Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

2363. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, stran 7083.

  
Na podlagi 29., 49.a, 49.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 207/21) je:
– Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 9. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19 in 32/21) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/21 – uradno prečiščeno besedilo) na 21. seji, dne 17. 2. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) na 19. seji, dne 31. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 66/17) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – uradno prečiščeno besedilo in 66/17) na 17. seji, dne 31. 1. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) na 21. seji, dne 29. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/21) in 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17) na 21. redni seji, dne 3. 2. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Prebold na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) na 28. seji, dne 7. 4. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07 in 36/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) na 20. seji, dne 10. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Solčava na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in 15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/17 – uradno prečiščeno besedilo) na 20. seji, dne 10. 3. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/01) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/19 – uradno prečiščeno besedilo) na 20. seji, dne 11. 4. 2022 sprejel,
– Občinski svet Občine Šoštanj na podlagi 17. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 05/18) na 21. seji, dne 23. 2. 2022 sprejel in
– Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na 24. seji, dne 22. 3. 2022, sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (Uradni list RS, št. 189/20, Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/20, 20/20, Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/20, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/20, 66/20, 67/20 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/20; v nadaljevanju: odlok) se v 2. členu, v deseti alineji beseda »in« nadomesti s podpičjem, na koncu enajste alineje pa se pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– informatike.«.
2. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic, uporabljati pa se začne 1. januarja 2022.
Št. 0611-0001/2022
Velenje, dne 10. junija 2022
Župan 
Mestne občine Velenje 
Peter Dermol 
Št. 03201-0021/2018-2022-3-2
Gornji Grad, dne 17. februarja 2022
Župan 
Občine Gornji Grad 
Anton Špeh 
Št. 007-12/2020-2
Ljubno, dne 12. maja 2022
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 
Št. 032-6/2020-2
Luče, dne 4. maja 2022
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 
Št. 032-0007/2019-7
Mozirje, dne 5. maja 2022
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik 
Št. 032-0022/2019-1-1
Nazarje, dne 20. maja 2022
Župan 
Občine Nazarje 
Matej Pečovnik 
Št. 032-0001/2022
Prebold, dne 25. maja 2022
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 
Št. 032-0003/2018-27
Rečica ob Savinji, dne 17. maja 2022
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 
Št. 035-0004/2020-2
Solčava, dne 13. maja 2022
Županja 
Občine Solčava 
Katarina Prelesnik 
Št. 014-0006/2022-1
Šmartno ob Paki, dne 2. junija 2022
Župan 
Občine Šmartno ob Paki 
Janko Kopušar 
Št. 032-1/2022
Šoštanj, dne 7. junija 2022
Župan 
Občine Šoštanj 
Darko Menih 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti