Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2338. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci, stran 7056.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), določil Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 26. redni seji dne 30. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci 
1. člen 
Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša 536,76 EUR.
2. člen 
Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v višini 474,96 EUR. Razlika cene v višini 61,80 EUR do polne ekonomske cene 536,76 EUR, se krije iz proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otroke, za katere sredstva v višini z odločbo določenega plačila za starše financira oziroma sofinancira država iz svojega proračuna.
3. člen 
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Občina Puconci bo v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Puconci,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
5. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, glede na delež plačila staršev.
Za obračun odsotnosti so starši dolžni odsotnost napovedati oziroma jo javiti vzgojiteljici do 8. ure zjutraj na dan, ko bo otrok odsoten. Takšna odsotnost se upošteva pri mesečnem obračunu z naslednjim dnem.
Če je otrok zaradi bolezni ali zdravstvenih razlogov odsoten dalj časa (10 delovnih dni ali več), vrtec za ta čas staršem ne zaračuna stroškov izvajanja programa. Starši so dolžni vrtcu v roku 5 dni po otrokovem prihodu nazaj v vrtec predložiti dokumentacijo izdano s strani pristojne zdravstvene institucije, ki dokazuje odsotnost zaradi bolezni. Ta oprostitev plačila oskrbnine se krije iz proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa. Znižano plačilo ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.
6. člen 
Za dneve odsotnosti otroka v Vrtcu pri OŠ Puconci v mesecu juliju in avgustu, ki jih najavijo starši do sredine meseca junija, so straši, za katere je po zakonu Občina Puconci zavezanka za plačilo razlike do ekonomske cene, oproščeni plačila oskrbnine. Sredstva za pokrivanje stroškov brez stroškov za neporabljena živila za čas odsotnosti zagotavlja Občina Puconci.
Navedena oprostitev plačila oskrbnine ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna ali če otrok obiskuje vrtec v drugi občini.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list RS, št. 105/21).
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2022 dalje.
Št. 602-0004/2022
Puconci, dne 30. junija 2022
Po pooblastilu župana 
Občine Puconci 
Jožef Ficko 
podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti