Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2309. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022, stran 7009.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se 1. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/ podskupina kontov
NAMEN
REBALANS 
1–2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.069.698,79
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
5.559.973,24
700 
Davki na dohodek in dobiček
4.861.208,00
703 
Davki na premoženje
588.924,84
704 
Domači davki na blago 
in storitve
109.840,40
706 
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.988.057,41
710 
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
147.030,82
711 
Takse in pristojbine
11.000,00
712 
Globe in druge denarne kazni
168.750
713 
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
90.240,00
714 
Drugi nedavčni prihodki
1.571.036,59
72
KAPITALSKI PRIHODKI
104.117,00
720 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
104.117,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.417.551,14
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
927.525,73
741
 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.490.025,41
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.794.809,95
40
TEKOČI ODHODKI
3.420.795,26
400 
Plače in drugi izdatki zaposlenim
523.552,90
401 
Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
77.430,62
402 
Izdatki za blago in storitve
2.608.582,77
403 
Plačila domačih obresti
24.900,00
409 
Rezerve
186.328,97
41
TEKOČI TRANSFERI
3.443.377,88
410 
Subvencije
250.521,40
411 
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.969.687,66
412 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
259.067,70
413 
Drugi tekoči domači transferi
964.101,12
414 
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.2878.276,06
420 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.287.276,06
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
643.360,75
431 
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
408.445,02
432 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
234.915,73
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLAJ (I.-II.)
–1.725.111,16
B. RAČUN  FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 
Dana posojila 
0,00
441 
Povečanja kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442 
Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN  FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
338.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
338.000,00
500 
Domače zadolževanje
338.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
435.155,72
55
ODPLAČILA DOLGA
435.155,72
550 
Odplačila domačega dolga
435.155,72
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.822.266,88
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–97.155,72
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.725.111,16
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
1.822.266,88
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in pod-konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk; pod-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 148.457,94 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V prvem odstavku 11. člena se znesek v višini 434.000,00 eur nadomesti z novim zneskom v višini 338.000,00 eur.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2021-4
Ig, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti