Televizije oziroma pomočnikom generalnega direktorja za posamezna področja.
Strokovne direktorje oziroma strokovne vodje, vodje služb ter svoje pomočnike in svetovalce imenuje in razrešuje generalni direktor, razrešeni pa so pod enakimi pogoji kot veljajo po tem Statutu za vse vodilne in vodstvene delavce zavoda.
Vsa tehnična, tehnološka in investicijska dejavnost, povezana s posameznimi tehnološkimi segmenti zavoda (produkcija in predvajanje radijskih, televizijskih in multimedijskih programov, informatika in teleinformatika, elektroenergetski in strojno-energetski sistemi, gradnje in nepremičnine), se za celoten zavod vodi, usmerja in rešuje centralno, vodijo in nadzorujejo pa jo strokovni direktorji oziroma strokovni vodje in vodje služb ter pomočniki in svetovalci generalnega direktorja, odgovorni za tehniko, investicije in razvoj.
Generalni direktor vsako leto določi cilje in smernice za vse enote trženja na RTV Slovenija, katerih uresničevanje med letom spremlja služba za korporativni marketing v sodelovanju s strokovnimi direktorji oziroma strokovnimi vodjami in vodjami služb ter pomočniki in svetovalci generalnega direktorja, odgovornimi za področje trženja.
Opise del in nalog strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij, vodij služb ter pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja določi generalni direktor z aktom o notranji organizaciji zavoda.
Kandidat za strokovnega direktorja oziroma strokovnega vodjo, vodjo službe oziroma pomočnika ali svetovalca generalnega direktorja mora izpolnjevati te splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetna izobrazba,
– znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju, ki ga bo vodil,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki so poslovno povezane z RTV Slovenija,
– poznavanje problematike RTV-dejavnosti,
– ne sme biti poslanec državnega zbora ali funkcionar katere izmed političnih strank.«.
8. člen 
Spremenjen 79. člen se tako v celoti glasi:
»Programsko-produkcijska enota Multimedijski center ustvarja in oddaja multimedijske besedilne, slikovne, avdio in video vsebine za nove medije.
Programsko-produkcijska enota Multimedijski center podnaslavlja oddaje za ljudi z okvaro sluha.
Programsko-produkcijsko enoto MMC vodi in usklajuje vodja MMC.
Mandat vodje MMC je vezan na mandat generalnega direktorja, kar pomeni, da ob morebitni razrešitvi generalnega direktorja nadaljuje svoje delo kot vršilec dolžnosti z vsemi dotedanjimi pristojnostmi.
Vse programske dejavnosti uredniško-producentske enote MMC vodi in usklajuje odgovorni urednik. Odgovornega urednika uredniško-producentske enote MMC v imenovanje generalnemu direktorju predlagata direktor Radia in direktor Televizije, in sicer tako, da generalnemu direktorju posredujeta svoj usklajen predlog. V kolikor direktor Radia in direktor Televizije niti po poteku 30 dni od začetka usklajevanja ne uspeta pripraviti usklajenega predloga, imata tako direktor Radia kot direktor Televizije pravico generalnemu direktorju v imenovanje predlagati vsak svojega kandidata.
V Programsko-produkcijski enoti MMC deluje uredništvo za nove medije.«.
9. člen 
Spremeni se naslov IX poglavja, tako da se glasi: »IX. FINANCIRANJE, NAČRTOVANJE IN RAZPOREJANJE PRIHODKOV, POSLOVANJE, RAZPOLAGANJE S SREDSTVI IN PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKI NAČRT«.
10. člen 
Spremenjen 86. člen se tako v celoti glasi:
»Programi, ki jih pripravlja in oddaja RTV Slovenija, so financirani iz plačil prispevka za programe RTV Slovenija, s sredstvi državnega proračuna in sredstvi, pridobljenimi iz naslova tržnih dejavnosti.
Prihodki RTV Slovenija se za radijske in televizijske programe in druge namene razporejajo na podlagi usklajenega letnega programsko-produkcijskega načrta.
Razrez sredstev in razmerja med posameznimi organizacijskimi enotami in programi določa generalni direktor na podlagi letnih programsko-produkcijskih načrtov ali po dvanajstinah, če načrt ni sprejet, ter skladno s prednostnimi nalogami.
RTV Slovenija samostojno razpolaga s sredstvi, ki jih ima v upravljanju. RTV Slovenija financira investicije iz lastnih sredstev, katerih vir je tudi prodaja premoženja, od katerega se kupnina nakaže na račun javnega zavoda RTV Slovenija.«.
11. člen 
Spremenjen 92. člen se tako v celoti glasi:
»Za pravočasno pripravo in dosledno realizacijo tega načrta so odgovorni ti delavci zavoda:
– generalni direktor,
– direktor Radia in direktor Televizije,
– pomočnika generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost,
– odgovorni uredniki programov,
– strokovni direktorji oziroma strokovni vodje ter pomočniki in svetovalci generalnega direktorja, vodji regionalnih centrov, vodja organizacijske enote Oddajniki in zveze ter vodje organizacijskih enot.
Generalni direktor skupaj z direktorjema Radia in Televizije ter pomočnikoma generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost pripravi programske standarde in programske zasnove.
Direktorja Radia in Televizije ter pomočnika generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost skupaj z odgovornimi uredniki programov pripravijo programske sheme; soglasje k njim da generalni direktor po predhodnem mnenju uredništev.
Direktorja Radia in Televizije ter pomočnika generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost skupaj z odgovornimi uredniki programov pripravijo programske vsebine za posamezna časovna okna programskih shem ter letno dinamiko produkcije posameznih programskih vsebin.
Ko generalni direktor sprejme programske sheme in programske vsebine za posamezna časovna okna, je osnutek programsko-produkcijskega načrta pripravljen za ovrednotenje po finančnih, kadrovskih in tehnološko-produkcijskih parametrih. Za ovrednotenje so odgovorni producenti in uredniki posameznih programskih vsebin.
Programsko-produkcijski načrt se uskladi po finančnih, kadrovskih in tehnološko-produkcijskih merilih, za kar so odgovorni direktor Radia in direktor Televizije, vodji regionalnih centrov in vodja PPE MMC.
Usklajeni predlog programsko-produkcijskega načrta za naslednje leto generalni direktor predloži v potrditev programskemu svetu najpozneje do zadnjega dne v mesecu novembru tekočega leta.
Programski svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja sprejme programsko-produkcijski načrt, ki je usklajen s finančnimi možnostmi zavoda, kadrovskimi in tehnološko-produkcijskimi zmogljivostmi in sprejetimi programskimi shemami, standardi in zasnovami.
Usklajeni programsko-produkcijski načrt za naslednje leto mora programski svet sprejeti najpozneje do zadnjega dne v mesecu decembru tekočega leta.
Programsko-produkcijski načrt mora biti uresničen v celoti v obsegu dodeljenih finančnih sredstev ter kadrovskih in tehnoloških zmogljivosti.
Za pripravo finančnega plana generalni direktor razdeli kvoto finančnih sredstev enotam. Kvota je namenjena pokrivanju programskih stroškov, stroškov dela, amortizacije in vseh ostalih stroškov, ki nastajajo oziroma se planirajo v enoti. Direktorja Radia oziroma Televizije ter vodji regionalnih centrov razdelijo dodeljene kvote po uredništvih. Odgovorni uredniki so odgovorni za celotne stroške uredništva.
Enake pravice in obveznosti, kot so v tem členu določene za direktorja Radia oziroma Televizije, veljajo tudi za pomočnika generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost.
Po dodelitvi pravice do razpolaganja s temi sredstvi odgovorni uredniki programov določijo nadaljnjo delitev na sredstva, potrebna za nakup tuje produkcije (programske pravice), ter sredstva, ki so po Zakonu o RTV Slovenija namenjena odkupu slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov.
Producenti so odgovorni za gospodarno in varčno uporabo dodeljenih sredstev in zneska ne smejo prekoračiti.
Producenti za uresničitev posameznih projektov in oddaj sodelujejo z uredniki posameznih programskih vsebin in vodji organizacijskih enot radijske oziroma televizijske produkcije.
O racionalni porabi finančnih sredstev, namenjenih uresničitvi programsko-produkcijskega načrta, generalni direktor vsako četrtletje v pisni obliki poroča nadzornemu svetu.«.
12. člen 
Spremenjeni 38. člen statuta se tako v celoti glasi:
»V javnem zavodu RTV Slovenija delujeta svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija in delavski direktor.
Predstavnik sveta delavcev sodeluje na sejah programskega in nadzornega sveta, prejema vsa gradiva za seje ter ima na njih pravico predstaviti mnenja sveta delavcev o obravnavanih gradivih.
Glede delovanja in pristojnosti sveta delavcev ter delavskega direktorja se upoštevajo določila zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju, razen kadar je to z Zakonom o RTV Slovenija drugače urejeno.
Delavci RTV Slovenija sodelujejo pri upravljanju RTV Slovenija:
– v programskem in nadzornem svetu RTV Slovenija soodločajo s svojimi predstavniki;
– v okviru sveta delavcev dajejo pobude, predloge in mnenja o vseh predlogih, splošnih aktih in odločitvah, povezanih z organizacijo dela, urejanjem delovnih razmerij, vrednotenjem dela, plačami in drugimi osebnimi prejemki, napredovanjem in življenjsko ravnjo delavcev, ter soglasja, kadar tako določa zakon.
Delavec RTV Slovenija ima kot posameznik pravico predvsem:
– do pobude in odgovora na to pobudo, če je povezana z njegovim delovnim mestom ali njegovo delovno enoto;
– biti pravočasno obveščen o spremembah na svojem delovnem področju;
– povedati svoje mnenje o vseh vprašanjih, povezanih z organizacijo njegovega delovnega mesta in delovnim procesom;
– zahtevati, da mu vodja delovne enote oziroma delavec (ali služba), ki ga ta pooblasti, pojasni vprašanja o plačah in drugih področjih delovnega razmerja.«
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(odgovorni urednik MMC) 
Z dnem veljavnosti teh sprememb in dopolnitev statuta začnejo teči roki za imenovanje odgovornega urednika MMC.
14. člen 
(odgovorna urednika) 
Z dnem veljavnosti teh sprememb in dopolnitev statuta začnejo teči roki za imenovanje odgovornega urednika Informativnega programa drugega programa Televizije Slovenija.
Dosedanja odgovorna urednica Informativnega programa nadaljuje mandat kot odgovorna urednica Informativnega programa prvega programa Televizije Slovenija.
15. člen 
(prehodna določba) 
Generalni direktor je dolžan organiziranost RTV Slovenija uskladiti s temi spremembami v 6-tih mesecih od njihove uveljavitve.
Generalni direktor je dolžan splošne akte zavoda uskladiti s temi spremembami v 6-tih mesecih od njihove uveljavitve.
16. člen 
(veljavnost) 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nadzorni Svet Radiotelevizije Slovenija 
dr. Borut Rončević 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti