Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

Št. 6316-8/2022-4 Ob-2672/22, Stran 1785
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana na podlagi 33. člena v povezavi z 12. in 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) za izvrševanje 194. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21; v nadaljevanju: pravilnik) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-6 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022 
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, ki obsega nabavne konzorcije za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu in posamezne mednarodne serijske publikacije, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji in ugodnostim objavljanja v odprtem dostopu, če so te del sklenjenih konzorcijskih pogodb za nabavo mednarodne znanstvene literature v celotnem besedilu. Predmet javnega razpisa je tudi nakup mednarodnih zbirk podatkov.
Nabavni konzorciji se prijavljajo kot celota, posamezni prijavitelji prijavljajo samo tiste mednarodne serijske publikacije, ki niso del prijavljenih nabavnih konzorcijev. Konzorcij lahko navede vse serijske publikacije, ki so del nabavnega konzorcija, in v prijavno vlogo lahko vključi razdelitev sredstev po članicah, ki bodo sodelovale pri nabavi teh serijskih publikacij.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša okvirno 5.400.000,00 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2022.
Okvirna višina sredstev se razdeli na nabavne konzorcije serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podatkov v okvirni višini 5.030.000,00 EUR ter naročil posameznih mednarodnih serijskih publikacij v okvirni višini 370.000,00 EUR.
ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
4.1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Evidenca RO) pri ARRS, če imajo svoje ali skupne knjižnice. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
4.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in mednarodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti v Mariboru.
4.3. Prijava mora temeljiti na založniških cenikih ali pridobljenih ponudbah. Predvidene cene naročil morajo biti evidentirane v sistemu COBISS.SI.
4.4. Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do višine ponudb iz predloženega seznama.
5. Kriteriji za ocenjevanje prijav in največje število točk za posamezen kriterij
Kriteriji za ocenjevanje 
Največje št. točk
Relevantnost podporne dejavnosti 
16
Kakovost prijave podporne dejavnosti
15
Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav
3
Kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja
6
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstvene vede.
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
6. Prednost pri sofinanciranju
Prednost pri sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene literature imajo prijavitelji, katerih pospešen razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča pospešeni razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Republike Slovenije in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati, oziroma uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvija novo raziskovalno-razvojno področje.
Strokovno telo lahko prijavitelja iz prejšnjega odstavka obravnava prednostno, če je povečanje dostopnosti mednarodne znanstvene literature sestavni del celovitega projekta razvoja nekega raziskovalno-razvojnega področja. Svojo odločitev strokovno telo utemelji.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo za izvedbo nakupov, tj. za plačilo licenčnin, naročil mednarodnih serijskih publikacij in mednarodnih zbirk podatkov v letu 2022 ter stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin za leto 2023.
8. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
8.1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-ML-01-2022 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu.
8.2. obvezne priloge glede na predmet prijave, in sicer:
a. za posamezne prijave, seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih serijskih publikacij (obrazec Tuje serijske publikacije izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe teh publikacij v letu 2021 oziroma
b. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih mednarodnih zbirk podatkov (obrazec Tuje zbirke podatkov izpisa Z-SEZ-25 iz sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe zbirk podatkov v letu 2021 oziroma
c. seznam serijskih publikacij, ki se uporabijo za oceno konzorcijske nabave, ki vsebuje podatke o dejavnikih vpliva, objavah slovenskih avtorjev in uporabi teh publikacij.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
9.1. Način in oblika prijave
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu ARRS-RI-ML-01-2022 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu.
Prijavo je potrebno oddati v papirni in elektronski obliki. Obe obliki prijave, papirna in elektronska, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno 31. 8. 2022, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno 31. 8. 2022, do 14. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022« je lahko le ena prijava.
Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si.
9.2. Rok za oddajo prijave
Prijava se šteje za pravočasno, če v papirni obliki prispe na naslov ARRS do vključno 31. 8. 2022, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 31. 8. 2022, do 14. ure (poštni žig).
9.3. Popolnost prijav
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom pravilnika.
10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 7. 9. 2022, ob 10. uri, v sejni sobi, v 3. nadstropju Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v osmih dneh od sklepa direktorja o izboru prijav za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se lahko dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri ga. Lili Lučić osebno ali po tel. 01/400-5913 ali po elektronski pošti: lili.lucic@arrs.si in Sandri Bratuša osebno ali po tel. 01/400-5932 ali po elektronski pošti: sandra.bratusa@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti