Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2307. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, stran 7006.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 48/94), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 67. in 96. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je skupščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti na dopisni seji, ki je potekala med 15. in 20. junijem 2022, sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Uradni list RS, št. 11/17 in 61/20) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 − uradno prečiščeno besedilo, 61/06 − ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 − ZPOP-1A)« nadomesti z besedilom »Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21, v nadaljnjem besedilu: ZZrID)«.
2. člen 
Prvi in drugi odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) ZRC SAZU je multidisciplinarna in interdisciplinarna raziskovalna organizacija, ustanovljena kot javni raziskovalni zavod.
(2) ZRC SAZU opravlja temeljne, aplikativne in razvojne raziskave kot javno službo v skladu z ZZrID.«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(1) V okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev ZRC SAZU na trgu izvaja znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki ni (so)financirana iz javnih sredstev in ki jo izvaja za naročnike ter z njo konkurira drugim ponudnikom, pri čemer ne gre za izključne pravice in dejavnost. ZRC SAZU lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov in v skladu z usmeritvami za opravljanje tržne dejavnosti po določbah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22).
(2) ZRC SAZU lahko opravlja dejavnosti, za katere je registriran, v skladu s sklepom o ustanovitvi, statutom ZRC SAZU in odločitvami ustanoviteljice.«.
4. člen 
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »ter imenuje in razrešuje direktorja« črta.
5. člen 
V drugem odstavku 14. člena se besedilo »s soglasjem ustanoviteljice in« črta.
6. člen 
V drugem odstavku 24. člena se besedilo »ustanoviteljica na predlog direktorja in upravnega odbora« nadomesti z besedilom »upravni odbor na predlog direktorja«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-118/1-22
Ljubljana, dne 28. junija 2022
Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
akademik Peter Štih 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti